Zmienić schemat kolorów pulpitu nawigacyjnego i paska uruchamianiaChange the Color Scheme of the Dashboard and Launchpad

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Można zmienić schemat kolorów pulpitu nawigacyjnego i paska uruchamiania, definiując kolory, których chcesz użyć w formacie XML pliku w formacie, instalowanie plik XML w folderze na serwerze i, określając nazwę pliku XML w wpis rejestru.You can change the color scheme of the Dashboard and the Launchpad by defining the colors that you want to use in an XML formatted file, installing the .xml file in a folder on the server, and by specifying the .xml file name in a registry entry.

Utwórz plik xmlCreate the xml file

W poniższym przykładzie przedstawiono możliwe zawartość pliku XML:The following example shows the possible contents of the .xml file:

<DashboardTheme xmlns="https://www.microsoft.com/HSBS/Dashboard/Branding/2010"> 

 <!-- Hex color values overwriting default SKU theme colors --> 

  <SplashScreenBackgroundColor HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <SplashScreenBorderColor HexValue="FF000000"/> 
  <MainHeaderBackgroundColor HexValue="FF414141"/> 
  <MainTabBackgroundColor HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <MainTabFontColor HexValue="FF999999"/> 
  <MainTabHoverFontColor HexValue="FF0072BC"/> 
  <MainTabSelectedFontColor HexValue="FF0072BC"/> 
  <MainButtonPressedBackgroundColor HexValue="FF0072BC"/> 
  <MainButtonFontColor HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <MainButtonBorderColor HexValue="FF6E6E6E"/> 
  <ScrollButtonBackgroundColor HexValue="FFF0F0F0"/> 
  <ScrollButtonArrowColor HexValue="FF999999"/> 
  <ScrollButtonHoverBackgroundColor HexValue="FF999999"/> 
  <ScrollButtonHoverArrowColor HexValue="FF6E6E6E"/> 
  <ScrollButtonSelectedBackgroundColor HexValue="FF6E6E6E"/> 
  <ScrollButtonSelectedArrowColor HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <ScrollButtonDisabledBackgroundColor HexValue="FFF8F8F8"/> 
  <ScrollButtonDisabledArrowColor HexValue="FFCCCCCC"/> 
  <AlertTextBlockBackground HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <AlertTextBlockFont HexValue="FF000000"/> 
  <FontColor HexValue="FF000000"/> 
  <SubTabBarBackgroundColor HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <SubTabBackgroundColor HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <SubTabSelectedBackgroundColor HexValue="FF414141"/> 
  <SubTabBorderColor HexValue="FF787878"/> 
  <SubTabFontColor HexValue="FF787878"/> 
  <SubTabHoverFontColor HexValue="FF0072BC"/> 
  <SubTabPressedFontColor HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <ListViewColor HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <PageBorderColor HexValue="FF999999"/>   
  <LaunchpadButtonHoverBorderColor HexValue="FF6BA0B4"/> 
  <LaunchpadButtonHoverBackgroundColor HexValue="FF41788F"/> 
  <ClientArrowColor HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <ClientGlyphColor HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <SplitterColor HexValue="FF83C6E2"/> 
  <HomePageBackColor   HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <CategoryNotExpandedBackColor HexValue="FFFFB343"/> 
  <CategoryExpandedBackColor HexValue="FFF26522"/> 
  <CategoryNotExpandedForeColor HexValue="FF2A2A2A"/> 
  <CategoryExpandedForeColor HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <HomePageTaskListForeColor  HexValue="FF2A2A2A"/> 
  <HomePageTaskListBackColor HexValue="FFEAEAEA"/> 
  <HomePageTaskListHoverForeColor   HexValue="FF2A2A2A"/> 
  <HomePageTaskListItemBorderColor   HexValue="FF999999"/> 
  <HomePageTaskListSelectedForeColor  HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <HomePageTaskListSelectedBackColor  HexValue="FFF26522"/> 
  <HomePageTaskDetailStatusForeColor  HexValue="FFF26522"/> 
  <HomePageTaskDetailDescriptionForeColor   HexValue="FF2A2A2A"/> 
  <HomePageLinkForeColor HexValue="FF0072BC"/> 
  <HomePageLinkSelectedForeColor HexValue="FF0054A6"/> 
  <HomePageLinkHoverForeColor  HexValue="FF0072BC"/> 
  <PropertyFormForeColor HexValue="FF2A2A2A"/> 
  <PropertyFormTabHoverColor HexValue="FF0072BC"/> 
  <PropertyFormTabSelectedColor HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <PropertyFormTabSelectedBackColor HexValue="FF414141"/> 
  <TaskPanelBackColor HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <TaskPanelItemForeColor HexValue="FF2A2A2A"/> 
  <TaskPanelGroupTitleForeColor HexValue="FF2A2A2A"/> 
  <TaskPanelGroupTitleBackColor HexValue="FFCCCCCC"/> 
  <DashboardClientBackColor HexValue="FF004050"/> 
  <DashboardClientTitleColor HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <DashboardClientOptionsForeColor HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <DashboardClientOptionsItemForeColor HexValue="FF2A2A2A"/> 
  <DashboardClientHelpForeColor HexValue="FF0054A6"/> 
  <ClientSignInForeColor HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <ClientSignInWaterMarkForeColor HexValue="FF999999"/> 
  <ClientSignInUserNameForeColor HexValue="FF2A2A2A"/> 
  <ClientSignInPassWordSpecificBackColor HexValue="FFCCCCCC"/> 
  <ClientSignInButtonBackColor HexValue="FF004050"/> 
  <ClientSignInPassWordForeColor HexValue="FF2A2A2A"/> 
  <LaunchPadBackColor HexValue="FF004050"/> 
  <LaunchPadPageTitleColor HexValue="FFFFFFFF"/> 
  <LaunchPadItemForeColor HexValue="FFFFFFFF"/> 
 <LaunchPadItemHoverColor HexValue="33FFFFFF"/> 
 <LaunchPadItemIconBackgroundColor HexValue="F2004050"/> 
</DashboardTheme > 

Ważne

W podanej kolejności w poprzednim przykładzie, należy określić elementów xml.The xml elements must be specified in the order listed in the previous example.

Uwaga

Wszystkie wartości atrybutu HexValue to przykłady wartości szesnastkowe kolorów.All values of the HexValue attribute are examples of hexadecimal values for colors. Można wprowadzić dowolną wartość szesnastkową koloru, którego chcesz używać.You can enter any hexadecimal color value that you want to use.

Umożliwia utworzenie pliku XML, który zawiera tagi dla obszarów, które chcesz dostosować w Notatniku lub programie Visual Studio 2010.Use Notepad or Visual Studio 2010 to create the .xml file that contains the tags for the areas that you want to customize. Plik może mieć dowolną nazwę, ale musi mieć rozszerzenie .xml.The file can be given any name, but it must have a .xml extension. Aby uzyskać opis tych obszarów, które można dostosować na pulpicie nawigacyjnym i paska uruchamiania, zobacz pulpitu nawigacyjnego i aplikacja Launchpad obszarów, które można zmienić.For a description of the areas that can be customized on the Dashboard and Launchpad, see Dashboard and Launchpad areas that can be changed.

Aby zainstalować plik XMLTo install the .xml file

 1. Na serwerze, przesuń wskaźnik myszy prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij przycisk wyszukiwania.On the server, move your mouse to the upper right corner of the screen, and click Search.

 2. W polu wyszukiwania wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk Regedit aplikacji.In the Search box, type regedit, and then click the Regedit application.

 3. W lewym okienku rozwiń HKEY_LOCAL_MACHINE, rozwiń węzeł oprogramowania, rozwiń węzeł Microsoft, rozwiń węzeł systemu Windows Server.In the left pane, expand HKEY_LOCAL_MACHINE, expand SOFTWARE, expand Microsoft, expand Windows Server. Jeśli OEM klucz nie istnieje, należy wykonać następujące kroki, aby go utworzyć:If the OEM key does not exist, you must complete the following steps to create it:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy systemu Windows Server, wskaż nowy, a następnie kliknij przycisk klucza.Right-click Windows Server, point to New, and then click Key.

  2. Typ OEM dla nazwy klucza.Type OEM for the name of the key.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy OEM, wskaż nowy, a następnie kliknij przycisk wartość ciągu.Right-click OEM, point to New, and then click String Value.

 5. ENTER CustomColorScheme jako nazwę ciągu, a następnie naciśnij klawisz Enter.Enter CustomColorScheme as the name of the string, and then press Enter.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy CustomColorScheme w prawym okienku, a następnie kliknij Modyfikuj.Right-click CustomColorScheme in the right pane, and then click Modify.

 7. Wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk OK.Enter the name of the file, and then click OK.

 8. Skopiuj plik %programFiles%\Windows Server\Bin\OEM.Copy the file to %programFiles%\Windows Server\Bin\OEM. Jeśli katalog OEM nie istnieje, należy go utworzyć.If the OEM directory does not exist, create it.

Pulpit nawigacyjny i aplikacja Launchpad obszarów, które można zmienićDashboard and Launchpad areas that can be changed

Ta sekcja zawiera przykłady pulpit nawigacyjny i aplikacja Launchpad obszarów, które można dostosować.This section includes examples of Dashboard and Launchpad areas that can be customized.

PrzykładyExamples

Rysunek 1: Strony logowania do pulpitu nawigacyjnegoFigure 1: Sign-in page of the Dashboard

Pulpit nawigacyjny systemu Windows Server EssentialsWindows Server Essentials Dashboard

Rysunek 2: paska uruchamianiaFigure 2: Launchpad

Windows SBS paska uruchamiania znak & #45; wWindows SBS Launchpad Sign-in

Rysunek 3: Strony logowania z paska uruchamianiaFigure 3: Sign-in page of the Launchpad

Aplikacja Launchpad systemu Windows Server EssentialsWindows Server Essentials Launchpad

Rysunek 4: Tekst pulpitu nawigacyjnegoFigure 4: Dashboard text

Okienko nawigacji systemu Windows Server EssentialsWindows Server Essentials Navigation Pane

Rysunek 5: Obramowanie karty podrzędnejFigure 5: Subtab border

Obramowanie karty podrzędnej pulpitu nawigacyjnego Windows SBSWindows SBS Dashboard Sub Tab Border

Rysunek 6: W okienku zadańFigure 6: Task pane

Okienko zadań pulpitu nawigacyjnego systemu Windows SBSWindows SBS Dashboard Task Pane

Rysunek 7a: ekran powitalny produktuFigure 7a: Product Splash Screen

Ekran powitalny systemu Windows Server EssentialsWindows Server Essentials Splash Screen

Rysunek 7b: Strona głównaFigure 7b: Home Page

Strona główna systemu Windows Server EssentialsWindows Server Essentials Home Page

Zobacz teżSee Also

Tworzenie i dostosowywanie obrazuCreating and Customizing the Image
Dodatkowe dostosowaniaAdditional Customizations
Przygotowywanie do wdrożenia obrazuPreparing the Image for Deployment
Testowanie środowisko klientaTesting the Customer Experience