Utworzyć obraz przy użyciu pliku odpowiedziCreate an Image By Using Answer Files

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Podczas tworzenia niestandardowego obrazu, należy należy korzystać z plików obsługi, które mogą być używane do dodać, zmienić lub z danych, ustawień i warunki.When creating a custom image, you should take advantage of the support files that can be used to add, change, or keep track of data, settings and conditions. Następujące pliki pomocy technicznej mogą być używane w procesie instalacji:The following support files can be used in the installation process:

Zobacz teżSee Also

Tworzenie i dostosowywanie obrazuCreating and Customizing the Image
Dodatkowe dostosowaniaAdditional Customizations
Przygotowywanie do wdrożenia obrazuPreparing the Image for Deployment
Testowanie środowisko klientaTesting the Customer Experience