Wymagania sprzętowe dla komputera docelowegoHardware Requirements for the Target Computer

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Ta sekcja zawiera wymagania sprzętowe dla systemu Windows Server Essentials.This section provides hardware requirements for Windows Server Essentials.

Wymagania sprzętowe dla systemu Windows Server EssentialsHardware requirements for Windows Server Essentials

Pakiet Podstawowe programy Windows Server należy zainstalować na komputerze docelowym, który spełnia wymagania opisane w poniższej tabeli.You must install Windows Server Essentials on the target computer that meets the requirements in the following table.

Tabela 1: Wymagania systemowe dla systemu Windows Server EssentialsTable 1: System Requirements for Windows Server Essentials

SkładnikComponent Co najmniejMinimum Zalecane *Recommended* MaksymalnaMaximum
Gniazda ProcesoraCPU socket 1,4 GHz (procesor 64-bitowe) lub szybszy dla pojedynczego rdzenia1.4 GHz (64-bit processor) or faster for single core

1.3 GHz (procesor 64-bitowe) lub szybszy dla wielordzeniowych1.3 GHz (64-bit processor) or faster for multi-core
3,1 GHz (procesor 64-bitowe) lub szybszy wielordzeniowych3.1 GHz (64-bit processor) or faster multi-core 2 sockets2 sockets
Pamięć (RAM)Memory (RAM) 2 GB2 GB 16 GB16 GB 64 GB64 GB
Dyski twarde i dostępnego miejscaHard disks and available storage space Dysk twardy 160 GB z partycji systemowej 60 GB160 GB hard disk with a 60 GB system partition Nie ma limituNo limit

* Zalecane wymagania sprzętowe do obsługi maksymalny użytkownika systemu Windows Server Essentials i możliwości urządzenia.*Recommended hardware requirements to support Windows Server Essentials maximum user and device limits.

Dodatkowe wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowaniaAdditional hardware and software requirements

W poniższej tabeli wymieniono dodatkowe wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania.The following table lists additional hardware and software requirements.

SkładnikComponent OpisDescription
Karta sieciowaNetwork adapter Kartę Ethernet Gigabit (10/100/1000baseT PHY MAC)Gigabit Ethernet adapter (10/100/1000baseT PHY/MAC)
InternetInternet Niektóre funkcje mogą wymagać dostępu do Internetu (mogą się wiązać z opłatami) lub konto identyfikator Windows Live®Some functionality may require Internet access (fees may apply) or a Windows Live® ID Account
Obsługiwane klienckie systemy operacyjneSupported Client Operating Systems -Windows 7- Windows 7
-Obsługuje Windows 8- Windows 8
-Macintosh OS X 10.5 do 10.8.- Macintosh OS X 10.5 to 10.8.

Uwaga: niektóre funkcje wymagają professional lub nowszej wersji.Note: Some features require professional or higher editions.

1 GB miejsca na dysku twardym (część tego dysku zostanie zwolniona po zakończeniu instalacji)1 GB of available hard drive space (a portion of this disk will be freed after installation)
RouterRouter Router lub zaporą, która obsługuje translatora adresów Sieciowych IPv4A router or firewall that supports IPv4 NAT
Dodatkowe wymaganiaAdditional requirements Dysków DVD-ROMDVD-ROM drive

Rzeczywiste wymagania zależą od konfiguracji systemu oraz aplikacji i funkcji, które można wybrać opcję instalacji.Actual requirements will vary based on your system configuration and the applications and features you choose to install. Wydajność procesora zależy nie tylko od częstotliwości zegara procesora, ale także od liczby rdzeni i wielkości jego pamięci podręcznej.Processor performance depends not only on the clock frequency of the processor, but also on the number of cores and the size of the processor cache. Wymagania dotyczące magazynu miejsca na partycji systemowej są przybliżone.Storage space requirements for the system partition are approximate. Dodatkowe dostępnego miejsca mogą być wymagane w przypadku instalowania za pośrednictwem sieci.Additional available storage space may be required if you are installing over a network.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań sprzętowych, zobacz wykazu systemu Windows Server.For more information about the hardware requirements, see the Windows Server Catalog.

Wszystkie sprzęt serwera powinien spełniać wymagania ustalone dla programu Logo systemu Windows Server 2012 dla systemów.All server hardware should meet the requirements established for the Windows Server 2012 Logo Program for Systems. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz programu Logo systemu Windows.For more information, see Windows Logo Program.

Zobacz teżSee Also

Wprowadzenie do systemu Windows Server Essentials ADKGetting Started with the Windows Server Essentials ADK
Tworzenie i dostosowywanie obrazuCreating and Customizing the Image
Dodatkowe dostosowaniaAdditional Customizations
Przygotowywanie do wdrożenia obrazuPreparing the Image for Deployment
Testowanie środowisko klientaTesting the Customer Experience

Wprowadzenie do systemu Windows Server Essentials ADKGetting Started with the Windows Server Essentials ADK
Tworzenie i dostosowywanie obrazuCreating and Customizing the Image
Dodatkowe dostosowaniaAdditional Customizations
Przygotowywanie do wdrożenia obrazuPreparing the Image for Deployment
Testowanie środowisko klientaTesting the Customer Experience