Zarządzanie urządzeniami w systemie Windows ServerManage Devices in Windows Server Essentials

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

W poniższych sekcjach omówiono funkcje zarządzania urządzeniami serwera i wyjaśniono sposób konfigurowania i używania urządzeń w sieci:The following sections discuss the device management features of a server, and explain how to set up and use devices on your network:

Zarządzanie urządzeniami przy użyciu pulpitu nawigacyjnego Manage devices by using the Dashboard

System Windows Server Essentials umożliwia wykonywanie typowych zadań administracyjnych za pomocą pulpitu nawigacyjnego systemu Windows Server Essentials.Windows Server Essentials makes it possible to perform common administrative tasks by using the Windows Server Essentials Dashboard. Urządzeń strona pulpitu nawigacyjnego zawiera następujące czynności:The Devices page of the Dashboard provides the following:

 • Lista komputerów w sieci, który wyświetla:A list of network computers, which displays:

  • Nazwa komputeraThe name of the computer

  • Stan komputera, albo Online lub trybu Offline.The status of the computer, either Online or Offline

  • Opis komputeraThe computer description

  • Stan kopii zapasowej komputeraThe backup status of the computer

  • Stan aktualizacji komputeraThe update status of the computer

  • Stan zabezpieczeń komputeraThe security status of the computer

  • Stan alertów komputeraThe alerts status of the computer

  • Informacje o zasadach grupy dla komputeraGroup Policy information for the computer

 • W okienku szczegółów o dodatkowe informacje dotyczące wybranego komputeraA details pane with additional information about a selected computer

 • Okienko zadań, który zawiera zestaw urządzeń zadań administracyjnych, takich jak przeglądanie właściwości komputera i alertów, konfigurowania komputera z kopii zapasowej i przywracanie z kopii zapasowej plików i folderówA tasks pane that includes a set of device administrative tasks such as viewing computer properties and alerts, setting up computer backup, and restoring files and folders from a backup

Aby wyświetlić stan komputerów w sieciTo view the status of network computers

 1. Otwórz pulpit nawigacyjny systemu Windows Server Essentials.Open the Windows Server Essentials Dashboard.

 2. Na pasku nawigacyjnym kliknij urządzeń.On the navigation bar, click Devices.

 3. Wyświetl stan wszystkich komputerów w sieci, w okienku listy.View the status of all the computers in the network in the list pane.

  W poniższej tabeli opisano różne komputera i zadania kopii zapasowej, które są dostępne w pulpitu nawigacyjnego systemu Windows Server Essentials.The following table describes the various computer and backup tasks that are available in the Windows Server Essentials Dashboard. Niektóre zadania są specyficzne dla komputera, a ich są widoczne tylko po wybraniu komputera na liście.Some of the tasks are computer-specific, and they are only visible when you select a computer in the list.

Na pulpicie nawigacyjnym zadań na komputerzeComputer tasks in the Dashboard

Nazwa zadaniaTask name OpisDescription
Wyświetlanie właściwości komputeraView the computer properties Wyświetla ogólne informacje dotyczące wybranego komputera i umożliwia wyświetlanie szczegółów tworzenia kopii zapasowych komputerów.Displays general information for a selected computer, and enables you to view details for the computer backups.
Skonfigurowanie kopii zapasowych dla tego komputeraSet up backup for this computer Uruchamia Kreatora kopii zapasowej konfiguracji.Runs the Set up Backup Wizard.
Dostosowywanie kopii zapasowych dla komputeraCustomize backup for the computer Otwiera właściwości kopii zapasowej, z których można wprowadzić zmiany ustawień kopii zapasowej dla wybranego komputera.Opens the backup properties, from which you can make changes to the backup settings for the selected computer.
Narzędzie Kopia zapasowa komputeraStart a backup for the computer Uruchamia kopii zapasowej dla wybranego komputera.Starts a backup for a selected computer.
Zatrzymaj wykonywanie kopii zapasowej na komputerzeStop backup for the computer Zatrzymuje wybrany komputer z kopii zapasowej.Stops the backup for a selected computer.
Przywracanie plików lub folderów na komputerzeRestore files or folders for the computer Uruchamia Przywracanie plików i folderów kreatora, który umożliwia przywrócenie określonych plików, folderów lub dysków.Runs the Restore Files and Folders Wizard, which enables you to restore specific files, folders, or drives.
Wyświetl alerty dla komputeraView alerts for the computer Wyświetla krytyczne i inne alerty informacyjne i pozwala na podjąć działania naprawcze, gdy to możliwe.Displays critical and other informational alerts and enables you to take corrective action where possible.
Pulpit zdalny do komputeraRemote Desktop to the computer Otwarcie usługi Podłączanie pulpitu zdalnego z wybranym komputerem.Opens Remote Desktop Connection to the selected computer.
Usuń komputerRemove the computer Uruchamia Kreatora komputera odłączenie komputera z pulpitu nawigacyjnego systemu Windows Server Essentials Usuń.Runs the Remove a Computer Wizard, which detaches the computer from the Windows Server Essentials Dashboard.
Dostosowywanie komputera z kopii zapasowej i ustawienia historii plikówCustomize computer backup and File History settings Zostanie otwarta strona ustawień kopii zapasowej, z którego można wprowadzić zmiany w harmonogram tworzenia kopii zapasowych i ustawienia historii plików klienta komputerów.Opens the backup settings page, from which you can make changes to the backup schedule and File History settings for client computers.
Jak połączyć komputery do serwera?How do I connect computers to the server? Otwarcie tematu pomocy, który opisano kroki do wykonania w celu dołączenia komputera do sieci.Opens a Help topic that describes the steps to perform in order to join a computer to the network.
Zaimplementowanie zasad grupyImplement Group Policy Stosuje ustawienia zasad do systemu Windows 8 i Windows 7 komputery, które są przyłączone do domeny.Applies policy settings to Windows 8 and Windows 7 computers that are joined to the domain.

Przypisanie konta użytkowników uprawnienia do logowania się do określonych komputerów w sieci Assign user accounts permission to log on to specific network computers

Można przypisać uprawnienia do kont użytkowników, dzięki czemu użytkownicy mogą logować się tylko do określonych sieci komputerów podczas uzyskiwania dostępu do sieci systemu Windows Server Essentials z lokalizacji zdalnej.You can assign permissions to user accounts so that users can log on to only specific network computers when accessing the Windows Server Essentials network from a remote location.

Aby zmienić ustawienia dostępu do komputera dla konta użytkownikaTo change the computer access for a user account

 1. Otwórz pulpit nawigacyjny systemu Windows Server Essentials.Open the Windows Server Essentials Dashboard.

 2. Na pasku nawigacyjnym kliknij użytkowników.On the navigation bar, click Users.

 3. Na liście kont użytkowników wybierz konto użytkownika, które chcesz zmienić.In the list of user accounts, select the user account that you want to change.

 4. W zadania < Account\ użytkownika > okienku kliknij we właściwościach konta.In the <User Account> Tasks pane, click View the account properties. Właściwości strony wyświetlone konta użytkownika.The Properties page for the user account appears.

 5. Na dostępu do komputera, a następnie wybierz komputer tego użytkownika zdalnego dostępu, a następnie kliknij przycisk OK.On the Computer access tab, select the computer that this user can access remotely, and then click OK.

Usuwanie komputera z serwera Remove a computer from the server

Po usunięciu komputera z serwera z systemem Windows Server Essentials za pomocą pulpitu nawigacyjnego, nie jest zarządzany przez serwer.When you remove a computer from a server that is running Windows Server Essentials by using the Dashboard, it is no longer managed by the server. W związku z tym serwer zatrzymać tworzenie kopii zapasowych komputerów lub monitorować jego kondycja po jego usunięciu z sieci.As a result, the server will stop creating computer backups or monitor its health after its removal from the network.

Uwaga

Usunięcie komputera z serwera nie odłączenie komputera od sieci.Removal of a computer from the server does not disconnect the computer from the network. Komputer nadal można uzyskiwać dostęp do zasobów w sieci w taki sam sposób, który może przed są podłączone do serwera.The computer can still access resources on the network in the same way it could before being connected to the server. Aby zapobiec uzyskiwaniu dostępu do zasobów serwera i odłącz ją od serwera, należy usunąć komputer z domeny.To prevent the computer from accessing server resources and to disconnect it from the server, you must remove the computer from the domain. Ponadto usunięcie komputera z serwera nie automatycznie odinstalować oprogramowanie łącznika lub aplikacja Launchpad z komputera, na którym jest usuwana.In addition, removal of the computer from the server does not automatically uninstall the Connector software or the Launchpad from the computer that is being removed. Należy ręcznie usunąć oprogramowanie łącznika z komputera.You must manually remove the Connector software from the computer. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję odinstalować oprogramowanie łącznika w nawiązane.For more information, see the section Uninstall the Connector software in Get Connected.

Aby usunąć komputer z sieci za pomocą pulpitu nawigacyjnegoTo remove a computer from the network by using the Dashboard

 1. Otwórz pulpit nawigacyjny systemu Windows Server Essentials.Open the Windows Server Essentials Dashboard.

 2. Na pasku nawigacyjnym kliknij urządzeń kartę.On the navigation bar, click the Devices tab.

 3. Na liście komputerów, kliknij prawym przyciskiem myszy komputer, który chcesz usunąć z sieci, a następnie kliknij przycisk usunąć komputer.In the list of computers, right-click the computer that you want to remove from the network, and then click Remove the computer.

Konfigurowanie ustawień zasad grupy dla przekierowania folderu i zabezpieczeń Configure Group Policy settings for folder redirection and security

Można skonfigurować zasady grupy i wdrożyć go na komputerach w sieci systemu Windows Server Essentials za pomocą pulpitu nawigacyjnego systemu Windows Server Essentials.You can configure Group Policy and deploy it to computers in the Windows Server Essentials network by using the Windows Server Essentials Dashboard. Zasady grupy w systemie Windows Server zawiera ustawienia przekierowania folderu i zabezpieczeń tego wpływu usługi Windows Update, usługi Windows Defender i zapory sieciowej.Group Policy in Windows Server Essentials includes settings for folder redirection and security that impact Windows Update, Windows Defender, and the network firewall.

Aby skonfigurować zasady grupy w systemie Windows ServerTo configure Group Policy in Windows Server Essentials

 1. Otwórz pulpit nawigacyjny systemu Windows Server Essentials.Open the Windows Server Essentials Dashboard.

 2. Na pasku nawigacyjnym kliknij urządzeń.On the navigation bar, click DEVICES.

 3. Dla systemu Windows Server Essentials: W globalnym zadań użytkowników okienku kliknij Implementowanie zasad grupy.For Windows Server Essentials: In the global Users Tasks pane, click Implement Group Policy.

  Dla systemu Windows Server Essentials: W globalnym zadania urządzeń okienku kliknij Implementowanie zasad grupy.For Windows Server Essentials: In the global Devices Tasks pane, click Implement Group Policy.

 4. Otwiera Kreatora wdrażania zasad grupy.The Implement Group Policy Wizard opens.

 5. Na włączyć zasad grupy przekierowania folderu strona kreatora, można wybrać folderów użytkownika, które chcesz przekierować.On the Enable Folder Redirection Group Policy page of the wizard, you can choose the user folders that you want to redirect.

 6. Na Włącz ustawienia zasad zabezpieczeń strona kreatora, można włączyć ustawienia zasad grupy dla usługi Windows Update, usługi Windows Defenderi zapory sieciowej.On the Enable Security Policy Settings page of the wizard, you can choose to enable Group Policy settings for Windows Update, Windows Defender, and the Network Firewall.

 7. Kliknij przycisk Zakończ Aby zaimplementować ustawienia zasad grupy.Click Finish to implement the Group Policy settings.

Podłącz do komputera sieciowego przy użyciu sesji pulpitu zdalnego Connect to a network computer by using a Remote Desktop session

Aby zdalnie uzyskać dostęp do komputera sieciowego systemu Windows Server Essentials, gdy jesteś poza biurem, należy użyć przeglądarki sieci Web do logowania się do witryny sieci Web usługi Remote Web Access s organizacji, a na komputerów kliknij nazwę komputera.To remotely access your Windows Server Essentials network computer when you are away from your office, use your Web browser to log on to your organization ��s Remote Web Access website, and on the Computers tab, click the name of the computer.

Stan kolumna pokazuje, jeśli można połączyć się z komputerem w sieci i może zawierać następujące wartości:The Status column shows you if you can connect to a computer on your network, and can contain the following values:

 • DostępneAvailable

  Komputer jest włączony i jest dostępny dla połączenia zdalnego.The computer is turned on and is available for a remote connection. Nawet jeśli zostanie wyświetlony ten stan, nadal nie można na łączenie się z tym komputerem, jeśli połączenie blokuje zapory innych firm.Even if you see this status, you still may not be able to connect to this computer if a third-party firewall blocks the connection.

 • Śpiący lub offlineOffline or Sleeping

  Komputer jest wyłączony lub jest w trybie uśpienia lub hibernacji.The computer is turned off or is in Sleep or Hibernate mode. Jeśli komputer jest w trybie offline lub w stanie uśpienia, stan jest aktualizowany w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wiadomo, gdy komputer zostanie udostępniona.If a computer is offline or sleeping, the status is updated in real time so that you can know when the computer becomes available.

 • Nieobsługiwany system operacyjnyUnsupported operating system

  System operacyjny na komputerze nie obsługuje usług pulpitu zdalnego.The operating system on the computer does not support remote desktop. Może upłynąć do 6 godzin, zanim ten stan aktualizacji na serwerze, jeśli nastąpiła zmiana.It may take up to 6 hours for this status to be updated on the server if there is a change.

 • Połączenie jest wyłączone.Connection is disabled

  Połączenie komputera albo jest blokowany przez zaporę lub usług pulpitu zdalnego jest wyłączona na komputerze lub w zasadach grupy.The computer connection is either blocked by a firewall, or the remote desktop is disabled on the computer or by Group Policy. Może upłynąć do 6 godzin, zanim ten stan aktualizacji na serwerze, jeśli nastąpiła zmiana.It may take up to 6 hours for this status to be updated on the server if there is a change.

Wyświetl właściwości komputera View computer properties

Urządzeń sekcja pulpitu nawigacyjnego systemu Windows Server Essentials Wyświetla listę komputerów w sieci.The Devices section of the Windows Server Essentials Dashboard displays a list of network computers. Na liście uwzględniono również dodatkowe informacje na temat każdego komputera.The list also provides additional information about each computer.

Aby wyświetlić listę komputerówTo view a list of computers

 1. Otwórz pulpit nawigacyjny systemu Windows Server Essentials.Open the Windows Server Essentials Dashboard.

 2. Na pasku nawigacyjnym głównym kliknij urządzeń.On the main navigation bar, click Devices.

 3. Pulpit nawigacyjny Wyświetla bieżącą listę komputerów.The Dashboard displays a current list of computers.

Aby wyświetlić lub zmienić właściwości dla komputeraTo view or change properties for a computer

 1. Na liście komputerów wybierz konto, dla którego chcesz wyświetlić lub zmienić właściwości.In the list of computers, select the account for which you want to view or change properties.

 2. W zadania < Computername\ > okienku kliknij we właściwościach komputera.In the <Computername> Tasks pane, click View the computer properties. Właściwości zostanie wyświetlona strona dla komputerów.The Properties page for the computers appears.

 3. Kliknij kartę, aby wyświetlić właściwości dla tego komputera.Click a tab to display the properties for that computer.

 4. Aby zapisać zmiany wprowadzone do właściwości komputera, kliknij przycisk Zastosuj.To save any changes that you make to the computer properties, click Apply.

Zobacz teżSee also