Zarządzanie kondycji systemu w systemie Windows ServerManage System Health in Windows Server Essentials

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

W tym temacie omówiono sposób wyświetlania i odpowiadanie na wszystkie alerty w sieci za pomocą pulpitu nawigacyjnego.This topic discusses how to view and respond to all alerts in your network by using the Dashboard.

Uwaga

W systemie Windows Server Essentials i Windows Server 2012 R2 z zainstalowaną rolą środowisko systemu Windows Server Essentials, nie są wyświetlane w podglądzie alertu alerty kondycji dla serwera i komputerów klienckich w sieci, ale zamiast tego można wyświetlać na raportów o kondycji na karcie Home strony.In Windows Server Essentials and Windows Server 2012 R2 with the Windows Server Essentials Experience role installed, the health alerts for the server and client computers in the network are no longer displayed in the Alert Viewer, but instead can be viewed on the Health Reports tab of the Home page.

System Windows Server Essentials aktywnie monitoruje każdego komputera, który jest połączony z serwerem oraz alerty administratorowi problemów związanych z kondycji systemu s, w tym aktualizacje krytyczne, brak ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, definicje wirusów nieaktualne na komputerach klienckich i innych ważnych kwestii, które wymagają akcji.Windows Server Essentials actively monitors every computer that is connected to the server and alerts the administrator to issues related to the system ��s health, including critical updates, missing malware protection, out-of-date virus definitions on client computers, and other important issues that require action. Te problemy są wyświetlane jako alerty w podglądzie alertów, można uruchomić z serwera s pulpitu nawigacyjnego lub s paska uruchamiania w systemie Windows Server lub na komputerze klienckim raportów o kondycji kartę w systemie Windows Server.These issues are displayed as alerts in the Alert Viewer, which can be launched from the server ��s Dashboard or the client computer ��s Launchpad in Windows Server Essentials, or on the Health Reports tab in Windows Server Essentials. Domyślnie, alerty są odświeżane co 30 minut, ale może ocenić sieci dla alertów w dowolnym momencie, klikając Odśwież w podglądzie alertu lub na raportów o kondycji kartę.By default, the alerts are refreshed every thirty minutes, but you can evaluate your network for alerts at any time by clicking Refresh in the Alert Viewer or on the Health Reports tab.

Poniższe tematy ułatwią zrozumienie, wyświetlanie, odpowiadanie na alerty w podglądzie Alert i udostępniają instrukcje, aby skonfigurować serwer, aby otrzymywać powiadomienia o alertach w wiadomości e-mail:The following topics will help you understand, view, and respond to alerts in the Alert Viewer, and also provide instructions to configure your server to receive alert notifications in email:

O stanie raportu dodatekAbout the Health Report Add-In

Dodatek raport o kondycji dla systemu Windows Server Essentials umożliwia skonsolidowanych informacji w sieci systemu Windows Server Essentials i umożliwia dystrybucję tych informacji do innych osób.The Health Report add-in for Windows Server Essentials provides you with consolidated information about the Windows Server Essentials network and enables you to distribute this information to other people. Te informacje mogą być wyświetlane na raporty pulpitu nawigacyjnego.This information can be viewed on the Reports tab of the Dashboard. Z raporty kartę, można wykonać następujące czynności:With the Reports tab, you can do the following:

Uwaga

System Windows Server Essentials: można pobrać dodatek raport o kondycji dla systemu Windows Server Essentials z Microsoft Download Center.Windows Server Essentials: You can download the Health Report add-in for Windows Server Essentials from the Microsoft Download Center.

System Windows Server Essentials: domyślnie dodatek raport o kondycji jest zintegrowany z systemem Windows Server Essentials lub Windows Server 2012 R2 z zainstalowaną rolą środowisko systemu Windows Server Essentials i raportów o kondycji są wyświetlane na raportów o kondycji pulpitu nawigacyjnego s Home strony.Windows Server Essentials: By default, the Health Report add-in is integrated with Windows Server Essentials or Windows Server 2012 R2 with the Windows Server Essentials Experience role installed, and the health reports are displayed on the Health Reports tab of the Dashboard ��s Home page.

Generowanie raportu na żądanie lub według harmonogramuGenerate a report on demand or on schedule

Po zainstalowaniu dodatku do raport o kondycji i ponownym uruchomieniu pulpitu nawigacyjnego, nowej karty, raporty jest dodawany do pulpitu nawigacyjnego.After installing the Health Report add-in and restarting the Dashboard, a new tab, Reports is added to the Dashboard. Można wygenerować raport o kondycji na żądanie w dowolnym momencie, klikając Wygeneruj raport dotyczący kondycji zadanie na raporty kartę.You can generate a health report on demand at any time by clicking the Generate a health report task on the Reports tab.

Po wygenerowaniu raportu o kondycji, w okienku listy, identyfikowane przez daty i godziny, który został wygenerowany raport jest tworzony nowy element.After a health report is generated, a new item is created in the list pane, identified by the date and time the report was generated. Aby otworzyć element, możesz ją dwukrotnie w okienku listy, lub można ją zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz raport o kondycji w okienku zadań.To open an item, you can double-click it in the list pane, or you can select it and then click Open the health report in the task pane. Raport jest wyświetlany w nowym oknie w formacie HTML.The report is displayed in a new window in HTML format.

Oprócz ręcznie generuje raport, można również raport został wygenerowany automatycznie zgodnie z harmonogramem codziennie lub co godzinę.In addition to generating a report manually, you may also want the report to be generated automatically on a daily or hourly schedule. Aby to zrobić, w okienku zadań, kliknij przycisk dostosować ustawienia Raport kondycji, a następnie kliknij przycisk harmonogramu i poczty E-mail kartę. Harmonogram funkcja jest domyślnie wyłączona i można je włączyć, wybierając wygenerować raport o kondycji w zaplanowanym terminie pole wyboru.To do this, in the task pane, click Customize health report settings, and then click the Schedule and Email tab. The Schedule feature is off by default, and you can turn it on by selecting the Generate a health report at its scheduled time check box.

Dostosowywanie zawartości raportuCustomize the content of the report

Raport o kondycji zawiera następujące elementy:The health report contains the following:

 • Alerty krytyczne i ostrzeżenia jest to zgodne z alerty krytyczne i ostrzeżenia, które są wyświetlane w podglądzie alertu na pulpicie nawigacyjnym.Critical alerts and warnings This is consistent with the critical alerts and warnings that you see in the Alert Viewer on the Dashboard. Alerty informacje nie są objęte raport o kondycji.Information alerts are not included in the health report.

 • Błędy krytyczne w dziennikach zdarzeń dzienniki usługi i aplikacje są skanowane i błędy, które są rejestrowane w ostatnich 24 godzinach zostanie wyświetlona w szczegóły sekcji raportu.Critical errors in the event logs Applications and service logs are scanned, and the errors that are logged in the last 24 hours will be presented in the Details section of the report.

 • Kopia zapasowa Server informacje na temat ostatniej kopii zapasowej serwera są prezentowane w szczegóły sekcji raportu.Server backup The information about the last server backup is presented in the Details section of the report.

 • Automatycznego uruchamiania usług nie jest uruchomiona w czasie raport jest generowany, jeśli automatycznie uruchamiana usługa nie jest uruchomiona, informacje o tej usłudze można znaleźć w szczegóły sekcji raportu.Auto-start services not running At the time the report is generated, if an auto-start service is not running, the information about this service will be listed in the Details section of the report.

 • Aktualizacje można wyświetlić stan aktualizacji serwera i wszystkich komputerów klienckich w szczegóły sekcji.Updates You can see the update status of the server and all the client computers in the Details section.

 • Magazyn listę dysków i ich możliwości są prezentowane w szczegóły sekcji.Storage The list of drives and their capacity is presented in the Details section.

  W raport o kondycji, należy najpierw wyświetlić Podsumowanie, a następnie dla tych elementów z ikona Błąd red lub żółta ikona ostrzeżenia, kliknij przycisk szczegóły łącza w tym samym wierszu, aby wyświetlić szczegółowe informacje o elemencie.In the Health Report, first view the Summary, and then for those items with a red error icon or a yellow warning icon, click the Details link on the same row to view the details about the item.

  Jeśli nie jesteś zainteresowany część punktów danych, które są domyślnie instalowane w raporcie, zawartość raportu można dostosować, klikając dostosować ustawienia Raport kondycji w okienku zadań, a następnie kliknięcie przycisku zawartościkartę wyczyść pola wyboru dla zawartości, która ADAM t mają być wyświetlane w raporcie.If you are not interested in some of the data points that are included in the report by default, you can customize the content of the report by clicking Customize health report settings in the task pane, and then clicking the Content tab. Clear the check boxes for the content that you don ��t want to see in the report. Na przykład jeśli masz własny plan kopii zapasowych serwera i ADAM t mają być wyświetlane ostrzeżenia dotyczące kopii zapasowych serwera, można wykluczyć kopii zapasowych serwera z raportu przez wyczyszczenie kopii zapasowej serwera pole wyboru.For example, if you have your own server backup plan and don ��t want to see the warnings about server backups, you could exclude server backups from the report by clearing the Server backup check box.

Raport wiadomości e-mailEmail the report

Włączenie do logowania się do pulpitu nawigacyjnego, aby czytać Raporty jest nadal niewygodne dla niektórzy administratorzy, zwłaszcza, jeśli ma więcej niż jeden serwer zarządzania.Having to log on to the Dashboard to read reports is still inconvenient for some administrators, especially if they have more than one server to manage. Przy użyciu funkcji wiadomości e-mail włączona, po wygenerowaniu raportu, wiadomości e-mail będą wysyłane do listy adresów e-mail określonego z zawartością raportu.With the email feature turned on, after a report is generated, an email will be sent to a list of specified email addresses with the content of the report. Administrator może łatwo wyświetlić ten raport z dowolnego urządzenia lub aplikacji klienta i upewnij się, że na serwerze jest uruchomiona na jego stan najlepsze.The administrator can easily view this report from any device or any client application, and ensure that the server is running at its best state.

W Dostosowywanie ustawień Raport kondycji okno dialogowe, po włączyć poczty e-mail, zmieniać ustawień protokołu SMTP i określić listę adresatów poczty e-mail, można zauważyć, że nowe zadanie jest wyświetlana w okienku zadań: E-mail raport o kondycji.In the Customize Health Report Settings dialog box, after you enable email, change the SMTP settings, and specify a list of email recipients, you will notice that a new task shows up in the task pane: Email the health report. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień protokołu SMTP, zobacz skonfigurować powiadomienia e-mail dla alertów.For more information about SMTP Settings, see Set up email notifications for alerts.

Wybierz istniejący raport, a następnie kliknij przycisk E-mail raport o kondycji.You can select an existing report, and then click Email the health report. Można także wygenerować nowy raport i go automatycznie wysyłane do skrzynki odbiorczej.You can also generate a new report, and have it automatically sent to your Inbox. Po skonfigurowaniu harmonogram dla raportu można automatycznie wygenerować raport zostanie automatycznie dostarczona do skrzynki odbiorczej po generowaną każdego dnia (lub co godzinę), zgodnie z harmonogramem.If you have configured a schedule for the report to be automatically generated, the report will be automatically delivered to your Inbox after being generated every day (or every hour) as scheduled.

Wyświetl alerty w przeglądarce alertuView alerts by using the Alert Viewer

W tej sekcji omówiono sposób otworzyć alertu przeglądarki do wyświetlania stanu kondycji wszystkich komputerów w sieci serwera za pomocą pulpitu nawigacyjnego lub paska uruchamiania.This section discusses how to use the Dashboard or the Launchpad to open the Alert Viewer to view the health status of all the computers on the server network.

Aby otworzyć podgląd alertu za pomocą pulpitu nawigacyjnegoTo open the Alert Viewer by using the Dashboard

 1. Otwórz pulpit nawigacyjny.Open the Dashboard.

 2. W okienku nawigacji kliknij ikony wyświetlonej alertów (krytyczny, ostrzeżenie lub informacyjny).On the navigation pane, click any of the displayed alerts icons (Critical, Warning, or Informational). Spowoduje to otwarcie podglądu alertu.This opens the Alert Viewer.

Aby otworzyć podgląd alertu z paska uruchamianiaTo open the Alert Viewer from the Launchpad

 1. Na komputerze, który jest połączony z serwerem otwarcie paska uruchamiania.From a computer that is connected to the server, open the Launchpad. Jeśli monit, zaloguj się do paska uruchamiania za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła.If asked, log on to the Launchpad with your user name and password.

 2. Kliknij wyświetlonej alertu ikony (krytyczne, ostrzegawcze i informacyjne) w dolnej części paska uruchamiania, aby otworzyć Podgląd Alert, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w okienku szczegółów podglądu Alert rozwiązać alert.Click any of the displayed alert icons (critical, warning, and informational) at the bottom of the Launchpad to open the Alert Viewer, and then follow the instructions in the details pane of the Alert Viewer to resolve the alert.

Organizowanie alerty w podglądzie alertuOrganize alerts in the Alert Viewer

Można organizować alerty w podglądzie alertów i mają one być wyświetlane na podstawie ich ważności (krytyczny, ostrzeżenie lub informacyjny) lub na podstawie nazwy komputera.You can organize alerts in the Alert Viewer and have them displayed based on their severity (Critical, Warning, or Informational) or based on the computer name.

Do organizowania alerty w podglądzie alertuTo organize alerts in the Alert Viewer

 1. Otwórz pulpit nawigacyjny.Open the Dashboard.

 2. W okienku nawigacji kliknij jedną z ikon wyświetlanych alertów (krytyczny, ostrzeżenie lub informacyjny).In the navigation pane, click the any of the displayed alerts icons (Critical, Warning, or Informational). Spowoduje to otwarcie podglądu alertu.This opens the Alert Viewer.

 3. Rozwiń węzeł Organizuj listy rozwijanej, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:Expand the Organize drop-down list, and then do one of the following:

  1. Wybierz filtru przez komputeri kliknij nazwę komputera, dla którego chcesz wyświetlić alerty.Select Filter by computer, and click the computer name for which you would like to view the alerts. Spowoduje to wyświetlenie alerty w podglądzie alertu tylko dla wybranego komputera.This displays alerts in the Alert Viewer only for the selected computer.

  2. Wybierz filtrować według typu alertu, a następnie kliknij przycisk alert typu (krytyczny, ostrzeżenie lub informacyjny), dla którego chcesz wyświetlić alerty.Select Filter by alert type, and click the alert type (Critical, Warning, or Informational) for which you would like to view the alerts. Spowoduje to wyświetlenie tylko wybrany typ alertu w podglądzie Alert.This displays only the selected alert type in the Alert Viewer.

Odpowiadanie na alertyRespond to alerts

Gdy zostanie wyświetlony alert, można wybrać opcję wykonaj jedną z następujących czynności:When you encounter an alert, you can opt to do one of the following:

Rozwiązywanie alertówResolve an alert

Postępuj zgodnie z instrukcjami rozpoznawania w podglądzie Alert rozwiązać alert.Follow the resolution instructions in the Alert Viewer to resolve the alert. Po alert nie zostanie rozwiązany, jest nadal wyświetlany w podglądzie Alert do czasu jej odświeżenia.After an alert is resolved, it is still displayed in the Alert Viewer until it is refreshed.

Ignoruj alertuIgnore an alert

Można zignorować alert, jeśli chcesz, aby zareagować na go później.You can choose to ignore an alert if you prefer to respond to it later. Gdy alert zostanie zignorowany, jest on nadal wymienione w podglądzie Alert i, ale jest wyłączona, a wygaszone.When you ignore an alert, it is still listed in the Alert Viewer, and but it is disabled and dimmed. Alert ignorowane nie jest dostępna w ogólną ocenę kondycji komputera.An ignored alert is not included in the overall health assessment of the computer. Aby rozwiązać alert zignorowane, należy najpierw włączyć alert.To address an ignored alert, you first need to enable the alert.

Aby zignorować alertTo ignore an alert
 1. Na komputerze, który jest połączony z serwerem Windows Server Essentials Otwórz paska uruchamiania.From the computer that is connected to the Windows Server Essentials server, open the Launchpad.

 2. Aplikacja Launchpad wybierz polecenie tych wyświetlonej ikony alertów (krytyczny, ostrzeżenie i informacyjne).On the Launchpad, click the any of the displayed alert icons (critical, warning, and informational). Spowoduje to otwarcie podglądu alertu.This opens the Alert Viewer.

 3. W przeglądarce Alert, wybierz alert, który chcesz zignorować, a następnie w zadania kliknij pozycję zignorować alert.In the Alert Viewer, select the alert that you want to ignore, and then in the Tasks section, click Ignore the alert.

  Aby odpowiedzieć wyłączone alert, należy najpierw włączyć alert.To respond to a disabled alert, you will need to first enable the alert.

Włącz alertuEnable an alert

Można włączyć ostrzeżenie informujące, że została wybrana opcja Ignoruj wcześniej.You can enable an alert that you chose to ignore earlier. Alert jest włączony, można go rozwiązać lub usunąć je w razie potrzeby.After the alert is enabled, you can resolve it or delete it as needed. Wyłączone w przypadku będzie pomijany zostanie wyświetlony alert.An alert appears as disabled when marked to be ignored. Po włączeniu ostrzeżenie informujące, że zostało to wcześniej wyłączone, stanie się aktywny i zostało ponownie uwzględnione w ogólnej oceny kondycji komputerów.When you enable an alert that you have previously disabled, it becomes active and is again included in the overall health assessment of computers.

Aby włączyć alertTo enable an alert
 1. Na komputerze, który jest połączony z serwerem otwarcie paska uruchamiania.From the computer that is connected to the server, open the Launchpad.

 2. Na paska uruchamiania kliknij wyświetlany alert ikony (krytyczne, ostrzegawcze i informacyjne) aby otworzyć podgląd alertu.On the Launchpad, click any of the displayed alert icons (critical, warning, and informational) to open the Alert Viewer.

 3. W przeglądarce alertu, kliknij prawym przyciskiem myszy alert, który chcesz włączyć, a następnie kliknij przycisk włączyć alert.In the Alert Viewer, right-click the alert that you want to enable, and then click Enable the alert.

Usuwanie alertuDelete an alert

Alert można usunąć, jeśli nie chcesz rozwiązać lub go zignorować.You can delete an alert if you do not want to resolve or ignore it. Możesz użyć podglądu alertu na paska uruchamiania do usunięcia alertów wygenerowanych dla tego komputera.You can use the Alert Viewer on the Launchpad to delete alerts generated for your computer. Jeśli usuwanie alertu i serwerze wykryje problem ponownie w następnym cyklu oceny kondycji sieci, generuje nowy alert.If you delete an alert and the server detects the problem again in the next network health evaluation cycle, it generates a new alert.

Aby usunąć alertTo delete an alert
 1. Na komputerze, który jest połączony z serwerem otwarcie paska uruchamiania.From the computer that is connected to the server, open the Launchpad.

 2. Na paska uruchamiania kliknij wyświetlany alert ikony (krytyczne, ostrzegawcze i informacyjne) aby otworzyć podgląd alertu.On the Launchpad, click any of the displayed alert icons (critical, warning, and informational) to open the Alert Viewer.

 3. W przeglądarce alertu, kliknij prawym przyciskiem myszy alert, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk usunąć alert.In the Alert Viewer, right-click the alert that you want to delete, and then click Delete the alert.

Konfigurowanie powiadomień e-mail dla alertówSet up email notifications for alerts

Można skonfigurować serwer w celu powiadomienia pocztą e-mail o wystąpieniu alerty.You can configure your server to notify you through email about the occurrence of alerts. Powiadomienia e-mail dla alertów zawierają informacje o problemy z siecią i jego kroki rozwiązania, które jest taka sama jak informacje wyświetlane w podglądzie alertu.The email notifications for these alerts contain information about the network issues and its resolution steps, which is identical to the information that is displayed in the Alert Viewer. Niektóre wersje próbne kondycji sieci są wprowadzane programowo.Some of the network health evaluations are made programmatically.

Podczas konfigurowania serwera do wysyłania powiadomienia o alertach w wiadomości e-mail, wiadomość e-mail z powiadomieniem są wysyłane alerty, które znajdują się podczas oceny kondycji sieci.When you configure your server to send alert notifications in email, an email notification is sent for alerts that are found during the network health evaluation. Jednak nie wszystkie alerty, które są zgłaszane w podglądzie alertów są zgłaszane w wiadomości e-mail.However, not all alerts that are reported in the Alert Viewer are reported in email.

Co 30 minut, Alert E-mail oceny zadanie jest uruchamiane na serwerze, co daje w wyniku sieci dla alertów.Every thirty minutes, the Alert Email Evaluation task runs on the server, which evaluates the network for alerts. Sprawdzanie, czy każdy alert, który jest ustawione dla wystąpienia powiadomienie e-mail wysyłane jest powiadomienie e-mail.An email notification is sent out if any alert that is set for email notification occurs. Drugi poczty e-mail nie są wysyłane, jeśli alert jest wciąż aktywny w następnym cyklu oceny w celu uniknięcia przepełnieniu skrzynki pocztowej.A second email is not sent if the alert is still active in the next evaluation cycle to avoid flooding your mailbox. Jeśli jednak nowy alert zostanie wykryty w cyklu przyszłych oceny alertów, wiadomość e-mail z powiadomieniem jest wysyłane, który obejmuje alerty nowych i poprzednie.However, if a new alert is detected within a future alert evaluation cycle, an email notification is sent, which includes the new and previous alerts.

Alerty, które powstały w wyniku w powiadomieniach e-mailAlerts that result in email notifications

Po skonfigurowaniu serwera do wysyłania powiadomień e-mail dla alertów następujące alerty w podglądzie alertu spowodować powiadomienia e-mail:The following alerts in the Alert Viewer result in email notifications when you set up your server to send email notifications for alerts:

 • Występują błędy w kopii zapasowych komputerów klienckich.Errors exist in a client computer backup.

 • Serwer został ponownie uruchomiony.The server was restarted.

 • Co najmniej jednej usługi nie są uruchomione.One or more services are not running.

 • Usługa Magazyn serwera systemu Windows nie jest uruchomiona.The Windows Server Storage Service is not running.

 • Zakończeniu okresu próbnego.Your evaluation period is over.

 • Aktywuj teraz.Activate now.

 • Serwer źródłowy jest zamykany.Source Server is shutting down.

 • Wyniki skanowania narzędzia BPA zawiera błędy.BPA scan results contain Errors.

 • Wyniki skanowania narzędzia BPA zawierają ostrzeżenia.BPA scan results contain Warnings.

 • Certyfikat nie jest dostępna dla dostępu z dowolnego miejsca.A certificate is not available for Anywhere Access.

 • Aby uzyskać dostęp z dowolnego miejsca upłynął okres ważności certyfikatu.The certificate for Anywhere Access has expired.

 • Router nie jest skonfigurowany poprawnie.The router is not configured correctly.

 • Serwer sieci Web nie jest skonfigurowany poprawnie.The Web Server is not configured correctly.

 • Usługi pulpitu zdalnego nie jest poprawnie skonfigurowane.Remote Desktop Services is not configured correctly.

 • Zapora nie jest prawidłowo skonfigurowany.The firewall is not configured correctly.

 • Nazwy domeny internetowej utraciła ważność.The Internet domain name has expired.

 • Nie można zaktualizować nazwy domeny internetowej.The Internet domain name cannot be updated.

 • Błąd licencji: Sprawdzenie zaufania lasu.License Error: Forest Trust Check.

 • Błąd licencji: Sprawdzenie kontrolera domeny.License Error: Domain Controller Check.

 • Błąd licencji: Wyboru roli FSMO.License Error: FSMO Role Check.

 • Błąd licencji: Wymuszania FSMO zasady.License Error: Enforcement FSMO Policies.

 • Błąd licencji: Wymuszania obciążenia zasady.License Error: Enforcement Load Policies.

 • Błąd licencji: Usługi domenowe Active Directory.License Error: Active Directory Domain Services.

 • Twoja subskrypcja usługi Office 365 wygasła.Your Office 365 subscription has expired.

 • Usługi Office 365, uwierzytelnianie nie powiodło się.Office 365 authentication did not succeed.

 • Zasady haseł jest nieprawidłowy.The password policy is not correct.

 • Usługa synchronizacji haseł nie można synchronizować hasła użytkownika z usługi Office 365.The Password Sync Service cannot synchronize a user password with Office 365.

 • Zmienianie hasła systemu Windows.Change your Windows password.

 • Hasło do usługi Office 365 nie jest taka sama jak hasło systemu Windows.Your Office 365 password is not the same as your Windows password.

 • Nie można nawiązać połączenia z serwerem Exchange.Cannot connect to Exchange Server.

 • Microsoft Exchange Server wystąpił problem.Microsoft Exchange Server has a problem.

 • Jeden lub więcej dysków twardych w kopii zapasowej serwera nie są połączone.One or more hard drives in Server Backup are not connected.

 • Kopia zapasowa dysku twardego nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca dla kopii zapasowej serwera.The backup hard drive does not have enough free space for the Server Backup.

 • Kopii zapasowej serwera nie zakończyło się pomyślnie, ponieważ nie jest brany migawkę dysku.Server Backup was not successful because a drive snapshot could not be taken.

 • Zaplanowane tworzenie kopii zapasowej nie zostało zakończone pomyślnie.A scheduled backup did not finish successfully.

 • Brakuje jednego lub więcej folderów na serwerze wstępnie zdefiniowane.One or more pre-defined server folders are missing.

 • Ilość wolnego miejsca jest niska na jeden lub więcej dysków twardych serwera.Free space is low on one or more server hard drives.

 • Moduł zapisujący VSS dla usługi magazynowania nie jest uruchomiona.The VSS Writer for Storage Service is not running.

 • Niska pojemność na dyskach twardych.Low storage capacity on hard drives.

 • Jeden lub więcej dysków nie działają i są w trybie offline.One or more drives are not functioning and are offline.

Konfigurowanie SMTP na serwerze, aby wysłać powiadomienia o alertach pocztą e-mail w systemie Windows ServerConfiguring SMTP on your server to send alert notifications by email in Windows Server Essentials

W tej sekcji omówiono sposób skonfigurować serwer do wysyłania powiadomień e-mail dla alertów.This section discusses how to configure your server to send email notifications for alerts.

Uwaga

Możesz pobrać dodatek raport o kondycji dla systemu Windows Server Essentials z Microsoft Download Center.You can download the Health Report add-in for Windows Server Essentials from the Microsoft Download Center.

Aby skonfigurować powiadomienia e-mail dla alertówTo set up email notification for alerts
 1. Z pulpitu nawigacyjnegoOtwórz podgląd alertu.From the Dashboard, open the Alert Viewer.

 2. W Podgląd Alert, kliknij przycisk skonfigurować powiadomienia e-mail alertu.In the Alert Viewer, click Set up alert email notifications.

 3. W Konfigurowanie powiadomień e-mail dla alertów oknie, kliknij przycisk włączyć.In the Set up email notification for alerts window, click Enable.

 4. W ustawień protokołu SMTP okna, wykonaj następujące czynności:In the SMTP Settings window, do the following:

  1. Aby uzyskać z adresu e-mail, wpisz adres e-mail, których chcesz używać do wysyłania wiadomości e-mail alertów z.For From email address, type the email address that you want use for sending the email alerts from. Ten adres e-mail będą wyświetlane jako adres nadawcy s w powiadomienie o alercie.This email address will be displayed as the sender ��s address in the alert notification.

  2. Aby uzyskać nazwę serwera SMTPw z adresu e-mail tekstu wpisz nazwę serwera SMTP, który wskazano w kroku 4a.For SMTP server name, in the From email address text box, type the name of the SMTP server that you specified in step 4a. (Zobacz tabelę 1 Lista niektóre nazwy serwera SMTP).(Refer to Table 1 for a list of some SMTP server names).

  3. Aby uzyskać SMTP port, wpisz numer portu, który jest używany przez serwer SMTP do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.For SMTP port, type the port number that is used by the SMTP server to send and receive email. (Można znaleźć w tabeli 1 numery portów, które są używane przez niektóre serwery SMTP).(Refer to Table 1 for the port numbers that are used by the some of the SMTP servers).

  4. Wybierz ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) Jeśli serwer SMTP używa protokołu SSL (patrz tabela 1).Select This server requires a secure connection (SSL) if the SMTP server uses SSL (see Table 1).

  5. Wybierz ten serwer wymaga uwierzytelniania Jeśli serwer SMTP wymaga informacji nazwy i hasła użytkownika (patrz tabela 1).Select This server requires authentication if the SMTP server requires a user name and password information (see Table 1). Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, wpisz nazwę użytkownika i hasło adres e-mail, który został wprowadzony w z adresu e-mail pól w kroku 4a, a następnie kliknij przycisk OK.If you select this check box, type the user name and password of the email address that you entered in the From email address field in step 4a, and then click OK.

  Uwaga

  Informacje o nazwę serwera SMTP, numer portu i użycia protokołu SSL można uzyskać od dostawcy usług internetowych.You can obtain the information about the SMTP server name, port number, and SSL usage from your Internet Service provider.

  Tabela 1 przykłady SMTP serwera nazw, uwierzytelniania i wymagania szyfrowania SSL i numery portówTable 1 Examples of SMTP server names, authentication and SSL encryption requirements, and port numbers

  Serwer SMTPSMTP Server Wymagany jest protokół SSLSSL Required Wymagane jest uwierzytelnianieAuthentication Required Numer portuPort Number Nazwa logowania/nazwa kontaAccount Name/Login Name
  SMTP.Gmail.comsmtp.gmail.com TakYes TakYes 587587 Zapewnienia adresu e-mail pełną nazwę domeny i hasło do uwierzytelniania.Provide full email address with domain name and password for authentication.
  SMTP.Live.comsmtp.live.com TakYes TakYes 587587 Zapewnienia adresu e-mail pełną nazwę domeny i hasło do uwierzytelniania.Provide full email address with domain name and password for authentication.
  SMTP.Comcast.NETsmtp.comcast.net TakYes NrNo 587587 Zapewnienia adresu e-mail pełną nazwę domeny i hasło do uwierzytelniania.Provide full email address with domain name and password for authentication.
  SMTP.mail.Yahoo.comsmtp.mail.yahoo.com NrNo TakYes 2525 Podaj tylko adres e-mail bez nazwy domeny dla nazwy użytkownika.Provide only the email address without a domain name for the user name.
 5. W Konfigurowanie powiadomień dla alertów, dla adresatów poczty E-mail, wpisz adresy e-mail osób, które chcesz otrzymywać pocztą e-mail powiadomienia o alertach.In Set up notification for alerts, for Email recipients, type the email addresses of the persons that you would like to receive alert notifications by email. Upewnij się, że Oddziel poszczególne adresy e-mail średnikami (;).Ensure that you separate each email address with a semicolon (;).

 6. Aby zweryfikować, że skonfigurowano serwer SMTP ustawienia poprawnie do wysyłania powiadomień e-mail dla alertów, kliknij przycisk Zastosuj i wysyłania wiadomości e-mail.To verify that you have configured your SMTP server settings correctly to send email notifications for alerts, click Apply and send email.

  Uwaga

  Po kliknięciu Zastosuj i wysyłania wiadomości e-mail, zwykle będzie odbierać powiadomienie e-mail próbki z alerty nie kondycji na liście.When you click Apply and send email, typically you will receive a sample email notification with no health alerts listed. Jednak jeśli alert kondycji, który jest skonfigurowany, aby wysłać wiadomość e-mail z powiadomieniem jest określana w trakcie tego procesu testowania, ten alert znajduje się w testowej wiadomość e-mail.However, if a health alert that is configured to send an email notification is identified during this test process, this alert is included in the test email.

Konfigurowanie SMTP na serwerze do wysyłania raportów o kondycji w systemie Windows ServerConfiguring SMTP on your server to send health reports in Windows Server Essentials

W tej sekcji opisano sposób konfigurowania ustawień protokołu SMTP dla serwera, dzięki czemu mogą odbierać raportów o kondycji za pośrednictwem poczty e-mail.This section discusses how to configure the SMTP settings for your server so that you can receive health reports via email.

Uwaga

Domyślnie dodatek raport o kondycji jest zintegrowany z systemem Windows Server Essentials lub Windows Server 2012 R2 z zainstalowaną rolą środowisko systemu Windows Server Essentials i raportów o kondycji są wyświetlane na raportów o kondycji pulpitu nawigacyjnego s Home strony.By default, the Health Report add-in is integrated with Windows Server Essentials or Windows Server 2012 R2 with the Windows Server Essentials Experience role installed, and the health reports are displayed on the Health Reports tab of the Dashboard ��s Home page.

Aby skonfigurować powiadomienia e-mail dla raportów o kondycjiTo set up email notification for health reports
 1. Z pulpitu nawigacyjnego, kliknij przycisk raporty kartę.From the Dashboard, click the Reports tab.

 2. W zadania raportu kondycji okienko zadań, kliknij przycisk dostosować ustawienia Raport kondycji.In the Health Report Tasks task pane, click Customize health report settings.

 3. W Dostosowywanie ustawień Raport kondycji oknie, kliknij przycisk harmonogramu i poczty E-mail kartę.In the Customize Health Report Settings window, click the Schedule and Email tab.

 4. W harmonogramu i poczty E-mail w karcie E-mail sekcji, wykonaj następujące czynności:In the Schedule and Email tab, in the Email section, do the following:

  1. Kliknij przycisk włączyć, a następnie wpisz adres e-mail, których chcesz używać do wysyłania kondycji raporty z.Click Enable, and type the email address that you want use for sending the health reports from. Ten adres e-mail będą wyświetlane jako adres nadawcy s w raportów dotyczących kondycji, które są pocztą e-mail.This email address will be displayed as the sender ��s address in the health reports that are emailed.

   1. Aby uzyskać nazwę serwera SMTP, wpisz nazwę serwera SMTP.For SMTP server name, type the name of the SMTP server. (Zobacz tabelę 1 Lista niektóre nazwy serwera SMTP).(Refer to Table 1 for a list of some SMTP server names).

   2. Aby uzyskać SMTP port, wpisz numer portu, który jest używany przez serwer SMTP do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.For SMTP port, type the port number that is used by the SMTP server to send and receive email. (Można znaleźć w tabeli 1 numery portów, które są używane przez niektóre serwery SMTP).(Refer to Table 1 for the port numbers that are used by the some of the SMTP servers).

   3. Wybierz ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) Jeśli serwer SMTP używa protokołu SSL (patrz tabela 1).Select This server requires a secure connection (SSL) if the SMTP server uses SSL (see Table 1).

   4. Wybierz ten serwer wymaga uwierzytelniania Jeśli serwer SMTP wymaga informacji nazwy i hasła użytkownika (patrz tabela 1).Select This server requires authentication if the SMTP server requires a user name and password information (see Table 1). Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, wpisz nazwę użytkownika i hasło adres e-mail, który został wprowadzony w z adresu e-mail pól w kroku 4a, a następnie kliknij przycisk OK.If you select this check box, type the user name and password of the email address that you entered in the From email address field in step 4a, and then click OK.

    Uwaga

    Informacje o nazwę serwera SMTP, numer portu i użycia protokołu SSL można uzyskać od dostawcy usług internetowych.You can obtain the information about the SMTP server name, port number, and SSL usage from your Internet Service provider.

    Uwaga

    Firma Microsoft zdecydowanie zaleca można używać protokołu SSL, ponieważ raport może zawierać stanu serwera, które mogłyby być użyte przez złośliwego strony do wykrywania luk w zabezpieczeniach (na przykład: Brak aktualizacji systemu windows).Microsoft strongly recommends that you to use SSL because the report might contain server status that could be used by malicious parties to detect vulnerabilities (for example: missing windows update). Włączanie protokołu SSL szyfrowanie danych podczas przesyłania i zmniejszyć ryzyko ujawnienia luki w zabezpieczeniach serwera.Enabling SSL will encrypt the data in transit and mitigate the risk of exposing server vulnerability.

 5. Po włączeniu poczty e-mail, ustawień protokołu SMTP zmiany link jest wyświetlany.After you enable email, the Change SMTP settings link is displayed. Również nowe zadanie E-mail raport o kondycji, pobiera wyświetlane w zadania raportu kondycji.Also a new task, Email the health report, gets displayed in Health Report Tasks.

  Tabela 1 przykłady SMTP serwera nazw, uwierzytelniania i wymagania szyfrowania SSL i numery portówTable 1 Examples of SMTP server names, authentication and SSL encryption requirements, and port numbers

  Serwer SMTPSMTP Server Wymagany jest protokół SSLSSL Required Wymagane jest uwierzytelnianieAuthentication Required Numer portuPort Number Nazwa logowania/nazwa kontaAccount Name/Login Name
  SMTP.Gmail.comsmtp.gmail.com TakYes TakYes 587587 Zapewnienia adresu e-mail pełną nazwę domeny i hasło do uwierzytelniania.Provide full email address with domain name and password for authentication.
  SMTP.Live.comsmtp.live.com TakYes TakYes 587587 Zapewnienia adresu e-mail pełną nazwę domeny i hasło do uwierzytelniania.Provide full email address with domain name and password for authentication.
  SMTP.Comcast.NETsmtp.comcast.net TakYes NrNo 587587 Zapewnienia adresu e-mail pełną nazwę domeny i hasło do uwierzytelniania.Provide full email address with domain name and password for authentication.
  SMTP.mail.Yahoo.comsmtp.mail.yahoo.com NrNo TakYes 2525 Podaj tylko adres e-mail bez nazwy domeny dla nazwy użytkownika.Provide only the email address without a domain name for the user name.
 6. W Dostosowywanie ustawień Raport kondycji, aby uzyskać automatycznie wysyłać raport o kondycji do następujących adresatów poczty e-mail:, wpisz adresy e-mail osób, które chcesz otrzymywać pocztą e-mail raportów o kondycji.In Customize Health Report Settings, for Automatically send the health report to the following email recipients:, type the email addresses of the persons that you would like to receive Health Reports by email. Upewnij się, że Oddziel poszczególne adresy e-mail średnikami (;).Ensure that you separate each email address with a semicolon (;).

 7. Aby zweryfikować, że skonfigurowano serwer SMTP ustawienia poprawnie do wysyłania raportów o kondycji za pośrednictwem poczty e-mail, na karcie raport Helath na pulpicie nawigacyjnym, wybierz raport i kliknij przycisk E-mail raport o kondycji z okienka zadań.To verify that you have configured your SMTP server settings correctly to send health reports via email, from the Helath Report tab on the Dashboard, select a report, and click Email the health report from the task pane.

Potencjalne alerty komputeraPotential computer alerts

W tej sekcji omówiono opis i zarządzanie alertów, które są specyficzne dla komputera, który jest połączony z serwerem oraz wyświetlane w paska uruchamiania komputera.This section discusses understanding and managing alerts that are specific to your computer that is connected to the server and that appear in the Launchpad of your computer.

Poniższa tabela przedstawia niektóre alerty komputera, które mogą być generowane i wyświetlane na podglądzie alertów, jeśli są stosowane do komputera.The following table lists some of the computer alerts that can be generated and displayed on the Alert Viewer if they are applicable to your computer.

Tytuł alertuAlert Title Wpływ alertów i rozdzielczościAlert Impact and Resolution
Bieżący stan zapory sieci zapewnia ochronę zmniejszenie dla tego komputera.The current status of the Network Firewall provides reduced protection for this computer. Nieautoryzowane osoby lub oprogramowania można uzyskać dostęp do tego komputera, jeśli nie jest włączona Zapora systemu Windows.Unauthorized people or software might be able to access this computer if Windows Firewall is not turned on.
Ochrona przed wirusami jest wyłączone, nie zainstalowana lub nie na bieżąco.Virus protection is turned off, not installed, or not up to date. Dane na komputerze są narażone na ryzyko jeśli ochrony przed wirusami ustawienie zabezpieczeń jest wyłączona lub nie jest aktualizowany.The data on your computer is at risk if the Virus protection security setting is turned off or not updated. Aby chronić komputer, postępuj zgodnie z instrukcjami wskazane.To protect your computer, follow the steps indicated.
Programy szpiegujące i ochrony niechcianego oprogramowania jest wyłączona, nie zainstalowana lub nie na bieżąco.Spyware and unwanted software protection is turned off, not installed, or not up to date. Dane na komputerze są narażone na ryzyko jeśli programów szpiegujących i niechcianego oprogramowania ochrony jest wyłączony lub nie zostały zaktualizowane.The data on your computer is at risk if the Spyware and unwanted software protection is turned off or not updated. Aby chronić komputer, postępuj zgodnie z instrukcjami wskazane.To protect your computer, follow the steps indicated.
Usługa Windows Update jest wyłączona.Windows Update is turned off. Nie można korzystać z nowych i poprawione funkcje aktualizacji, chyba że usługa Windows Update jest włączona.You will not be able to benefit from the new and corrected functionality of updates unless Windows Update is turned on. Aby włączyć usługę Windows Update, w podglądzie alertu, kliknij przycisk Otwórz usługę Windows Update.To turn on Windows Update, in Alert Viewer, click Open Windows Update.

Jeśli Otwórz usługę Windows Update zadanie nie jest wyświetlany, użytkownik nie jest zalogowany do komputera, na którym został zgłoszony alert.If the Open Windows Update task is not displayed, you are not logged on to the computer where the alert was raised. Użytkownik musi być zalogowany do komputera, na którym alert został zwiększony do uruchamiania tego zadania w podglądzie Alert.You must be logged on to the computer on which the alert was raised to run this task in Alert Viewer.
Powinien być zainstalowany ważne aktualizacje.Important updates should be installed. Nie można korzystać z nowych i poprawione funkcje aktualizacji, chyba że usługa Windows Update jest włączona.You will not be able to benefit from the new and corrected functionality of updates unless Windows Update is turned on. Aby włączyć usługę Windows Update, w podglądzie alertu, kliknij przycisk Otwórz usługę Windows Update.To turn on Windows Update, in Alert Viewer, click Open Windows Update.

Jeśli Otwórz usługę Windows Update zadanie nie jest wyświetlany, użytkownik nie jest zalogowany do komputera, na którym został zgłoszony alert.If the Open Windows Update task is not displayed, you are not logged on to the computer where the alert was raised. Użytkownik musi być zalogowany do komputera, na którym alert został zwiększony do uruchamiania tego zadania w podglądzie Alert.You must be logged on to the computer on which the alert was raised to run this task in Alert Viewer.
Uruchom ponownie komputer, aby zastosować aktualizacje.Restart the computer to apply updates. Nie można korzystać z funkcji nowe i poprawione aktualizacje, dopóki nie są stosowane.You will not be able to benefit from the new and corrected functionality of the updates until they are applied. Zapisz wszystkie dane i ponowne uruchomienie komputera w celu zastosowania aktualizacji.Save all your data and restart the computer to apply the updates.
Ilość wolnego miejsca jest niska na dyskach twardych.Free space is low on hard drives. Jeśli miejsca nie są udostępniane, nie będzie mógł zapisać dodatkowe informacje.If space is not made available, you will not be able to save additional information. Aby zwiększyć ilość wolnego miejsca na komputerze, należy wziąć pod uwagę następujące opcje:To increase the free space on the computer, consider the following options:

-Dodaj nowy dysk twardy.- Add a new hard drive.

-Uruchom Oczyszczanie dysku usunąć stary i tymczasowe pliki.- Run Disk Cleanup to remove old and temporary files.

-Przenieś pliki do folderu udostępnionego na innym komputerze.- Move your files to a shared folder on another computer.

-Archiwizuj plików na nośnikach wymiennych, takich jak dysk CD, DVD lub zewnętrzny dysk twardy.- Archive files on removable media, such as a CD, DVD, or an external hard drive.
Historii plików agent na serwerze nie jest prawidłowo skonfigurowana do uruchamiania na tym komputerze.The File History agent on the server is not properly configured to run on this computer. Nie można tworzyć kopie zapasowe historii plików.File History backups cannot be created.
Co najmniej jednej usługi nie są uruchomione.One or more services are not running.
Zmienianie hasła systemu Windows.Change your Windows password.
Hasło do usługi Microsoft Office 365 nie jest taka sama jak hasło systemu Windows.Your Microsoft Office 365 password is not the same as your Windows password.

Ochrona komputeraTo protect your computer

 1. Otwórz Centrum zabezpieczeń.Open Security Center.

 2. Sprawdzanie stanu ochrony przed wirusami zainstalowane.Determine the status of the installed virus protection.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od stanu ochrony:Perform one of the following tasks depending on the protection status:

  • Jeśli nie jest włączona, włącz ją.If it is not enabled, enable it.

  • Jeśli nie jest aktualny, Zakończ proces aktualizowanie sygnatur.If it is not up to date, complete the process to update the signatures.

  • Jeśli nie zainstalowano ochrony przed wirusami, należy wziąć pod uwagę jego instalacji.If virus protection is not installed, consider installing it.

Zobacz teżSee also