Instalowanie modułu zbierającego dzienniki systemu Windows Server EssentialsInstall the Windows Server Essentials Log Collector

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Kreator instalacji systemu Windows Server Essentials — moduł zbierający dzienniki instaluje moduł zbierający dzienniki jako aplikacja Launchpad dodatków.The Windows Server Essentials Log Collector installation wizard installs the Log Collector as a Launchpad Add-in. Można zainstalować i używać modułu zbierającego Dzienniki komputerów w sieci lub serwera lub ich obu.You can install and use the Log Collector on network computers or the server, or both. Po zakończeniu instalacji moduł zbierający dzienniki pojawi się na pulpicie nawigacyjnym.After installation, the Log Collector will appear on the Dashboard.

Aby zainstalować moduł zbierający dziennikiTo install the Log Collector

 1. Pobierz pakiet instalacyjny moduł zbierający dzienniki do dowolnego serwera lub komputera w sieci.Download the Log Collector installation package to any server or computer on the network.

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę moduł zbierający dzienniki.Double-click the Log Collector icon.

 3. Jeśli korzystasz z instalacji z komputera z sieci, wprowadź poświadczenia administratora serwera po wyświetleniu monitu.If you are running the installation from a network computer, enter your server administrator credentials when prompted.

 4. Wybierz zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.Choose to accept the Microsoft Software License Terms.

 5. Aby zainstalować moduł zbierający dzienniki tylko na serwerze, wybierz tylko na serwerze pole wyboru.To install the Log Collector only on the server, select the Only on the server check box. Aby zainstalować moduł zbierający dzienniki na wszystkich komputerach w sieci, wybierz na serwerze i na wszystkich komputerach w sieci pole wyboru.To install the Log Collector on all network computers, select the On the server and on all of the computers on the network check box.

 6. Kliknij przycisk zainstalować dodatek.Click Install the Add-in.

Ponowne instalowanie modułu zbierającego dziennikiReinstalling the Log Collector

Jeśli jest konieczne ponowne zainstalowanie modułu zbierającego dzienniki, należy odinstalować i ponownie zainstalować moduł zbierający dzienniki na serwerze i komputerami w sieci.If it is necessary to reinstall the Log Collector, you must uninstall and reinstall the Log Collector on the server and the network computers on the network. Odinstalowując moduł zbierający dzienniki na serwerze z poziomu pulpitu nawigacyjnego, wszystkich komputerów w sieci zostanie automatycznie odinstalować moduł zbierający dzienniki.By uninstalling the Log Collector on the server from the Dashboard, all network computers will automatically uninstall the Log Collector.

Aby odinstalować i ponownie zainstalować moduł zbierający dziennikiTo uninstall and reinstall the Log Collector
 1. Otwórz pulpit nawigacyjny.Open the Dashboard.

 2. Kliknij przycisk dodatek zaznacz moduł zbierający dzienniki z listy, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.Click the Add-in tab, select Log Collector from the list, and then click Uninstall.

 3. Pobieranie i instalowanie modułu zbierającego dzienniki, wykonując kroki opisane w poprzedniej procedurze, zainstalować moduł zbierający dzienniki.Download and install the Log Collector by performing the steps in the previous procedure, To install the Log Collector.

 4. Pobieranie i instalowanie modułu zbierającego dzienniki, wykonując kroki opisane w poprzedniej procedurze, zainstalować moduł zbierający dzienniki.Download and install the Log Collector by performing the steps in the previous procedure, To install the Log Collector.

Ręcznie zainstaluj modułu zbierającego dziennikiManually install the Log Collector

Jeśli Kreator instalacji nie można zainstalować modułu zbierającego dzienniki, możesz zainstalować moduł zbierający dzienniki na jednym komputerze, korzystając z następującej procedury.If the installation wizard failed to install the Log Collector, you can install the Log Collector on a single computer using the following procedure.

Aby ręcznie zainstalować moduł zbierający dziennikiTo manually install the Log Collector
 1. Zmień rozszerzenie pliku instalacji pobrane z .wssx do cab.Rename the extension of the downloaded installation file from .wssx to .cab.

 2. Kliknij dwukrotnie nazwę pliku instalacji.Double-click the installation file name.

 3. Kliknij przycisk OK Jeśli zostanie wyświetlony monit.Click OK if you are prompted.

 4. Kliknij dwukrotnie nazwę pliku, z ˜.msi, a następnie wybierz folder, w którym wyodrębnić go.Double-click the file name ending with ˜.msi �� and select a folder in which to extract it.

 5. Przejdź do folderu z wyodrębnionych plików, a następnie kliknij dwukrotnie plik instalacji za pomocą kreatora, aby ukończyć instalację.Navigate to the folder with the extracted file and double-click the installation file to use the wizard to finish the installation.