Łączność w systemie Windows ServerGet Connected in Windows Server Essentials

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Za pomocą oprogramowania łącznika podłączysz komputerów z serwerem Windows Server Essentials.You can connect your computers to the Windows Server Essentials server by using the Connector software. Oprogramowanie łącznika zainstalowano podczas łączenia komputera z serwerem przy użyciu Podłącz komputer do Kreatora serwera.The Connector software is installed when you connect a computer to the server by using the Connect a Computer to the Server Wizard. Tego kreatora można uruchomić, wpisując http://<servername>/connect, gdzie < servername\ > jest nazwą serwera.You can start this wizard by typing http://<servername>/connect, where <servername> is the name of your server.

W tym temacie:In this topic:

Przygotowanie do łączenia komputerów z serweremPrepare to connect computers to the server

W tej sekcji omówiono oprogramowanie łącznika, systemów operacyjnych, które są obsługiwane przez system Windows Server Essentials, zadania wstępne, które należy wykonać przed nawiązaniem połączenia z komputerów z serwerem i zmiany wprowadzone przez serwer do komputerów podczas uruchamiania oprogramowanie łącznika.This section discusses the Connector software, the operating systems that are supported by Windows Server Essentials, the prerequisite tasks that must be completed before connecting your computers to the server, and the changes the server makes to the computers when you run the Connector software.

Omówienie oprogramowania łącznikaConnector software overview

Oprogramowanie łącznika dla systemu operacyjnego Windows Server Essentials łączy komputery w sieci do serwera Windows Server Essentials.The Connector software for the Windows Server Essentials operating system connects the computers in your network to the Windows Server Essentials server. Komputery można połączyć się z serwerem, oprogramowanie łącznika umożliwia automatyczne tworzenie kopii zapasowych komputerów i monitorowanie ich kondycji.When you connect computers to the server, the Connector software enables you to automatically back up the computers and monitor their health. Oprogramowanie łącznika pozwala również na konfigurowanie i zdalnie administrować serwerem Windows Server Essentials.The Connector software also enables you to configure and remotely administer the Windows Server Essentials server. Oprogramowanie łącznika jest instalowana podczas nawiązywania połączenia komputera klienckiego z serwerem.The Connector software is installed when you connect a client computer to the server. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące łączenia komputerów klienckich z serwerem Windows Server Essentials, zobacz łączenie komputerów z serwerem dalszej części tego tematu.For detailed instructions about connecting client computers to the Windows Server Essentials server, see Connect computers to the server later in this topic.

Omówienie oprogramowania łącznikaConnector software overview

Oprogramowanie łącznika dla systemu operacyjnego Windows Server Essentials łączy komputery w sieci do serwera Windows Server Essentials.The Connector software for the Windows Server Essentials operating system connects the computers in your network to the Windows Server Essentials server. Komputery można połączyć się z serwerem, oprogramowanie łącznika umożliwia automatyczne tworzenie kopii zapasowych komputerów i monitorowanie ich kondycji.When you connect computers to the server, the Connector software enables you to automatically back up the computers and monitor their health. Oprogramowanie łącznika pozwala również na konfigurowanie i zdalnie administrować serwerem Windows Server Essentials.The Connector software also enables you to configure and remotely administer the Windows Server Essentials server. Oprogramowanie łącznika jest instalowana podczas nawiązywania połączenia komputera klienckiego z serwerem.The Connector software is installed when you connect a client computer to the server. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące łączenia komputerów klienckich z serwerem Windows Server Essentials, zobacz łączenie komputerów z serwerem dalszej części tego tematu.For detailed instructions about connecting client computers to the Windows Server Essentials server, see Connect computers to the server later in this topic.

Wymagania wstępne dotyczące łączenia komputera z serweremPrerequisites for connecting a computer to the server

Przed nawiązaniem połączenia komputera z siecią muszą być spełnione następujące wymagania:The following requirements must be met before you connect a computer to the network:

 • W przypadku instalacji systemu Windows Server Essentials jest kompletna, a na serwerze jest uruchomiona.The installation of Windows Server Essentials is complete, and the server is running. Oprogramowanie łącznika zakończy działanie instalacji, jeśli nie można nawiązać połączenia z serwerem.The Connector software will exit its installation if it is unable to communicate with the server.

 • Na komputerze klienckim jest uruchomiona obsługiwanego systemu operacyjnego.The client computer is running a supported operating system. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz obsługiwanych systemów operacyjnych dla komputerów klienckich.For more information, see Supported operating systems for client computers.

 • Komputer kliencki musi mieć prawidłowe połączenie z Internetem.The client computer must have a valid connection to the Internet.

 • Komputer kliencki jest w tej samej podsieci IP co serwer z systemem Windows Server Essentials, gdy komputer kliencki znajduje się w tej samej sieci, co serwer.The client computer is on the same IP subnet as the server that is running Windows Server Essentials when the client computer is on the same network as the server.

 • Komputer kliencki ma zainstalowany program .NET Framework 4.5.The client computer has .NET Framework 4.5 installed on it. Oprogramowanie łącznika automatycznie instaluje na komputerze.The Connector software automatically installs it on the computer.

 • Komputer kliencki spełnia następujące minimalne wymagania systemowe:The client computer meets the following minimum system requirements:

  • 1,4 GHz lub szybszy1.4 GHz or faster processor

  • 1 GB pamięci RAM lub więcej1 GB RAM or more

  • 1 GB miejsca na dysku twardym (część tego miejsca zostanie zwolniona po zakończeniu instalacji)1 GB of available hard drive space (a portion of this space is freed after installation)

 • Partycji rozruchowej (to znaczy, partycji dysku zainstalowanym systemu operacyjnego) jest sformatowany przy użyciu systemu plików NTFS.The boot partition (that is, the disk partition where the Windows operating system is installed) is formatted with the NTFS file system.

 • Nazwa komputera nie ma więcej niż 15 znaków.The computer name does not include more than 15 characters.

 • Nazwa komputera nie ma znaku podkreślenia ().The computer name does not include an underscore ().

 • Komputer s ustawienia daty i godziny są wyrównane do ustawienia na serwerze.The computer ��s date and time settings align to the settings on the server.

 • Komputer można podłączyć do tylko jednego serwera Windows Server Essentials w danym momencie.A client computer can be connected to only one Windows Server Essentials server at any given time.

 • Komputer kliencki, który jest już przyłączony do innej domeny usługi Active Directory nie można przyłączyć do domeny systemu Windows Server Essentials.A client computer that is already joined to another Active Directory domain cannot join a Windows Server Essentials domain.

Uwaga

We wdrożeniu lokalnego klienta dla systemu Windows Server Essentials lub Windows Server Essentials komputery można połączyć się z serwerem bez dodawania ich do domeny systemu Windows Server Essentials.In an on-premises client deployment for Windows Server Essentials or Windows Server Essentials, you can connect computers to the server without adding them to the Windows Server Essentials domain. Ta metoda nie jest dostępna dla wszystkich obsługiwane klienckie systemy operacyjne i funkcje, takie jak zasady grupy i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), które wymagają, że komputer jest połączony z domeną, nie są dostępne.This method is not available for all supported client operating systems, and features such as Group Policy and virtual private networks (VPNs), which require that a computer be connected to the domain, are not available. Wymagania i instrukcje, zobacz połączenie komputerów z serwerem Windows Server Essentials bez przyłączania do domeny.For requirements and instructions, see Connect computers to a Windows Server Essentials server without joining the domain.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące łączenia komputera z serwerem z systemem Windows Server Essentials, zobacz łączenie komputerów z serwerem.For step-by-step instructions to connect a computer to the server running Windows Server Essentials, see Connect computers to the server.

We wdrożeniu lokalnego klienta dla systemu Windows Server Essentials lub Windows Server Essentials komputery można połączyć się z serwerem bez dodawania ich do domeny systemu Windows Server Essentials.In an on-premises client deployment for Windows Server Essentials or Windows Server Essentials, you can connect computers to the server without adding them to the Windows Server Essentials domain. Ta metoda nie jest dostępna dla wszystkich obsługiwane klienckie systemy operacyjne i funkcje, takie jak zasady grupy i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), które wymagają, że komputer jest połączony z domeną, nie są dostępne.This method is not available for all supported client operating systems, and features such as Group Policy and virtual private networks (VPNs), which require that a computer be connected to the domain, are not available. Wymagania i instrukcje, zobacz połączenie komputerów z serwerem Windows Server Essentials bez przyłączania do domeny.For requirements and instructions, see Connect computers to a Windows Server Essentials server without joining the domain.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące łączenia komputera z serwerem z systemem Windows Server Essentials, zobacz łączenie komputerów z serwerem.For step-by-step instructions to connect a computer to the server running Windows Server Essentials, see Connect computers to the server.

Wymagania wstępne dotyczące łączenia komputerów Mac do sieciPrerequisites for connecting a Mac computer to the network

Przed nawiązaniem połączenia z siecią komputer Mac muszą być spełnione następujące wymagania:The following requirements must be met before you connect a Mac computer to the network:

 • Zakończeniu instalacji systemu operacyjnego serwera, a na serwerze jest uruchomiona.The installation of the server operating system is complete, and the server is running. Jeśli go nie może komunikować się z serwerem, nie zostaną zainstalowane oprogramowanie łącznika.The Connector software will not install if it cannot communicate with the server.

 • Na komputerze działa system Mac OS X 10.5 (Leopard) lub nowszym.The computer is running Mac OS X 10.5 (Leopard) or later.

 • Komputer jest w tej samej podsieci IP co serwer.The computer is on the same IP subnet as the server.

 • Komputer musi mieć prawidłowe połączenie z Internetem.The computer must have a valid connection to the Internet.

 • Upewnij się, że komputer spełnia następujące minimalne wymagania systemowe:Ensure that the computer meets the following minimum system requirements:

  • 1,4 GHz lub szybszy1.4 GHz or faster processor

  • 1 GB pamięci RAM lub więcej1 GB RAM or more

  • 1 GB miejsca na dysku twardym (część tego miejsca zostanie zwolniona po zakończeniu instalacji)1 GB of available hard drive space (a portion of this space is freed after installation)

 • Komputer można podłączyć do tylko na jednym serwerze w danym momencie.A client computer can be connected to only one server at any given time.

Obsługiwane systemy operacyjne dla komputerów klienckichSupported operating systems for client computers

System Windows Server Essentials zawiera ten sam zestaw funkcji dla wszystkich komputerów klienckich obsługiwanych.Windows Server Essentials provides the same set of features for all supported client computers. Funkcje te obejmują przyłączanie do domeny, aplikacja Launchpad i powiadomienia o kondycji klienta.These features include Domain Join, Launchpad, and client-side health notifications.

Ważne

Pakiet Podstawowe programy Windows Server nie obsługuje komputerów łączących z domu, początkowego lub Media Center wersjami systemu Windows do domeny.Windows Server Essentials does not support joining computers running the Home, Starter, or Media Center versions of Windows to the domain. Ponadto nie można używać usługi Remote Web Access nawiązywanie na tych komputerach.In addition, you cannot use Remote Web Access to connect to these computers.

System Windows Server EssentialsWindows Server Essentials

Ta sekcja dotyczy serwera z systemem Windows Server Essentials, lub do serwera z systemem Windows Server 2012 R2 Standard lub Windows Server 2012 R2 Datacenter z zainstalowaną rolą środowisko systemu Windows Server Essentials.This section applies to a server running Windows Server Essentials, or to a server running Windows Server 2012 R2 Standard or Windows Server 2012 R2 Datacenter with the Windows Server Essentials Experience role installed. Obsługiwane są następujące systemy operacyjne komputera:The following computer operating systems are supported:

Systemy operacyjne Windows 7Windows 7 operating systems

 • System Windows 7 Home podstawowe z dodatkiem SP1 (x 86 i x64)Windows 7 Home Basic SP1 (x86 and x64)

 • Windows 7 Home Premium z dodatkiem SP1 (x 86 i x64)Windows 7 Home Premium SP1 (x86 and x64)

 • System Windows 7 Professional z dodatkiem SP1 (x 86 i x64)Windows 7 Professional SP1 (x86 and x64)

 • Windows 7 Ultimate z dodatkiem SP1 (x 86 i x64)Windows 7 Ultimate SP1 (x86 and x64)

 • Windows 7 Enterprise z dodatkiem SP1 (x 86 i x64)Windows 7 Enterprise SP1 (x86 and x64)

 • Windows 7 Starter z dodatkiem SP1 (x 86)Windows 7 Starter SP1 (x86)

  Systemy operacyjne Windows 8Windows 8 operating systems

 • Windows 8Windows 8

 • System Windows 8 ProfessionalWindows 8 Professional

 • System Windows 8 EnterpriseWindows 8 Enterprise

  Systemy operacyjne Windows 8.1Windows 8.1 operating systems

 • Windows 8.1Windows 8.1

 • Windows 8.1 ProfessionalWindows 8.1 Professional

 • Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Enterprise

  Systemy operacyjne Windows 10Windows 10 operating systems

 • System Windows 10Windows 10

 • System Windows 10 ProfessionalWindows 10 Professional

 • System Windows 10 EnterpriseWindows 10 Enterprise

 • System Windows 10 EducationWindows 10 Education

  Komputery klienckie MacMac client computers

 • Mac OS X 10.5, w wyniku LegwanMac OS X v10.5 Leopard

 • Mac OS X v10.6 śniegu LegwanMac OS X v10.6 Snow Leopard

 • Mac OS X v10.7 lewMac OS X v10.7 Lion

 • Mac OS X v10.8 góra lewMac OS X v10.8 Mountain Lion

Uwaga

Można wyświetlić stan kopii zapasowej na komputerze Mac z pulpitu nawigacyjnego systemu Windows Server Essentials i zdrowia.You can view the health and backup status for a Mac computer from the Windows Server Essentials Dashboard. Nie można jednak skonfigurowanie komputera z kopii zapasowej lub rozpocząć wykonywanie kopii zapasowej z poziomu pulpitu nawigacyjnego.However, you cannot configure computer backup or start a backup from the Dashboard. Ponadto nie można używać usługi Remote Web Access połączyć komputer Mac.In addition, you cannot use Remote Web Access to connect a Mac computer.

System Windows Server EssentialsWindows Server Essentials

Ta sekcja dotyczy serwera z systemem Windows Server Essentials.This section applies to a server running Windows Server Essentials. Obsługiwane są następujące systemy operacyjne komputera:The following computer operating systems are supported:

Systemy operacyjne Windows 7Windows 7 operating systems

 • Windows 7 Home Basic (x86 i x64)Windows 7 Home Basic (x86 and x64)

 • Windows 7 Home Premium (x86 i x64)Windows 7 Home Premium (x86 and x64)

 • System Windows 7 Professional (x86 i x64)Windows 7 Professional (x86 and x64)

 • Windows 7 Ultimate (x86 i x64)Windows 7 Ultimate (x86 and x64)

 • Windows 7 Enterprise (x86 i x64)Windows 7 Enterprise (x86 and x64)

 • System Windows 7 Starter (x86)Windows 7 Starter (x86)

  Systemy operacyjne Windows 8Windows 8 operating systems

 • Windows 8Windows 8

 • System Windows 8 ProfessionalWindows 8 Professional

 • System Windows 8 EnterpriseWindows 8 Enterprise

  Systemy operacyjne Windows 10Windows 10 operating systems

 • System Windows 10Windows 10

 • System Windows 10 ProfessionalWindows 10 Professional

 • System Windows 10 EnterpriseWindows 10 Enterprise

 • System Windows 10 EducationWindows 10 Education

  Komputery klienckie MacMac client computers

 • Mac OS X 10.5, w wyniku LegwanMac OS X v10.5 Leopard

 • Mac OS X v10.6 śniegu LegwanMac OS X v10.6 Snow Leopard

 • Mac OS X v10.7 lewMac OS X v10.7 Lion

Uwaga

Można wyświetlić stan kopii zapasowej na komputerze Mac z pulpitu nawigacyjnego systemu Windows Server Essentials i zdrowia.You can view the health and backup status for a Mac computer from the Windows Server Essentials Dashboard. Nie można jednak skonfigurowanie komputera z kopii zapasowej lub rozpocząć wykonywanie kopii zapasowej z poziomu pulpitu nawigacyjnego.However, you cannot configure computer backup or start a backup from the Dashboard. Ponadto nie można używać usługi Remote Web Access połączyć komputer Mac.In addition, you cannot use Remote Web Access to connect a Mac computer.

Zmiany wprowadzone na komputerze klienckim przez serwerChanges the server makes to a client computer

Po połączeniu komputera z serwerem, oprogramowanie Windows Server Essentials umożliwia liczba zmian do komputera, aby komputer i serwer mogą współpracować.When you connect a computer to the server, the Windows Server Essentials software makes a number of changes to the computer so the computer and the server can work together.

Oprogramowanie wykonuje następujące czynności:The software does the following:

 • Zainstalowane oprogramowanie łącznika na komputerzeInstalls the Connector software on the computer

 • Instaluje na komputerze programu Microsoft .NET Framework 4.5, jeśli nie jest już zainstalowanyInstalls Microsoft .NET Framework 4.5 on the computer if it is not already installed

 • Tworzy skróty na pulpicie s komputer do pulpitu nawigacyjnego i paska uruchamianiaCreates shortcuts on the computer ��s desktop to the Dashboard and Launchpad

 • Konfiguruje porty zapory systemu Windows na komputerze, aby umożliwić następujące funkcje do pracy:Configures Windows Firewall ports on the computer to allow the following features to work:

  • Podstawowe operacje siecioweCore Networking

  • Usługi pulpitu zdalnegoRemote Desktop Services

 • Wprowadza następujące zmiany do komputera w celu ułatwienia tworzenia kopii zapasowych:Makes the following changes to the computer to facilitate backups:

  • Tworzy zaplanowane zadania do uruchomienia automatycznej kopii zapasowejCreates scheduled tasks to run automatic backups

  • Instalowanie usług, które zarządzają operacje tworzenia kopii zapasowej na serwerzeInstalls services that manage backup operations with the server

  • Instaluje sterownik urządzenia wirtualnego, który jest używany podczas plików i folderów przywrócić procesówInstalls a virtual device driver that is used during file and folder restore processes

 • Instaluje agenta kondycji w celu wykrywania problemów i utworzenia odpowiedniego powiadomienia o alertachInstalls the Health Agent to detect issues and to create the corresponding alert notifications

 • Tworzy zadania zaplanowane na komputerze do cyklicznego ocenę kondycji i synchronizację definicji alertu kondycjiCreates scheduled tasks on the computer for recurring health assessments and to synchronize health alert definitions

 • Dodaje usług do komputera, który komputer używa do komunikowania się z serwerem i z innymi funkcjami systemu Windows Server EssentialsAdds services to the computer, which the computer uses to communicate with the server and with other Windows Server Essentials features

 • Otwarcie portu 3389 protokołu TCP na komputerach klienckich z systemem klientów systemu Windows, aby umożliwić usług pulpitu zdalnego do uruchomieniaOpens TCP port 3389 in client computers running Windows clients to allow Remote Desktop Services to run

 • Wdrażanie sieci VPN na komputerze klienckim i zapewnia obsługę jednego kliknięcia, jeśli jest włączona w systemie Windows Server Essentials funkcje sieci VPN lub oferuje interfejs auto-connect, jeśli funkcja sieci VPN jest włączona w systemie Windows Server EssentialsDeploys VPN on the client computer and provides a single click experience if the VPN functionality is enabled on Windows Server Essentials, or provides an auto-connect experience if the VPN functionality is enabled on Windows Server Essentials

Aby uzyskać informacje dotyczące łączenia komputera z serwerem, zobacz łączenie komputerów z serwerem.For information about connecting your computer to the server, see Connect computers to the server.

Sieci nazwę i hasło, informacje o użytkownikuNetwork user name and password information

Sieci nazwę i hasło, informacje o użytkowniku można uzyskać od osoby, która zarządza serwer.You can obtain your network user name and password information from the person who manages your server. Można użyć tych samych poświadczeń do połączenia komputera z serwerem i uzyskiwanie dostępu do informacji z serwera.You can use these credentials to connect your computer to the server and access information from the server.

Sieci nazwę i hasło, informacje o użytkownikuNetwork user name and password information

Sieci nazwę i hasło, informacje o użytkowniku można uzyskać od osoby, która zarządza serwer.You can obtain your network user name and password information from the person who manages your server. Można użyć tych samych poświadczeń do połączenia komputera z serwerem i uzyskiwanie dostępu do informacji z serwera.You can use these credentials to connect your computer to the server and access information from the server.

Jeśli jesteś administratorem serwera, poświadczenia sieciowe można utworzyć przez dodanie konto użytkownika z użytkowników pulpitu nawigacyjnego.If you are the server administrator, you can create the network credentials by adding a user account from the Users tab of the Dashboard. Aby uzyskać więcej informacji o kontach użytkowników, zobacz Zarządzanie kontami użytkowników przy użyciu pulpitu nawigacyjnego.For more information about user accounts, see Manage user accounts using the Dashboard.

Konto administratora s serweraServer administrator ��s account

Musi być możliwe do podania nazwy konta administratora sieci i hasło, aby zainstalować oprogramowanie łącznika.You must be able to provide a network administrator account name and password to install the Connector software. Konto administratora sieci umożliwia użytkownikowi zarządzanie sieci lokalnej firmy i ułatwia zarządzanie i obsługę urządzeń sieciowych, takich jak routery i przełączniki.A network administrator account enables the user to manage the local area network for your organization and helps manage and maintain network devices such as switches and routers.

Zadania, które mogą być wykonywane przy użyciu konta administratora sieci mogą obejmować:The tasks that can be performed by using a network administrator account can include:

 • Instalowanie aplikacji sieciowych i innego oprogramowaniaInstalling networked applications and other software

 • Zarządzanie magazynem na serwerzeManaging storage on the server

 • Rozpowszechnianie aktualizacji oprogramowaniaDistributing software updates

 • Wykonywanie kopii zapasowych rutynowychPerforming routine backups

 • Monitorowanie codzienne działania w sieciMonitoring daily activities on the network

  W systemie Windows Server Essentials, Windows Server Essentials i Windows Server 2012 R2 z zainstalowaną rolą środowisko systemu Windows Server Essentials można przypisać administrator sieci poziom dostępu do dowolnego konta użytkownika.In Windows Server Essentials, Windows Server Essentials, and Windows Server 2012 R2 with the Windows Server Essentials Experience role installed, you can assign the network administrator access level to any user account. Dzięki temu uprawnienia wymagane do wykonywania zadań administratora sieci.This grants the required permissions to perform network administrator tasks. Gdy użytkownik jest przypisany przez administratora sieci dostęp do poziomu, kontroli dostępu użytkownika wiersza otwiera każde zadanie musi mieć uprawnienia administratora.When a user is assigned the network administrator access level, the User Access Control prompt opens for any task that requires administrator permissions.

Usuwanie komputera z domeny systemu WindowsRemove a computer from a Windows domain

Aby usunąć komputer z domeny, jest monitowany o nazwę użytkownika i hasło konta domeny.To remove a computer from its domain, you will be prompted for the user name and password of the domain account.

Aby usunąć komputer z domeny systemu WindowsTo remove a computer from a Windows domain
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy komputera, a następnie kliknij przycisk właściwości.Click Start, right-click Computer, and then click Properties.

 2. W obszarze ustawienia nazwy, domeny i grupy roboczej komputera, kliknij przycisk zmienić ustawienia.Under Computer name, domain, and workgroup settings, click Change settings.

  Uwaga

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło domeny lub potwierdź.If you are prompted for an administrator password or confirmation, type the domain password or provide confirmation.

 3. W właściwości systemu okno dialogowe, kliknij przycisk nazwa komputera , a następnie kliknij pozycję zmiany.In the System Properties dialog box, click the Computer Name tab, and then click Change.

 4. W zmiany nazwy komputera/domeny okna dialogowego członek, kliknij przycisk grupy roboczej, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:In the Computer Name/Domain Changes dialog box, under Member of, click Workgroup, and then do one of the following:

  1. Aby przyłączyć się do istniejącej grupy roboczej, wpisz nazwę grupy roboczej, który chcesz dołączyć, a następnie kliknij przycisk OK.To join an existing workgroup, type the name of the workgroup that you want to join, and then click OK.

  2. Aby utworzyć grupę roboczą, wpisz nazwę grupy roboczej, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk OK.To create a workgroup, type the name of the workgroup that you want to create, and then click OK.

   Uwaga

   Komputer zostanie usunięty z domeny, a konto komputera w tej domenie zostanie wyłączone.Your computer will be removed from the domain and your computer account on that domain will be disabled.

Łączenie komputerów z serwerem przy użyciu oprogramowania łącznikaConnect computers to the server by using the Connector software

Ta sekcja zawiera dostęp do procedury i informacje, które pomogą Ci zainstalować oprogramowanie łącznika, komputer jest połączony z serwerem i rozwiązywanie problemów z komputerów nawiązywania połączenia z serwerem.This section provides access to procedures and information that will help you install the Connector software, connect your computer to the server, and troubleshoot connecting computers to the server.

Łączenie komputerów z serweremConnect computers to the server

Po połączeniu komputera na serwerze, na którym jest uruchomiony system Windows Server Essentials lub Windows Server 2012 R2 z zainstalowaną rolą środowisko systemu Windows Server Essentials, upewnij się, że komputer kliencki ma prawidłowe połączenie z Internetem.When you connect a computer to a server that is running Windows Server Essentials or Windows Server 2012 R2 with the Windows Server Essentials Experience role installed, ensure that your client computer has a valid connection to the Internet.

Wykonaj poniższą procedurę na wszystkich komputerach klienckich, aby je połączyć się z serwerem.Complete the following procedure on all client computers to connect them to your server.

Aby wykonać procedurę, należy podać następujące informacje:To complete the procedure, you need the following information:

 • Nazwy użytkownika i hasła osoby, która będzie korzystać z komputera na nowej sieciThe user name and password of the person who will use the computer on the new network

 • Nazwa użytkownika i hasło konta administratora lokalnego komputera sThe user name and password of the computer ��s local administrator account

Uwaga

We wdrożeniu lokalnego klienta dla systemu Windows Server Essentials lub Windows Server Essentials komputery można połączyć się z serwerem bez dodawania ich do domeny systemu Windows Server Essentials.In an on-premises client deployment for Windows Server Essentials or Windows Server Essentials, you can connect computers to the server without adding them to the Windows Server Essentials domain. Ta metoda nie jest dostępna dla wszystkich obsługiwane klienckie systemy operacyjne i funkcje, takie jak zasady grupy i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), które wymagają, że komputer jest połączony z domeną, nie są dostępne.This method is not available for all supported client operating systems, and features such as Group Policy and virtual private networks (VPNs), which require that a computer be connected to the domain, are not available. Wymagania i instrukcje, zobacz połączenie komputerów z serwerem Windows Server Essentials bez przyłączania do domeny.For requirements and instructions, see Connect computers to a Windows Server Essentials server without joining the domain.

We wdrożeniu lokalnego klienta dla systemu Windows Server Essentials lub Windows Server Essentials komputery można połączyć się z serwerem bez dodawania ich do domeny systemu Windows Server Essentials.In an on-premises client deployment for Windows Server Essentials or Windows Server Essentials, you can connect computers to the server without adding them to the Windows Server Essentials domain. Ta metoda nie jest dostępna dla wszystkich obsługiwane klienckie systemy operacyjne i funkcje, takie jak zasady grupy i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), które wymagają, że komputer jest połączony z domeną, nie są dostępne.This method is not available for all supported client operating systems, and features such as Group Policy and virtual private networks (VPNs), which require that a computer be connected to the domain, are not available. Wymagania i instrukcje, zobacz połączenie komputerów z serwerem Windows Server Essentials bez przyłączania do domeny.For requirements and instructions, see Connect computers to a Windows Server Essentials server without joining the domain.

Aby połączyć komputer kliencki do serweraTo connect a client computer to the server
 1. Zaloguj się na komputerze, na którym chcesz się połączyć z serwerem.Log on to the computer that you want to connect to the server.

  Uwaga

  Jeśli ten komputer ma wiele kont użytkowników, zaloguj się przy użyciu konta użytkownika, który ma dokumenty, obrazy i osobistych preferencji, które mają być zachowane po połączeniu komputera z serwerem.If this computer has multiple user accounts, log on by using the user account that has documents, pictures, and personal preferences that you want to keep after you connect the computer to the server.

 2. Otwórz przeglądarkę internetową, takich jak program Internet Explorer.Open an Internet browser, such as Internet Explorer.

 3. Na pasku adresu wpisz http://<servername>/Connect, a następnie naciśnij klawisz Enter.In the address bar, type http://<servername>/Connect, and then press Enter.

  Uwaga

  Jeśli komputer znajduje się w lokalizacji zdalnej spoza sieci systemu Windows Server Essentials, aby uruchomić Połącz komputer z serwera, wpisz http://<domainname>/connect na pasku adresu przeglądarki sieci web (gdzie < domain\ > jest nazwą domeny organizacji).If your computer is at a remote location outside of the Windows Server Essentials network, to run the Connect a Computer to the Server Wizard, type http://<domainname>/connect in the address bar of your web browser (where <domain> is the domain name of your organization). Z informacjami dotyczącymi nazwy domeny można uzyskać od administratora sieci.You can get your domain name information from your network administrator.

 4. Komputer jest połączony z serwerem zostanie wyświetlona strona.The Connect your computer to the server page appears. Wykonaj jedną z następujących czynności:Do one of the following:

  • Na komputerze z systemem operacyjnym Windows, kliknij pobieranie oprogramowania dla systemu Windows.For a computer running the Windows operating system, click Download software for Windows.

  • Na komputerze z systemem Mac OS X lub później, kliknij przycisk pobranie oprogramowania dla komputerów Mac.For a computer running Mac OS X or later, click Download software for Mac.

 5. W komunikacie ostrzegawczym zabezpieczeń pobierania pliku kliknij Uruchom.In the file download security warning message, click Run.

 6. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat kontroli konta użytkownika, kliknij przycisk tak lub wpisz nazwę użytkownika lokalnego i hasła, jeśli zostanie wyświetlony monit.If the User Account Control message appears, click Yes or type the local user name and password, if prompted.

 7. Połącz pojawi się na komputerze w celu Kreatora serwera.The Connect a Computer to the Server Wizard appears. Wykonaj następujące czynności, aby zakończyć działanie kreatora:Do the following to complete the wizard:

  1. Zaakceptuj Umowę licencyjną użytkownika oprogramowania.Accept the end-user license agreement.

  2. Na Znajdź mój serwer strony, autowykrywania serwera w sieci lokalnej i wybierz serwer, który chcesz nawiązać połączenie.On the Find my server page, auto-detect the server in the local networks and select the server that you want to connect to. Lub, jeśli informacje, można ręcznie wprowadź adres serwera s nazwę lub domeny.Or, if you have the information, you can manually input your server ��s name or domain address.

  3. Na wpisz nową nazwę użytkownika sieci i hasło strony, wykonaj następujące czynności:On the Type your new network user name and password page, do the following:

   • Jeśli jest to pierwszy komputera, na którym jest nawiązywane na serwerze, a jest to komputer, który będzie używany do administrowania serwerem, korzystać z konta administratora, który został utworzony podczas instalacji.If this is the first computer that you are connecting to the server, and if this is the computer that you will be using to administer the server, use the administrator account that you created during setup.

   • Dla wszystkich innych komputerów najpierw utworzyć konto użytkownika sieci na serwerze z poziomu pulpitu nawigacyjnego.For all other computers, first create a network user account on the server by using the Dashboard. Tworzenie konta użytkownika Administrator lub Standard uprawnień użytkownika, na podstawie zadań wykonywanych przez osoba używająca komputera.Create the user account with Administrator or Standard user privileges, based on the tasks that are performed by the person using the computer.

  4. Jeśli na komputerze z systemem Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10, należy pominąć ten krok.If your computer is running Windows 8, Windows 8.1 or Windows 10, skip this step. Jeśli na komputerze działa system Windows 7, a jeśli masz dokumenty, obrazy lub osobistych preferencji (na przykład tła pulpitu, wygaszaczy lub Ulubione programu Internet Explorer), które mają być zachowane po Przyłącz komputer do nowej sieci, na wybrać, jeśli chcesz przenieść swoje istniejące dane i ustawienia strona kreatora wybierz przenieść Moje dane i ustawienia do swojego nowego konta użytkownika sieci.If your computer is running Windows 7, and if you have documents, pictures, or personal preferences (such as desktop backgrounds, screen savers, or Internet Explorer favorites) that you want to keep after you join the computer to the new network, on the Choose if you want to move your existing data and settings page of the wizard, select the Move my data and settings to my new network user account.

  5. Jeśli chcesz automatycznie wznowienia pracy komputera w celu tworzenia kopii zapasowej na wybierz, czy chcesz wznowić tego komputera, aby utworzyć jego kopię zapasową strony.Choose if you want to automatically wake the computer to create a backup on the Choose if you want to wake this computer to create its backup page.

  6. Wykonaj pozostałe instrukcje w kreatorze do dołączania komputera do sieci.Follow the remaining instructions in the wizard to join your computer to the network.

 8. Po Przyłącz komputer do sieci, należy użyć nową nazwę użytkownika i hasło do logowania się do komputera.After you join your computer to the network, use your new user name and password to log on to the computer.

  Uwaga

  Po zalogowaniu się do komputera z systemem Windows 8 po raz pierwszy przy użyciu konta sieci po nawiązuje połączenie z serwerem pojawiają się instrukcje dotyczące migrowania plików i aplikacji ze starego konta użytkownika.When you log on to a computer that is running Windows 8 for the first time by using your network account, after it connects to the server, instructions for migrating files and applications from the old user account appear. Postępuj zgodnie z instrukcjami jak przeprowadzić migrację plików i aplikacji z mojego starego konta użytkownika? ** stronę, aby przeprowadzić migrację wszystkich plików i aplikacji do konta użytkownika w sieci.Follow the instructions on the **How do I migrate files and applications from my old user account? page to migrate all files and applications to the network user account.

 9. Po komputer pomyślnie jest połączony z serwerem, skróty TrayApp łącznika i pulpitu nawigacyjnego serwera są wyświetlane w menu Start, które mogą być używane w następujący sposób (na komputerze z systemem Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10, pulpit nawigacyjny i TrayApp łącznika będą dostępne na ekranie startowym komputera s):After the computer is successfully connected to the server, shortcuts to the Connector TrayApp and the server Dashboard appear on the Start menu, which can be used as follows (if your computer is running Windows 8, Windows 8.1 or Windows 10, the Dashboard and Connector TrayApp will be available from the computer ��s Start screen):

  • Jeśli na komputerze działa system Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10, pulpit nawigacyjny i TrayApp łącznika będzie można wyszukać jako aplikację.If your computer is running Windows 8, Windows 8.1 or Windows 10, the Dashboard and Connector TrayApp will be searchable as an App.

  • Z TrayApp łącznika, można włączyć lub wyłączyć mnie zdalnie połączonych funkcji.From the Connector TrayApp, you can enable or disable the Keep me remotely connected feature. Można również kliknąć dwukrotnie TrayApp uruchomić paska uruchamiania.You can also double-click the TrayApp to start the Launchpad. Z paska uruchamiania można dostęp skrótów Foldery udostępnione, skonfigurować kopie zapasowe komputerów, alerty adres i Otwórz witrynę sieci Web usługi Remote Web Access.From the Launchpad, you can access the Shared folders shortcut, configure computer backups, address alerts, and open the Remote Web Access website.

  • Z pulpitu nawigacyjnego łącza, można administrować serwerem.From the Dashboard link, you can administer your server.

Łączenie komputerów z serwerem Windows Server Essentials bez przyłączania do domenyConnect computers to a Windows Server Essentials server without joining the domain

Ten temat zawiera opis sposobu dodawania komputera systemu Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10 do sieci systemu Windows Server Essentials bez przyłączania komputera do domeny systemu Windows Server Essentials w przypadku wdrożenia klienta lokalnie.This topic describes how to add a Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 or Windows 10 computer to a Windows Server Essentials network without joining the computer to the Windows Server Essentials domain in an on-premises client deployment. Ta metoda łączenia jest obsługiwana w systemie Windows Server Essentials i Windows Server Essentials.This connection method is supported in Windows Server Essentials and Windows Server Essentials.

Jest to alternatywa dla zwykłych metodę, która wymaga przyłączania komputera do domeny systemu Windows Server Essentials.This is an alternative to the usual method, which requires joining the computer to the Windows Server Essentials domain. Przy użyciu tej metody Jeśli komputer znajduje się w innej domenie, ono musi zostać usunięte z tej domeny można było dodać do domeny systemu Windows Server Essentials.With that method, if the computer is in another domain, it must be removed from that domain before it can be added to the Windows Server Essentials domain.

Limity funkcjiFeature limits

Niektóre funkcje są ograniczone, gdy komputer kliencki nie został dodany do domeny systemu Windows Server Essentials:Some features are limited when a client computer is not added to the Windows Server Essentials domain:

 • Wszystkie funkcje, które wymagają, że komputer jest przyłączony do domeny? tym poświadczeń domeny, zasady grupy i wirtualnych sieci prywatnych (VPN)? nie są dostępne.All features that require that the computer be joined to the domain ?including domain credentials, Group Policy, and virtual private networks (VPNs) ?are not available.

 • Dodatki innych firm, które wymagają, że komputer jest przyłączony do domeny nie będzie działać prawidłowo.Any third-party add-ons that require that the computer be joined to the domain will not work properly.

 • Ta metoda nie można połączyć komputer poza siedzibą firmy na serwerze.This method cannot be used to connect an off-premises computer to the server.

Wymagania wstępnePrerequisites

 • Komputer musi mieć fizyczne połączenie z siecią lokalną.The computer must have a physical connection to the local network.

 • Jeden z następujących systemów operacyjnych musi być zainstalowany na komputerze:One of the following operating systems must be installed on the computer:

  • System Windows 10 Pro, Enterprise systemu Windows 10Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise

  • Windows 8.1 Pro, Enterprise Windows 8.1, Windows 8 Pro, Enterprise systemu Windows 8Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise

  • System Windows 7 Professional (x86 i x64), Windows 7 Enterprise (x86 i x64), Windows 7 Ultimate (x86 i x64)Windows 7 Professional (x86 and x64), Windows 7 Enterprise (x86 and x64), Windows 7 Ultimate (x86 and x64)

 • Komputer musi spełniać wszystkie inne wymagania dotyczące komputerów klienckich w systemie Windows Server.The computer must meet all other requirements for client computers in Windows Server Essentials. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania wstępne dotyczące łączenia komputera z serwerem.For more information, see Prerequisites for connecting a computer to the server.

 • Aby włączyć połączenia bez przyłączania do domeny, należy zalogować się komputerze przy użyciu konta, które jest członkiem lokalnej grupy Administratorzy.To enable a connection without joining the domain, you must sign on to the computer with an account that is a member of the local Administrators group.

 • Aby połączyć komputer z serwerem Windows Server Essentials, potrzebne są następujące informacje o koncie:To connect the computer to the Windows Server Essentials server, you will need the following account information:

  • Konta z uprawnieniami administratora w systemie Windows Server Essentials (konta).An account with Administrator rights on Windows Server Essentials (your account).

  • Nazwa użytkownika i hasło dla konta domeny osoby, która będzie korzystać z komputera.The user name and password for the domain account of the person who will use the computer. Konto domeny również musi mieć uprawnienia administratora na serwerze Windows Server Essentials.The domain account also must have Administrator rights on the Windows Server Essentials server.

Łączenie z siecią systemu Windows Server EssentialsConnect to a Windows Server Essentials network

Po upewnieniu się, że zostały spełnione wszystkie wymagania wstępne, podłącz komputer do sieci systemu Windows Server Essentials.After you verify that all prerequisites have been met, connect the computer to the Windows Server Essentials network.

Do połączenia z komputerem w innej domenie z siecią systemu Windows Server EssentialsTo connect a computer in a different domain to a Windows Server Essentials network
 1. Logowania się do komputera klienckiego przy użyciu konta, które jest członkiem lokalnej grupy Administratorzy.Sign on to the client computer with an account that is a member of the local Administrators group.

 2. Otwórz wiersz polecenia z uprawnieniami administratora.Open a command prompt with Administrator rights.

  • W systemie Windows 10, kliknij przycisk Start wybierz kolejno pozycje wszystkie aplikacje -> narzędzia systemu Windows -> wiersza polecenia, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz polecenia, a następnie kliknij przycisk Uruchom jako administrator.In Windows 10, click the Start button, select All Apps -> Windows System Tools -> Command Prompt, right-click Command Prompt, and then click Run as administrator.

  • W systemie Windows 8 na Start wpisz polecenia , a następnie naciśnij klawisz Enter.In Windows 8, on the Start page, type command and then press Enter. W wynikach, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersza polecenia, a następnie kliknij przycisk Uruchom jako administrator.In the results, right-click Command Prompt, and then click Run as administrator.

  • W systemie Windows 7 na Start menu wprowadź polecenia w polu wyszukiwania, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersza polecenia, a następnie kliknij przycisk Uruchom jako Administrator.In Windows 7, on the Start menu, enter command in the search box, right-click Command Prompt, and then click Run as Administrator.

 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter:At the command prompt, type the following command, and then press Enter:

  reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Server\ClientDeployment" /v SkipDomainJoin /t REG_DWORD /d 1 
  
 4. Wykonaj kroki w łączenie komputerów z serwerem.Complete the steps in Connect computers to the server.

Dołączenie drugi serwer do sieciJoin a second server to the network

Aby dołączyć drugi serwer do sieciTo join a second server to the network
 1. Zaloguj się do serwera, który chcesz nawiązać połączenie z siecią systemu Windows Server Essentials.Log on to the server that you want to connect to the Windows Server Essentials network.

 2. Otwórz przeglądarkę internetową i na pasku adresu wpisz http://<servername>/Connect, gdzie < servername\ > jest nazwą serwera z systemem Windows Server Essentials, a następnie naciśnij klawisz Enter.Open an Internet browser, and in the address bar, type http://<servername>/Connect, where <servername> is the name of the server running Windows Server Essentials, and then press Enter.

 3. Jeśli Konfiguracja zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer jest włączona na serwerze, który chcesz połączyć się z siecią systemu Windows Server Essentials, wykonaj następujące czynności; w przeciwnym razie można pominąć ten krok.If Internet Explorer Enhanced Security Configuration is enabled on the server that you are trying to connect to the Windows Server Essentials network, complete the following; otherwise, skip this step.

  1. Aby zaakceptować blokowania wiadomości, kliknij przycisk Zamknij.To accept the blocking message, click Close.

  2. Dodaj http://<servername>/Connect witryny sieci Web do zaufanych witryn w następujący sposób:Add the http://<servername>/Connect website to the trusted websites as follows:

   1. W okienku nawigacji przeglądarki, kliknij przycisk narzędzia, a następnie kliknij przycisk Opcje internetowe.In the browser navigation pane, click Tools, and then click Internet Options.

   2. Kliknij przycisk zabezpieczeń , a następnie kliknij pozycję Zaufane witryny.Click the Security tab, and then click Trusted sites.

   3. Kliknij przycisk witryny.Click Sites.

   4. Witryny sieci Web powinien być wyświetlany w Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy pole.The website should be shown in the Add this website to the zone field. Kliknij przycisk dodać.Click Add.

   5. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK.Click Close, and then click OK.

  3. Odśwież stronę sieci web.Refresh the web page.

  4. Aby połączyć drugi serwer do serwera z systemem Windows Server Essentials, postępuj zgodnie z instrukcjami w łączenie komputerów z serwerem.To connect the second server to a server running Windows Server Essentials, follow the instructions in Connect computers to the server.

> [!NOTE]
> <span data-ttu-id="54293-411">Podłączanie drugiego serwera na serwer z systemem Windows Server Essentials różni się od łączenia się z komputerem klienckim w następujący sposób:</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="54293-411">Connecting a second server to a server running Windows Server Essentials differs from connecting to a client computer as follows:</span></span> 
>  
> -  <span data-ttu-id="54293-412">Nie ma żadnych migracji profilu użytkownika; w związku z tym bieżącego profilu nie zostaną poddane migracji.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="54293-412">There is no user profile migration; therefore, the current profile will not be migrated.</span></span> 
> -  <span data-ttu-id="54293-413">Nie można utworzyć kopię zapasową drugi serwer przy użyciu kopii zapasowych komputerów klienckich, a nie ma żadnych opcji, aby wznowić działanie komputera w celu tworzenia kopii zapasowych.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="54293-413">You cannot back up the second server by using client computer backup, and there is no option to wake up the computer for backup.</span></span> 

Po przyłącz drugi serwer na serwer z systemem Windows Server Essentials, na serwerze podłączonym dostępne są następujące funkcje:After you join the second server to a server that is running Windows Server Essentials, the following features are provided to the connected server:

 • Aktualizacje i alerty stan funkcje działają taka sama jak innych klientów.Update & Alerts status functionalities work the same as other client computers.

 • Funkcje online i Offline działają taka sama jak innych klientów.Online & Offline functionalities work the same as other client computers.

 • Drugi serwer można nawiązać za pomocą zdalnego dostępu do sieci Web.You can connect to your second server by using Remote Web Access.

 • Drugi serwer będą objęte raportów o kondycji, ponieważ system Windows Server Essentials generuje alerty związane z tym serwerem.The second server will be included in the Health Reports because Windows Server Essentials will generate alerts related to this server.

  Zarządzanie drugiego serwera z serwera z systemem Windows Server Essentials będą się różnić od zarządzania inne komputery klienckie w następujący sposób:Management of the second server from the server that is running Windows Server Essentials will differ from managing other client computers as follows:

 • Nie będzie żaden punkt wejścia dla TrayApp, aplikacja Launchpad i klienta pulpitu nawigacyjnego.There will be no entrance point for TrayApp, Launchpad, and Dashboard Client.

 • Drugi serwer znajduje się w obrębie serwerów na urządzeń kartę.The second server is listed within the Servers group on the Devices tab.

 • Ponieważ kopie zapasowe komputerów klienckich nie jest obsługiwana w przypadku drugiego serwera, zostanie wyświetlony stan kopii zapasowej nieobsługiwane.Because client computer backup is not supported for the second server, the backup status is displayed as Not supported. Ponadto w przypadku wybrania drugiego serwera i kliknij prawym przyciskiem myszy, nie ma żadnej kopii zapasowej i przywracanie wyświetlane w przypadku drugiego serwera Tematy pokrewne.In addition, if you select the second server and right-click, there are no backup and restore related tasks displayed for the second server.

 • Jeśli Wybierz drugi serwer, a następnie kliknij przycisk wyświetlić właściwości serwera zadanie, ma nie kopii zapasowej kartę wyświetlane na stronie właściwości serwera s.If you select the second server, and then click the View the server properties task, there is no Backup tab displayed on the server ��s properties page.

 • Ponieważ jest nie Centrum zabezpieczeń systemu operacyjnego Windows Server, na drugim stanu zabezpieczeń serwera s Wyświetla jako nie dotyczy.Because there is no Security Center on a Windows Server operating system, the second server ��s security status displays as Not applicable.

 • Drugi serwer s stan zasad grupy są wyświetlane jako nie dotyczy.The second server ��s Group Policy status displays as Not applicable.

Zainstaluj oprogramowanie łącznikaInstall the Connector software

Oprogramowanie łącznika w systemie Windows Server jest zainstalowany, gdy komputer jest połączony z serwerem przy użyciu Podłącz komputer do Kreatora serwera.The Connector software in Windows Server Essentials is installed when you connect your computer to the server by using the Connect a Computer to the Server Wizard. Tego kreatora można uruchomić, wpisując http://<ServerName>/connect na pasku adresu przeglądarki sieci web (gdzie < ServerName\ > jest nazwą serwera).You can launch this wizard by typing http://<ServerName>/connect in the address bar of your web browser (where <ServerName> is the name of your server).

Uwaga

Jeśli komputer znajduje się w lokalizacji zdalnej, aby uruchomić Połącz komputer z serwera, wpisz http://<domainname>/connect na pasku adresu przeglądarki sieci web (gdzie < domain\ > jest nazwą domeny organizacji).If your computer is at a remote location, to run the Connect a Computer to the Server Wizard, type http://<domainname>/connect in the address bar of your web browser (where <domain> is the domain name of your organization). Z informacjami dotyczącymi nazwy domeny można uzyskać od administratora sieci.You can get your domain name information from your network administrator.

Oprogramowanie łącznika wykonuje następujące czynności:The Connector software does the following:

 • Łączy komputer z systemem Windows Server EssentialsConnects your computer to Windows Server Essentials

 • Automatycznie tworzy kopię zapasową komputera nocy (Jeśli serwer zostanie skonfigurowany do tworzenia kopii zapasowych klienta)Automatically backs up your computer nightly (if you configure the server to create client backups)

 • Pomaga monitorować kondycję komputera administratoraHelps administrator monitor the health of your computer

 • Pozwala na konfigurowanie i zdalnie administrować systemu Windows Server Essentials z komputera domowegoEnables you to configure and remotely administer Windows Server Essentials from your home computer

Aby uzyskać instrukcje dotyczące łączenia komputera z serwerem Windows Server Essentials, zobacz łączenie komputerów z serwerem.For step-by-step instructions about connecting your computer to the Windows Server Essentials server, see Connect computers to the server.

Przenoszenie danych z komputera i ustawienia ręcznieMove computer data and settings manually

Pakiet Podstawowe programy Windows Server i Windows Server Essentials obsługę migracji profilu użytkownika tylko komputery klienckie, na których uruchomiono system operacyjny Windows 7.Windows Server Essentials and Windows Server Essentials support user profile migration only for client computers that are running the Windows 7 operating system. Po połączeniu komputera z systemem Windows 7 do serwera, Kreatora łączenia komputera z Kreatora serwera automatycznie migrować profilu użytkownika.When you connect a Windows 7-based computer to the server, the Connect Computer to the Server Wizard can automatically migrate the user profile.

Profil użytkownika nie można przenieść automatycznie podczas nawiązywania połączenia w systemie Windows 8, Windows 8.1 lub na komputerze systemu Windows 10 do serwera.The user profile cannot be transferred automatically when connecting a Windows 8, Windows 8.1 or Windows 10 computer to the server. Jednak na komputerze z systemem Windows 8 łatwy Transfer w systemie Windows można użyć do transferu danych i ustawień z pierwotnego użytkownika lokalnego na komputerze przyłączonym do domeny.However, on a Windows 8 computer, you can use Windows Easy Transfer to transfer data and settings from the original local user to the domain-joined computer. Aby to zrobić, musi być administratorem na komputerze docelowym systemu Windows 8 i Windows 8 komputera źródłowego.To do that, you must be an Administrator on both the Windows 8 source computer and the Windows 8 destination computer. Aby uzyskać informacji dotyczących transferu plików i ustawień za pomocą narzędzia Łatwy Transfer w systemie Windows, zobacz artykuł 2735227 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.For information about using Windows Easy Transfer to transfer files and settings, see article 2735227 in the Microsoft Knowledge Base.

Przenieść wiele profilów użytkownika podczas wdrażania komputeraTransfer multiple user profiles during computer deployment

Przed nawiązaniem połączenia z komputerem z systemem Windows 7 lub Windows 7 z dodatkiem SP1 systemu operacyjnego do serwera Windows Server Essentials, aby przenieść wiele profilów użytkownika lokalnego, należy najpierw utworzyć odpowiednie konta użytkowników sieci na serwerze.Before you connect a computer running the Windows 7 or Windows 7 SP1 operating system to the Windows Server Essentials server, in order to transfer multiple local user profiles you must first create the corresponding network user accounts on the server. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kont użytkowników w sieci, zobacz dodać konto użytkownika.For more information about creating network user accounts, see Add a user account.

Migracja profilu użytkownika jest obsługiwana tylko na komputerze z systemem Windows 7 (dla systemu Windows Server Essentials) lub Windows 7 z dodatkiem SP1 (dla systemu Windows Server Essentials).User profile migration is only supported on a computer running Windows 7 (for Windows Server Essentials) or Windows 7 SP1 (for Windows Server Essentials). Po podłączeniu komputera na serwerze Windows Server Essentials za pomocą połączenia komputera do Kreatora serwera znajdują się opcję przenoszenia danych i ustawień użytkownika starego lokalnych kont użytkowników do nowego konta użytkowników sieci.When you connect a computer to the Windows Server Essentials server using the Connect Your Computer to the Server Wizard, you are provided an option to move the user data and settings of old user local accounts into the new network user accounts. Aby to zrobić, na przenosi istniejących danych użytkownika i ustawienia strona kreatora mapowania kont użytkownika sieci lokalnych kont użytkowników, które istnieją na komputerze, aby przenieść wiele profilów użytkowników, które znajdują się na komputerze klienckim.To do so, on the Move existing user data and settings page of the wizard, map the network user accounts to the local user accounts that exist on the computer to transfer multiple user profiles that are located on the client computer.

Odinstaluj oprogramowanie łącznikaUninstall the Connector software

Oprogramowanie łącznika można odinstalować z komputera za pomocą Panelu sterowania.You can uninstall the Connector software from a computer by using the Control Panel. Zwykle będzie to zrobić, jeśli występuje problem z oprogramowaniem łącznika lub należy zainstalować nowszej wersji oprogramowania łącznika.You will usually do this if there is a problem with the Connector software or if you need to install a newer version of the Connector software. Jako administrator, aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być zalogowany do komputera.You must be logged on to the computer as an administrator to complete this procedure.

Ważne

W przypadku uaktualniania systemu operacyjnego na komputerze klienckim, automatycznie odinstalować oprogramowanie łącznika.If you upgrade the operating system on a client computer, the Connector software is uninstalled automatically. Po zakończeniu uaktualnienia należy ponownie zainstalować oprogramowanie łącznika.You must reinstall the Connector software after the upgrade is complete. Jest to preferowana metoda odinstalować oprogramowanie łącznika przed uaktualnieniem systemu operacyjnego.The preferred method is to uninstall the Connector software before you upgrade the operating system. Odinstalowanie oprogramowania łącznika po zakończeniu uaktualniania jest nadal dopuszczalne; jednak może to spowodować niespójna komputera klienckiego z serwerem do momentu oprogramowanie łącznika jest odinstalowanie i ponowne zainstalowanie.Uninstalling the Connector software after the upgrade is complete is still acceptable; however, it might result in an inconsistent state for the client computer with the server until the Connector software is uninstalled and reinstalled.

Aby odinstalować oprogramowanie łącznika z komputeraTo uninstall Connector software from a computer
 1. Na komputerze z systemem Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10, uruchom Panelu sterowania, a następnie w programy kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.From a computer that is running Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 or Windows 10, open Control Panel, and then in the Programs section, click View installed updates.

 2. Wybierz z listy zainstalowanych programów, Connector systemu Windows Server Essentials, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.From the list of installed programs, select Windows Server Essentials Connector, and then click Uninstall.

 3. Na stronie zawierającej ostrzeżenie, kliknij przycisk tak.On the warning page, click Yes.

 4. Jeśli Kontrola konta użytkownika , kliknij przycisk Zezwalaj.If the User Account Control window appears, click Allow.

 5. W systemie Windows Server, jeśli zostanie wyświetlona strona Connector systemu Windows Server Essentials z sugerowanie zamknięcie paska uruchamiania, kliknij przycisk OK.In Windows Server Essentials, if the Windows Server Essentials Connector page appears suggesting to close the Launchpad, click OK.

 6. Poczekaj, aż program, aby odinstalować.Wait for the program to uninstall. Po usunięciu oprogramowania Connector systemu Windows Server Essentials nie będzie już wyświetlany na liście zainstalowanych programów lub aktualizacje.After the software is removed, Windows Server Essentials Connector no longer appears within the list of installed programs or updates. Ponadto skróty do pulpitu nawigacyjnego i aplikacja Launchpad nie są wyświetlane na pulpicie komputera s.In addition, the shortcuts to the Launchpad and the Dashboard are no longer displayed on the computer ��s desktop.

Uwaga

 • Odinstalowanie oprogramowania łącznika nie powoduje usunięcia komputera z listy komputerów, które są wyświetlane na urządzeń pulpitu nawigacyjnego.Uninstalling the Connector software does not remove the computer from the list of computers that are displayed on the DEVICES tab of the Dashboard. Aby usunąć komputer z poziomu pulpitu nawigacyjnego, zobacz usunąć komputer z serwera.To remove the computer from the Dashboard, see Remove a computer from the server.
  • Po odinstalowaniu oprogramowania łącznika folderów udostępnionych na komputerze klienckim, które są mapowane na serwerze nie są usuwane.When you uninstall the Connector software, shared folders on the client computer that were mapped to the server are not deleted. Należy ręcznie usunąć foldery udostępnione, które są mapowane na serwerze.You must manually delete the shared folders that are mapped to the server.
 • Odinstalowanie oprogramowania łącznika nie powoduje odłączenia domeny oryginalnego komputera.Uninstalling the Connector software does not make the computer unjoin the original domain. Należy ręcznie odłączenia komputera z domeny.You must manually unjoin the computer from the domain. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Usuwanie komputera z domeny systemu Windows.For instructions, see Remove a computer from a Windows domain.

Odłącz od komputera lub ponowne łączenie komputera z serweremDisconnect your computer from or reconnect your computer to the server

Aby odłączyć komputer od serwera, należy wykonać następujące czynności:To disconnect a computer from the server, you must complete the following steps:

 1. Odinstaluj oprogramowanie łącznika z komputera za pomocą Panelu sterowania.Uninstall the Connector software from the computer by using the Control Panel. Aby uzyskać instrukcje, zobacz odinstalować oprogramowanie łącznika.For step-by-step instructions, see Uninstall the Connector software.

 2. Odłączenia komputera z domeny systemu Windows Server Essentials i dołącz go do grupy roboczej.Unjoin the computer from the Windows Server Essentials domain and join it to the workgroup. Instrukcje krok po kroku do przyłączania do grupy roboczej systemu Windows przyłączyć lub utworzyć grupy roboczej.For step-by-step instructions for joining Windows to a workgroup, Join or create a workgroup.

 3. Usuwanie komputera z serwera za pomocą pulpitu nawigacyjnego.Remove the computer from the server by using the Dashboard. Aby uzyskać instrukcje, zobacz usunąć komputer z serwera.For step-by-step instructions, see Remove a computer from the server.

  Aby ponownie podłączyć komputer do serwera, który wcześniej został odłączony od sieci serwera Windows Server Essentials, należy wykonać następujące czynności:To reconnect a computer to the server that was previously disconnected from your Windows Server Essentials server network, you must complete the following steps:

 4. Odinstaluj oprogramowanie łącznika z komputera za pomocą Panelu sterowania.Uninstall the Connector software from the computer by using the Control Panel. Aby uzyskać instrukcje, zobacz odinstalować oprogramowanie łącznika.For step-by-step instructions, see Uninstall the Connector software.

 5. Odłączenia komputera z domeny systemu Windows Server Essentials i dołącz go do grupy roboczej.Unjoin the computer from the Windows Server Essentials domain and join it to the workgroup. Instrukcje krok po kroku do przyłączania do grupy roboczej systemu Windows przyłączyć lub utworzyć grupy roboczej.For step-by-step instructions for joining Windows to a workgroup, Join or create a workgroup.

 6. Podłącz komputer do serwera przy użyciu Kreatora łączenia komputera.Connect the computer to the server by using the Connect Computer Wizard. Aby uzyskać instrukcje, zobacz łączenie komputerów z serwerem.For step-by-step instructions, see Connect computers to the server.

Jak utworzyć kopię zapasową działa z trybu uśpienia i hibernacjiHow backup works with sleep and hibernate modes

W przypadku wybrania Wake ten komputer do utworzenia kopii zapasowej opcji podczas łączenia komputera z serwerem, komputer będzie automatycznie wznawiania ze stanu uśpienia lub hibernacji każdego dnia, jak określono w harmonogram tworzenia kopii zapasowych, dzięki czemu może kopii zapasowej.If you select the Wake This Computer for Backup option when you connect a computer to the server, the computer will automatically wake up from sleep or hibernate mode every day as specified in the Backup schedule so that it can be backed up. Po zakończeniu wykonywania kopii zapasowej, komputer powróci do stanu uśpienia lub hibernacji, na podstawie jej ustawień zarządzania energią.After the backup is finished, the computer will return to sleep or hibernate mode, based on its power management settings. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, serwer nie spowoduje utworzenie kopii zapasowej komputera, jeśli komputer jest w stanie uśpienia lub hibernacji.If you do not select this option, the server will not back up a computer if the computer is sleeping or hibernating. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie kopiami zapasowymi klienckich.For more information, see Manage Client Backup.

Użyj paska uruchamianiaUse the Launchpad

Aplikacja Launchpad umożliwia dostęp do zasobów udostępnionych na serwerze Windows Server Essentials, wykonywać kopie zapasowe komputerów i odpowiadanie na alerty kondycji systemu.You can use the Launchpad to access shared resources from the Windows Server Essentials server, perform computer backups, and respond to system health alerts.

Zobacz teżSee also