Odtwarzanie multimediów cyfrowych w systemie Windows ServerPlay Digital Media in Windows Server Essentials

Dotyczy: Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Multimediów cyfrowych odnosi się do dźwięku, wideo i fotografii zawartość, która została skompresowana cyfrowo.Digital media refers to audio, video, and photo content that has been digitally compressed. System Windows Server Essentials umożliwia dla komputerów w sieci i niektórych sieciowych urządzenia multimedialnego do odtwarzania plików multimediów cyfrowych, które są przechowywane na serwerze.Windows Server Essentials makes it possible for networked computers and some networked digital media devices to play digital media files that are stored on the server.

Informacje dotyczące uzyskiwania dostępu do oraz odtwarzanie plików multimediów cyfrowych, które są przechowywane w systemie Windows Server Essentials można znaleźć w następujących tematach:The following topics provide information about accessing and playing digital media files that are stored on Windows Server Essentials:

Omówienie multimediów cyfrowychDigital media overview

Multimediów cyfrowych odnosi się do dźwięku, wideo i fotografii zawartości, która zakodowaniu (cyfrowo skompresowane).Digital media refers to audio, video, and photo content that has been encoded (digitally compressed). Kodowanie zawartości polega na konwertowaniu dane wejściowe audio i wideo do pliku multimediów cyfrowych, jak na przykład plik pakietu Windows Media.Encoding content involves converting audio and video input to a digital media file such as a Windows Media file. Po jest zakodowany multimediów cyfrowych, można go łatwo manipulować, rozproszonych i pełnione przez komputery i łatwo transmisji w sieciach komputerowych.After digital media is encoded, it can be easily manipulated, distributed, and played by computers, and it is easily transmitted over computer networks.

Przykłady typów multimediów cyfrowych: Windows Media Audio (WMA), Windows Media Video (WMV), MP3, JPEG i AVI.Examples of digital media types include: Windows Media Audio (WMA), Windows Media Video (WMV), MP3, JPEG, and AVI. Aby uzyskać informacje o typach multimediów cyfrowych, które są obsługiwane przez program Windows Media Player, zobacz typów obsługiwanych przez program Windows Media Player plików.For information about the digital media types that are supported by Windows Media Player, see File types supported by Windows Media Player.

Dlaczego chcesz przesyłać strumieniowo Moje multimediów cyfrowych?Why would I want to stream my digital media?

Wiele osób przechowywania muzyki, wideo i obrazów w folderach udostępnionych w systemie Windows Server.Many people store music, video, and pictures in shared folders in Windows Server Essentials. Może się zdarzyć, gdy chcesz zrobić po:There may be times when you want to do following:

 • Obejrzyj filmy.Watch videos. Serwer może służyć do przechowywania i przesyłanie strumieniowe dużych kolekcji filmów i nagranych programów telewizyjnych do komputerów lub innych odtwarzania urządzeń w sieci.Your server can be used to store and stream large collections of videos and recorded TV shows to your computers or other playback devices on your network. Można przesyłać filmy na konsoli Xbox 360 lub na komputer za pomocą programu Windows Media Player.You can stream videos to an Xbox 360 or to a computer by using Windows Media Player.

 • Odtwarzanie muzyki.Play music. Po włączeniu udostępniania multimediów dla muzyki folderu udostępnionego, utwory muzyczne można korzystać z urządzeń, które obsługują połączenia nośników systemu Windows.When you turn on Media Sharing for the Music shared folder, you can access your music from devices that support Windows Media Connect. Nie trzeba włączyć lub skonfigurować kont użytkowników, aby przesyłać strumieniowo z muzyki folder udostępniony po włączeniu udostępniania.You do not need to enable or configure any user accounts to stream from the Music shared folder after sharing is turned on.

 • Przedstawia pokazy slajdów.Present photo slide shows. Możesz przechowywać fotografie cyfrowe w zdjęcia udostępniony folder na serwerze, a następnie uzyskać do nich dostęp z dowolnego komputera lub na konsolę Xbox 360, który jest podłączony do Telewizora w domu lub w biurze.You can store your digital photos in the Photos shared folder on your server and then access them from any computer or from an Xbox 360 that is connected to a TV in your home or office. Umożliwia oglądanie pokazów slajdów zdjęcie, które nie różni się od wyłączenie Telewizora w ramce duży obraz.You can watch photo slide shows, which is like turning your TV into a large picture frame.

Udostępnianie multimediów chronione przed kopiowaniemSharing copy-protected media

Pakiet Podstawowe programy Windows Server nie obsługuje udostępniania chronionego kopii nośnika.Windows Server Essentials does not support sharing copy-protected media. W tym muzyki, która została zakupiona za pośrednictwem sklepu muzyka w trybie online.This includes music that is purchased through an online music store.

Media Copy-protected mogą być odtwarzane tylko na komputer lub urządzenie, które zostało użyte do zakupu go.Copy-protected media can be played back only on the computer or device that you used to purchase it. Ochroną przed kopiowaniem zapobiega odtwarzania multimediów na więcej niż jednym komputerze lub urządzeniu, nawet jeśli skopiowanie nośnika do serwera i odtwarzać je stamtąd.Copy protection prevents you from playing media on more than one computer or device, even if you copy the media to your server and play it from there. Jednak można przechowywać nośnik chroniony przed kopiowaniem w systemie Windows Server Essentials i odtwarzania multimediów na komputerze lub urządzeniu, użytego do zakupu go w dalszym ciągu.However, you can store the copy-protected media on Windows Server Essentials and continue to play back the media on the computer or device that you used to purchase it.

Odtwarzanie i udostępnianie multimediów cyfrowychPlay and share digital media

Po konfiguracji sieci i pomyślnie połączyć komputery i urządzenia multimedialne do sieci serwer, możesz wyszukać wszystkie pliki multimediów cyfrowych, które przechowują i udziału na serwerze.After you set up your network and successfully connect your computers and media devices to the server network, you can search for any digital media files that you store and share on the server.

Uwaga

Aby uzyskać aktualną listę player i odbierania urządzeń multimediów cyfrowych, które są zgodne z systemem Windows Server Essentials, zobacz Centrum zgodności systemu Windows.For a current list of digital media player/receive devices that are compatible with Windows Server Essentials, see the Windows Compatibility Center.

Można użyć dowolnego z następujących sposobów, aby wyszukać i odtwarzania plików multimediów cyfrowych, które są przechowywane na serwerze:You can use either of the following ways to search for and play digital media files that are stored on your server:

Wyszukiwanie i odtwarzanie plików multimedialnych w systemie Windows Server Essentials z komputera lub odtwarzacz multimediów cyfrowych w sieciSearch for and play media files on Windows Server Essentials from a computer or digital media player on the network

Gdy urządzenie jest podłączone do sieci systemu Windows Server Essentials, można wyszukiwać i odtwarzania plików multimediów cyfrowych w dowolnym z następujących sposobów:When your device is joined to the Windows Server Essentials network, you can search for and play digital media files in any of the following ways:

Wyszukiwanie i odtwarzanie plików multimedialnych z komputera, na którym jest uruchomiony program Windows Media CenterSearch for and play media files from a computer that is running Windows Media Center

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk wszystkie programy, a następnie kliknij przycisk programu Windows Media Center.Click Start, click All Programs, and then click Windows Media Center.

 2. Na programu Windows Media Center strony, przewiń typ nośnika, którego szukasz i kliknij pozycję biblioteki multimediów.On the Windows Media Center page, scroll to the type of media you are searching for, and click the media library.

 3. Ręcznie wyszukać plik interesują, lub kliknij przycisk wyszukiwania i wpisz nazwę pliku, który chcesz znaleźć.Manually search for the file you are interested in, or click Search and type the name of the file you want to find.

 4. Kliknij obraz pliku multimediów do wyświetlania lub spróbuj odtworzyć ten plik.Click the media file image to view or play the file.

Wyszukiwanie i odtwarzanie plików multimedialnych z komputera z systemem Windows przy użyciu programu Windows Media PlayerSearch for and play media files from a computer that is running Windows by using Windows Media Player

 • Z komputera lub urządzenia multimedialnego, otwórz programu Windows Media Player i wyszukaj biblioteki multimediów.From the computer or media device, open Windows Media Player and search for your media library.

  Uwaga

  Kroki wyszukiwania różnią się w zależności od wersji programu Windows Media Player, którego używasz.The search steps vary depending on the version of Windows Media Player that you are using. Aby uzyskać szczegółowe informacje skorzystaj z pomocy dla danej wersji.For detailed information, consult the Help for your version.

Wyszukiwanie i odtwarzanie plików multimedialnych przy użyciu konsoli Xbox 360Search for and play media files by using Xbox 360

 1. Podłącz konsoli Xbox 360 do sieci domowej przy użyciu połączenia przewodowego lub bezprzewodowego.Connect your Xbox 360 console to your home network by using a wired or wireless connection.

 2. Na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows Server Essentials Włącz udostępnianie multimediów.On the computer that is running Windows Server Essentials, turn on media sharing. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat włączyć multimediów strumieniowych lub wyłączyć.For more information, see the topic Turn media streaming on or off.

 3. Do odtwarzania plików multimediów cyfrowych przy użyciu konsoli Xbox 360:To play digital media files using your Xbox 360 console:

  1. Przejdź do moja konsola Xbox, a następnie wybierz pozycję biblioteki wideo, Biblioteka utworów muzycznych, lub biblioteki obrazów, w zależności od typu nośnika chcesz wyświetlić lub odtwarzania.Go to My Xbox, and then select Video Library, Music Library, or Picture Library, depending on the type of media you want to view or play.

  2. Wybierz nazwę serwera.Select the name of your server.

   Uwaga

   Jeśli nazwa serwera nie ma na liście, wybierz pozycję komputera, a następnie kliknij przycisk połączenie testowe.If the name of your server is not listed, select Computer, and then click Test Connection.

  3. Przeglądaj listę plików, a następnie wybierz element, który chcesz odtworzyć.Browse the file list and select the item you want to play.

Wyszukiwanie i odtwarzanie plików multimedialnych przy użyciu innych odtwarzaczy multimediów cyfrowych lub odbiorniki, które są zgodne z systemem Windows Server EssentialsSearch for and play media files by using other digital media players or receivers that are compatible with Windows Server Essentials

 1. Przejdź do Centrum zgodności systemu Windows i upewnij się, że przez odtwarzacz multimediów cyfrowych lub odbiornik znajduje się na liście zgodnych urządzeń.Go to the Windows Compatibility Center and make sure that your digital media player or receiver appears in the list of compatible devices.

 2. Ponieważ kroki wyszukiwania różnią się w zależności od odtwarzacz multimediów cyfrowych, którego używasz, skorzystaj z pomocy dla danego urządzenia, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.Because search steps vary depending on the digital media player that you are using, consult the Help for your device for detailed instructions.

Wyszukiwanie i odtwarzanie plików multimedialnych za pomocą funkcji Foldery udostępnione paska uruchamianiaSearch for and play media files by using the Shared Folders feature of the Launchpad

 1. Zaloguj się aplikacja Launchpad systemu Windows Server Essentials.Sign in to the Windows Server Essentials Launchpad.

 2. Aplikacja Launchpad, kliknij foldery udostępnione.From the Launchpad, click Shared Folders. Okno Eksploratora Windows otwiera i wyświetla folderów udostępnionych na serwerze.A Windows Explorer window opens and displays the shared folders on the server.

 3. W wyszukiwania wpisz nazwę pliku multimediów.In the Search box, type the name of a media file. Wyniki zapytania wyszukiwania są wyświetlane.The results of your search query are displayed.

  Uwaga

  Opcjonalnie możesz również dwukrotnie folder udostępniony do przeglądania zawartości folderu.As an option, you can also double-click a shared folder to browse the folder contents.

Wyszukiwanie i odtwarzać multimedia udostępnione za pomocą usługi Remote Web AccessSearch for and play shared media by using Remote Web Access

 1. Zaloguj się do dostępu zdalnego w sieci Web.Log on to Remote Web Access.

 2. Kliknij przycisk foldery udostępnione.Click Shared Folders. Folderów udostępnionych części strony sieci web Wyświetla listę folderów udostępnionych na serwerze.The Shared Folders section of the web page displays a list of shared folders on the server.

 3. Kliknij dwukrotnie folder, aby wyświetlić zawartość folderu.Double-click a folder to view the contents of the folder.

Wysyłanie plików multimedialnych w systemie Windows Server Essentials, programu Windows Media Player, konsoli Xbox 360, czy odtwarzacz multimediów cyfrowych w sieciSend media files on Windows Server Essentials to Windows Media Player, Xbox 360, or to a networked digital media player in the network

Użyj programu Windows Media Player do wyszukiwania pliku multimedialnego, który chcesz.Use Windows Media Player to search for the media file that you want. Kliknij prawym przyciskiem myszy pliki multimedialne, a następnie kliknij przycisk Odtwórz do do wysyłania plików multimedialnych z urządzeniem sieciowym nośnika.Right-click the media file and then click Play To to send the media file to a networked media device.

Odtwarzanie multimediów cyfrowych udostępnionych plików z lokalizacji zdalnejPlay shared digital media files from a remote location

Można odtwarzać pliki multimedialne, po się od sieci systemu Windows Server Essentials za pomocą zdalnego dostępu do sieci Web.You can play your media files when you are away from your Windows Server Essentials network by using Remote Web Access. Telefon komórkowy, komputer zdalny lub odtwarzacz multimediów cyfrowych służy do wyszukiwania i odtwarzać pliki multimedia udostępnione, które są przechowywane na serwerze.You can use a cell phone, a remote computer, or a digital media player to search for and play the shared media files that you stored on your server.

Do odtwarzania plików multimediów udostępnionych po sieciTo play shared media files when you are away from the network

 1. Otwórz przeglądarkę internetową.Open an Internet browser.

 2. Przejdź do witryny sieci Web usługi Remote Web Access.Go to your Remote Web Access website. Typ https://<YourDomainName>/remote na pasku adresu przeglądarki internetowej, a następnie naciśnij klawisz Enter.Type https://<YourDomainName>/remote in the address bar of the Internet browser, and then press Enter.

  Uwaga

  < YourDomainName\ > to symbol zastępczy.<YourDomainName> is a placeholder. Będzie nazwy, która jest unikatowa dla serwera, więc możesz wpisać adres będzie wyglądać https://contoso.com/remote.It will be a name that is unique to your server, so the address you type will look like https://contoso.com/remote. Jeśli nie znasz nazwy domeny, poproś administratora, która została wybrana opcja nazwę domeny, gdy funkcje dostępu zdalnego została ustawiona na serwerze.If you do not know the name of your domain, ask the administrator who chose the domain name when the Remote Access functionality was set on the server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz włączyć Remote Web Access.For more information, see Turn on Remote Web Access.

 3. Na Remote Web Access strony logowania wpisz nazwę konta użytkownika i hasło, a następnie kliknij strzałkę.On the Remote Web Access sign-in page, type your user account name and password, and then click the arrow.

 4. Użyj dowolnej metody chcesz wyszukać plik, który chcesz odtworzyć.Use whatever method you like to search for the media file that you want to play.

 5. Gdy pojawi się nazwa pliku nośnika, kliknij nazwę pliku na odtwarzanie multimediów.When the media file name appears, click the file name to play the media.

Dodawanie plików multimediów cyfrowych do serweraAdd digital media files to the server

Administrator serwera można dodać multimediów cyfrowych do folderów udostępnionych w bibliotece multimediów, po zalogowaniu się do serwera bezpośrednio lub za pośrednictwem witryny Remote Web Access zalogowanie się na pulpicie nawigacyjnym.The server administrator can add digital media to shared folders in the media library by accessing the server directly, or by using the Remote Web Access site to sign in to the Dashboard. Inni użytkownicy mogą dodać pliki multimedialne do serwera przy użyciu foldery udostępnione połączenie na paska uruchamiania, za pośrednictwem witryny Remote Web Access lub za pomocą aplikacji My Server dla Windows Phone.Other users can add media files to the server by using the Shared Folders connection on the Launchpad, by using the Remote Web Access site, or by using the My Server app for Windows Phone. Aby uzyskać informacje dotyczące odtwarzania multimediów, zobacz odtwarzanie i udostępnianie multimediów cyfrowych.For information about playing media, see Play and share digital media.

Administrator serwera można dodać multimediów cyfrowych do folderów udostępnionych w bibliotece multimediów, po zalogowaniu się do serwera bezpośrednio lub za pośrednictwem witryny Remote Web Access zalogowanie się na pulpicie nawigacyjnym.The server administrator can add digital media to shared folders in the media library by accessing the server directly, or by using the Remote Web Access site to sign in to the Dashboard. Inni użytkownicy mogą dodać pliki multimedialne do serwera przy użyciu foldery udostępnione połączenie na paska uruchamiania, za pośrednictwem witryny Remote Web Access lub za pomocą aplikacji My Server dla Windows Phone.Other users can add media files to the server by using the Shared Folders connection on the Launchpad, by using the Remote Web Access site, or by using the My Server app for Windows Phone. Aby uzyskać informacje dotyczące odtwarzania multimediów, zobacz odtwarzanie i udostępnianie multimediów cyfrowych.For information about playing media, see Play and share digital media.

Uwaga

Można również przekazać pliki multimedialne na serwerze za pomocą aplikacji My Server dla Windows Phone.You can also upload media files to the server by using the My Server app for Windows Phone. Możesz pobrać aplikację My Server Sklepu Windows Phone.You can download the My Server app from the Windows Phone store. Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji My Server Windows Phone, zobacz wpis w blogu aplikacji My Server telefonu dla systemu Windows Server Essentials.For more information about the My Server app for Windows Phone, see the blog post My Server phone app for Windows Server Essentials.

Aby dodać do folderów udostępnionych na serwerze plików multimediów cyfrowychTo add digital media files to shared folders on the server

 1. Zalogowanie się na serwerze, użyj jednej z następujących metod:Use one of the following methods to sign in to the server:

  1. Aby uzyskać informacji na temat logowania się do usługi Remote Web Access, zobacz Użyj Remote Web Access.For information about logging on to Remote Web Access, see Use Remote Web Access.

  2. Aby uzyskać informacji na temat logowania się do usługi Remote Web Access, zobacz Użyj Remote Web Access.For information about logging on to Remote Web Access, see Use Remote Web Access.

  3. Aby uzyskać informacje o zalogowaniu się przy użyciu paska uruchamiania, zobacz Omówienie paska uruchamiania.For information about signing in with Launchpad, see Launchpad Overview.

 2. Wyszukaj, a następnie kliknij folder w poszukiwaniu multimediów, który chcesz dodać.Search for and click the folder for the media that you are adding.

 3. Kopiowania i wklejania lub przeciągania i upuszczania plików nośnika chcesz dodać do odpowiednich udostępnionego folderu na serwerze.Copy and paste, or drag-and-drop the media files that you want to add to the appropriate shared folder on the server.

Format opcje pobieraniaDownload format options

Dostępne są dwie opcje do pobierania plików.There are two options for downloading files. Te opcje są dostępne tylko wtedy, gdy pobierasz wiele plików lub folderu na komputerze z systemem Windows.These options are available only when you are downloading multiple files or a folder to a Windows-based computer.

Wybierz poniższą opcję odpowiadającego potrzebom pliki do pobrania dla:Choose the following option that fits your needs for downloads:

 • Skompresowany (.zip) plik ZIPCompressed ZIP file (.zip)

  Pakowania pliku tworzy skompresowanych wersji pliku, który jest mniejszy niż oryginalny plik.Zipping a file creates a compressed version of the file that is smaller than the original file. Spakowane wersja pliku ma rozszerzenie nazwy pliku zip.The zipped version of the file has a .zip file name extension. Typy plików, które są mniejsze najbardziej przez pakowania są typów plików tekstowych (takich jak txt, doc oraz xls) i grafiki pliki tego typy-skompresowany plik użycia (na przykład bmp).File types that are reduced the most by zipping are text-oriented file types (such as .txt, .doc, and .xls), and graphics files that use non-compressed file types (such as .bmp). Niektórych plików graficznych, takich jak pliki jpg i GIF już używać kompresji i zmniejsza rozmiar pliku niewiele przez pakowania.Some graphic files, such as .jpg and .gif files, already use compression, and the file size is reduced very little by zipping. Ponadto dokument programu Word, który zawiera wiele grafiki nie zostanie zmniejszona jak dokument, który jest przede wszystkim tekst.Also, a Word document that contains a lot of graphics is not reduced as much as a document that is mostly text.

  Uwaga

  Ta opcja zapewnia ograniczoną obsługę międzynarodowe nazwy.This option provides limited support for international file names.

 • Samowyodrębniający pliku wykonywalnego (.exe)Self-extracting executable file (.exe)

  Samowyodrębniający się plik wykonywalny jest plik, który można pobrać łącząca dekompresja program (wykonywalny) z skompresowanych plików.A self-extracting executable file is a file that you can download that combines the decompression (executable) program with the compressed files. Po uruchomieniu programu wykonywalnego, który automatycznie dekompresuje skompresowanych plików.When you run the executable program, it automatically decompresses the compressed files. Jest to typowy sposób dystrybuowania danych skompresowanych bez martwienia się o tym, czy odbiorca ma narzędzie dekompresja prawo.This is a common way to distribute compressed data without worrying about whether the recipient has the right decompression utility.

  Uwaga

  Ta opcja obsługuje znaki Unicode.This option supports Unicode characters.

  Przed rozpoczęciem rzeczywistego pobierania, jest tworzony plik .exe lub zip.Before the actual download begins, the .exe or .zip file is created. W zależności od liczby plików i całkowity rozmiar plików do pobrania może to potrwać kilka minut.Depending on the number of files and the total size of the files to be downloaded, this may take several minutes. Po utworzeniu pliku pobierania pobieranie pliku przebiega w tle.After the download file is created, downloading the file occurs in the background. Dzięki temu można kontynuować pracę w oczekiwaniu na zakończenie wykonywania procesu pobierania.This allows you to continue working while the download process completes.

Narzędzie Łatwy przekazywanie plikówEasy File Upload tool

Narzędzie Łatwy przekazywanie plików upraszcza proces przekazywania plików na serwerze Windows Server Essentials.The Easy File Upload tool streamlines the process of uploading files on your Windows Server Essentials server. Można dodać dowolną liczbę plików jako narzędzie łatwe przekazywanie plików, a następnie przekazać je do folderów udostępnionych na serwerze Windows Server Essentials w pojedynczej partii.You can add as many files as you want to the Easy File Upload tool, and then upload them to the Shared Folders on the Windows Server Essentials server in a single batch. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wpis w blogu opis zdalnego dostępu do plików udostępnianie w sieci Web.For more information, see the blog post Understanding Remote Web Access File Sharing.

Wyświetlanie i przeglądanie udostępnionych multimediów cyfrowychView and browse shared digital media

Możesz wyświetlać i przeglądać zasoby przy użyciu pulpitu nawigacyjnego, aplikacja Launchpad, Remote Web Access witryny sieci Web lub aplikacji My Server dla Windows Phone.You can view or browse resources either by using the Dashboard, the Launchpad, the Remote Web Access website, or the My Server app for Windows Phone.

Aby wyświetlić i przejrzeć multimedia udostępnione z poziomu pulpitu nawigacyjnegoTo view and browse shared media from the Dashboard

 1. Otwórz pulpitu nawigacyjnego serwera.Open the server Dashboard.

 2. Na pasku nawigacyjnym głównym kliknij MAGAZYNU.On the main navigation bar, click STORAGE.

 3. Kliknij przycisk folderów na serwerze kartę. Zostanie wyświetlona lista folderów na serwerze.Click the Server Folders tab. A list of server folders appears.

 4. Kliknij dwukrotnie folder, aby wyświetlić zawartość folderu.Double-click a folder to view the contents of the folder.

Aby wyświetlić i przejrzeć multimedia udostępnione za pomocą paska uruchamiania z komputera z sieciTo view and browse shared media using the Launchpad from a network computer

 1. Zaloguj się do paska uruchamiania.Sign in to the Launchpad.

 2. Kliknij przycisk foldery udostępnione.Click Shared Folders. Eksplorator Windows otwiera się i wyświetla listę folderów udostępnionych na serwerze.Windows Explorer opens and displays a list of shared folders on the server.

 3. Kliknij dwukrotnie folder, aby wyświetlić zawartość folderu.Double-click a folder to view the contents of the folder.

Aby wyświetlić i przejrzeć multimedia udostępnione za pomocą usługi Remote Web AccessTo view and browse shared media using Remote Web Access

 1. Zaloguj się do dostępu zdalnego w sieci Web.Log on to Remote Web Access.

 2. Kliknij przycisk foldery udostępnione.Click Shared Folders. Folderów udostępnionych części strony sieci web Wyświetla listę folderów udostępnionych na serwerze.The Shared Folders section of the web page displays a list of shared folders on the server.

 3. Kliknij dwukrotnie folder, aby wyświetlić zawartość folderu.Double-click a folder to view the contents of the folder.

Zobacz teżSee also