Przewodnik Szybki Start przy użyciu usługi Microsoft Office 365 z systemem Windows Server EssentialsQuick Start Guide to Using Microsoft Office 365 with Windows Server Essentials

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Usługi Office 365 jest zestawem łatwe w użyciu narzędzia do sieci web, które umożliwiają uzyskanie dostępu do poczty e-mail, ważnych dokumentów, kontaktów i kalendarza z niemal dowolnego miejsca i każdego urządzenia.Office 365 is an easy-to-use set of web-enabled tools that let you access your email, important documents, contacts, and calendar from almost anywhere and any device. Narzędzia te obejmują Office aplikacje sieci Web firmy Microsoft, które wersje sieci web Microsoft Office aplikacji klasycznych, które znasz już, takich jak Microsoft Word, Microsoft Excel i programu Microsoft PowerPoint.These tools include Microsoft Office Web Apps, which are web versions of the Microsoft Office desktop applications that you are already familiar with, such as Microsoft Word, Microsoft Excel, and Microsoft PowerPoint. W aplikacjach pakietu Office w sieci Web możesz można tworzyć i edytować dokumenty na dowolnym komputerze za pomocą przeglądarki sieci web.With Office Web Apps, you can create and edit documents on any computer with a web browser.

Szybkie wprowadzenie do usługi Office 365, wyświetlić usługi Office 365: samouczek dla użytkowników wideo w witrynie sieci Web usługi Office 365.For a quick introduction to Office 365, view the Office 365: A tour for users videos at the Office 365 website.

Jeśli organizacja korzysta z aplikacji sieci web usługi Office 365, możesz otworzyć aplikacje w usłudze Office 365 za pomocą znanych narzędzi, takich jak aplikacja Launchpad systemu Windows Server Essentials i My Server 2012 R2.If your organization uses Office 365 web apps, you can open the apps in Office 365 using familiar tools like the Windows Server Essentials Launchpad and My Server 2012 R2. (Możesz też oczywiście zalogować się bezpośrednio do usługi Office 365 przy użyciu Identyfikatora online organizacyjne i hasło do sieci.)(You can also, of course, sign in to Office 365 directly using your organizational online ID and your network password.)

Ważne

Zgubienie urządzenia przenośnego, który umożliwia nawiązanie połączenia z usługi Exchange Online, skontaktuj się z administratorem, więc można usunąć poufne dane z urządzenia przy następnym razem s włączona.If you lose a mobile device that you use to connect to Exchange Online, contact your administrator so they can remove sensitive data from the device the next time it ��s turned on.

Przed rozpoczęciemBefore you begin

 1. Musisz mieć konto usługi Online firmy Microsoft (w systemie Windows Server, jego s o nazwie konto usługi Office 365) przypisany do danego konta użytkownika.You must have a Microsoft Online Services account (in Windows Server Essentials, it ��s called an Office 365 account) assigned to your user account. Jeśli jeszcze nie t mają konta online dla usługi Office 365, poproś osobę, która obsługuje sieci komputera, aby utworzyć.If you don ��t already have an online account for Office 365, ask the person who maintains your computer network to create one for you.

 2. Po zainstalowaniu konta online, należy zalogować się w sieci i resetowanie hasła systemu Windows.After you get your online account, sign in on the network and reset your Windows password. To samo hasło będzie teraz używać do logowania do usługi Office 365, który jest używany w sieci.You will now use the same password to sign in to Office 365 that you use on your network.

  Uwaga

  Może zostać wyświetlony monit o Zmień hasło systemu Windows po zalogowaniu się w sieci.You might be prompted to change your Windows password when you sign in on your network.

Otwieranie aplikacji pakietu Office 365 z paska uruchamianiaOpen Office 365 apps from the Launchpad

Aplikacja Launchpad systemu Windows Server Essentials umożliwia dostęp do kopii zapasowych komputera, udostępnione pliki i multimediów i lokacji Remote Web Access z komputera.The Windows Server Essentials Launchpad gives you access to computer backups, shared files and media, and the Remote Web Access site from your computer. Jeśli masz konto Microsoft online, można również otworzyć aplikacje sieci web usługi Office 365 z paska uruchamiania.If you have a Microsoft online account, you can also open Office 365 web apps from the Launchpad. Aplikacja Launchpad jest instalowana automatycznie podczas pierwszego nawiązywania połączenia z serwerem przy użyciu komputera.The Launchpad is installed automatically the first time you use your computer to connect to the server.

Aby otworzyć usługi Office 365 z paska uruchamianiaTo open Office 365 from the Launchpad

 1. Kliknij pozycję Otwórz aplikacja Launchpad usługi Microsoft Office 365, a następnie kliknij przycisk Office 365 dla użytkowników domowych.Open the Launchpad, click Microsoft Office 365, and then click Office 365 Home.

 2. Zaloguj się przy użyciu Identyfikatora online firmy Microsoft, zostały podane w usłudze Office 365 i hasła systemu Windows.Sign in to Office 365 using the Microsoft online ID you were given and your Windows password.

Uwaga

Jeśli nie ustawiono konfigurowania komputera do pracy z usługą Office 365, postępuj zgodnie z instrukcjami zacznij tutaj części portalu usługi Office 365.If you have not set up your computer to work with Office 365, follow the steps in the Start here section of the Office 365 portal.

Praca z dokumenty w bibliotekach programu SharePoint Online z My Server 2012 R2Work with documents in your SharePoint Online libraries from My Server 2012 R2

Jeśli serwer ma system operacyjny Windows Server Essentials, a administrator zarządza usługi Office 365 z serwera, możesz pracować z dokumenty w bibliotekach programu SharePoint Online z komputera przenośnego, urządzeniami przenośnymi lub telefonu przy użyciu aplikacji My Server 2012 R2.If your server has the Windows Server Essentials operating system, and your administrator is managing Office 365 from the server, you can work with the documents in your SharePoint Online libraries from your laptop, mobile device, or phone by using the My Server 2012 R2 app. Aplikacja jest bezpłatna.The app is free. Należy najpierw zainstalować.You will need to install it first.

Aby zainstalować My Server 2012 R2To install My Server 2012 R2

Aby pracować z dokumentami bibliotek usługi SharePoint Online z My Server 2012 R2To work with documents in SharePoint Online libraries from My Server 2012 R2

 1. Otwieranie aplikacji My Server 2012 R2.Open the My Server 2012 R2 app.

 2. Kliknij przycisk usługa SharePoint Online.Click SharePoint Online.

  Uwaga

  Jeśli nie widzisz usługi SharePoint Online, skontaktuj się z administratorem tego, czy zostało zintegrowane usługi Office 365 z serwerem.If you don ��t see SharePoint Online, ask your administrator whether Office 365 has been integrated with the server.

 3. Kliknij przycisk biblioteki usługi SharePoint Online do wyświetlenia w bibliotece dokumentów.Click a SharePoint Online library to display the documents in the library.

 <span data-ttu-id="009b5-143">Można otworzyć, edytowanie, przekazywania i pobierania dokumentów w bibliotece programu SharePoint Online w taki sam sposób, który możesz pracować z dokumentami na serwerze lub SkyDrive.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="009b5-143">You can open, edit, upload, and download documents in the SharePoint Online library in the same way you work with documents on the server or SkyDrive.</span></span> <span data-ttu-id="009b5-144">Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [aplikacja My Server](Use-the-My-Server-App-to-Connect-to-Windows-Server-Essentials.md).</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="009b5-144">For more information, see [Use the My Server App](Use-the-My-Server-App-to-Connect-to-Windows-Server-Essentials.md).</span></span> 

 <span data-ttu-id="009b5-145">Można otworzyć, edytowanie, przekazywania i pobierania dokumentów w bibliotece programu SharePoint Online w taki sam sposób, który możesz pracować z dokumentami na serwerze lub SkyDrive.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="009b5-145">You can open, edit, upload, and download documents in the SharePoint Online library in the same way you work with documents on the server or SkyDrive.</span></span> <span data-ttu-id="009b5-146">Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [aplikacja My Server](../use/Use-the-My-Server-App-to-Connect-to-Windows-Server-Essentials.md).</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="009b5-146">For more information, see [Use the My Server App](../use/Use-the-My-Server-App-to-Connect-to-Windows-Server-Essentials.md).</span></span> 

Zobacz teżSee also