Okno kompilacji

Przepływ & kompilowania i wdrażania

Okno kompilacji mrTK ułatwia kompilowanie & wdrażania MRTK-Unity projektów. Kliknięcie jednym przyciskiem umożliwia skompilowanie projektu aparatu Unity i wygenerowanie Visual Studio (. SLN), pakiet aplikacji platformy uniwersalnej systemu Windows (. APPX) i zainstaluj pakiet aplikacji na urządzeniu.

Opcje kompilacji aparatu Unity

Okno kompilacji — opcje kompilacji aparatu Unity 1

Te sceny są z aparatu Unity Build Ustawienia. Typ urządzenia docelowego można zmienić przy użyciu menu rozwijanego.

Opcje kompilacji appx

Okno kompilacji — opcje kompilacji Appx 2

Na tej karcie przedstawiono konfigurację Visual Studio rozwiązania. Aby włączyć HoloLens danych wejściowych systemu 2, zaznacz opcję Możliwość wprowadzania danych w aplikacji Gaze.

Plik glb można przypisać w polu 3D App Launcher Model (Model uruchamiania aplikacji 3D) dla niestandardowej ikony uruchamiania aplikacji 3D. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz 3D app launcher design guideline (Wskazówki dotyczące projektowania uruchamiania aplikacji 3D).

Domyślnie auto inkrementacja jest zaznaczona w opcje wersji. Wersje AppX będą automatycznie zwiększane.

Opcje wdrażania

Okno kompilacji — opcje wdrażania 3

Na tej karcie możesz nawiązać połączenie z urządzeniem, wprowadzając nazwę użytkownika i hasło dla Portal urządzeń.

W dolnej części strony znajduje się lista utworzonych pakietów aplikacji.