ICollection.Count Propriedade

Definição

Obtém o número de elementos contidos no ICollection.Gets the number of elements contained in the ICollection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Valor da propriedade

Int32

O número de elementos contidos no ICollection.The number of elements contained in the ICollection.

Aplica-se a