XmlSchemaSet.CopyTo(XmlSchema[], Int32) Método

Definição

Copia todos os objetos XmlSchema do XmlSchemaSet para a matriz fornecida, iniciando no índice especificado.Copies all the XmlSchema objects from the XmlSchemaSet to the given array, starting at the given index.

public:
 void CopyTo(cli::array <System::Xml::Schema::XmlSchema ^> ^ schemas, int index);
public void CopyTo (System.Xml.Schema.XmlSchema[] schemas, int index);
member this.CopyTo : System.Xml.Schema.XmlSchema[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (schemas As XmlSchema(), index As Integer)

Parâmetros

schemas
XmlSchema[]

A matriz para a qual copiar os objetos.The array to copy the objects to.

index
Int32

O índice na matriz em que a cópia começará.The index in the array where copying will begin.

Exemplos

O exemplo a seguir copia todos os XmlSchema objetos no XmlSchemaSet para uma matriz de XmlSchema objetos.The following example copies all the XmlSchema objects in the XmlSchemaSet to an array of XmlSchema objects.

Dim schemaSet As XmlSchemaSet = New XmlSchemaSet 
schemaSet.Add("http://www.contoso.com/retail", "http://www.contoso.com/retail.xsd") 
schemaSet.Add("http://www.contoso.com/books", "http://www.contoso.com/books.xsd") 
schemaSet.Add("http://www.contoso.com/music", "http://www.contoso.com/music.xsd") 

Dim schemas(schemaSet.Count) As XmlSchema 
schemaSet.CopyTo(schemas, 0) 
XmlSchemaSet schemaSet = new XmlSchemaSet(); 
schemaSet.Add("http://www.contoso.com/retail", "http://www.contoso.com/retail.xsd"); 
schemaSet.Add("http://www.contoso.com/books", "http://www.contoso.com/books.xsd"); 
schemaSet.Add("http://www.contoso.com/music", "http://www.contoso.com/music.xsd"); 

XmlSchema[] schemas = new XmlSchema[schemaSet.Count]; 
schemaSet.CopyTo(schemas, 0); 

Aplica-se a