Type.NonNullableType.NonNullable

SintaxeSyntax

Type.NonNullable(type as type) as type 

SobreAbout

Retorna o tipo não nullable do type.Returns the non nullable type from the type.

Exemplo 1Example 1

Retornar o tipo que não permite valor nulo de type nullable number.Return the non nullable type of type nullable number.

Type.NonNullable(type nullable number)

type number