Date de diagnosticare pentru Windows 10, versiunea 1709 și versiunile mai recenteWindows 10, version 1709 and newer optional diagnostic data

Se aplică la:Applies to:

 • Windows 10, versiunea 2010Windows 10, version 2010
 • Windows 10, versiunea 2004Windows 10, version 2004
 • Windows 10, versiunea 1909Windows 10, version 1909
 • Windows 10, versiunea 1903Windows 10, version 1903
 • Windows 10, versiunea 1809Windows 10, version 1809
 • Windows 10, versiunea 1803Windows 10, version 1803
 • Windows 10, versiunea 1709Windows 10, version 1709

Microsoft utilizează date de diagnostic Windows pentru a menține Windows în siguranță și actualizat, pentru a depana problemele și a aduce îmbunătățiri produselor.Microsoft uses Windows diagnostic data to keep Windows secure and up-to-date, troubleshoot problems, and make product improvements. Pentru utilizatorii care au activat „Experiențe personalizate”, acestea pot fi utilizate, de asemenea, pentru a vă oferi sfaturi, anunțuri și recomandări personalizate pentru a îmbunătăți produsele și serviciile Microsoft în funcție de necesitățile dvs.For users who have turned on "Tailored experiences", it can also be used to offer you personalized tips, ads, and recommendations to enhance Microsoft products and services for your needs. Acest articol descrie toate tipurile de date de diagnostic colectate de Windows la nivelul Complet (inclusiv datele colectate la nivelul De bază), cu exemple cuprinzătoare de date pe care le colectăm pentru fiecare tip.This article describes all types of diagnostic data collected by Windows at the Full level (inclusive of data collected at Basic), with comprehensive examples of data we collect per each type. Pentru descrieri tehnice detaliate suplimentare despre elementele de date de bază, consultați Evenimente și câmpuri de diagnosticare necesare pentru Windows 10, versiunea 2010.For additional, detailed technical descriptions of Basic data items, see Windows 10, version 2010 required diagnostic events and fields.

În plus, acest articol vă oferă referințe la definițiile echivalente ale tipurilor de date și exemple din ISO/IEC 19944:2017 Tehnologia informațiilor – Tehnologie Cloud – Servicii și dispozitive cloud: flux de date, categorii de date și utilizarea datelor.In addition, this article provides references to equivalent definitions for the data types and examples from ISO/IEC 19944:2017 Information technology -- Cloud computing -- Cloud services and devices: Data flow, data categories and data use. Fiecare tip de date are, de asemenea, o declarație privind utilizarea datelor, pentru diagnostic și experiențe personalizate pe dispozitiv, utilizând termenii așa cum sunt definiți în cadrul standardului.Each data type also has a Data Use statement, for diagnostics and for Tailored experiences on the device, using the terms as defined by the standard. Aceste declarații privind utilizarea datelor definesc scopurile cu care Microsoft procesează fiecare tip de date de diagnostic Windows, utilizând un set uniform de definiții dat ca referință la sfârșitul acest document și bazat pe standardul ISO.These Data Use statements define the purposes for which Microsoft processes each type of Windows diagnostic data, using a uniform set of definitions referenced at the end of this document and based on the ISO standard. Referința la standardul ISO oferă clarificări suplimentare în ceea ce privește informațiile colectate și permite comparația simplă cu alte servicii sau instrucțiuni care, la rândul lor, fac referire la standard.Reference to the ISO standard provides additional clarity about the information collected, and allows easy comparison with other services or guidance that also references the standard.

Datele descrise în acest articol sunt grupate în următoarele tipuri:The data covered in this article is grouped into the following types:

 • Extensii de date comune (informațiile din antetul de diagnosticare)Common data extensions (diagnostic header information)
 • Date despre dispozitiv, conectivitate și configurațieDevice, Connectivity, and Configuration data
 • Date despre utilizarea produselor și serviciilorProduct and Service Usage data
 • Date despre funcționarea produselor și serviciilorProduct and Service Performance data
 • Date despre instalarea software-ului și de inventarSoftware Setup and Inventory data
 • Date despre Istoricul de navigareBrowsing History data
 • Date despre scrierea în cerneală, tastare și vorbireInking, Typing, and Speech Utterance data

Extensii de date comuneCommon data extensions

Cele mai multe evenimente de diagnosticare conțin un antet de date comune.Most diagnostic events contain a header of common data. În fiecare exemplu, informațiile din paranteze oferă definiția echivalentă pentru ISO/IEC 19944:2017.In each example, the info in parentheses provides the equivalent definition for ISO/IEC 19944:2017.

Datele antetului Utilizarea datelor pentru extensiile de date comune acceptă utilizarea datelor asociate cu toate evenimentele de diagnosticare.Data Use for Common data extensions Header data supports the use of data associated with all diagnostic events. Prin urmare, Date comune se utilizează pentru a furniza Windows 10 și se pot utiliza pentru a îmbunătăți, personaliza, recomanda, oferi sau promova produse și servicii Microsoft și terțe, în funcție de utilizările descrise în declarațiile privind Utilizarea datelor pentru fiecare categorie de date.Therefore, Common data is used to provide Windows 10, and may be used to improve, personalize, recommend, offer, or promote Microsoft and third-party products and services, depending on the uses described in the Data Use statements for each data category.

Descrierea datelor pentru tipul de extensii de date comuneData Description for Common data extensions type

Tipul de extensii de date comuneCommon data extensions type

Informațiile care sunt adăugate la cele mai multe evenimente de diagnosticare, dacă sunt relevante și disponibile:Information that is added to most diagnostic events, if relevant and available:

 • Nivelul de diagnosticare, De bază sau Complet, pentru datele eșantionate, la ce nivel eșantion este înscris dispozitivul (8.2.3.2.4 Utilizarea observată a capacității serviciului)Diagnostic level -- Basic or Full, Sample level -- for sampled data, what sample level is this device opted into (8.2.3.2.4 Observed Usage of the Service Capability)
 • Numele, versiunea, compilarea și setările regionale ale sistemului de operare (8.2.3.2.2 Date de telemetrie)Operating system name, version, build, and locale (8.2.3.2.2 Telemetry data)
 • Ora colectării evenimentului (8.2.3.2.2 Date de telemetrie)Event collection time (8.2.3.2.2 Telemetry data)
 • ID-ul de utilizator - un identificator unic asociat contului Microsoft al utilizatorului (dacă este utilizat unul) sau unui cont local.User ID -- a unique identifier associated with the user's Microsoft Account (if one is used) or local account. Identificatorul contului Microsoft al utilizatorului nu este colectat de pe dispozitive configurate pentru a trimite date de diagnosticare de bază (8.2.5 Date de cont)The user's Microsoft Account identifier is not collected from devices configured to send Basic - diagnostic data (8.2.5 Account data)
 • ID-ul de utilizator Xbox (8.2.5 Date de cont)Xbox UserID (8.2.5 Account data)
 • ID-ul dispozitivului - Acesta nu este numele dispozitivului furnizat de utilizator, ci un ID unic pentru dispozitivul respectiv.Device ID -- This is not the user provided device name, but an ID that is unique for that device. (8.2.3.2.3 Date de conectivitate)(8.2.3.2.3 Connectivity data)
 • Clasa de dispozitive - desktop, server sau mobil (8.2.3.2.3 Date de conectivitate)Device class -- Desktop, Server, or Mobile (8.2.3.2.3 Connectivity data)
 • Mediul din care s-a înregistrat evenimentul - ID-ul aplicației pentru aplicația sau componenta care a înregistrat evenimentul, GUID-ul sesiunii.Environment from which the event was logged -- Application ID of app or component that logged the event, Session GUID. Se utilizează pentru a urmări evenimentele dintr-o anumită perioadă de timp, cum ar fi perioada de timp în care rulează o aplicație sau cea dintre încărcările sistemului de operare (8.2.4 Date despre furnizorul de servicii cloud)Used to track events over a given period of time, such as the amount of time an app is running or between boots of the operating system (8.2.4 Cloud service provider data)
 • Numele evenimentului de diagnosticare, ID-ul de eveniment,opcode-ul ETW, versiunea, semnătura de schemă, cuvintele cheie și semnalizările (8.2.4 Date despre furnizorul de servicii cloud)Diagnostic event name, Event ID, ETW opcode, version, schema signature, keywords, and flags (8.2.4 Cloud service provider data)
 • Informații de antet HTTP, inclusiv adresa IP.HTTP header information, including the IP address. Această adresă IP este adresa sursă furnizată de antetul pachetelor de rețea și primită de serviciul de ingestie a diagnosticului (8.2.4 Date despre furnizorul de servicii cloud)This IP address is the source address that’s provided by the network packet header and received by the diagnostics ingestion service (8.2.4 Cloud service provider data)
 • Diverse ID-uri utilizate pentru a corela și așeza secvențial evenimentele asociate (8.2.4 Date despre furnizorul de servicii cloud)Various IDs that are used to correlate and sequence related events together (8.2.4 Cloud service provider data)

Date despre dispozitiv, conectivitate și configurareDevice, Connectivity, and Configuration data

Acest tip de date include detalii despre dispozitiv, despre capacitățile de configurare și conectivitate și despre starea acestuia.This type of data includes details about the device, its configuration and connectivity capabilities, and status. Datele despre dispozitiv, conectivitate și configurare sunt echivalente cu ISO/IEC 19944:2017, 8.2.3.2.3 Date de conectivitate.Device, Connectivity, and Configuration Data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017, 8.2.3.2.3 Connectivity data.

Utilizarea datelor pentru datele despre dispozitiv, conectivitate și configurareData Use for Device, Connectivity, and Configuration data

Pentru diagnosticare:For Diagnostics:
Datele pseudoanonimizate despre dispozitiv, conectivitate și configurare de la Windows 10 sunt utilizate de Microsoft pentru a oferi și îmbunătăți Windows 10 și produsele și serviciile Microsoft asociate.Pseudonymized Device, Connectivity, and Configuration data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft products and services. De exemplu:For example:

 • Datele despre dispozitiv, conectivitate și configurare sunt utilizate pentru a înțelege caracteristicile unice ale dispozitivului care pot contribui la o eroare întâlnită pe dispozitiv, pentru a identifica modele și pentru a rezolva mai rapid problemele care afectează dispozitivele cu hardware, capacități sau setări unice.Device, Connectivity, and Configuration data is used to understand the unique device characteristics that can contribute to an error experienced on the device, to identify patterns, and to more quickly resolve problems that impact devices with unique hardware, capabilities, or settings. De exemplu:For example:

  • Datele despre utilizarea modemurilor de rețea celulară și despre configurația acestora pe dispozitivele dvs. sunt utilizate pentru a depana problemele legate de modemurile de rețea celulară.Data about the use of cellular modems and their configuration on your devices is used to troubleshoot cellular modem issues.
  • Datele despre utilizarea huburilor USB și despre configurația acestora pe dispozitivele dvs. sunt utilizate pentru a depana problemele legate de huburile USB.Data about the use of USB hubs use and their configuration on your devices is used to troubleshoot USB hub issues.
  • Datele despre utilizarea dispozitivelor Bluetooth conectate sunt utilizate pentru a depana problemele de compatibilitate cu dispozitivele Bluetooth.Data about the use of connected Bluetooth devices is used to troubleshoot compatibility issues with Bluetooth devices.
 • Datele despre proprietățile dispozitivului, cum ar fi versiunea sistemului de operare și memoria disponibilă, sunt utilizate pentru a stabili dacă dispozitivul trebuie și poate să primească o actualizare Windows.Data about device properties, such as the operating system version and available memory, is used to determine whether the device is due to, and able to, receive a Windows update.

 • Datele despre perifericele dispozitivului sunt utilizate pentru a stabili dacă un dispozitiv are instalate drivere care ar putea fi afectate negativ de o actualizare Windows.Data about device peripherals is used to determine whether a device has installed drivers that might be negatively impacted by a Windows update.

 • Datele despre dispozitivele, perifericele și setările cele mai utilizate de către clienți sunt utilizate pentru a prioritiza îmbunătățirile la Windows 10 pentru a stabili cel mai mare impact pozitiv pentru majoritatea utilizatorilor de Windows 10.Data about which devices, peripherals, and settings are most-used by customers, is used to prioritize Windows 10 improvements to determine the greatest positive impact to the most Windows 10 users.

Cu Experiențele personalizate (opțional):With (optional) Tailored experiences:
Dacă un utilizator a activat Experiențele personalizate pe dispozitiv, datele pseudoanonimizate despre dispozitiv, conectivitate și configurare de la Windows 10 sunt utilizate de Microsoft pentru a personaliza, recomanda și oferi produse și servicii Microsoft utilizatorilor Windows 10.If a user has enabled Tailored experiences on the device, Pseudonymized Device, Connectivity, and Configuration data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. De asemenea, dacă un utilizator a activat Experiențele personalizate pe dispozitiv, datele pseudoanonimizate despre dispozitiv, conectivitate și configurare de la Windows 10 sunt utilizate de Microsoft pentru a promova aplicații, servicii, hardware și periferice Windows terțe pentru utilizatorii Windows 10.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, Pseudonymized Device, Connectivity, and Configuration data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. De exemplu:For example:

 • Datele despre proprietățile și capacitățile dispozitivului sunt utilizate pentru a furniza sfaturi legate de utilizarea sau configurarea dispozitivului, astfel încât să obțineți cea mai bună performanță și experiență de utilizator.Data about device properties and capabilities is used to provide tips about how to use or configure the device to get the best performance and user experience.

 • Datele despre capacitățile dispozitivului, cum ar fi dacă dispozitivul este activat pentru creion, sunt utilizate pentru a recomanda aplicațiile (Microsoft și terțe) potrivite pentru dispozitiv.Data about device capabilities, such as whether the device is pen-enabled, is used to recommend (Microsoft and third-party) apps that are appropriate for the device. Acestea pot fi aplicații gratuite sau cu plată.These may be free or paid apps.
   

Descrierea datelor pentru tipul de date despre dispozitiv, conectivitate și configurareData Description for Device, Connectivity, and Configuration data type

Device properties sub-type: Informații despre sistemul de operare și hardware-ul dispozitivuluiDevice properties sub-type: Information about the operating system and device hardware

 • Sistemul de operare - numele versiunii, edițiaOperating system - version name, edition
 • Tipul de instalare, starea abonamentului și starea sistemului de operare originalInstallation type, subscription status, and genuine operating system status
 • Arhitectura procesorului, viteza, numărul de nuclee, producătorul și modelulProcessor architecture, speed, number of cores, manufacturer, and model
 • Detalii OEM - producătorul, modelul și numărul de serieOEM details --manufacturer, model, and serial number
 • Identificatorul dispozitivului și numărul de serie XboxDevice identifier and Xbox serial number
 • Sistemul de operare firmware/BIOS - tipul, producătorul modelul și versiuneaFirmware/BIOS operating system -- type, manufacturer, model, and version
 • Memorie - memoria totală, memoria video, viteza și cantitatea de memorie disponibilă după ce dispozitivul a rezervat memorieMemory -- total memory, video memory, speed, and how much memory is available after the device has reserved memory
 • Stocare - capacitatea totală și tipul de discStorage -- total capacity and disk type
 • Baterie - capacitatea de încărcare și suport pentru pornire instantaneeBattery -- charge capacity and InstantOn support
 • Tipul de carcasă pentru hardware, culoarea și factorul de formăHardware chassis type, color, and form factor
 • Aceasta este o mașină virtuală?Is this a virtual machine?

Device capabilities sub-type: Informații despre capacitățile dispozitivuluiDevice capabilities sub-type: Information about the capabilities of the device

 • Cameră - dacă dispozitivul are o cameră frontală, o cameră din spate sau ambele.Camera -- whether the device has a front facing camera, a rear facing camera, or both.
 • Ecran tactil - dacă dispozitivul are un ecran tactil?Touch screen -- Whether the device has a touch screen? Dacă da, câte puncte tactile hardware sunt acceptate?If yes, how many hardware touch points are supported?
 • Capacitățile procesorului - CompareExchange128, LahfSahf, NX, PrefetchW și SSE2Processor capabilities -- CompareExchange128, LahfSahf, NX, PrefetchW, and SSE2
 • Trusted Platform Module (TPM) - dacă există un TPM, și dacă da, ce versiune areTrusted Platform Module (TPM) -- whether a TPM exists and if yes, what version
 • Hardware de virtualizare - dacă există IOMMU, dacă include suport SLAT și dacă virtualizarea este activată în firmwareVirtualization hardware -- whether an IOMMU exists, whether it includes SLAT support, and whether virtualization is enabled in the firmware
 • Voce - dacă este acceptată interacțiunea vocală și numărul de microfoane activeVoice -- whether voice interaction is supported and the number of active microphones
 • Numărul de ecrane, rezoluții și DPINumber of displays, resolutions, and DPI
 • Capacități wirelessWireless capabilities
 • OEM sau o platformă de detectare facialăOEM or platform face detection
 • OEM sau o platformă de stabilizare video și nivel de calitate setatOEM or platform video stabilization and quality-level set
 • Modul Captură cameră avansat (HDR versus lumină scăzută), OEM versus implementarea platformei, probabilitatea HDR și probabilitatea de lumină scăzutăAdvanced Camera Capture mode (HDR versus Low Light), OEM versus platform implementation, HDR probability, and Low Light probability

Device preferences and settings sub-type: Informații despre setările și preferințele de utilizatorDevice preferences and settings sub-type: Information about the device settings and user preferences

 • Setări de utilizator – sistem, dispozitiv, rețea și internet, personalizare, Cortana, aplicații, conturi, oră și limbă, jocuri, simplificare acces, confidențialitate, actualizare și securitateUser Settings -- System, Device, Network & Internet, Personalization, Cortana, Apps, Accounts, Time & Language, Gaming, Ease of Access, Privacy, Update & Security
 • Numele dispozitivului furnizat de utilizatorUser-provided device name
 • Dacă dispozitivul este asociat unui domeniu sau asociat unui domeniu cloud (de exemplu, face parte dintr-o rețea gestionată de o firmă)Whether device is domain-joined, or cloud-domain joined (for example, part of a company-managed network)
 • Reprezentarea ca hash a numelui de domeniuHashed representation of the domain name
 • Setările de înregistrare MDM (managementul dispozitivelor mobile) și stareaMDM (mobile device management) enrollment settings and status
 • BitLocker, bootarea sigură, setările de criptare și stareaBitLocker, Secure Boot, encryption settings, and status
 • Setările și starea Windows UpdateWindows Update settings and status
 • Setările de deblocare pentru dezvoltatori și stareaDeveloper Unlock settings and status
 • Opțiuni de aplicație impliciteDefault app choices
 • Alegerea browserului implicitDefault browser choice
 • Setările de limbă implicite pentru aplicație, intrare, tastatură, vorbire și afișajDefault language settings for app, input, keyboard, speech, and display
 • Setările de actualizare pentru Microsoft StoreApp store update settings
 • ID organizație întreprindere, ID comercialEnterprise OrganizationID, Commercial ID

Device peripherals sub-type: Informații despre perifericele dispozitivuluiDevice peripherals sub-type: Information about the peripherals of the device

 • Numele perifericelor, modelul dispozitivului, clasa, producătorul și descriereaPeripheral name, device model, class, manufacturer, and description
 • Starea dispozitivului periferic, starea instalării și valoarea checksumPeripheral device state, install state, and checksum
 • Numele driverului, numele pachetului, versiunea și producătorulDriver name, package name, version, and manufacturer
 • HWID - un ID definit de distribuitorul de hardware pentru a potrivi un dispozitiv cu fișierul INF al unui driverHWID - A hardware vendor-defined ID to match a device to a driver INF file
 • Starea driverului, codul problemei și valoarea checksumDriver state, problem code, and checksum
 • Dacă driverul este modul nucleu, conectat, și dimensiunea imaginiiWhether driver is kernel mode, signed, and image size

Device network info sub-type: Informații despre configurația rețelei dispozitivuluiDevice network info sub-type: Information about the device network configuration

 • Capacitățile sistemului de rețeaNetwork system capabilities
 • Starea de conectivitate locală sau la internetLocal or Internet connectivity status
 • Proxy, gateway, DHCP, detalii DNS și adreseProxy, gateway, DHCP, DNS details, and addresses
 • Dacă este o rețea cu plată sau gratuităWhether it's a paid or free network
 • Dacă driverul wireless este emulatWhether the wireless driver is emulated
 • Dacă acesta acceptă modul punct de accesWhether it's access point mode-capable
 • Producătorul punctului de acces, modelul și adresa MACAccess point manufacturer, model, and MAC address
 • Versiunea WDIWDI Version
 • Numele serviciului pentru driverul de rețeaName of networking driver service
 • Detalii Wi-Fi DirectWi-Fi Direct details
 • ID-ul hardware și producătorul dispozitivului Wi-FiWi-Fi device hardware ID and manufacturer
 • Numărul de încercări de scanare Wi-Fi și de elementeWi-Fi scan attempt and item counts
 • Dacă randomizarea MAC este acceptată și activatăWhether MAC randomization is supported and enabled
 • Numărul de fluxuri spațiale și de frecvențe de canal acceptateNumber of supported spatial streams and channel frequencies
 • Dacă este activată conectarea manuală sau automatăWhether Manual or Auto-connect is enabled
 • Timpul și rezultatul fiecărei încercări de conectareTime and result of each connection attempt
 • Starea și încercările modului avionAirplane mode status and attempts
 • Descrierea interfeței furnizate de producătorInterface description provided by the manufacturer
 • Ratele de transfer dateData transfer rates
 • Algoritmul de cifrareCipher algorithm
 • ID-ul echipamentului mobil (IMEI) și codul de țară mobil (MCCO)Mobile Equipment ID (IMEI) and Mobile Country Code (MCCO)
 • Operatorul de telefonie mobilă și numele furnizorului de serviciiMobile operator and service provider name
 • SSID-urile și BSSID-urile disponibileAvailable SSIDs and BSSIDs
 • Tipul de adresă IP - IPv4 sau IPv6IP Address type -- IPv4 or IPv6
 • Procentul și modificările privind calitatea semnaluluiSignal Quality percentage and changes
 • Detectarea prezenței unui hotspot și rata de succesHotspot presence detection and success rate
 • Funcționalitatea conexiunii TCPTCP connection performance
 • Nume de dispozitive MiracastMiracast device names
 • Adrese IP reprezentate ca hashHashed IP address

Date despre utilizarea produselor și serviciilorProduct and Service Usage data

Acest tip de date include detalii despre utilizarea dispozitivului, sistemul de operare, aplicații și servicii.This type of data includes details about the usage of the device, operating system, applications and services. Datele de utilizare a produselor și serviciilor sunt echivalente cu ISO/IEC 19944:2017, 8.2.3.2.4 Utilizarea observată a capacității serviciului.Product and Service Usage data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017, 8.2.3.2.4 Observed Usage of the Service Capability.

Utilizarea datelor pentru datele despre utilizarea produselor și serviciilorData Use for Product and Service Usage data

Pentru diagnosticare:For Diagnostics:
Datele pseudoanonimizate despre utilizarea produselor și serviciilor de la Windows 10 sunt utilizate de Microsoft pentru a oferi și îmbunătăți Windows 10 și produsele și serviciile Microsoft asociate.Pseudonymized Product and Service Usage data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. De exemplu:For example:

 • Datele despre anumite aplicații care sunt utilizate atunci când apare o eroare sunt utilizate pentru a depana și a repara problemele legate de caracteristicile Windows și de aplicațiile Microsoft.Data about the specific apps that are in-use when an error occurs is used to troubleshoot and repair issues with Windows features and Microsoft apps.
 • Datele despre anumite aplicații care sunt cele mai utilizate de către clienți sunt utilizate pentru a prioritiza îmbunătățirile la Windows 10 pentru a stabili cel mai mare impact pozitiv pentru majoritatea utilizatorilor de Windows 10.Data about the specific apps that are most-used by customers, is used to prioritize Windows 10 improvements to determine the greatest positive impact to the most Windows 10 users.
 • Datele referitoare la dezactivarea Sugestiilor pe dispozitive din ecranul Setări Telefon sunt utilizate pentru îmbunătățirea funcției Sugestii.Data about whether devices have Suggestions turned off from the Settings Phone screen is to improve the Suggestions feature.
 • Datele care arată dacă un utilizator a anulat procesul de autentificare în browser sunt utilizate pentru a ajuta la depanarea problemelor și a îmbunătăți procesul de autentificare.Data about whether a user canceled the authentication process in their browser is used to help troubleshoot issues with and improve the authentication process.
 • Datele care arată când și care caracteristică a invocat Cortana sunt utilizate pentru prioritiza eforturile de îmbunătățire și inovație în Cortana.Data about when and what feature invoked Cortana is used to prioritize efforts for improvement and innovation in Cortana.
 • Datele care arată când un este închis un meniu contextual în aplicația pentru fotografii sunt utilizate pentru a depana și a îmbunătăți aplicația pentru fotografii.Data about when a context menu in the photo app is closed is used to troubleshoot and improve the photo app.

Cu Experiențele personalizate (opțional):With (optional) Tailored experiences:
Dacă un utilizator a activat Experiențele personalizate pe dispozitiv, datele pseudoanonimizate despre utilizarea produselor și serviciilor de la Windows 10 sunt utilizate de Microsoft pentru a personaliza, recomanda și oferi produse și servicii Microsoft utilizatorilor Windows 10.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Usage data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. De asemenea, dacă un utilizator a activat Experiențele personalizate pe dispozitiv, datele pseudoanonimizate despre utilizarea produselor și serviciilor de la Windows 10 sunt utilizate de Microsoft pentru a promova aplicații, servicii, hardware și periferice Windows terțe pentru utilizatorii Windows 10.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Usage data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. De exemplu:For example:

 • Dacă datele arată că un utilizator nu a utilizat o anumită caracteristică Windows, am putea recomanda ca utilizatorul să încerce caracteristica respectivă.If data shows that a user has not used a particular feature of Windows, we may recommend that the user try that feature.
 • Datele despre aplicațiile cele mai utilizate pe un dispozitiv sunt utilizate pentru a furniza recomandări pentru aplicații (Microsoft sau de la terți) similare sau complementare.Data about which apps are most-used on a device is used to provide recommendations for similar or complementary (Microsoft or third-party) apps. Acestea pot fi aplicații gratuite sau cu plată.These may be free or paid apps.

Descrierea datelor pentru tipul de date despre utilizarea produselor și serviciilorData Description for Product and Service Usage data type

App usage sub-type: Informații despre utilizarea Windows și a aplicațiilorApp usage sub-type: Information about Windows and application usage

 • Utilizarea componentei sistemului de operare și a caracteristicii aplicațieiOperating system component and app feature usage
 • Navigarea și interacțiunea utilizatorului cu aplicația și caracteristicile Windows.User navigation and interaction with app and Windows features. Aceasta ar putea include intervenția utilizatorului, cum ar fi numele unei noi alarme setate, opțiunile meniului de utilizator sau preferințele utilizatoruluiThis could potentially include user input, such as name of a new alarm set, user menu choices, or user favorites
 • Ora și numărul de lansări ale aplicației și componentei, durata de utilizare, GUID-ul sesiunii și ID-ul procesuluiTime of and count of app and component launches, duration of use, session GUID, and process ID
 • Ora aplicației în diverse stări – rulează în prim-plan sau în fundal, este în repaus sau interacționează activ cu utilizatorulApp time in various states –- running in the foreground or background, sleeping, or receiving active user interaction
 • Metoda și durata interacțiunii cu utilizatorul – dacă utilizatorul a folosit tastatura, mouse-ul, creionul, atingerea, vorbirea sau controlerul de joc și pentru cât timpUser interaction method and duration –- whether the user used a keyboard, mouse, pen, touch, speech, or game controller, and for how long
 • Punctul de intrare și motivul lansării CortanaCortana launch entry point and reason
 • Solicitările de livrare a notificărilor și stareaNotification delivery requests and status
 • Aplicațiile utilizate pentru a edita imagini și videoclipuriApps used to edit images and videos
 • Statistici de utilizare a mesajelor prin SMS, MMS, VCard și difuzare pe linii principale sau secundareSMS, MMS, VCard, and broadcast message usage statistics on primary or secondary lines
 • Statisticile de utilizare a apelurilor primite și efectuate și a mesajelor vocale pe linii principale sau secundareIncoming and outgoing calls and voicemail usage statistics on primary or secondary lines
 • Statistici referitoare la avertizările de urgență primite sau afișateEmergency alerts are received or displayed statistics
 • Căutările de conținut din cadrul unei aplicațiiContent searches within an app
 • Activitatea de citire - elemente marcate, imprimate sau cu structura modificatăReading activity -- bookmarked, printed, or had the layout changed

App or product state sub-type: Informații despre starea Windows și a aplicațiilorApp or product state sub-type: Information about Windows and application state

 • Fixările în meniul Start și în bara de activitățiStart Menu and Taskbar pins
 • Starea online și offlineOnline and offline status
 • Starea lansării aplicației - cu linkuri detaliate, precum lansarea Groove cu redarea unei piste audio sau lansarea MMS pentru a partaja o imagineApp launch state –- with deep-links, such as Groove launching with an audio track to play or MMS launching to share a picture
 • Afișări de personalizare livratePersonalization impressions delivered
 • Dacă utilizatorul a făcut clic pe controalele UI sau pe hotspoturi sau a trecut cu cursorul peste acesteaWhether the user clicked on, or hovered over, UI controls or hotspots
 • Feedback oferit de către utilizator, cum ar fi apreciere, neapreciere sau o evaluareUser provided feedback, such as Like, Dislike or a rating
 • Locația sau poziția cursorului în documente și în fișiere media – cât s-a citit dintr-o carte într-o sesiune unică sau cât s-a ascultat dintr-o melodie.Caret location or position within documents and media files -- how much has been read in a book in a single session, or how much of a song has been listened to.

Purchasing sub-type: Informații despre achizițiile făcute pe dispozitivPurchasing sub-type: Information about purchases made on the device

 • ID-ul produsului, ID-ul ediției și URI-ul produsuluiProduct ID, edition ID and product URI
 • Detaliile ofertei - prețOffer details -- price
 • Data și ora la care s-a solicitat o comandăDate and time an order was requested
 • Tipul de client Microsoft Store - web sau client nativMicrosoft Store client type -- web or native client
 • Cantitatea achiziționată și prețulPurchase quantity and price
 • Tipul de plată - prin card de credit și PayPalPayment type -- credit card type and PayPal

Login properties sub-type: Informații despre conectările de pe dispozitivLogin properties sub-type: Information about logins on the device

 • Succesul sau erorile de conectareLogin success or failure
 • Sesiunile de conectare și stareaLogin sessions and state

Date despre funcționarea produselor și serviciilorProduct and Service Performance data

Acest tip de date include detalii despre buna funcționare a dispozitivului, sistemului de operare, aplicațiilor și driverelor.This type of data includes details about the health of the device, operating system, apps, and drivers. Datele privind funcționarea produselor și serviciilor sunt echivalente cu ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.2 Datele de telemetrie EUII.Product and Service Performance data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.2 EUII Telemetry data.

Utilizarea datelor pentru datele privind funcționarea produselor și serviciilorData Use for Product and Service Performance data

Pentru diagnosticare:For Diagnostics:
Datele pseudoanonimizate privind funcționarea produselor și serviciilor de la Windows 10 sunt utilizate de Microsoft pentru a oferi și îmbunătăți Windows 10 și produsele și serviciile Microsoft asociate.Pseudonymized Product and Service Performance data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. De exemplu:For example:

 • Datele despre fiabilitatea conținutului care apare în Reflector Windows (imagini care se rotesc pe ecranul de blocare) sunt utilizate pentru investigații de fiabilitate ale Reflector Windows.Data about the reliability of content that appears in the Windows Spotlight (rotating lock screen images) is used for Windows Spotlight reliability investigations.
 • Sincronizarea datelor despre cât de repede răspunde Cortana la comenzile vocale este utilizată pentru a îmbunătăți performanța de ascultare a aplicației Cortana.Timing data about how quickly Cortana responds to voice commands is used to improve Cortana listening performance.
 • Datele de sincronizare referitoare la rapiditatea cu care pornește și se încheie caracteristica recunoaștere facială sunt utilizate pentru a îmbunătăți funcționalitatea recunoașterii faciale.Timing data about how quickly the facial recognition feature starts up and finishes is used to improve facial recognition performance.
 • Datele despre cazurile în care o fereastră de aplicație nu se afișează sunt utilizate pentru a investiga problemele legate de fiabilitatea și funcționalitatea ferestrei aplicației.Data about when an Application Window fails to appear is used to investigate issues with Application Window reliability and performance.

Cu Experiențele personalizate (opțional):With (optional) Tailored experiences:
Dacă un utilizator a activat Experiențele personalizate pe dispozitiv, datele pseudoanonimizate referitoare la funcționalitatea produselor și serviciilor de la Windows 10 sunt utilizate de Microsoft pentru a personaliza, recomanda și oferi produse și servicii Microsoft utilizatorilor Windows 10.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Performance data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. De asemenea, dacă un utilizator a activat Experiențele personalizate pe dispozitiv, datele pseudoanonimizate referitoare la funcționalitatea produselor și serviciilor de la Windows 10 sunt utilizate de Microsoft pentru a promova aplicații, servicii, hardware și periferice Windows terță parte pentru utilizatorii Windows 10.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Product and Service Performance data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users.

 • Datele despre funcționalitatea bateriei pe un dispozitiv pot fi utilizate pentru a recomanda modificări ale setărilor care pot îmbunătăți funcționalitatea bateriei.Data about battery performance on a device may be used to recommend settings changes that can improve battery performance.
 • Dacă datele arată că spațiul de stocare pe un dispozitiv se apropie de limită, putem recomanda soluții de stocare în cloud compatibile cu Windows pentru a elibera spațiu.If data shows a device is running low on file storage, we may recommend Windows-compatible cloud storage solutions to free up space.
 • Dacă datele arată că dispozitivul întâmpină probleme de funcționalitate, vă putem oferi recomandări de aplicații Windows care să vă ajute să diagnosticați sau să rezolvați aceste probleme.If data shows the device is experiencing performance issues, we may provide recommendations for Windows apps that can help diagnose or resolve these issues. Acestea pot fi aplicații gratuite sau cu plată.These may be free or paid apps.

Microsoft nu utilizează date dump de cădere și de blocare pentru a personaliza, recomanda, oferi sau promova produse sau servicii.Microsoft doesn't use crash and hang dump data to personalize, recommend, offer, or promote any product or service.

Descrierea datelor pentru tipul de date referitoare la funcționalitatea produselor și serviciilorData Description for Product and Service Performance data type

Device health and crash data sub-type: Informații despre buna funcționare a dispozitivului și software-uluiDevice health and crash data sub-type: Information about the device and software health

 • Codurile de eroare și mesajele de eroare, numele și ID-ul aplicației și procesul care raportează eroareaError codes and error messages, name and ID of the app, and process reporting the error
 • Biblioteca DLL anticipată a fi sursa erorii, de exemplu, xyz.dllDLL library predicted to be the source of the error -- for example, xyz.dll
 • Fișierele generate de sistem - jurnalele aplicației sau produsului și fișierele de urmărire pentru a diagnostica o cădere sau o blocareSystem generated files -- app or product logs and trace files to help diagnose a crash or hang
 • Setările de sistem, cum ar fi chei de registrySystem settings, such as registry keys
 • Fișiere generate de utilizator - fișierele indicate drept motiv potențial al unei căderi sau blocări.User generated files -- files that are indicated as a potential cause for a crash or hang. De exemplu, fișiere .doc, .ppt, .csvFor example, .doc, .ppt, .csv files
 • Detaliile și numărul de închideri anormale, blocări și căderiDetails and counts of abnormal shutdowns, hangs, and crashes
 • Date despre eroare - date referitoare la sistemul de operare, componenta sistemului de operare, driver, dispozitiv și aplicațiile primare și de la terți.Crash failure data -- operating system, operating system component, driver, device, and 1st and 3rd-party app data
 • Fișiere dump de cădere sau blocare, inclusiv:Crash and hang dumps, including:
  • Starea înregistrată a memoriei în lucru în momentul căderiiThe recorded state of the working memory at the point of the crash
  • Memoria utilizată de kernel în momentul căderii.Memory in-use by the kernel at the point of the crash.
  • Memoria utilizată de aplicație în momentul căderiiMemory in-use by the application at the point of the crash
  • Toată memoria fizică utilizată de Windows în momentul căderiiAll the physical memory used by Windows at the point of the crash
  • Numele clasei și funcției din cadrul modulului care nu a reușit.Class and function name within the module that failed.

Device performance and reliability data sub-type: Informații despre performanța dispozitivului și software-uluiDevice performance and reliability data sub-type: Information about the device and software performance

 • Durata interacțiunilor cu interfața utilizator - numărul de afișări ale meniului Start, numărul de comutări ale filelor browserului, numărul de lansări și comutări ale aplicațiilor și funcționalitatea și fiabilitatea Cortana.User interface interaction durations -- Start menu display times, browser tab switch times, app launch and switch times, and Cortana and Search performance and reliability
 • Funcționalitatea legată de activarea și dezactivarea dispozitivului - bootarea dispozitivului, închiderea, pornirea și oprirea, numărul de blocări și deblocări și numărul de autentificări ale utilizatorului (durata recunoașterii cu amprentă și a recunoașterii faciale)Device on and off performance -- Device boot, shutdown, power on and off, lock and unlock times, and user authentication times (fingerprint and face recognition durations)
 • Durata de răspuns în cadrul aplicației - timpul necesar pentru a seta alarma, pentru a reda complet meniurile de navigare în cadrul aplicației, pentru a sincroniza lista de lectură, pentru a începe navigarea GPS, pentru a atașa o imagine MMS și pentru a finaliza o tranzacție Microsoft StoreIn-app responsiveness -- time to set alarm, time to fully render in-app navigation menus, time to sync reading list, time to start GPS navigation, time to attach picture MMS, and time to complete a Microsoft Store transaction
 • Durata de răspuns pentru intervenția utilizatorului - numărul de invocări ale tastaturii vizuale pentru diverse limbi, durata de afișare a cuvintelor pentru completare automată, latențele pentru creion sau atingere, latența pentru recunoașterea scrierii de mână pentru cuvinte, timpul de răspuns pentru cititorul de ecran al Naratorului și scorul CPUUser input responsiveness -- onscreen keyboard invocation times for different languages, time to show auto-complete words, pen or touch latencies, latency for handwriting recognition to words, Narrator screen reader responsiveness, and CPU score
 • Funcționalitatea interfeței utilizator și a suportului fizic și sincope versus fiabilitate - frecvența cadrelor pentru redarea video, sincopele audio, sincopele de animație (discontinuități atunci când apare Start), scorul plăcii grafice, timpul până la primul cadru, timpul de răspuns pentru redare/pauză/oprire/căutare, timpul de redare PDF, redarea dinamică a videoclipurilor din funcționalitatea OneDriveUI and media performance and glitches versus smoothness -- video playback frame rate, audio glitches, animation glitches (stutter when bringing up Start), graphics score, time to first frame, play/pause/stop/seek responsiveness, time to render PDF, dynamic streaming of video from OneDrive performance
 • Amprenta disc - spațiu liber pe disc, din condițiile de memorie și scorul de discDisk footprint -- Free disk space, out of memory conditions, and disk score
 • Utilizarea excesivă a resurselor - componentele care influențează funcționalitatea sau autonomia bateriei în urma utilizării excesive a procesorului în timpul unor stări diferite ale ecranului și alimentăriiExcessive resource utilization -- components impacting performance or battery life through high CPU usage during different screen and power states
 • Funcționalitatea activităților de fundal - numărul de descărcări, durata de scanare Windows Update, durata de scanare Antivirus Microsoft Defender, numărul de defragmentări, numărul de obțineri ale corespondenței, numărul de porniri ale serviciului și numărul de tranziții între stări și durata indexării fișierelor de pe dispozitiv pentru rezultatele căutăriiBackground task performance -- download times, Windows Update scan duration, Microsoft Defender Antivirus scan times, disk defrag times, mail fetch times, service startup and state transition times, and time to index on-device files for search results
 • Periferice și dispozitive - numărul de conexiuni la dispozitive USB, numărul de conexiuni la un monitor wireless, numărul de imprimări, disponibilitatea rețelei și numărul de conexiuni (durata de conectare la Wi-Fi, durata de obținere a unei adrese IP de la DHCP etc.), numărul de autentificări cu un smart card, luminozitatea automată și timpul de răspuns la mediuPeripheral and devices -- USB device connection times, time to connect to a wireless display, printing times, network availability and connection times (time to connect to Wi-Fi, time to get an IP address from DHCP etc.), smart card authentication times, automatic brightness, and environmental response times
 • Configurarea dispozitivului - numărul de experiențe pentru prima configurare (durata instalării actualizărilor, a instalării aplicațiilor, a conectării la rețea etc), durata de recunoaștere a dispozitivelor conectate (imprimantă și monitor) și durata necesară pentru a configura un cont MicrosoftDevice setup -- first setup experience times (time to install updates, install apps, connect to network, and so on), time to recognize connected devices (printer and monitor), and time to set up a Microsoft Account
 • Alimentarea și autonomia bateriei - consumul de putere în funcție de componentă (proces/CPU/GPU/ecran), numărul de ore în care ecranul este dezactivat, detalii despre trecerea la starea de adormire, limitarea temperaturii și termică, consumul bateriei într-o stare de alimentare (ecran dezactivat sau activat), procesele și componentele care solicită utilizarea energiei în timp ce ecranul este dezactivat, detalii despre luminozitatea automată, durata în care dispozitivul este conectat la AC comparativ cu bateria și tranzițiile între stările baterieiPower and Battery life -- power draw by component (Process/CPU/GPU/Display), hours of time the screen is off, sleep state transition details, temperature and thermal throttling, battery drain in a power state (screen off or screen on), processes and components requesting power use while the screen is off, auto-brightness details, time device is plugged into AC versus battery, and battery state transitions
 • Timpul de răspuns al serviciului - URI-ul serviciului, operațiunea, latența, succesul și codurile de eroare ale serviciului și protocolulService responsiveness -- Service URI, operation, latency, service success and error codes, and protocol
 • Mesajul repetat de diagnosticare - un semnal regulat folosit pentru a valida buna funcționare a sistemului de diagnosticareDiagnostic heartbeat -- regular signal used to validate the health of the diagnostics system

Movies sub-type: Informații despre funcționalitatea consum de filme consumul de pe dispozitivMovies sub-type: Information about movie consumption functionality on the device

Notă

Aceasta nu are ca scop să captureze vizualizările, ascultările sau obiceiurile utilizatorului.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • Lățimea, înălțimea, paleta de culori, tipul de codare (comprimare) și tipul de criptare al conținutului videoVideo Width, height, color palette, encoding (compression) type, and encryption type
 • Instrucțiuni despre cum se redă în flux conținut pentru utilizator - manifestul pentru redarea în flux fără sincope a porțiunilor de fișiere de conținut care trebuie alăturate pentru a reda în flux conținutul, în funcție de rezoluția ecranului și de lățimea de bandăInstructions about how to stream content for the user -- the smooth streaming manifest of content file chunks that must be pieced together to stream the content based on screen resolution and bandwidth
 • Adresa URL a unei anumite părți de două secunde de conținut, dacă există o eroareURL for a specific two-second chunk of content if there is an error
 • Detalii despre modul de vizualizare în ecran completFull-screen viewing mode details

Music & TV sub-type: Informații despre consumul de muzică și TV de pe dispozitivMusic & TV sub-type: Information about music and TV consumption on the device

Notă

Aceasta nu are ca scop să captureze vizualizările, ascultările sau obiceiurile utilizatorului.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • Adresa URL a serviciului pentru melodia în curs de descărcare de la serviciul de muzică - colectată atunci când apare o eroare, pentru a facilita restaurarea serviciuluiService URL for song being downloaded from the music service -- collected when an error occurs to facilitate restoration of service
 • Tipul de conținut (video, audio sau audio surround)Content type (video, audio, or surround audio)
 • Statistici referitoare la colecția bibliotecă media locală - numărul de melodii achiziționate și numărul de playlisturiLocal media library collection statistics -- number of purchased tracks and number of playlists
 • Nepotrivire regiune - regiunea sistemului de operare al utilizator și regiunea Xbox LiveRegion mismatch -- User's operating system region and Xbox Live region

Reading sub-type: Informații despre funcționalitatea consumului de citire de pe dispozitivReading sub-type: Information about reading consumption functionality on the device

Notă

Aceasta nu are ca scop să captureze vizualizările, ascultările sau obiceiurile utilizatorului.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • Aplicația vă accesează conținutul și starea și opțiunile utilizate pentru a deschide o carte din Microsoft StoreApp accessing content and status and options used to open a Microsoft Store book
 • Limba cărțiiLanguage of the book
 • Timpul petrecut citind conținutulTime spent reading content
 • Detalii despre tipul de conținut și dimensiuneContent type and size details

Photos app sub-type: Informații despre utilizarea fotografiilor pe dispozitivPhotos app sub-type: Information about photos usage on the device

Notă

Aceasta nu are ca scop să captureze vizualizările, ascultările sau obiceiurile utilizatorului.This isn't intended to capture user viewing, listening, or habits.

 • Date despre fișierul sursă - locale, de pe cardul SD, de pe dispozitivul de rețea și din OneDriveFile source data -- local, SD card, network device, and OneDrive
 • Rezoluția imaginii și videoclipurilor, durata videoclipurilor, tipurile de dimensiuni de fișiere și codareaImage and video resolution, video length, file sizes types, and encoding
 • Utilizarea vizualizării Colecție sau a vizualizării ecran complet și durata acesteiaCollection view or full screen viewer use and duration of view

On-device file query sub-type: Informații despre activitatea locală de căutare de pe dispozitivOn-device file query sub-type: Information about local search activity on the device

 • Tipul de interogare emis și tipul de indexare (ConstraintIndex sau SystemIndex)Kind of query issued and index type (ConstraintIndex or SystemIndex)
 • Numărul de elemente solicitate și regăsiteNumber of items requested and retrieved
 • Extensia de fișier a rezultatului căutării cu care a interacționat utilizatorulFile extension of search result with which the user interacted
 • Tipul de element lansat, extensia de fișier, indicele de origine și ID-ul de aplicație al aplicației care se deschideLaunched item type, file extension, index of origin, and the App ID of the opening app
 • Numele procesului care a apelat instrumentul de indexare și durata de servire a interogăriiName of process calling the indexer and the amount of time to service the query
 • Un hash al ariei de căutare (fișier, Outlook, OneNote sau istoricul IE).A hash of the search scope (file, Outlook, OneNote, or IE history). Starea indicilor (complet optimizați, parțial optimizați sau în construcție)The state of the indices (fully optimized, partially optimized, or being built)

Entitlements sub-type: Informații despre drepturile la dispozitivEntitlements sub-type: Information about entitlements on the device

 • Starea abonamentului la serviciu și erorileService subscription status and errors
 • Detalii despre drepturile DRM și de licență - abonament Groove sau licență de volum pentru sistemul de operareDRM and license rights details -- Groove subscription or operating system volume license
 • ID-ul dreptului, ID-ul împrumutului și ID-ul pachetul pentru pachetul de instalareEntitlement ID, lease ID, and package ID of the install package
 • Revocarea drepturilorEntitlement revocation
 • Tipul de licență (versiune de încercare, offline versus online) și durataLicense type (trial, offline versus online) and duration
 • Sesiunea de utilizare a licențeiLicense usage session

Date despre instalarea software-ului și de inventarSoftware Setup and Inventory data

Acest tip de date include date despre instalarea software-ului și informații despre actualizare pentru dispozitiv.This type of data includes software installation and update information on the device. Datele de configurare software și inventar reprezintă un subtip al ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.4 Utilizarea observată a capacității serviciului.Software Setup and Inventory Data is a sub-type of ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.4 Observed Usage of the Service Capability.

Utilizarea datelor de configurare a software-ului și de inventarData Use for Software Setup and Inventory data

Pentru diagnosticare:For Diagnostics:
Datele pseudoanonimizate privind configurarea software-ului și de inventar de la Windows 10 sunt utilizate de Microsoft pentru a oferi și îmbunătăți Windows 10 și produsele și serviciile Microsoft asociate.Pseudonymized Software Setup and Inventory data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. De exemplu:For example:

 • Datele despre anumite drivere instalate pe un dispozitiv sunt utilizate pentru a înțelege dacă există probleme de compatibilitate cu hardware-ul sau cu un driver care blochează sau întârzie o actualizare Windows.Data about the specific drivers that are installed on a device is used to understand whether there are any hardware or driver compatibility issues which should block or delay a Windows update.
 • Datele despre momentul în care începe și se termină o descărcare pe un dispozitiv sunt utilizate pentru a înțelege și a trata problemele de descărcare.Data about when a download starts and finishes on a device is used to understand and address download problems.
 • Datele despre anumite aplicații din Microsoft Store instalate pe un dispozitiv sunt utilizate pentru a stabili ce actualizări de aplicații trebuie furnizate pentru dispozitiv.Data about the specific Microsoft Store apps that are installed on a device is used to determine which app updates to provide to the device.
 • Datele despre programele antimalware instalate pe un dispozitiv sunt utilizate pentru a înțelege vectorii transmisiunilor malware.Data about the antimalware installed on a device is used to understand malware transmissions vectors.

Cu Experiențele personalizate (opțional):With (optional) Tailored experiences:
Dacă un utilizator a activat Experiențele personalizate pe dispozitiv, datele pseudoanonimizate privind configurarea software-ului și de inventar de la Windows 10 sunt utilizate de Microsoft pentru a personaliza, recomanda și oferi produse și servicii Microsoft utilizatorilor Windows 10.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Software Setup and Inventory data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. De asemenea, dacă un utilizator a activat Experiențele personalizate pe dispozitiv, datele pseudoanonimizate privind configurarea software-ului și de inventar de la Windows 10 sunt utilizate de Microsoft pentru a promova aplicații, servicii, hardware și periferice Windows terțe pentru utilizatorii Windows 10.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Software Setup and Inventory data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. De exemplu:For example:

 • Datele despre anumite aplicații instalate pe un dispozitiv sunt utilizate pentru a furniza recomandări de aplicații complementare din Microsoft Store.Data about the specific apps that are installed on a device is used to provide recommendations for similar or complementary apps in the Microsoft Store.

Descrierea datelor pentru tipul de date Configurare software și inventarData Description for Software Setup and Inventory data type

Installed applications and install history sub-type: Informații despre aplicațiile, driverele, pachetele de actualizări sau componentele sistemului de operare instalate pe dispozitivInstalled applications and install history sub-type: Information about apps, drivers, update packages, or operating system components installed on the device

 • Aplicația, driverul, pachetul de actualizări sau numele, ID-ul sau familia de pachete ale componenteiApp, driver, update package, or component’s Name, ID, or Package Family Name
 • Produsul, SKU-ul, disponibilitatea, catalogul, conținutul și ID-urile setuluiProduct, SKU, availability, catalog, content, and Bundle IDs
 • Componenta sistemului de operare, editorul aplicației sau driverului, limba, versiunea și tipul (Win32 sau UWP)Operating system component, app or driver publisher, language, version and type (Win32 or UWP)
 • Data instalării, metoda, directorul de instalare și numărul de încercări de instalareInstall date, method, install directory, and count of install attempts
 • Pachetul MSI și codul produsuluiMSI package and product code
 • Versiunea sistemului de operare original în momentul instalăriiOriginal operating system version at install time
 • Utilizatorul, administratorul sau instalarea sau actualizarea obligatorieUser, administrator, or mandatory installation or update
 • Tipul de instalare - instalare de la zero, reparare, restabilire, OEM, vânzare cu amănuntul, upgrade sau actualizareInstallation type -- clean install, repair, restore, OEM, retail, upgrade, or update

Device update information sub-type: Informații despre aplicațiile, driverele, pachetele de actualizări sau componentele sistemului de operare instalate pe dispozitivDevice update information sub-type: Information about apps, drivers, update packages, or operating system components installed on the device

 • Analiza pregătirii actualizărilor pentru dispozitivul hardware, componentele sistemului de operare, aplicații și drivere (progresul, starea și rezultatele)Update Readiness analysis of device hardware, operating system components, apps, and drivers (progress, status, and results)
 • Numărul actualizărilor care se aplică, importanța și tipul acestoraNumber of applicable updates, importance, and type
 • Dimensiunea și sursa descărcării actualizării - perechi CDN sau LANUpdate download size and source -- CDN or LAN peers
 • Starea de întârziere a upgrade-ului și configurareaDelay upgrade status and configuration
 • Starea și numărul de dezinstalări și reveniri a sistemului de operareOperating system uninstall and rollback status and count
 • Adresa URL a serverului și serviciului Windows UpdateWindows Update server and service URL
 • ID-ul mașinii Windows UpdateWindows Update machine ID
 • Detaliile versiunii Windows InsiderWindows Insider build details

Date despre Istoricul de navigareBrowsing History data

Acest tip de date include detalii despre navigarea pe web în browserele Microsoft.This type of data includes details about web browsing in the Microsoft browsers. Datele despre istoricul de navigare sunt echivalente cu ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.8 Istoricul de navigare pe partea client.Browsing History data is equivalent to ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.8 Client side browsing history.

Utilizarea datelor pentru datele istoricului de navigareData Use for Browsing History data

Pentru diagnosticare:For Diagnostics:
Datele pseudoanonimizate privind istoricul de navigare de la Windows 10 sunt utilizate de Microsoft pentru a oferi și îmbunătăți Windows 10 și produsele și serviciile Microsoft asociate.Pseudonymized Browsing History data from Windows 10 is used by Microsoft to provide and improve Windows 10 and related Microsoft product and services. De exemplu:For example:

 • Datele despre situațiile în care se afișează caseta de dialog Blocare conținut sunt utilizate pentru investigațiile privind conținutul blocat.Data about when the Block Content dialog box has been shown is used for investigations of blocked content.
 • Datele despre domeniile potențial abuzive sau rău intenționate sunt utilizate pentru a actualiza Microsoft Edge și Windows Defender SmartScreen pentru a avertiza utilizatorii în privința domeniilor respective.Data about potentially abusive or malicious domains is used to make updates to Microsoft Edge and Windows Defender SmartScreen to warn users about the domain.
 • Datele despre situațiile în care este folosită bara Adresă cu scopul de a naviga sunt utilizate pentru a îmbunătăți caracteristica Site-uri sugerate și pentru a înțelege și a trata problemele care apar în timpul navigării.Data about when the Address bar is used for navigation purposes is used to improve the Suggested Sites feature and to understand and address problems arising from navigation.
 • Datele despre situațiile în care pornește o sesiune Note web sunt utilizate pentru a măsura domeniile și adresele URL populare pentru funcția de Note web.Data about when a Web Notes session starts is used to measure popular domains and URLs for the Web Notes feature.
 • Datele despre situațiile în care o Pagină de pornire implicită este modificată de un utilizator sunt utilizate pentru a măsura care Paginile de pornire implicite sunt cele mai populare și frecvența cu care utilizatorii modifică Pagina de pornire implicită.Data about when a default Home page is changed by a user is used to measure which default Home pages are the most popular and how often users change the default Home page.

Cu Experiențele personalizate (opțional):With (optional) Tailored experiences:
Dacă un utilizator a activat Experiențele personalizate pe dispozitiv, datele pseudoanonimizate despre istoricul de navigare de la Windows 10 sunt utilizate de Microsoft pentru a personaliza, recomanda și oferi produse și servicii Microsoft utilizatorilor Windows 10.If a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Browsing History data from Windows 10 is used by Microsoft to personalize, recommend, and offer Microsoft products and services to Windows 10 users. De asemenea, dacă un utilizator a activat Experiențele personalizate pe dispozitiv, datele pseudoanonimizate privind istoricul de navigare de la Windows 10 sunt utilizate de Microsoft pentru a promova aplicații, servicii, hardware și periferice Windows terțe pentru utilizatorii Windows 10.Also, if a user has enabled Tailored experiences on the device, pseudonymized Browsing History data from Windows 10 is used by Microsoft to promote third-party Windows apps, services, hardware, and peripherals to Windows 10 users. De exemplu:For example:

 • Este posibil să recomandăm ca un utilizator să descarce o aplicație compatibilă de la Microsoft Store dacă acesta a navigat la site-ul web asociat.We may recommend that a user download a compatible app from the Microsoft Store if they have browsed to the related website. De exemplu, dacă un utilizator folosește site-ul web Facebook, putem recomanda aplicația Facebook.For example, if a user uses the Facebook website, we may recommend the Facebook app.

Descrierea datelor pentru tipul de date Istoric de navigareData Description for Browsing History data type

Microsoft browser data sub-type: Informații despre performanța barei Adresă și a casetei Căutare de pe dispozitivMicrosoft browser data sub-type: Information about Address bar and Search box performance on the device

 • Textul tastat în bara Adresă bar și în caseta CăutareText typed in Address bar and Search box
 • Textul selectat pentru o căutare Întrebați-o pe CortanaText selected for an Ask Cortana search
 • Timpul de răspuns al serviciuluiService response time
 • Textul completat automat, dacă a existat o completare automatăAuto-completed text, if there was an auto-complete
 • Sugestii de navigare oferite pe baza istoricului local și preferințelorNavigation suggestions provided based on local history and favorites
 • ID-ul browseruluiBrowser ID
 • Adresele URL (pot include termeni de căutare)URLs (may include search terms)
 • Titlul paginiiPage title

Date despre scrierea în cerneală, tastare și vorbireInking Typing and Speech Utterance data

Acest tip de date colectează detalii despre caracteristicile de voce, scriere în cerneală și tastare de pe dispozitiv.This type of data gathers details about the voice, inking, and typing input features on the device. Datele despre scriere în cerneală, tastare și vorbire reprezintă un subtip al ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.1 Informații de identificare despre utilizatorul final.Inking, Typing and Speech Utterance data is a sub-type of ISO/IEC 19944:2017 8.2.3.2.1 End User Identifiable information.

Utilizarea datelor despre scrierea în cerneală, tastare și vorbireData Use for Inking, Typing, and Speech Utterance data

Pentru diagnosticare:For Diagnostics:
Datele anonimizate despre scrierea în cerneală, tastare și vorbire de la Windows 10 sunt utilizate de Microsoft pentru a îmbunătăți capacitățile lingvistice naturale în produsele și serviciile Microsoft.Anonymized Inking, Typing, and Speech Utterance data from Windows 10 is used by Microsoft to improve natural language capabilities in Microsoft products and services. De exemplu:For example:

 • Datele despre cuvintele marcate ca greșeli de ortografie și înlocuite cu un alt cuvânt din meniul contextual sunt utilizate pentru a îmbunătăți caracteristica de verificare a ortografiei.Data about words marked as spelling mistakes and replaced with another word from the context menu is used to improve the spelling feature.
 • Datele despre cuvintele alternative afișate și selectate de utilizator după clic dreapta sunt utilizate pentru a îmbunătăți caracteristica de recomandare a cuvintelor.Data about alternate words shown and selected by the user after right-clicking is used to improve the word recommendation feature.
 • Datele despre cuvintele corectate automat care au fost restaurate la cuvântul inițial de către utilizator sunt utilizate pentru a îmbunătăți caracteristica de corectare automată.Data about auto-corrected words that were restored back to the original word by the user is used to improve the auto-correct feature.
 • Datele referitoare la detectarea și recunoașterea de către Narator a unui gest de atingere sunt utilizate pentru a îmbunătăți recunoașterea prin gesturi de atingere.Data about whether Narrator detected and recognized a touch gesture is used to improve touch gesture recognition.
 • Datele despre eșantioanele de scriere de mână trimise din panoul pentru scris de mână sunt utilizate pentru a ajuta Microsoft să îmbunătățească recunoașterea scrierii de mână.Data about handwriting samples sent from the Handwriting Panel is used to help Microsoft improve handwriting recognition.

Cu Experiențele personalizate (opțional):With (optional) Tailored experiences:

Microsoft nu utilizează datele despre scrierea în cerneală, tastare și vorbire din Windows pentru experiențe personalizate.Microsoft doesn't use Windows Inking, Typing, and Speech Utterance data for Tailored experiences.

Descrierea datelor pentru tipul de date Scriere în cerneală, tastare și vorbireData Description for Inking, Typing, and Speech Utterance data type

Voice, inking, and typing sub-type: Informații despre caracteristicile de voce, scriere în cerneală și tastareVoice, inking, and typing sub-type: Information about voice, inking and typing features

 • Tipul de creion utilizat (evidențiator, pix sau creion), culoarea creionului, înălțimea și lățimea conturului și durata utilizăriiType of pen used (highlighter, ball point, or pencil), pen color, stroke height and width, and how long it is used
 • Gesturi cu creionul (clic, dublu clic, panning, zoom sau rotire)Pen gestures (click, double click, pan, zoom, or rotate)
 • Coordonatele x, y pentru atingere cu palmaPalm Touch x,y coordinates
 • Latența intrării, semnale pierdute ale creionului, numărul de cadre, contururile, durata de comitere a primului cadru și rata de eșantionareInput latency, missed pen signals, number of frames, strokes, first frame commit time, and sample rate
 • Urmele de cerneală scrise, textul de dinainte și de după punctul de inserare a cernelii, textul recunoscut introdus, limba de intrare - sunt procesate pentru a elimina identificatorii, secvențiind informațiile și alte date (cum ar fi adrese de e-mail și valori numerice) care ar putea fi utilizate pentru a reconstrui conținutul original sau a asocia intrarea cu utilizatorul.Ink strokes written, text before and after the ink insertion point, recognized text entered, input language -- processed to remove identifiers, sequencing information, and other data (such as email addresses and - numeric values), which could be used to reconstruct the original content or associate the input to the user
 • Intrarea text de la tastaturile vizuale Windows 10 Mobile, cu excepția câmpurilor pentru parolă și a sesiunilor private - sunt procesate pentru a elimina identificatorii, secvențiind informațiile și alte date (cum ar fi adrese de e-mail și valori numerice) care ar putea fi utilizate pentru a reconstrui conținutul original sau a asocia intrarea cu utilizatorul.Text input from Windows 10 Mobile on-screen keyboards, except from password fields and private sessions -- processed to remove identifiers, sequencing information, and other data (such as email addresses and numeric values), which could be used to reconstruct the original content or associate the input to the user
 • Textul rezultatelor recunoașterii vorbirii - codurile rezultatelor și textul recunoscutText of speech recognition results -- result codes and recognized text
 • Limba și modelul recunoașterii și limba pentru vorbire a sistemuluiLanguage and model of the recognizer and the System Speech language
 • ID-ul aplicației care utilizează caracteristicile pentru vorbireApp ID using speech features
 • Dacă utilizatorul este cunoscut a fi un copilWhether user is known to be a child
 • Încrederea și rata de succes sau de eroare a recunoașterii vorbiriiConfidence and success or failure of speech recognition

Terminologie specifică ISO/IEC 19944:2017ISO/IEC 19944:2017-specific terminology

Această secțiune prezintă definiții specifice pentru ISO/IEC 19944:2017, pentru calificatorii de utilizare și anonimizare utilizați în acest articol.This section provides the ISO/IEC 19944:2017-specific definitions for use and de-identification qualifiers used in this article.

FurnizareProvide

Referință ISO/IEC 19944:2017: 9.3.2 FurnizareISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.2 Provide

Utilizarea unei categorii de date specificate de către un produs sau un serviciu Microsoft pentru a proteja și furniza serviciul descris, inclusiv pentru a (i) depana și remedia problemele cu produsul sau serviciul sau pentru a (ii) furniza actualizări ale produsului sau serviciului.Use of a specified data category by a Microsoft product or service to protect and provide the described service, including, (i) troubleshoot and fix issues with the product or service or (ii) provide product or service updates.

ÎmbunătățireImprove

Referință ISO/IEC 19944:2017: 9.3.3 ÎmbunătățireISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.3 Improve

Utilizarea unei categorii de date specificate pentru a îmbunătăți sau a crește calitatea unui produs sau serviciu Microsoft.Use of a specified data category to improve or increase the quality of a Microsoft product or service. Aceste îmbunătățiri pot fi disponibile pentru utilizatorii finali.Those improvements may be available to end users.

PersonalizarePersonalize

Referință ISO/IEC 19944:2017: 9.3.4 PersonalizareISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.4 Personalize

Utilizarea categoriilor de date specificate pentru a crea o experiență particularizată pentru utilizatorul final în orice serviciu sau produs Microsoft.Use of the specified data categories to create a customized experience for the end user in any Microsoft product or service.

RecomandareRecommend

Referință ISO/IEC 19944:2017: 9.3.4 PersonalizareISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.4 Personalize

„Recomandare” înseamnă utilizarea categoriilor de date specificate pentru a personaliza (9.3.4) experiența utilizatorului final prin recomandarea de produse sau servicii Microsoft care pot fi accesate fără a fi nevoie de o achiziție sau de o plată.“Recommend” means use of the specified data categories to Personalize (9.3.4) the end user’s experience by recommending Microsoft products or services that can be accessed without the need to make a purchase or pay money.

Utilizarea categoriilor de date specificate oferă recomandări despre produse sau servicii Microsoft în care utilizatorul final poate acționa în cazul în care recomandarea este (i) relevantă din punct de vedere contextual pentru produsul sau serviciul în care apare, (ii) care poate fi accesată fără a fi nevoie de o achiziție sau de o plată și (iii) Microsoft nu primește nicio compensație pentru plasare.Use of the specified data categories give recommendations about Microsoft products or services the end user may act on where the recommendation is (i) contextually relevant to the product or service in which it appears, (ii) that can be accessed without the need to make a purchase or pay money, and (iii) Microsoft receives no compensation for the placement.

OfertăOffer

Referință ISO/IEC 19944:2017: 9.3.5 Oferte de upgrade sau upsellISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.5 Offer upgrades or upsell

Implică faptul că sursa datelor este reprezentată de produsele și serviciile Microsoft, iar upgrade-urile oferite provin de la produsele și serviciile Microsoft relevante pentru contextul capacității curente.Implies the source of the data is Microsoft products and services, and the upgrades offered come from Microsoft products and services that are relevant to the context of the current capability. Publicul țintă pentru ofertă este reprezentat de clienții Microsoft.The target audience for the offer is Microsoft customers.

Mai exact, utilizarea categoriilor de date specificate pentru a face o ofertă sau a vinde o capacitate nouă a unui produs sau serviciu Microsoft care este (i) relevant din punct de vedere contextual pentru produsul sau serviciul în care apare; (ii) ar putea avea ca rezultat venituri viitoare suplimentare pentru Microsoft de la utilizatorul final; și (iii) Microsoft nu primește niciun considerent pentru plasare.Specifically, use of the specified data categories to make an offer or upsell new capability or capacity of a Microsoft product or service which is (i) contextually relevant to the product or service in which it appears; (ii) likely to result in additional future revenue for Microsoft from end user; and (iii) Microsoft receives no consideration for placement.

PromovarePromote

Referință ISO/IEC 19944:2017: 9.3.6 Piață/publicitate/promovareISO/IEC 19944:2017 Reference: 9.3.6 Market/advertise/promote

Utilizarea categoriilor de date specificate pentru a promova un produs sau serviciu pe sau într-un produs sau serviciu Microsoft principal.Use of the specified data categories to promote a product or service in or on a first-party Microsoft product or service.

Calificatori de identificare a datelorData identification qualifiers

Iată lista calificatorilor de identificare a datelor și referința ISO/IEC 19944:2017:Here are the list of data identification qualifiers and the ISO/IEC 19944:2017 reference:

 • Date pseudoanonimizate 8.3.3 Date pseudoanonimizate.Pseudonymized Data 8.3.3 Pseudonymized data. Notele de utilizare Microsoft sunt cele definite.Microsoft usage notes are as defined.
 • Date anonimizate 8.3.5 Date anonimizate.Anonymized Data 8.3.5 Anonymized data. Notele de utilizare Microsoft sunt cele definite.Microsoft usage notes are as defined.
 • Date agregate 8.3.6 Date agregate.Aggregated Data 8.3.6 Aggregated data. Notele de utilizare Microsoft sunt cele definite.Microsoft usage notes are as defined.