Date de diagnostic Windows 10 pentru nivelul de date de diagnosticare CompletWindows 10 diagnostic data for the Full diagnostic data level

Se aplică la:Applies to:

 • Windows 10, versiunea 1703Windows 10, version 1703

Microsoft colectează date de diagnostic Windows pentru a menține Windows la zi, în siguranță și funcționând corect.Microsoft collects Windows diagnostic data to keep Windows up-to-date, secure, and operating properly. De asemenea, ne ajută să îmbunătățim Windows și, pentru utilizatorii care au activat „experiențele personalizate”, acestea pot fi utilizate pentru a oferi sfaturi și recomandări mai relevante pentru a optimiza produsele Microsoft în funcție de nevoile utilizatorului.It also helps us improve Windows and, for users who have turned on “tailored experiences”, can be used to provide more relevant tips and recommendations to tailor Microsoft products to the user’s needs. Acest articol descrie toate tipurile de date de diagnostic colectate de Windows la nivelul de date de diagnostic Complet (inclusiv datele colectate la nivelul De bază), cu exemple cuprinzătoare de date pe care le colectăm pentru fiecare tip.This article describes all types diagnostic data collected by Windows at the Full diagnostic data level (inclusive of data collected at Basic), with comprehensive examples of data we collect per each type. Pentru descrieri tehnice detaliate suplimentare ale elementelor de date De bază, consultați Windows 10, versiunea 1709 evenimente de diagnostic și câmpuri la nivel De bază și Windows 10, versiunea 1703 evenimente de diagnostic și câmpuri De bază.For additional, detailed technical descriptions of Basic data items, see Windows 10, version 1709 Basic level diagnostic events and fields and Windows 10, version 1703 Basic level diagnostic events and fields.

Datele acoperite în acest articol sunt grupate în următoarele categorii:The data covered in this article is grouped into the following categories:

 • Date comune (informații de diagnostic de antet)Common Data (diagnostic header information)
 • Date despre dispozitiv, conectivitate și configurareDevice, Connectivity, and Configuration data
 • Date despre utilizarea produselor și serviciilorProduct and Service Usage data
 • Date despre funcționarea produselor și serviciilorProduct and Service Performance data
 • Date despre instalarea software-ului și de inventarSoftware Setup and Inventory data
 • Date despre Istoricul de navigareBrowsing History data
 • Date despre scrierea în cerneală, tastare și vorbireInking, Typing, and Speech Utterance data

Notă

Majoritatea datelor de diagnostic se încadrează în primele patru categorii.The majority of diagnostic data falls into the first four categories.

Date comuneCommon data

Majoritatea evenimentelor de diagnostic conțin un antet cu date comune:Most diagnostic events contain a header of common data:

Nume categorieCategory Name ExempleExamples
Date comuneCommon Data Informațiile care sunt adăugate celor mai multe evenimente de diagnosticare, dacă sunt relevante și disponibile:Information that is added to most diagnostic events, if relevant and available:
 • Numele, versiunea și setările regionale ale sistemului de operareOS name, version, build, and locale
 • ID-ul de utilizator - un identificator unic asociat contului Microsoft al utilizatorului (dacă este utilizat unul) sau unui cont local.User ID -- a unique identifier associated with the user's Microsoft Account (if one is used) or local account. Identificatorul contului Microsoft al utilizatorului nu este conectat de pe dispozitivele configurate pentru a trimite date de diagnostic de bazăThe user's Microsoft Account identifier is not collected from devices configured to send Basic diagnostic data
 • ID de utilizator XboxXbox UserID
 • Mediul din care s-a înregistrat evenimentul - ID-ul aplicației pentru aplicația sau componenta care a înregistrat evenimentul, GUID-ul sesiunii.Environment from which the event was logged -- Application ID of app or component that logged the event, Session GUID. Se utilizează pentru a urmări evenimente într-o anumită perioadă de timp, cum ar fi perioada în care rulează o aplicație sau între încărcările sistemului de operareUsed to track events over a given period of time such the period an app is running or between boots of the OS.
 • Numele evenimentului de diagnosticare, ID-ul de eveniment, opcode-ul ETW, versiunea, semnătura de schemă, cuvintele cheie și semnalizărileThe diagnostic event name, Event ID, ETW opcode, version, schema signature, keywords, and flags
 • Informații de antet HTTP, inclusiv adresa IP.HTTP header information, including the IP address. Această adresă IP este adresa sursă furnizată de antetul pachetelor de rețea și primită de serviciul de ingestie a diagnosticuluiThis IP address is the source address that’s provided by the network packet header and received by the diagnostics ingestion service.
 • Diverse ID-uri care sunt utilizate pentru a corela și așeza secvențial evenimentele asociateVarious IDs that are used to correlate and sequence related events together.
 • ID dispozitiv.Device ID. Acesta nu este numele dispozitivului furnizat de utilizator, ci un ID unic pentru dispozitivul respectiv.This is not the user provided device name, but an ID that is unique for that device.
 • Clasa dispozitivului - desktop, server sau mobilDevice class -- Desktop, Server, or Mobile
 • Ora de colectare a evenimentuluiEvent collection time
 • Nivelul de diagnosticare: De bază sau Complet, pentru datele eșantionate, la ce nivel eșantion este înscris dispozitivulDiagnostic level -- Basic or Full, Sample level -- for sampled data, what sample level is this device opted into

Date despre dispozitiv, conectivitate și configurareDevice, Connectivity, and Configuration data

Acest tip de date include detalii despre dispozitiv, despre capacitățile de configurare și conectivitate și despre starea acestuia.This type of data includes details about the device, its configuration and connectivity capabilities, and status.

Nume categorieCategory Name ExempleExamples
Proprietăți dispozitivDevice properties Informații despre sistemul de operare și hardware-ul dispozitivului, cum ar fi:Information about the OS and device hardware, such as:
 • Sistem de operare - numele versiunii, edițiaOS - version name, Edition
 • Tipul de instalare, starea abonamentului și starea sistemului de operare originalInstallation type, subscription status, and genuine OS status
 • Arhitectura procesorului, viteza, numărul de nuclee, producătorul și modelulProcessor architecture, speed, number of cores, manufacturer, and model
 • Detalii OEM - producătorul, modelul și numărul de serieOEM details --manufacturer, model, and serial number
 • Identificatorul dispozitivului și numărul de serie XboxDevice identifier and Xbox serial number
 • Firmware/BIOS - tipul, producătorul, modelul și versiuneaFirmware/BIOS -- type, manufacturer, model, and version
 • Memorie - memoria totală, memoria video, viteza și cantitatea de memorie disponibilă după ce dispozitivul a rezervat memorieMemory -- total memory, video memory, speed, and how much memory is available after the device has reserved memory
 • Stocare - capacitatea totală și tipul de discStorage -- total capacity and disk type
 • Baterie - capacitatea de încărcare și suport pentru pornire instantaneeBattery -- charge capacity and InstantOn support
 • Tipul de carcasă pentru hardware, culoarea și factorul de formăHardware chassis type, color, and form factor
 • Aceasta este o mașină virtuală?Is this a virtual machine?
Capacitățile dispozitivuluiDevice capabilities Informații despre anumite capacități ale dispozitivului, cum ar fi:Information about the specific device capabilities such as:
 • Cameră - dacă dispozitivul are o cameră frontală, o cameră din spate sau ambele.Camera -- whether the device has a front facing, a rear facing camera, or both.
 • Ecran tactil - dispozitivul include un ecran tactil?Touch screen -- does the device include a touch screen? În cazul în care răspunsul este da, câte puncte tactile hardware sunt acceptate?If so, how many hardware touch points are supported?
 • Capacitățile procesorului - CompareExchange128, LahfSahf, NX, PrefetchW și SSE2Processor capabilities -- CompareExchange128, LahfSahf, NX, PrefetchW, and SSE2
 • Trusted Platform Module (TPM), dacă este prezent, și ce versiuneTrusted Platform Module (TPM) – whether present and what version
 • Virtualizare hardware - dacă există IOMMU, dacă include suport SLAT și dacă virtualizarea este activată în firmwareVirtualization hardware -- whether an IOMMU is present, SLAT support, is virtualization enabled in the firmware
 • Voce – dacă este acceptată interacțiunea vocală și numărul de microfoane activeVoice – whether voice interaction is supported and the number of active microphones
 • Numărul de ecrane, rezoluții, DPINumber of displays, resolutions, DPI
 • Capacități wirelessWireless capabilities
 • OEM sau o platformă de detectare facialăOEM or platform face detection
 • OEM sau o platformă de stabilizare video și nivelul de calitate setatOEM or platform video stabilization and quality level set
 • Modul Captură cameră avansat (HDR vs. lumină scăzută), OEM vs. implementarea platformei, probabilitatea HDR și probabilitatea de lumină scăzutăAdvanced Camera Capture mode (HDR vs. LowLight), OEM vs. platform implementation, HDR probability, and Low Light probability
Preferințe și setări pentru dispozitivDevice preferences and settings Informații despre setările dispozitivului și preferințele utilizatorului, cum ar fi:Information about the device settings and user preferences such as:
 • Setări de utilizator – sistem, dispozitiv, rețea și internet, personalizare, Cortana, aplicații, conturi, timp și limbă, jocuri, simplificare acces, confidențialitate, actualizare și securitateUser Settings – System, Device, Network & Internet, Personalization, Cortana, Apps, Accounts, Time & Language, Gaming, Ease of Access, Privacy, Update & Security
 • Numele dispozitivului furnizat de utilizatorUser-provided device name
 • Dacă dispozitivul este asociat unui domeniu sau asociat unui domeniu cloud (adică, dacă face parte dintr-o rețea gestionată de o firmă)Whether device is domain-joined, or cloud-domain joined (i.e. part of a company-managed network)
 • Reprezentarea ca hash a numelui de domeniuHashed representation of the domain name
 • Setările de înregistrare MDM (managementul dispozitivelor mobile) și stareaMDM (mobile device management) enrollment settings and status
 • BitLocker, bootarea sigură, setările de criptare și stareaBitLocker, Secure Boot, encryption settings, and status
 • Setările și starea Windows UpdateWindows Update settings and status
 • Setările de deblocare pentru dezvoltatori și stareaDeveloper Unlock settings and status
 • Opțiuni de aplicație impliciteDefault app choices
 • Alegerea browserului implicitDefault browser choice
 • Setările de limbă implicite pentru aplicație, intrare, tastatură, vorbire și afișajDefault language settings for app, input, keyboard, speech, and display
 • Setările de actualizare pentru Microsoft StoreApp store update settings
 • ID organizație întreprindere, ID comercialEnterprise OrganizationID, Commercial ID
Periferice dispozitivDevice peripherals Informații despre perifericele dispozitivului, cum ar fi:Information about the device peripherals such as:
 • Numele perifericelor, modelul dispozitivului, clasa, producătorul și descriereaPeripheral name, device model, class, manufacturer and description
 • Starea dispozitivului periferic, starea instalării și valoarea checksumPeripheral device state, install state, and checksum
 • Numele driverului, numele pachetului, versiunea și producătorulDriver name, package name, version, and manufacturer
 • HWID - un ID definit de distribuitorul de hardware pentru a potrivi un dispozitiv cu fișierul INF al unui driverHWID - A hardware vendor defined ID to match a device to a driver INF file
 • Starea driverului, codul problemei și valoarea checksumDriver state, problem code, and checksum
 • Dacă driverul este modul nucleu, conectat, și dimensiunea imaginiiWhether driver is kernel mode, signed, and image size
Informații despre rețeaua dispozitivuluiDevice network info Informații despre configurația rețelei dispozitivului, cum ar fi:Information about the device network configuration such as:
 • Capacitățile sistemului de rețeaNetwork system capabilities
 • Starea de conectivitate locală sau la internetLocal or Internet connectivity status
 • Proxy, gateway, DHCP, detaliile DNS și adreseleProxy, gateway, DHCP, DNS details and addresses
 • Rețea cu plată sau gratuităPaid or free network
 • Dacă driverul wireless este emulat sau nuWireless driver is emulated or not
 • Are capacitate pentru modul punct de accesAccess point mode capable
 • Producătorul punctului de acces, modelul și adresa MACAccess point manufacturer, model, and MAC address
 • Versiunea WDIWDI Version
 • Numele serviciului pentru driverul de rețeaName of networking driver service
 • Detalii Wi-Fi DirectWi-Fi Direct details
 • ID-ul hardware și producătorul dispozitivului Wi-FiWi-Fi device hardware ID and manufacturer
 • Numărul de încercări de scanare Wi-Fi și de elementeWi-Fi scan attempt counts and item counts
 • Dacă randomizarea MAC este acceptată/activatăMac randomization is supported/enabled or not
 • Numărul de fluxuri spațiale și de frecvențe de canal acceptateNumber of spatial streams and channel frequencies supported
 • Dacă este activată conectarea manuală sau automatăManual or Auto Connect enabled
 • Timpul și rezultatul fiecărei încercări de conectareTime and result of each connection attempt
 • Starea și încercările modului avionAirplane mode status and attempts
 • Descrierea interfeței furnizate de producătorInterface description provided by the manufacturer
 • Ratele de transfer dateData transfer rates
 • Algoritmul de cifrareCipher algorithm
 • ID-ul echipamentului mobil (IMEI) și codul de țară mobil (MCCO)Mobile Equipment ID (IMEI) and Mobile Country Code (MCCO)
 • Operatorul de telefonie mobilă și numele furnizorului de serviciiMobile operator and service provider name
 • SSID-urile și BSSID-urile disponibileAvailable SSIDs and BSSIDs
 • Tipul de adresă IP - IPv4 sau IPv6IP Address type -- IPv4 or IPv6
 • Procentul și modificările privind calitatea semnaluluiSignal Quality percentage and changes
 • Detectarea prezenței unui hotspot și rata de succesHotspot presence detection and success rate
 • Funcționalitatea conexiunii TCPTCP connection performance
 • Nume de dispozitive MiracastMiracast device names
 • Adrese IP reprezentate ca hashHashed IP address

Date despre utilizarea produselor și serviciilorProduct and Service Usage data

Acest tip de date include detalii despre utilizarea dispozitivului, sistemul de operare, aplicații și servicii.This type of data includes details about the usage of the device, operating system, applications and services.

Nume categorieCategory Name ExempleExamples
Utilizarea aplicațieiApp usage Informații despre utilizarea Windows și a aplicațiilor, cum ar fi:Information about Windows and application usage such as:
 • Utilizarea componentelor sistemului de operare și a caracteristicilor aplicațieiOS component and app feature usage
 • Navigarea și interacțiunea utilizatorului cu aplicația și caracteristicile Windows.User navigation and interaction with app and Windows features. Aceasta ar putea include intervenția utilizatorului, cum ar fi numele unei noi alarme setate, opțiunile meniului de utilizator sau preferințele utilizatorului.This could potentially include user input, such as name of a new alarm set, user menu choices, or user favorites.
 • Ora și numărul de lansări ale aplicației/componentei, durata de utilizare, GUID-ul sesiunii și ID-ul procesuluiTime of and count of app/component launches, duration of use, session GUID, and process ID
 • Ora aplicației în diverse stări – rulează în prim-plan sau în fundal, este în repaus sau interacționează activ cu utilizatorulApp time in various states – running foreground or background, sleeping, or receiving active user interaction
 • Metoda și durata interacțiunii cu utilizatorul – dacă utilizatorul a folosit tastatura, mouse-ul, creionul, atingerea, vorbirea sau controlerul de joc și durataUser interaction method and duration – whether and length of time user used the keyboard, mouse, pen, touch, speech, or game controller
 • Punctul de intrare/motivul lansării CortanaCortana launch entry point/reason
 • Solicitările de livrare a notificărilor și stareaNotification delivery requests and status
 • Aplicațiile utilizate pentru a edita imagini și videoclipuriApps used to edit images and videos
 • Statistici de utilizare a mesajelor prin SMS, MMS, VCard și difuzare pe linie principală sau secundarăSMS, MMS, VCard, and broadcast message usage statistics on primary or secondary line
 • Statisticile de utilizare a apelurilor primite și efectuate și a mesajelor vocale pe linie principală sau secundarăIncoming and Outgoing calls and Voicemail usage statistics on primary or secondary line
 • Statistici referitoare la avertizările de urgență primite sau afișateEmergency alerts are received or displayed statistics
 • Căutările de conținut din cadrul unei aplicațiiContent searches within an app
 • Activitatea de citire - metoda de marcare utilizată, imprimarea utilizată sau cu structura modificatăReading activity -- bookmarking used, print used, layout changed
Starea aplicației sau produsuluiApp or product state Informații despre starea Windows și a aplicațiilor, cum ar fi:Information about Windows and application state such as:
 • Fixările în meniul Start și în bara de activitățiStart Menu and Taskbar pins
 • Starea online/offlineOnline/Offline status
 • Starea lansării aplicației - cu linkuri detaliate, precum lansarea Groove cu redarea unei piste audio sau un contract de partajare, cum ar fi lansarea MMS pentru a partaja o imagine.App launch state –- with deep-link such as Groove launched with an audio track to play, or share contract such as MMS launched to share a picture.
 • Afișări de personalizare livratePersonalization impressions delivered
 • Dacă utilizatorul a făcut clic sau a trecut cu cursorul peste controalele UI sau pe hotspoturiWhether the user clicked or hovered on UI controls or hotspots
 • A fost oferit feedback de către utilizator, cum ar fi apreciere, neapreciere sau evaluareUser feedback Like or Dislike or rating was provided
 • Locația sau poziția cursorului în documente și în fișiere media – cât dintr-o carte s-a citit într-o sesiune unică sau cât s-a ascultat dintr-o melodie.Caret location or position within documents and media files -- how much of a book has been read in a single session or how much of a song has been listened to.
Proprietăți de conectareLogin properties
 • Succesul sau erorile de conectareLogin success or failure
 • Sesiunile de conectare și stareaLogin sessions and state

Date despre funcționarea produselor și serviciilorProduct and Service Performance data

Acest tip de date include detalii despre buna funcționare a dispozitivului, sistemului de operare, aplicațiilor și driverelor.This type of data includes details about the health of the device, operating system, apps and drivers.

Nume categorieCategory Name Descriere și exempleDescription and Examples
Datele referitoare la buna funcționare și căderile dispozitivuluiDevice health and crash data Informații despre buna funcționare a dispozitivului și software-ului, cum ar fi:Information about the device and software health such as:
 • Codurile de eroare și mesajele de eroare, numele și ID-ul aplicației și procesul care raportează eroareaError codes and error messages, name and ID of the app, and process reporting the error
 • Biblioteca DLL anticipată a fi sursa erorii - xyz.dllDLL library predicted to be the source of the error -- xyz.dll
 • Fișierele generate de sistem - jurnalele aplicației sau produsului și fișierele de urmărire pentru a diagnostica o cădere sau o blocareSystem generated files -- app or product logs and trace files to help diagnose a crash or hang
 • Setări de sistem, cum ar fi chei de registrySystem settings such as registry keys
 • Fișiere generate de utilizator - fișierele .doc, .ppt, .csv, în cazurile în care acestea sunt indicate drept motiv potențial al unei căderi sau blocăriUser generated files – .doc, .ppt, .csv files where they are indicated as a potential cause for a crash or hang
 • Detaliile și numărul de închideri anormale, blocări și căderiDetails and counts of abnormal shutdowns, hangs, and crashes
 • Date despre eroare - date referitoare la sistemul de operare, componenta sistemului de operare, driver, dispozitiv, aplicațiile primare și de la terți.Crash failure data – OS, OS component, driver, device, 1st and 3rd party app data
 • Fișiere dump de cădere sau blocareCrash and Hang dumps
  • Starea înregistrată a memoriei în lucru în momentul căderii.The recorded state of the working memory at the point of the crash.
  • Memoria utilizată de kernel în momentul căderii.Memory in use by the kernel at the point of the crash.
  • Memoria utilizată de aplicație în momentul căderii.Memory in use by the application at the point of the crash.
  • Toată memoria fizică utilizată de Windows în momentul căderii.All the physical memory used by Windows at the point of the crash.
  • Numele clasei și funcției din cadrul modulului care nu a reușit.Class and function name within the module that failed.
Datele privind funcționalitatea și fiabilitatea dispozitivuluiDevice performance and reliability data Informații despre funcționalitatea dispozitivului și software-ului, cum ar fi:Information about the device and software performance such as:
 • Durata interacțiunilor cu interfața utilizator - numărul de afișări ale meniului Start, numărul de comutări ale filelor browserului, numărul de lansări și comutări ale aplicațiilor și funcționalitatea și fiabilitatea Cortana.User Interface interaction durations -- Start Menu display times, browser tab switch times, app launch and switch times, and Cortana and search performance and reliability.
 • Funcționalitatea legată de activarea/dezactivarea dispozitivului - bootarea dispozitivului, închiderea, pornirea/oprirea, numărul de blocări/deblocări și numărul de autentificări ale utilizatorului (durata recunoașterii cu amprentă și a recunoașterii faciale).Device on/off performance -- Device boot, shutdown, power on/off, lock/unlock times, and user authentication times (fingerprint and face recognition durations).
 • Durata de răspuns în cadrul aplicației - timpul necesar pentru a seta alarma, pentru a reda complet meniurile de navigare în cadrul aplicației, pentru a sincroniza lista de lectură, pentru a începe navigarea GPS, pentru a atașa o imagine MMS și pentru a finaliza o tranzacție Microsoft Store.In-app responsiveness -- time to set alarm, time to fully render in-app navigation menus, time to sync reading list, time to start GPS navigation, time to attach picture MMS, and time to complete a Microsoft Store transaction.
 • Durata de răspuns pentru intervenția utilizatorului – numărul de invocări ale tastaturii vizuale pentru diverse limbi, durata de afișare a cuvintelor pentru completare automată, latențele pentru creion sau atingere, latența pentru recunoașterea scrierii de mână pentru cuvinte, timpul de răspuns pentru cititorul de ecran al Naratorului și scorul CPU.User input responsiveness – onscreen keyboard invocation times for different languages, time to show auto-complete words, pen or touch latencies, latency for handwriting recognition to words, Narrator screen reader responsiveness, and CPU score.
 • Funcționalitatea interfeței utilizator și a suportului fizic și sincope/fiabilitate - frecvența cadrelor pentru redarea video, sincopele audio, sincopele de animație (discontinuități atunci când apare Start), scorul plăcii grafice, timpul până la primul cadru, timpul de răspuns pentru redare/pauză/oprire/căutare, timpul de redare PDF, redarea dinamică a videoclipurilor din funcționalitatea OneDriveUI and media performance and glitches/smoothness -- video playback frame rate, audio glitches, animation glitches (stutter when bringing up Start), graphics score, time to first frame, play/pause/stop/seek responsiveness, time to render PDF, dynamic streaming of video from OneDrive performance
 • Amprenta disc - spațiu liber pe disc, din condițiile de memorie și scorul de disc.Disk footprint -- Free disk space, out of memory conditions, and disk score.
 • Utilizarea excesivă a resurselor – componentele care influențează funcționalitatea sau autonomia bateriei în urma utilizării excesive a procesorului în timpul unor stări diferite ale ecranului și alimentăriiExcessive resource utilization – components impacting performance or battery life through high CPU usage during different screen and power states
 • Funcționalitatea activităților de fundal - numărul de descărcări, durata de scanare Windows Update, durata de scanare Antivirus Microsoft Defender, numărul de defragmentări, numărul de obțineri ale corespondenței, numărul de porniri ale serviciului și numărul de tranziții între stări și durata indexării fișierelor de pe dispozitiv pentru rezultatele căutăriiBackground task performance -- download times, Windows Update scan duration, Microsoft Defender Antivirus scan times, disk defrag times, mail fetch times, service startup and state transition times, and time to index on-device files for search results
 • Periferice și dispozitive - numărul de conexiuni la dispozitive USB, numărul de conexiuni la un monitor wireless, numărul de imprimări, disponibilitatea rețelei și numărul de conexiuni (durata de conectare la Wi-Fi, durata de obținere a unei adrese IP de la DHCP etc.), numărul de autentificări cu un smart card, luminozitatea automată, timpul de răspuns la mediuPeripheral and devices -- USB device connection times, time to connect to a wireless display, printing times, network availability and connection times (time to connect to Wi-Fi, time to get an IP address from DHCP etc.), smart card authentication times, automatic brightness environmental response times
 • Configurarea dispozitivului - numărul de experiențe pentru prima configurare (durata instalării actualizărilor, a instalării aplicațiilor, a conectării la rețea etc.), durata de recunoaștere a dispozitivelor conectate (imprimantă și monitor) și durata necesară pentru a configura un cont Microsoft.Device setup -- first setup experience times (time to install updates, install apps, connect to network etc.), time to recognize connected devices (printer and monitor), and time to setup Microsoft Account.
 • Alimentarea și autonomia bateriei – consumul de putere în funcție de componentă (proces/CPU/GPU/ecran), numărul de ore în care ecranul este dezactivat, detalii despre trecerea la starea de adormire, limitarea temperaturii și termică, consumul bateriei într-o stare de alimentare (ecran dezactivat sau activat), procesele și componentele care solicită utilizarea energiei în timp ce ecranul este dezactivat, detalii despre luminozitatea automată, durata în care dispozitivul este conectat la AC vs. baterie și tranzițiile între stările baterieiPower and Battery life – power draw by component (Process/CPU/GPU/Display), hours of screen off time, sleep state transition details, temperature and thermal throttling, battery drain in a power state (screen off or screen on), processes and components requesting power use during screen off, auto-brightness details, time device is plugged into AC vs. battery, battery state transitions
 • Timpul de răspuns al serviciului - URI-ul serviciului, operațiunea, latența, succesul/codurile de eroare ale serviciului și protocolul.Service responsiveness - Service URI, operation, latency, service success/error codes, and protocol.
 • Mesajul repetat de diagnosticare – un semnal regulat pentru a valida buna funcționare a sistemului de diagnosticareDiagnostic heartbeat – regular signal to validate the health of the diagnostics system
FilmeMovies Informații despre funcționalitatea de consum de filme de pe dispozitiv.Information about movie consumption functionality on the device. Aceasta nu are ca scop să captureze vizualizările, ascultările sau obiceiurile utilizatorului.This isn't intended to capture user viewing, listening or habits.
 • Lățimea, înălțimea, paleta de culori, tipul de codare (comprimare) și tipul de criptare al conținutului videoVideo Width, height, color pallet, encoding (compression) type, and encryption type
 • Instrucțiuni despre cum se redă în flux conținut pentru utilizator - manifestul pentru redarea în flux fără sincope a porțiunilor fișierelor de conținut care trebuie alăturate pentru a reda în flux conținutul, în funcție de rezoluția ecranului și de lățimea de bandăInstructions for how to stream content for the user -- the smooth streaming manifest of chunks of content files that must be pieced together to stream the content based on screen resolution and bandwidth
 • Adresa URL a unei anumite părți de două secunde de conținut, dacă există o eroareURL for a specific two second chunk of content if there is an error
 • Detalii despre modul de vizualizare în ecran completFull screen viewing mode details
Muzică și TVMusic & TV Informații despre consumul de muzică și TV de pe dispozitiv.Information about music and TV consumption on the device. Aceasta nu are ca scop să captureze vizualizările, ascultările sau obiceiurile utilizatorului.This isn't intended to capture user viewing, listening or habits.
 • Adresa URL a serviciului pentru melodia în curs de descărcare de la serviciul de muzică – colectată atunci când apare o eroare, pentru a facilita restaurarea serviciuluiService URL for song being downloaded from the music service – collected when an error occurs to facilitate restoration of service
 • Tipul de conținut (video, audio, audio surround)Content type (video, audio, surround audio)
 • Statistici referitoare la colecția bibliotecii media locale - numărul de melodii achiziționate, numărul de playlisturiLocal media library collection statistics -- number of purchased tracks, number of playlists
 • Nepotrivire regiune - regiunea sistemului de operare al utilizatorului și regiunea Xbox LiveRegion mismatch -- User OS Region, and Xbox Live region
CitireReading Informații despre funcționalitatea consum citire de pe dispozitiv.Information about reading consumption functionality on the device. Aceasta nu are ca scop să captureze vizualizările, ascultările sau obiceiurile utilizatorului.This isn't intended to capture user viewing, listening or habits.
 • Aplicația vă accesează conținutul și starea și opțiunile utilizate pentru a deschide o carte din Microsoft StoreApp accessing content and status and options used to open a Microsoft Store book
 • Limba cărțiiLanguage of the book
 • Timpul petrecut citind conținutulTime spent reading content
 • Detalii despre tipul de conținut și dimensiuneContent type and size details
Aplicația FotografiiPhotos App Informații despre utilizarea fotografiilor pe dispozitiv.Information about photos usage on the device. Aceasta nu are ca scop să captureze vizualizările, ascultările sau obiceiurile utilizatorului.This isn't intended to capture user viewing, listening or habits.
 • Date despre fișierul sursă - local, de pe cardul SD, de pe un dispozitiv de rețea și din OneDriveFile source data -- local, SD card, network device, and OneDrive
 • Rezoluția imaginii și videoclipurilor, durata videoclipurilor, tipurile de dimensiuni de fișiere și codareaImage & video resolution, video length, file sizes types and encoding
 • Utilizarea vizualizării Colecție sau a vizualizării ecran complet și durata acesteiaCollection view or full screen viewer use and duration of view
Interogarea de fișiere de pe dispozitiveOn-device file query Informații despre activitatea locală de căutare de pe dispozitiv, cum ar fi:Information about local search activity on the device such as:
 • Tipul de interogare emis și tipul de indexare (ConstraintIndex, SystemIndex)Kind of query issued and index type (ConstraintIndex, SystemIndex)
 • Numărul de elemente solicitate și regăsiteNumber of items requested and retrieved
 • Extensia de fișier a rezultatului căutării cu care a interacționat utilizatorulFile extension of search result user interacted with
 • Tipul elementului lansat, extensia de fișier, indicele de origine și ID-ul de aplicație al aplicației care se deschide.Launched item kind, file extension, index of origin, and the App ID of the opening app.
 • Numele procesului care a apelat instrumentul de indexare și timpul de servire a interogăriiName of process calling the indexer and time to service the query.
 • Un hash al ariei de căutare (fișier, Outlook, OneNote sau istoricul IE)A hash of the search scope (file, Outlook, OneNote, IE history)
 • Starea indicilor (complet optimizați, parțial optimizați, în construcție)The state of the indices (fully optimized, partially optimized, being built)
CumpărareaPurchasing Informații despre achizițiile făcute pe dispozitiv, cum ar fi:Information about purchases made on the device such as:
 • ID-ul produsului, ID-ul ediției și URI-ul produsuluiProduct ID, edition ID and product URI
 • Detaliile ofertei - prețOffer details -- price
 • Data/ora comenzii solicitateOrder requested date/time
 • Tipul de client Store - web sau client nativStore client type -- web or native client
 • Cantitatea achiziționată și prețulPurchase quantity and price
 • Tipul de plată - prin card de credit și PayPalPayment type -- credit card type and PayPal
DrepturiEntitlements Informații despre drepturile la dispozitiv, cum ar fi:Information about entitlements on the device such as:
 • Starea abonamentului la serviciu și erorileService subscription status and errors
 • Detalii despre drepturile DRM și de licență - abonament Groove sau licență de volum pentru sistemul de operareDRM and license rights details -- Groove subscription or OS volume license
 • ID-ul dreptului, ID-ul împrumutului și ID-ul pachetul pentru pachetul de instalareEntitlement ID, lease ID, and package ID of the install package
 • Revocarea drepturilorEntitlement revocation
 • Tipul de licență (versiune de încercare, offline vs. online) și durataLicense type (trial, offline vs online) and duration
 • Sesiunea de utilizare a licențeiLicense usage session

Date despre instalarea software-ului și de inventarSoftware Setup and Inventory data

Acest tip de date include date despre instalarea software-ului și informații despre actualizare pentru dispozitiv.This type of data includes software installation and update information on the device.

Nume categorieCategory Name Exemple de dateData Examples
Aplicațiile instalate și istoricul instalărilorInstalled Applications and Install History Informații despre aplicațiile, driverele, pachetele de actualizări sau componentele sistemului de operare instalate pe dispozitiv, cum ar fi:Information about apps, drivers, update packages, or OS components installed on the device such as:
 • Aplicația, driverul, pachetul de actualizări sau numele, ID-ul sau familia de pachete ale componenteiApp, driver, update package, or component’s Name, ID, or Package Family Name
 • Produsul, SKU-ul, disponibilitatea, catalogul, conținutul și ID-urile setuluiProduct, SKU, availability, catalog, content, and Bundle IDs
 • Componenta sistemului de operare, editorul aplicației sau driverului, limba, versiunea și tipul (Win32 sau UWP)OS component, app or driver publisher, language, version and type (Win32 or UWP)
 • Data instalării, metoda și directorul de instalare și numărul de încercări de instalareInstall date, method, and install directory, count of install attempts
 • Codul pachetul MSI și codul produsuluiMSI package code and product code
 • Versiunea sistemului de operare original în momentul instalăriiOriginal OS version at install time
 • Instalarea/actualizarea obligatorie pentru utilizatorul sau administratorUser or administrator or mandatory installation/update
 • Tipul de instalare – instalare de la zero, reparare, restabilire, OEM, vânzare cu amănuntul, upgrade și actualizareInstallation type – clean install, repair, restore, OEM, retail, upgrade, and update
Informațiile despre actualizarea dispozitivuluiDevice update information Informații despre Windows Update, cum ar fi:Information about Windows Update such as:
 • Analiza pregătirii actualizărilor pentru dispozitivul hardware, componentele sistemului de operare, aplicații și drivere (progresul, starea și rezultatele)Update Readiness analysis of device hardware, OS components, apps, and drivers (progress, status, and results)
 • Numărul actualizărilor care se aplică, importanța, tipulNumber of applicable updates, importance, type
 • Dimensiunea și sursa descărcării actualizării - perechi CDN sau LANUpdate download size and source -- CDN or LAN peers
 • Starea de întârziere a upgrade-ului și configurareaDelay upgrade status and configuration
 • Starea și numărul de dezinstalări și reveniri a sistemului de operareOS uninstall and rollback status and count
 • Adresa URL a serverului și serviciului Windows UpdateWindows Update server and service URL
 • ID-ul mașinii Windows UpdateWindows Update machine ID
 • Detaliile versiunii Windows InsiderWindows Insider build details

Date despre Istoricul de navigareBrowsing History data

Acest tip de date include detalii despre navigarea pe web în browserele Microsoft.This type of data includes details about web browsing in the Microsoft browsers.

Nume categorieCategory Name Descriere și exempleDescription and Examples
Date de la browserul MicrosoftMicrosoft browser data Informații despre funcționalitatea barei de adrese și a casetei de căutare pe dispozitiv, cum ar fi:Information about Address bar and search box performance on the device such as:
 • Textul tastat în bara de adrese bar și în caseta de căutareText typed in address bar and search box
 • Textul selectat pentru o căutare Întrebați-o pe CortanaText selected for Ask Cortana search
 • Timpul de răspuns al serviciuluiService response time
 • Textul completat automat, dacă a existat o completare automatăAuto-completed text if there was an auto-complete
 • Sugestii de navigare oferite pe baza istoricului local și preferințelorNavigation suggestions provided based on local history and favorites
 • ID-ul browseruluiBrowser ID
 • Adresele URL (care pot include termeni de căutare)URLs (which may include search terms)
 • Titlul paginiiPage title

Date despre scrierea în cerneală, tastare și vorbireInking Typing and Speech Utterance data

Acest tip de date colectează detalii despre caracteristicile de voce, scriere în cerneală și tastare de pe dispozitiv.This type of data gathers details about the voice, inking, and typing input features on the device.

Nume categorieCategory Name Descriere și exempleDescription and Examples
Vocea, scrierea în cerneală și tastareaVoice, inking, and typing Informații despre caracteristicile de voce, cerneală și tastare, cum ar fi:Information about voice, inking and typing features such as:
 • Tipul de creion utilizat (evidențiator, pix, creion), culoarea creionului, înălțimea și lățimea trăsăturii și durata utilizăriiType of pen used (highlighter, ball point, pencil), pen color, stroke height and width, and how long it is used
 • Gesturi cu creionul (clic, dublu clic, panoramare, zoom, rotire)Pen gestures (click, double click, pan, zoom, rotate)
 • Coordonatele x, y pentru atingere cu palmaPalm Touch x,y coordinates
 • Latența intrării, semnale pierdute ale creionului, numărul de cadre, trăsăturile, durata de comitere a primului cadru, rata de eșantionareInput latency, missed pen signals, number of frames, strokes, first frame commit time, sample rate
 • Urmele de cerneală scrise, textul de dinainte și de după punctul de inserare a cernelii, textul recunoscut introdus, limba de intrare - sunt procesate pentru a elimina identificatorii, secvențiind informațiile și alte date (cum ar fi adrese de e-mail și valori numerice) care ar putea fi utilizate pentru a reconstrui conținutul original sau a asocia intrarea cu utilizatorul.Ink strokes written, text before and after the ink insertion point, recognized text entered, Input language - processed to remove identifiers, sequencing information, and other data (such as email addresses and numeric values) which could be used to reconstruct the original content or associate the input to the user.
 • Intrarea text de la tastaturile vizuale Windows Mobile, cu excepția câmpurilor pentru parolă și a sesiunilor private - sunt procesate pentru a elimina identificatorii, secvențiind informațiile și alte date (cum ar fi adrese de e-mail și valori numerice) care ar putea fi utilizate pentru a reconstrui conținutul original sau a asocia intrarea cu utilizatorul.Text input from Windows Mobile on-screen keyboards except from password fields and private sessions - processed to remove identifiers, sequencing information, and other data (such as email addresses, and numeric values) which could be used to reconstruct the original content or associate the input to the user.
 • Textul rezultatelor recunoașterii vorbirii - codurile rezultatelor și textul recunoscutText of speech recognition results -- result codes and recognized text
 • Limba și modelul instrumentului de recunoaștere, limba pentru vorbire a sistemuluiLanguage and model of the recognizer, System Speech language
 • ID-ul aplicației care utilizează caracteristicile pentru vorbireApp ID using speech features
 • Dacă utilizatorul este cunoscut a fi un copilWhether user is known to be a child
 • Încrederea și rata de succes/eroare a recunoașterii vorbiriiConfidence and Success/Failure of speech recognition