SettingsContext SettingsContext SettingsContext SettingsContext Constructors

Определение

Перегрузки

SettingsContext() SettingsContext() SettingsContext()

Инициализирует новый экземпляр класса SettingsContext.Initializes a new instance of the SettingsContext class.

SettingsContext(SerializationInfo, StreamingContext) SettingsContext(SerializationInfo, StreamingContext) SettingsContext(SerializationInfo, StreamingContext)

SettingsContext() SettingsContext() SettingsContext()

Инициализирует новый экземпляр класса SettingsContext.Initializes a new instance of the SettingsContext class.

public:
 SettingsContext();
public SettingsContext ();
Public Sub New ()

SettingsContext(SerializationInfo, StreamingContext) SettingsContext(SerializationInfo, StreamingContext) SettingsContext(SerializationInfo, StreamingContext)

protected:
 SettingsContext(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ serializationInfo, System::Runtime::Serialization::StreamingContext streamingContext);
protected SettingsContext (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo serializationInfo, System.Runtime.Serialization.StreamingContext streamingContext);
new System.Configuration.SettingsContext : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> System.Configuration.SettingsContext

Параметры

Применяется к