SignatureTypeEncoder.PrimitiveType(PrimitiveTypeCode) Метод

Определение

Записывает код примитивного типа.Writes primitive type code.

public:
 void PrimitiveType(System::Reflection::Metadata::PrimitiveTypeCode type);
public void PrimitiveType (System.Reflection.Metadata.PrimitiveTypeCode type);
member this.PrimitiveType : System.Reflection.Metadata.PrimitiveTypeCode -> unit
Public Sub PrimitiveType (type As PrimitiveTypeCode)

Параметры

type
PrimitiveTypeCode

Любой код примитивного типа, кроме TypedReference и Void.Any primitive type code except for TypedReference and Void.

Применяется к