ToolStrip.OnInvalidated(InvalidateEventArgs) ToolStrip.OnInvalidated(InvalidateEventArgs) ToolStrip.OnInvalidated(InvalidateEventArgs) ToolStrip.OnInvalidated(InvalidateEventArgs) Method

Определение

Вызывает событие Invalidated.Raises the Invalidated event.

protected:
 override void OnInvalidated(System::Windows::Forms::InvalidateEventArgs ^ e);
protected override void OnInvalidated (System.Windows.Forms.InvalidateEventArgs e);
override this.OnInvalidated : System.Windows.Forms.InvalidateEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnInvalidated (e As InvalidateEventArgs)

Параметры

e
InvalidateEventArgs InvalidateEventArgs InvalidateEventArgs InvalidateEventArgs

Объект класса InvalidateEventArgs, содержащий данные события.An InvalidateEventArgs that contains the event data.

Применяется к