Ochrana súkromia a osobných údajov pre Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 sa zaväzuje pomáhať našim zákazníkom pri plnení požiadaviek na ochranu súkromia a osobných údajov, ako aj Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). V tejto téme nájdete informácie a zdroje, vďaka ktorým sa oboznámite s tým, ako Microsoft Dynamics 365 podporuje ochranu práv jednotlivcov na ochranu súkromia a ako našim zákazníkom poskytujeme potrebné informácie i nástroje s cieľom stanoviť konkrétne povinnosti a podporiť ich. Ďalšie informácie o záväzku spoločnosti Microsoft týkajúcom sa zabezpečenia získate v Centre dôveryhodnosti spoločnosti Microsoft.

Dokumentácia, správy o zabezpečení, penetračné testy, nástroje na posudzovanie rizík

Podrobné informácie o súkromí a osobných údajoch pre aplikácie a služby Dynamics 365 nájdete v časti Zdroje na ochranu údajov. Táto lokalita obsahuje biele knihy, najčastejšie otázky, správy o zabezpečení, penetračné testy, nástroje na posudzovanie rizík a ďalšie zdroje informácií. Predovšetkým poskytuje poradenstvo, ako by ste sa mohli zamyslieť nad zdokonalením svojich možností ochrany údajov a ako by ste mohli pristupovať k dodržiavaniu predpisov ako k procesu. Takýto prístup má štyri etapy – Zisťovanie, Riadenie, Ochrana a Hlásenie.

Žiadosti dotknutých osôb

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) sa vo svojej podstate týka ochrany práv jednotlivcov na ochranu súkromia. Informácie o príležitostiach, ktoré GDPR prináša organizáciám v súvislosti s ich podnikovými aplikáciami, či existujú nejaké konkrétne riziká a opatrenia, ktoré sa majú prijať v kontexte nariadenia GDPR, a o prípadnom vplyve spôsobu používania podnikových aplikácií nájdete v časti Čo znamená nariadenie GDPR pre vaše podnikové aplikácie: stanovisko analytika spoločnosti IDC.

Nariadenie GDPR udeľuje jednotlivcom (alebo dotknutým osobám) určité práva v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov. Ide napríklad o právo na opravu nepresných údajov, vymazanie údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, získavanie údajov a splnenie žiadosti o prenos ich údajov k inému správcovi údajov. Pomocou zdrojov v tejto sekcii môžu zákazníci používajúci systém Dynamics 365 reagovať na žiadosti dotknutých osôb. Ak chcete nájsť informácie o tom, čo nariadenie GDPR vyžaduje od správcov údajov (vy) a spracovateľov údajov (Microsoft), keď reagujete na žiadosti dotknutých osôb, a ako vám to Microsoft umožní splniť, prečítajte si časť Žiadosti dotknutých osôb na portáli Service Trust Portal.

Zostava vyhľadávania podľa relevancie je k dispozícii pre aplikácie Dynamics 365 Customer Service, Field Service, Marketing, Project Service Automation a Sales.

Zdroje, ktoré slúžia ako pomôcka pre správcov a prispôsobovačov pri konfigurácii vyhľadávania podľa relevancie:

Zdroje, ktoré slúžia ako pomôcka pre používateľov pri práci s vyhľadávaním podľa relevancie:

Zostava vyhľadávania osôb

Zostava vyhľadávania osôb je k dispozícii pre aplikácie Dynamics 365 Finance, Commerce, Human Resources a Supply Chain Management.

Správca dodržiavania súladu

Správca dodržiavania súladu je riešenie pre všetky cloudové služby od spoločnosti Microsoft, ktoré slúži ako pomôcka pre organizácie pri plnení zložitých povinností v rámci dodržiavania súladu, napríklad s nariadením GDPR. Vykonáva hodnotenie rizík v reálnom čase, ktoré odráža váš postoj k dodržiavaniu súladu vzhľadom na nariadenia o ochrane údajov pri používaní cloudových služieb od spoločnosti Microsoft. Zároveň poskytuje odporúčané kroky a podrobné pokyny.

Správcu dodržiavania súladu si môžete vyskúšať na portáli Service Trust Portal, kde si ho môžete stiahnuť. Informácie o tom, ako začať používať Správcu dodržiavania súladu, nájdete v časti Správca dodržiavania súladu od spoločnosti Microsoft (ukážka).

Blogové príspevky na tému Správca dodržiavania súladu

Dokumentácia a údajové hárky súvisiace so Správcom dodržiavania súladu

Videá na tému Správca dodržiavania súladu

Webcasty

Vypočujte si od spoločnosti Microsoft, ako podporujeme požiadavky na ochranu súkromia a osobných údajov, a zistite, ako pomáhame našim zákazníkom používajúcim systém Microsoft Dynamics 365 pri podpore daných požiadaviek.

Blogové príspevky a elektronické knihy

Prečítajte si viac informácií o tom, ako Microsoft dodržiava ochranu súkromia a osobných údajov, a o tom, čo to znamená pre našich zákazníkov aj pre nás ako firmu.