Licencia na Dynamics 365 Team Members

Mnoho organizácií má veľké percento používateľov, ktorí pravdepodobne spotrebúvajú údaje alebo zostavy z podnikových systémov, prípadne vykonávajú jednoduché úlohy ako vypĺňanie pracovných výkazov alebo aktualizovanie personálnych záznamov, no nevyžadujú kompletné používateľské možnosti. Licencia na Dynamics 365 Team Members je určená práve pre týchto používateľov.

Licencia na Dynamics 365 Team Members je pomenované používateľské predplatné určené pre používateľov, ktorých úlohy nie sú nevyhnutne viazané na niektorú funkciu, ale ktorí potrebujú používať základné funkcie podnikového systému. Táto licencia poskytuje používateľom ľahký prístup prostredníctvom určených scenárov vstavaných do prostredia aplikácie Team Member.

V prípade aplikácií interakcie so zákazníkmi v systéme Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) sa toto prostredie aplikácie Team Member poskytuje prostredníctvom súboru určených aplikácií:

Poznámka

Používatelia, ktorí si existujúce licencie na Team Member zakúpili počas októbra 2018 alebo neskôr, budú obmedzení na používanie tohto súboru určených aplikácií. Títo používatelia už nebudú môcť získať prístup do Centra služieb pre zákazníkov, Centra predaja ani k vlastným aplikáciám.

Počas fázy skoršieho prístupu k novej licencii na Dynamics 365 Team Members môžu používatelia, ktorí majú novú licenciu, používať okrem všetkých existujúcich aplikácií aj určené aplikácie Team Member. Po zapnutí vynútenia licencie prostredníctvom zostavy 1. vlny vydaní na rok 2020 však aplikácie, na používanie ktorých nemajú používatelia nárok (napríklad Centrum služieb pre zákazníkov, Centrum predaja a vlastné aplikácie), nebudú pre nich prístupné. Odporúčame otestovať scenáre Team Member a podľa potreby migrovať všetky prispôsobenia na určené aplikácie.

Chceme vám pomôcť vykonať plynulý prechod, a tak sa všetkým inštanciám organizácií zákazníkov, ktoré boli vytvorené pred 1. aprílom 2020, udelila dodatočná doba odkladu až do 31. januára 2021.

Predplatné Dynamics 365 Team Members neposkytuje prístup k vlastným aplikáciám a nie je určené pre scenáre nad rámec tých, ktoré sú uvedené v Licenčnej príručke k systému Microsoft Dynamics 365.

Zmena v prostredí režimu runtime

Na ilustráciu tohto nového používateľského prostredia zvážte nasledujúci scenár pre používateľov aplikácie služieb pre zákazníkov. (Toto prostredie bude tiež v súlade so scenármi aplikácií Centrum predaja a Centrum projektových zdrojov.)

Jeden používateľ má hodnotnejšiu licenciu na Dynamics 365 Enterprise alebo plán Dynamics 365 Customer Engagement a okrem novo predstavenej aplikácie Člen tímu služieb pre zákazníkov môže zobraziť aj aplikáciu Centrum služieb pre zákazníkov.

Aplikácie systému Dynamics 365

Iný používateľ má iba licenciu na Dynamics 365 Team Members a zobrazuje sa mu iba aplikácia Člen tímu služieb pre zákazníkov.

Iba aplikácia Dynamics 365 Team Member

Keď sa používatelia ako tento pokúsia získať prístup k akýmkoľvek iným aplikáciám, na ktoré nemajú nárok (Centrum služieb pre zákazníkov alebo Centrum predaja), prostredníctvom záložiek alebo iného zdieľania prepojení, zobrazí sa chybové hlásenie, že nemajú licenciu na prístup k danej aplikácii.

Obmedzenia prispôsobenia

Aplikácie Team Member môžu byť prispôsobené tak, aby lepšie zodpovedali odvetviu, nomenklatúre a jedinečným obchodným procesom vašej organizácie, rovnako ako iné modelom riadené aplikácie zostavené v službe Common Data Service. Tieto prispôsobenia však budú musieť byť v súlade s právami na používanie aplikácie Dynamics 365 Team Members, ktoré sú podrobne opísané v licenčnej príručke. Počas prispôsobovania aplikácie môžete pridať ďalších 15 entít. Tieto ďalšie entity môžu byť akékoľvek základné entity služby Common Data Service alebo môžete vytvoriť vlastné entity.

Najčastejšie otázky

V centre spravovania sme sa zaregistrovali na odber funkcií v rámci 1. vlny vydaní na rok 2020. Prečo môžu používatelia s licenciami na Team Member stále vidieť moje vlastné aplikácie a ďalšie aplikácie systému Dynamics 365 (ako napríklad Centrum predaja a Centrum služieb pre zákazníkov)?

Počas fázy skoršieho prístupu až do použitia vynútenia budú môcť zákazníci spúšťať dané aplikácie súbežne a používatelia s licenciami na Team Member budú mať prístup k všetkým aplikáciám. Ak chcete overiť prostredie vynútenia skôr, môžete ho zapnúť na úrovni organizácie alebo inštancie. Tento krok má za cieľ zabrániť prerušeniu podnikania, kým hodnotíte nové aplikácie Team Member a zároveň vykonávate migráciu. V prípade potreby však môžete toto vynútenie pre inštanciu svojej organizácie selektívne zapnúť, a to odoslaním žiadosti tímu podpory spoločnosti Microsoft.

Obmedzuje vynútenie licencie na Team Member operácie vytvárania, aktualizovania, odstraňovania a ďalšie operácie, ako sa uvádza v licenčnej príručke?

Vynútenie licencie zahrnuté do 1. vlny vydaní na rok 2020 je zamerané na poskytovanie prostredia aplikácie Team Member a na prispôsobenie používania aplikáciám Team Member. Špecifické oprávnenia, ako napríklad aktualizácia obchodného vzťahu alebo úprava prípadu v rámci modulu aplikácie, nie sú súčasťou vynútenia licencie v tomto vydaní.

Článok hovorí o tom, že všetkým existujúcim inštanciám organizácií zákazníkov, ktorých sa táto zmena týka, bude automaticky udelená dodatočná doba odkladu až do 31. januára 2021. Znamená to, že nie sú potrebné žiadne kroky?

Od 1. apríla 2020 bude všetkým existujúcim inštanciám organizácií zákazníkov, ktorých sa táto zmena týka, automaticky udelená výnimka až do 31. januára 2021. To pomôže minimalizovať prerušenie podnikania spôsobené vynútením licencie. Zákazníkom sa odporúča využiť túto dodatočnú dobu odkladu na migráciu svojich prispôsobení do nových aplikácií Team Member.

Môžem si prispôsobiť tieto nové aplikácie Team Member?

Áno, tieto nové aplikácie Team Member sa dajú prispôsobiť rovnako ako ktorékoľvek iné aplikácie systému Dynamics 365 či vlastné aplikácie. Nemôžete však, ako sa uvádza v licenčnej príručke, vložiť viac ako 15 ďalších entít. Medzi tých 15 ďalších entít môžu patriť základné entity služby Common Data Service, ktoré nie sú súčasťou pôvodného modulu aplikácie, ďalšie entity publikované spoločnosťou Microsoft alebo vlastné entity. Vynútenie licencie sa navyše uplatňuje pri používaní aplikácie, a nie pri jej vytváraní ani prispôsobovaní. Roly správcu, prispôsobovača a tvorcu sú preto oslobodené od vynútenia licencie, pretože tieto scenáre si nevyžadujú licenčné obmedzenia.

Ako si môžem prispôsobiť tieto nové aplikácie Team Member?

Aplikácie Team Member sú úplne rovnaké ako existujúce moduly aplikácií. Ďalšie informácie o prispôsobení aplikácie nájdete v nasledujúcich článkoch:

Po zaregistrovaní na odber funkcií v rámci 1. vlny vydaní na apríl roka 2020 sa stále nezobrazuje aplikácia Člen tímu predaja, aplikácia Člen tímu služieb pre zákazníkov ani Centrum projektových zdrojov. Ako dosiahnem zobrazovanie týchto aplikácií?

Pozrite si nasledujúce články:

  • Aplikácia Člen tímu služieb pre zákazníkov: Po povolení 1. vlny vydaní na rok 2020 si aplikáciu Člen tímu služieb pre zákazníkov nainštalujte podľa krokov uvedených na tomto mieste.
  • Aplikácia Člen tímu predaja: Počas fázy skoršieho prístupu, ak je v inštancii organizácie nainštalované Centrum predaja, sa aplikácia Člen tímu predaja automaticky nainštaluje po povolení 1. vlny vydaní na rok 2020. Ak Centrum predaja nie je v inštancii organizácie nainštalované, budete potrebné ho nainštalovať a aplikácia Člen tímu predaja sa potom nainštaluje automaticky. Môžete tak urobiť pred alebo po zaregistrovaní do skoršieho prístupu. Pracujeme na tom, aby bola aplikácia Člen tímu predaja dostupná vo všetkých organizáciách nezávisle od inštalácie Centra predaja.
  • Centrum projektových zdrojov: V súčasnosti to funguje tak, že Centrum projektových zdrojov sa nainštaluje v rámci inštalácie riešenia Project Service, a to bez ohľadu na stav registrácie do 1. vlny vydaní na rok 2020.

Ako môžeme posúdiť dodržiavanie práv na používanie, ak aplikácia alebo rola zabezpečenia nevynúti všetky obmedzenia?

Môžete si pozrieť správu o dodržiavaní zásad aplikácie Team Member, ktorá je k dispozícii na stiahnutie v Centre spravovania služby Microsoft Power Platform. Prejdite do oblasti Common Data Service v sekcii Analýza a potom výberom položky Stiahnuť získajte prístup k správe. Pomocou prepojenia Zmeniť filtre môžete správu filtrovať podľa prostrediadátumu. Táto správa slúži iba ako všeobecné usmernenie a zachytáva denný prehľad entít a operácií, ktoré sa podľa práv na používanie aplikácie Team Member považujú za nevyhovujúce.

Budú mať používatelia aplikácie Team Member prístup k vlastným modelom riadeným aplikáciám v organizácii?

Keď sa vo vašom prostredí (v inštancii organizácie) použije vynútenie, používatelia s licenciou na Team Member budú môcť získať prístup iba k aplikáciám Team Member.

Môžu zákazníci prispôsobovať a meniť roly zabezpečenia tak, aby pridali alebo odstránili ďalšie oprávnenia?

Áno, roly zabezpečenia sa dajú prispôsobiť, pretože tieto roly (Člen tímu predaja, Člen tímu služieb pre zákazníkov a Centrum projektových zdrojov) sú podobné akejkoľvek inej role zabezpečenia na platforme. Poskytujú sa z dôvodu jednoduchej konfigurácie. Odporúčame však, aby boli všetky zmeny zabezpečenia vykonané v súlade s právami na používanie pre licenciu na Team Member, ako sa uvádza v licenčnej príručke.

Čo sa stane, ak používateľ s licenciou na Team Member pridá do záložiek URL adresu na Centrum služieb pre zákazníkov, Centrum predaja alebo iné aplikácie? Nebude mať viac tento používateľ po použití vynútenia prístup k aplikácii označenej záložkou?

Používateľom s licenciou na Team Member sa v prípade pokusu získať prístup k aplikácii, ktorá nie je súčasťou ich nároku, zobrazí nasledujúca chyba:

„Neplatná licencia: Táto aplikácia si vyžaduje licenciu a vy nemáte príslušnú licenciu na prístup k tejto aplikácii. Obráťte sa na správcu a požiadajte ho o priradenie príslušnej licencie, a to podľa uvedených podrobných informácií.“

Môžu mať používatelia s priradenými licenciami Enterprise alebo Pro prístup k aplikáciám Team Member?

Áno, prístup k aplikáciám Team Member môže získať každý používateľ s licenciou na Dynamics 365.

Môžem prečítať entity, ktoré sa nedodávajú s aplikáciami Team Member, keď sa v právach na používanie uvádza, že aplikácia Team Members by mala vedieť prečítať všetky údaje v systéme Dynamics 365?

Áno, aplikácie Team Member sa dajú prispôsobiť tak, aby sa dala pridať ľubovoľná entita len na čítanie. Čítanie údajov v systéme Dynamics 365 nie je týmto vynútením licencie obmedzené. Okrem 15 entít, ktoré sa dajú pridať priamo do každej aplikácie Team Member, možno získať prístup aj k ďalším entitám, a to prostredníctvom vedľajších mriežok, tabúľ alebo vyhľadávaní.

Ešte stále používam klasické rozhranie webového klienta staršej verzie. Bude sa na mňa vzťahovať toto vynútenie?

Toto vynútenie licencie nemá vplyv na používateľov, ktorí používajú (klasické) rozhranie webového klienta staršej verzie. Upozorňujeme však, že všetci zákazníci budú migrovaní do Zjednoteného rozhrania podľa pokynov uvedených v tomto blogovom príspevku.

Ak ste ešte neprešli do Zjednoteného rozhrania, mali by ste začleniť plány pre aplikácie Team Member do tohto prechodu. Pozrite si zdroje informácií nižšie, kde nájdete pokyny:

Potrebujem, aby mali moji používatelia prístup k vlastnej aplikácii. Aká je najlepšia licencia, ktorá môže byť týmto používateľom priradená?

Na prístup k vlastným aplikáciám je potrebné používateľom priradiť podľa vhodnosti licenciu na Power Apps buď podľa aplikácie, alebo podľa používateľa. Ak používateľ potrebuje prístup k jednej alebo dvom aplikáciám, zvážte možnosť licencie podľa aplikácie. V opačnom prípade bude používateľ potrebovať možnosť licencie podľa používateľa, ktorá umožňuje prístup k neobmedzenému počtu vlastných aplikácií na platforme. Ďalšie informácie nájdete na domovskej stránke služby Power Apps a v sekcii Ceny systému Dynamics 365.

Potrebujem, aby mohli moji používatelia získať prístup k údajom v systéme Dynamics 365 a aktualizovať ich nad rámec toho, čo je uvedené v právach na používanie licencií na Team Member v licenčnej príručke. Aká je najlepšia licencia, ktorá môže byť týmto používateľom priradená?

V prípade používateľov, ktorí získavajú prístup k aplikáciám systému Dynamics 365, vyhodnoťte správu v centre spravovania s názvom Nevyhovujúce používanie používateľmi s licenciou na Team Member. Táto správa – k dispozícii na stiahnutie zo sekcie Analýza pre Common Data Service – vám pomôže určiť spôsoby použitia, ktoré demonštrujú aplikácie, entity a operácie vykonávané týmito používateľmi, čo vám pomôže identifikovať tú licenciu na Dynamics 365, ktorá bude pre nich najvhodnejšia. Ak napríklad vidíte množstvo úprav entity Prípad (mimo scenárov samoobslužných služieb), mali by ste zvážiť priradiť takým používateľom príslušnej aplikácie licenciu na Dynamics 365 Customer Service Enterprise. Podrobné pokyny týkajúce sa priraďovania licencií pre rôzne scenáre nájdete v Licenčnej príručke k systému Dynamics 365.