Úrovne ochrany osobných údajov v Power BI Desktope

Úrovne ochrany osobných údajov v Power BI Desktope určujú úroveň izolácie, ktorá definuje, do akej miery bude jeden zdroj údajov izolovaný od iných zdrojov údajov. Hoci vysoká úroveň izolácie bráni výmene informácií medzi zdrojmi údajov, môže znížiť funkčnosť a ovplyvniť výkon.

Nastavenie Úrovne ochrany osobných údajov, ktoré si zobrazíte cez Súbor > Možnosti a nastavenia > Možnosti a potom Aktuálny súbor > Ochrana osobných údajov, určuje, či aplikácia Power BI Desktop použije pri kombinovaní údajov vaše nastavenie Úrovne ochrany osobných údajov. V tomto dialógovom okne sa nachádza prepojenie na dokumentáciu k aplikácii Power BI Desktop o úrovniach ochrany osobných údajov (tento článok).

Snímka obrazovky dialógového okna Možnosti.

Konfigurácia úrovne ochrany osobných údajov

Pomocou nastavení úrovne ochrany osobných môžete určiť úroveň izolácie, teda do akej miery bude jeden zdroj údajov izolovaný od iných zdrojov údajov.

Nastavenie Popis Príklad zdrojov údajov
Zdroj súkromných údajov Zdroj súkromných údajov obsahuje citlivé alebo dôverné informácie. Jeho viditeľnosť môžete povoliť iba pre oprávnených používateľov. Zdroj súkromných údajov je úplne izolovaný od iných zdrojov údajov. Údaje na Facebooku, textový súbor obsahujúci výnosy z akcií alebo zošit s informáciami o zamestnancoch.
Zdroj údajov organizácie Zdroj údajov organizácie umožňuje vidieť zdroj údajov iba dôveryhodnej skupine ľudí. Zdroj údajov organizácie je izolovaný od zdrojov verejných údajov, ale je viditeľný iným zdrojom údajov organizácie. Dokument Microsoft Word na intranetovej sharepointovej lokalite, ktorý má nastavené povolenia pre dôveryhodnú skupinu.
Zdroj verejných údajov Údaje nachádzajúce sa v zdroji verejných údajov sú viditeľné všetkým. Iba súbory, internetové zdroje údajov alebo údaje v zošite môžu byť označené ako verejné. Bezplatné údaje z Microsoft Azure Marketplace, údaje z Wikipédie alebo lokálny súbor, ktorý obsahuje údaje získané z verejnej webovej stránky.

Nastavenie úrovne ochrany osobných údajov

Dialógové okno s nastaveniami Ochrany osobných údajov pre každý zdroj údajov nájdete v časti Súbor > Možnosti a nastavenia > Nastavenia zdroja údajov.

Úroveň ochrany zdroja údajov nastavíte tak, že vyberiete zdroj údajov a potom vyberiete položku Upraviť povolenia. Zobrazí sa dialógové okno Upraviť povolenia, v ktorom môžete v rozbaľovacom zozname v dolnej časti okna vybrať vhodnú úroveň ochrany osobných údajov, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Snímka obrazovky s dialógovou oknom Upraviť povolenia.

Výstraha

Zdroj s vysoko citlivými alebo dôvernými údajmi by ste mali nakonfigurovať ako Súkromné.

Konfigurácia Úrovní ochrany osobných údajov

Predvolená možnosť nastavenia Úrovne ochrany osobných údajov je nastavená ako V prípade každého zdroja kombinovať údaje podľa nastavenia úrovne ochrany osobných údajov. To znamená, že Úrovne ochrany osobných údajov sú vynútené.

Nastavenie Popis
V prípade každého zdroja kombinovať údaje podľa nastavenia úrovne ochrany osobných údajov (zapnuté a predvolené nastavenie) Nastavenia úrovne ochrany osobných údajov sa používajú na určenie úrovne izolácie zdrojov údajov pri ich kombinovaní.
Ignorovať úrovne ochrany osobných údajov a potenciálne zvýšiť výkon (vypnuté) Úrovne ochrany osobných údajov sa pri kombinovaní údajov nepoužívajú. Výkon a funkčnosť údajov sa môže zvýšiť.

Poznámka k zabezpečeniu: Ak vyberiete možnosť Ignorovať úrovne ochrany osobných údajov a potenciálne zvýšiť výkon v dialógovom okne Úrovne ochrany osobných údajov, neoprávnená osoba môže získať prístup k citlivým alebo dôverným údajom. Nenastavujte toto nastavenie na možnosť Vypnuté, ak nemáte istotu, či sa v zdroji údajov nenachádzajú citlivé alebo dôverné údaje.

Výstraha

Nastavenie Ignorovať úrovne ochrany osobných údajov a potenciálne zvýšiť výkon v službe Power BI nefunguje. A tak pri zostavách vytvorených v aplikácii Power BI Desktop, v ktorých bolo toto nastavenie povolené a ktoré sú publikované v službe Power BI, sa toto nastavenie pri použití služby neprejaví. Úrovne ochrany osobných údajov sú však k dispozícii v osobnej bráne.

Konfigurácia Úrovní ochrany osobných údajov

V Power BI Desktope alebo v Editore dotazov vyberte Súbor > Možnosti a nastavenia > Možnosti a potom Aktuálny súbor > Ochrana osobných údajov.

a) Ak je vybratá možnosť V prípade každého zdroja kombinovať údaje podľa nastavenia úrovne ochrany osobných údajov, údaje sa budú kombinovať podľa nastavenia Úrovní ochrany osobných údajov. Zlučovanie údajov z rôznych zón izolácie ochrany osobných údajov spôsobí, že niektoré údaje sa budú ukladať do medzipamäte.

b) Ak je vybratá možnosť Ignorovať úrovne ochrany osobných údajov a potenciálne zvýšiť výkon, pri kombinovaní údajov sa nebudú brať do úvahy nastavenia úrovní ochrany osobných údajov. Neoprávnená osoba tak môže získať prístup k citlivým alebo dôverným údajom. Toto nastavenie môže zvýšiť výkon a funkčnosť.

Poznámka k zabezpečeniu: Výberom nastavenia Ignorovať úrovne ochrany osobných údajov a potenciálne zvýšiť výkon sa môže zvýšiť výkon. Power BI Desktop však nemôže zabezpečiť ochranu osobných údajov, ktoré boli zlúčené do súboru aplikácie Power BI Desktop.