Čo je spravovanie služby Power BI?What is Power BI administration

Spravovanie služby Power BI predstavuje správu nastavení, ktoré riadia fungovanie služby Power BI, v rámci celej organizácie.Power BI administration is the management of the organization-wide settings that control how Power BI works. Používatelia s rolami správcu konfigurujú, monitorujú a poskytujú prostriedky organizácie.Users that are assigned to admin roles configure, monitor, and provision organizational resources. Tento článok obsahuje prehľad rol správcu, úloh a nástrojov, ktorý vám pomôže začať.This article provides an overview of administration roles, tasks, and tools to help you get started.

Snímka obrazovky portálu na správu služby Power B I zobrazujúca nastavenia pre celú organizáciu.

Existuje niekoľko rol, ktoré spolupracujú na spravovaní služby Power BI vo vašej organizácii.There are several roles that work together to administer Power BI for your organization. Väčšina rol správcu sa priraďuje v Centre spravovania služby Microsoft 365 alebo pomocou prostredia PowerShell.Most admin roles are assigned in the Microsoft 365 admin center or by using PowerShell. Roly správcu týkajúce sa kapacity Power BI Premium a Power BI Embedded sa priradia pri vytvorení kapacity.The Power BI Premium Capacity and Power BI Embedded Capacity admin roles are assigned when the capacity is created. Ďalšie informácie o jednotlivých rolách správcu nájdete v téme Informácie o rolách správcu.To learn more about each of the admin roles, see About admin roles. Ďalšie informácie o priraďovaní rol správcu nájdete v téme Priraďovanie rol správcu.To learn how to assign admin roles, see Assign admin roles.

Typ správcuType of administrator Oblasť správyAdministrative scope Úlohy v službe Power BIPower BI tasks
Globálny správcaGlobal admin Microsoft 365Microsoft 365 Má neobmedzený prístup ku všetkým funkciám správy v organizáciiHas unlimited access to all management features for the organization
Priradenie rol iným používateľomAssigns roles to other users
Správca fakturácieBilling admin Microsoft 365Microsoft 365 Správa predplatnéhoManage subscriptions
Nákup licenciíPurchase licenses
Správca licenciíLicense admin Microsoft 365Microsoft 365 Priraďovanie licencií používateľom alebo ich odoberanieAssign or remove licenses for users
Správca používateľovUser admin Microsoft 365Microsoft 365 Vytváranie a spravovanie používateľov a skupínCreate and manage users and groups
Resetovanie hesiel používateľovReset user passwords
Správca služby Power BIPower BI admin Služba Power BIPower BI service Úplný prístup k úlohám spravovania služby Power BIFull access to Power BI management tasks
Povolenie a zakázanie funkcií služby Power BIEnable and disable Power BI features
Zostavy o používaní a výkoneReport on usage and performance
Kontrola a správa auditovaniaReview and manage auditing
Správca kapacity Power BI PremiumPower BI Premium Capacity admin Jedna kapacita PremiumA single Premium capacity priraďovať pracovné priestory ku kapacite,Assign workspaces to the capacity
Správa povolení používateľa v kapaciteManage user permission to the capacity
Správa vyťažení na konfiguráciu využitia pamäteManage workloads to configure memory usage
Reštartovanie kapacityRestart the capacity
Správca kapacity Power BI EmbeddedPower BI Embedded Capacity admin Jedna kapacita EmbeddedA single Embedded capacity priraďovať pracovné priestory ku kapacite,Assign workspaces to the capacity
Správa povolení používateľa v kapaciteManage user permission to the capacity
Správa vyťažení na konfiguráciu využitia pamäteManage workloads to configure memory usage
Reštartovanie kapacityRestart the capacity

Úlohy a nástroje na správuAdministrative tasks and tools

Správcovia služby Power BI pracujú predovšetkým v portáli na správu služby Power BI.Power BI admins work mostly in the Power BI admin portal. Mali by ste sa však oboznámiť so súvisiacimi nástrojmi a centrami spravovania.You should, however, be familiar with related tools and admin centers. Pozrite sa na tabuľku vyššie a zistite, ktoré roly sa vyžadujú na vykonanie úloh pomocou tu uvedených nástrojov.Look at the table above to determine which role is required to do tasks using the tools listed here.

NástrojTool Typické úlohyTypical tasks
Portál správcov Power BIPower BI Admin portal Získanie kapacity Premium a práca s ňouAcquire and work with Premium capacity
Zabezpečenie kvality službyEnsure quality of service
Správa pracovných priestorovManage workspaces
Publikovanie vizuálov Power BIPublish Power BI visuals
Overovanie kódov používaných na vkladanie služby Power BI do iných aplikáciíVerify codes used to embed Power BI in other applications
Riešenie problémov s prístupom k údajom a iných problémovTroubleshoot data access and other issues
Centrum spravovania služby Microsoft 365Microsoft 365 admin center Správa používateľov a skupínManage users and groups
Nákup a priraďovanie licenciíPurchase and assign licenses
Blokovanie prístupu používateľov k službe Power BIBlock users from accessing Power BI
Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu služby Microsoft 365Microsoft 365 Security & Compliance Center Kontrola a správa auditovaniaReview and manage auditing
Klasifikácia a sledovanie údajovData classification and tracking
Politiky ochrany pred únikom údajovData loss prevention policies
Riadenie informáciíInformation governance
Azure Active Directory na portáli AzureAzure Active Directory in the Azure portal Konfigurácia podmieneného prístupu k prostriedkom služby Power BIConfigure conditional access to Power BI resources
Poskytovanie kapacity Power BI EmbeddedProvision Power BI Embedded capacity
Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShellPowerShell cmdlets Správa pracovných priestorov a ďalších aspektov služby Power BI prostredníctvom skriptovManage workspaces and other aspects of Power BI through scripts
Rozhrania API a súprava SDK na správuAdministrative APIs and SDK Vytváranie vlastných nástrojov na správu.Build custom admin tools. Aplikácia Power BI Desktop môže tieto rozhrania API používať napríklad na vytváranie zostáv na základe údajov týkajúcich sa správy.For example, Power BI Desktop can use these APIs to build reports based on data related to administration.

Ďalší postupNext steps

Teraz už poznáte základy správy v službe Power BI. Ak sa však chcete dozvedieť viac, prečítajte si tieto články:Now that you know the basics of what’s involved with Power BI administration, consult these articles to learn more: