Zrušenie konta Power BIClose your Power BI account

Ak si neprajete službu Power BI ďalej používať, môžete svoje konto služby Power BI zrušiť.If you don't want to use Power BI any longer, you can close your Power BI account. Keď svoje konto zrušíte, už sa nebudete môcť prihlásiť do služby Power BI.After you close your account, you can't sign in to Power BI. Služba Power BI v súlade s politikou uchovávania údajov uvedenou v podmienkach poskytovania služby Power BI tiež odstráni akékoľvek zákaznícke údaje, ktoré ste do služby Power BI nahrali alebo v nej vytvorili.Also, as it states in the data retention policy in the Power BI Terms of Service, Power BI deletes any customer data you uploaded or created. Neuchovajú sa.It is not retained.

Jednotliví používatelia služby Power BIIndividual Power BI users

Ak ste sa do služby Power BI zaregistrovali ako jednotlivec, svoje konto môžete zrušiť na obrazovke Nastavenia.If you signed up for Power BI as an individual, you can close your account from the Settings screen.

 1. V službe Power BI vyberte ikonu ozubeného kolesa vpravo hore a potom vyberte položku Nastavenia.In Power BI, select the gear in the upper right, then select Settings.

  Snímka obrazovky zobrazujúca pravý horný roh používateľského rozhrania s ikonou ozubeného kolesa a vyznačenou možnosťou Nastavenia.

 2. Na karte Všeobecné vyberte položku Zrušiť konto.On the General tab, select Close Account.

  Snímka obrazovky zobrazujúca ľavý horný roh stránky Nastavenia s vyznačenou možnosťou Zrušiť konto.

 3. Vyberte dôvod, prečo ste sa rozhodli svoje konto zrušiť (1).Select a reason for closing the account (1). Môžete uviesť aj doplňujúce informácie (2).You can also provide further information (2). Potom vyberte Zrušiť konto.Then select Close account.

  Snímka obrazovky dialógového okna Zrušiť konto zobrazujúcej polia na poskytnutie ďalších informácií na zrušenie konta.

 4. Potvrďte, že konto chcete zrušiť.Confirm that you want to close your account.

  Snímka obrazovky zobrazujúca potvrdzovacie dialógové okno Zrušiť konto s vyznačenou možnosťou Áno.

  Malo by sa vám zobraziť potvrdenie, že služba Power BI vaše konto zrušila.You should see a confirmation that Power BI closed your account. Na tomto mieste budete môcť svoje konto v prípade potreby znovu otvoriť.You can reopen your account from here if necessary.

  Snímka obrazovky zobrazujúca potvrdzujúce dialógové okno s textom Konto je zrušené.

Spravovaní používatelia nájomníkaManaged tenant users

Ak vás do služby Power BI zaregistrovala vaša organizácia, obráťte sa na správcu nájomníkov. Požiadajte ho o odstránenie licencie z vášho konta.If your organization signed you up for Power BI, contact your tenant admin. Ask them to unassign the license from your account.

Snímka obrazovky Zrušiť konto pre spravovaných používateľov.

Máte ďalšie otázky?More questions? Skúste sa spýtať v komunite Power BITry asking the Power BI Community