Povolenie alebo zakázanie samoobslužnej registrácie a nakupovaniaEnable or disable self-service sign-up and purchasing

Vo väčšine organizácií je samoobslužná registrácia predvolene povolená.In most organizations, self-service sign-up is enabled by default. Jednotliví používatelia v organizácii sa môžu zaregistrovať do služby Power BI pomocou svojho pracovného alebo školského konta.Individual users in your organization can sign up for Power BI using their work or school account. Používateľom tiež môže byť ponúknutá možnosť priamo zakúpiť licenciu na Power BI Pro, ak sa pokúsia použiť funkciu vyžadujúcu verziu Pro.Users may also be offered the option to directly purchase a Power BI Pro license if they try to use a feature that requires Pro. Ako správca určíte, či je samoobslužná registrácia povolená alebo zakázaná.As an administrator, you determine whether to enable or disable self-service sign-up. Môžete tiež určiť, či používatelia v organizácii môžu vykonávať samoobslužné nákupy na získanie vlastnej licencie.You can also control whether users in your organization can make self-service purchases to get their own license.

Poznámka

Ak ste získali Power BI cez poskytovateľa Microsoft Cloud Solution Provider (CSP), nastavenie môže byť zakázané, aby sa používatelia nemohli zaregistrovať ako jednotlivci.If you acquired Power BI through a Microsoft Cloud Solution Provider (CSP), the setting might be disabled to block users from signing up individually. Váš poskytovateľ CSP môže tiež pôsobiť ako globálny správca pre vašu organizáciu a vyžadovať, aby ste ho kontaktovali a požiadali o pomoc so zmenou tohto nastavenia.Your CSP may also be acting as the global admin for your organization, requiring that you contact them to help you change this setting.

Nastavenia ovládajúce samoobslužnú registráciu a nakupovanie sa menia pomocou príkazov prostredia PowerShell.You use PowerShell commands to change the settings that control self-service sign-up and purchasing. Existujú dve nastavenia, ktoré určujú, či používatelia v organizácii môžu vykonávať samoobslužnú registráciu alebo vykonávať samoobslužné nákupy.There are two settings that control whether users in your organization can do self-service sign-up or make self-service purchases.

  • Ak chcete zakázať všetky samoobslužné registrácie, zmeňte v službe Azure Active Directory nastavenie s názvom AllowAdHocSubscriptions pomocou príkazov modulu Azure AD PowerShell.If you want to disable all self-service sign-ups, change a setting in Azure Active Directory named AllowAdHocSubscriptions by using Azure AD PowerShell commands. Postupujte podľa pokynov na povolenie alebo zakázanie samoobslužnej registrácie uvedených v tomto článku.Follow the steps in this article to enable or disable self-service signup. Táto možnosť vypne samoobslužnú registráciu pre všetky cloudové aplikácie a služby spoločnosti Microsoft.This option turns off self-service sign-up for all Microsoft cloud-based apps and services.

  • Ak chcete používateľom zabrániť v nakupovaní vlastnej licencie Pro, zmeňte nastavenie AllowSelfServicePurchase pomocou príkazov modulu MSCommerce PowerShell.If you want to prevent users from purchasing their own Pro license, change the AllowSelfServicePurchase setting using MSCommerce PowerShell commands. Pomocou tohto nastavenia môžete vypnúť samoobslužné nakupovanie pre konkrétne produkty.This setting lets you turn off self-service purchase for specific products. Postupujte podľa pokynov na povolenie alebo zakázanie samoobslužného nákupu licencií na Power BI Pro uvedených v tomto článku.Follow the steps in this article to enable or disable self-service purchase of Power BI Pro licenses.

Povolenie alebo zakázanie samoobslužnej registrácieEnable or disable self-service signup

Ak je samoobslužná registrácia povolená, nastavenie AllowAdHocSubscriptions má hodnotu true.If self-service sign-up is enabled, the value of AllowAdHocSubscriptions is true. Pozrime sa, čo sa stane pri zmene tohto nastavenia na hodnotu false:Let's take a look at what happens when you change this setting to false:

  • Ak nastavenie zmeníte z hodnoty true na hodnotu false, noví používatelia vo vašej organizácii sa už nebudú môcť zaregistrovať ako jednotlivci.If you change the setting from true to false, new users in your organization are blocked from signing up individually. Všetkým používateľom, ktorí sa do služby Power BI zaregistrovali ešte pred zmenou nastavenia, licencie zostanú.Any users that signed up for Power BI before you change the setting keep their licenses.

  • Keď nastavenie zmeníte na hodnotu false, používatelia, ktorí už majú licenciu na Power BI (free), sa stále môžu zaregistrovať do skúšobnej verzie služby Power BI Pro pre jednotlivcov.If you change the setting to false, users that already have a Power BI (free) license can still sign up for an individual Power BI Pro trial.

  • Správca musí priradiť všetky licencie na Power BI novým používateľom, ktorí ju potrebujú.An admin needs to assign all Power BI licenses to new users who need one.

Skôr než začneteBefore you begin

V tomto postupe sa zmení hodnota nastavenia AllowAdHocSubscriptions pomocou príkazov modulu Azure Active Directory PowerShell.These steps use Azure Active Directory PowerShell commands to change the value of the AllowAdHocSubscriptions setting. Aby boli tieto príkazy k dispozícii, musíte mať nainštalovaný modul Azure AD PowerShell.You must have the Azure AD PowerShell module installed for these commands to be available. Ďalšie informácie o používaní prostredia PowerShell nájdete v téme Začíname s prostredím Windows PowerShell.For more information about using PowerShell, see Getting started with Windows PowerShell.

Ak chcete nainštalovať modul Azure AD, spustite prostredie Windows PowerShell ako správca.To install the Azure AD module, start Windows PowerShell as an administrator. Ubezpečte sa, že lokálna politika spúšťania povoľuje spúšťanie skriptov.Make sure your local execution policy allows you to run scripts. Ak narazíte na problémy, prečítajte si informácie o politikách spúšťania pre PowerShell, ktoré popisujú, ako zmeniť lokálnu politiku.If you run into problems, see PowerShell execution policies to learn how to change your local policy.

Nainštalujte modul Azure AD spustením nasledujúceho príkazu:Run the following command to install the Azure AD module:

Install-Module MSOnline

Zmena politiky samoobslužnej registrácieChange the self-service signup policy

V prostredí PowerShell sa pripojte k službe Azure AD spustením nasledujúceho príkazu:In PowerShell, run the following command to connect to Azure AD:

Connect-MsolService

V dialógovom okne prihlásenia zadajte svoje poverenia správcu a vykonajte všetky prípadné kroky dvojfaktorového overenia, ktoré môžu byť potrebné.Enter your admin credentials in the sign-in dialog, completing any two-factor authentication that may be needed. Po overení sa vrátite do okna prostredia PowerShell.After verification, you're returned to the PowerShell window.

Ak chcete zobraziť aktuálne nastavenie, spustite nasledujúci príkaz.To view the current setting, run the following command. Výstup sa presmeruje do formátovaného zoznamu s použitím prepínača „fl“.The output is piped to a formatted list by using the "fl" switch.

Get-MsolCompanyInformation | fl AllowAdHocSubscriptions

Ak chcete zmeniť aktuálne nastavenie, spustite tento príkaz:To change the current setting, run this command:

Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false

Po spustení tohto príkazu je samoobslužná registrácia pre všetkých používateľov zakázaná.After running this command, self-service signup is disabled for all users. Ak ju chcete znova zapnúť, znova spustite tento príkaz a nastavte hodnotu na $true.To turn it back on, run this command again and set the value to $true.

Povolenie alebo zakázanie samoobslužného nákupuEnable or disable self-service purchase

Ak je samoobslužné nakupovanie povolené, nastavenie AllowSelfServicePurchase má hodnotu true.If self-service purchasing is enabled, the value of AllowSelfServicePurchase is true. Pozrime sa, čo sa stane pri zmene tohto nastavenia na hodnotu false:Let's take a look at what happens when you change this setting to false:

  • Ak nastavenie zmeníte z hodnoty true na hodnotu false, používatelia vo vašej organizácii už nebudú môcť nakupovať vlastnú licenciu na Power BI Pro.If you change the setting from true to false, users in your organization are blocked from buying their own Power BI Pro license. Všetkým používateľom, ktorí si zakúpili licenciu ešte pred zmenou nastavenia, licencie zostanú.Any users that bought a license before you change the setting keep their licenses.

  • Keď nastavenie zmeníte na hodnotu false, používatelia s licenciou na Power BI (free) nemôžu získať individuálnu licenciu na Power BI Pro.If you change the setting to false, users that have a Power BI (free) license can't get an individual Power BI Pro license.

  • Správca musí priradiť licenciu Pro všetkým používateľom, ktorí ju potrebujú.An admin needs to assign a Pro license to all users that need one.

Skôr než začneteBefore you begin

V tomto postupe sa zmení hodnota nastavenia AllowSelfServicePurchase pomocou príkazov modulu MSCommerce PowerShell.These steps use MSCommerce PowerShell commands to change the value of the AllowSelfServicePurchase setting. Aby boli tieto príkazy k dispozícii, musíte mať nainštalovaný modul MSCommerce PowerShell.You must have the MSCommerce PowerShell module installed for these commands to be available. Ďalšie informácie o používaní prostredia PowerShell nájdete v téme Začíname s prostredím Windows PowerShell.For more information about using PowerShell, see Getting started with Windows PowerShell.

Ak chcete nainštalovať modul MSCommerce, spustite prostredie Windows PowerShell ako správca.To install the MSCommerce module, start Windows PowerShell as an administrator. Ubezpečte sa, že lokálna politika spúšťania povoľuje spúšťanie skriptov.Make sure your local execution policy allows you to run scripts. Ak narazíte na problémy, prečítajte si informácie o politikách spúšťania pre PowerShell, ktoré popisujú, ako zmeniť lokálnu politiku.If you run into problems, see PowerShell execution policies to learn how to change your local policy.

Nainštalujte modul MSCommerce spustením nasledujúceho príkazu:Run the following command to install the MSCommerce module:

Install-Module -name MSCommerce

Zmena politiky samoobslužnej registrácieChange the self-service signup policy

V prostredí PowerShell sa pripojte spustením nasledujúceho príkazu:In PowerShell, run the following command to connect:

Connect-MSCommerce

V dialógovom okne prihlásenia zadajte svoje poverenia správcu a vykonajte všetky prípadné kroky dvojfaktorového overenia, ktoré môžu byť potrebné.Enter your admin credentials in the sign-in dialog, completing any two-factor authentication that may be needed. Po overení sa v okne prostredia PowerShell zobrazí oznámenie o úspešnom pripojení.After verification, the PowerShell window shows a successful connection.

Ak chcete zobraziť aktuálne nastavenie, spustite nasledujúci príkaz.To view the current setting, run the following command. Aby sa zabránilo skráteniu textu, výstup sa presmeruje do formátovaného zoznamu s použitím prepínača „fl“.To prevent text from truncating, the output is piped to a formatted list by using the "fl" switch.

Get-MSCommercePolicy -PolicyId AllowSelfServicePurchase | fl

Nastavenie umožňujúce samoobslužný nákup pre konkrétny produkt môžete zakázať zadaním jeho identifikátora ProductId.You can disable the setting that allows self-service purchase for an individual product by providing its ProductId. Ak chcete zmeniť aktuálne nastavenie pre službu Power BI, spustite tento príkaz:To change the current setting for the Power BI service, run this command:

Update-MSCommerceProductPolicy -PolicyId AllowSelfServicePurchase -ProductId CFQ7TTC0L3PB -Enabled $False

Po spustení tohto príkazu je samoobslužný nákup pre Power BI pre všetkých používateľov zakázaný.After running this command, self-service purchase for Power BI is disabled for all users. Ak ho chcete znova zapnúť, znova spustite tento príkaz a nastavte hodnotu na $true.To turn it back on, run this command again and set the value to $true.

Ďalší postupNext steps

Ďalšie informácie o samoobslužnom nákupe v Power BI a ostatných súčastiach platformy Power Platform nájdete v týchto článkoch:For more information about the self-service purchase in Power BI and the rest of the Power Platform, see these articles: