Spravovanie služby Power BI v portáli na správuAdministering Power BI in the admin portal

Portál na správu vám umožňuje spravovať nastavenia služby Power BI pre vašu organizáciu.The admin portal enables you to manage the Power BI settings for your organization. Portál poskytuje možnosti ako metriky používania, prístup do Centra spravovania služby Microsoft 365 a nastavenia nájomníkov.The portal includes items such as usage metrics, access to the Microsoft 365 admin center, and tenant settings.

K celému portálu na správu majú prístup globálni správcovia a používatelia, ktorí majú v službe Power BI rolu správcu.The full admin portal can be accessed by global admins and users who have the Power BI service administrator role. Ak nie ste v niektorej z týchto rolí, na portáli sa vám zobrazia len Nastavenia kapacity.If you're not in one of these roles, you only see Capacity settings in the portal. Ďalšie informácie o role správcu služby Power BI nájdete v téme Pochopenie roly správcu služby Power BI.For more information about the Power BI service administrator role, see Understanding the Power BI admin role.

Ako sa dostať na portál na správuHow to get to the admin portal

Ak chcete získať prístup k portálu na správu služby Power BI, musíte byť globálnym správcom alebo správcom služby Power BI.You have to be a global admin or Power BI service admin to access the Power BI admin portal. Ďalšie informácie o role správcu služby Power BI nájdete v téme Pochopenie roly správcu služby Power BI.For more information about the Power BI service administrator role, see Understanding the Power BI admin role. Na portál na správu služby Power BI prejdete pomocou týchto krokov:To get to the Power BI admin portal, follow these steps:

 1. Prihláste sa do služby Power BI pomocou prihlasovacích údajov konta správcu.Sign in to Power BI using your admin account credentials.

 2. Na hlavičke strany vyberte položky Nastavenia > Portál na správu.From the page header, select Settings > Admin portal.

  Nastavenia pre portál na správu

Na portáli na správu je k dispozícii niekoľko sekcií.There are several sections in the Admin portal. V zostávajúcej časti tohto článku nájdete informácie o jednotlivých sekciách.The rest of this article provides information about each of these sections.

Navigácia na portáli na správu

Metrika používaniaUsage metrics

Metrika používania umožňuje monitorovať používanie služby Power BI vo vašej organizácii.Usage metrics let you monitor Power BI usage for your organization. Zobrazuje tiež, ktorí používatelia a ktoré skupiny vo vašej organizácii sú v službe Power BI najaktívnejšie.It also shows which users and groups in your organization are the most active in Power BI.

Poznámka

Pri prvom prístupe k tabuli alebo pri opätovnej návšteve tabule po dlhšej dobe sa tabuľa pravdepodobne bude musieť načítať a zobrazí sa obrazovka načítavania.The first time you access the dashboard, or after you visit again after a long period of not viewing the dashboard, you'll likely see a loading screen while we load the dashboard.

Po načítaní tabule sa zobrazia dve sekcie dlaždíc.After the dashboard loads, you see two sections of tiles. Prvá sekcia obsahuje údaje o používaní, ktoré sa týkajú jednotlivých používateľov, a druhá sekcia obsahuje podobné informácie vzťahujúce sa na skupiny.The first section includes usage data for individual users and the second section has similar information for groups.

Tu je rozpis údajov zobrazených na jednotlivých dlaždiciach:Here's a breakdown of what you can see in each tile:

 • Konkrétny počet tabúľ, zostáv a množín údajov v používateľskom pracovnom priestore.Distinct count of all dashboards, reports, and datasets in the user workspace.

  Konkrétny počet tabúľ, zostáv, množín údajov

 • Najpoužívanejšia tabuľa podľa počtu používateľov, ktorí k nej majú prístup.Most consumed dashboard by number of users who can access it. Príklad: Máte tabuľu, ktorú ste zdieľali s troma používateľmi.For example: You have a dashboard that you shared with three users. Tabuľu ste pridali aj do balíka obsahu, ku ktorému sa pripojili dvaja rôzni používatelia.You also added the dashboard to a content pack that two different users connected to. Počet používateľov v prípade tejto tabule by bol 6 (1 + 3 + 2).The dashboard's count would be 6 (1 + 3 + 2).

  Najpoužívanejšie tabule

 • Najpopulárnejší obsah, ku ktorému sa pripájali používatelia.The most popular content users connected to. Týmto obsahom môže byť čokoľvek, k čomu môžu používatelia získať prístup pomocou procesu Získať údaje, ako napríklad balíky obsahu SaaS, balíky obsahu organizácie, súbory alebo databázy.The content would be anything the users could reach through the Get Data process, such as SaaS content packs, Organizational content packs, files, or databases.

  Najpoužívanejšie balíky

 • Zobrazenie najaktívnejších používateľov podľa počtu ich tabúľ. Tento počet zahŕňa tabule vytvorené daným používateľom a tabule, ktoré s ním zdieľajú iní používatelia.A view of your top users based on how many dashboards they have, both dashboards they created themselves and dashboards shared to them.

  Najaktívnejší používatelia – tabule

 • Zobrazenie najaktívnejších používateľov podľa počtu ich zostáv.A view of your top users based on how many reports they have.

  Najaktívnejší používatelia – zostavy

Druhá sekcia zobrazuje rovnaký typ informácií, avšak na základe skupín.The second section shows the same type of information, but based on groups. Táto sekcia vám umožňuje vám zistiť, ktoré skupiny vo vašej organizácii sú najaktívnejšie a aký druh obsahu používajú.This section lets you see which groups in your organization are most active and what kind of content they're consuming.

Pomocou týchto informácií môžete získať reálne prehľady o tom, ako ľudia používajú službu Power BI vo vašej organizácii.With this information, you can get real insights into how people are using Power BI across your organization.

Ovládanie metriky používaniaControl usage metrics

Zostavy metrík používania sú funkciou, ktorú môžu správcovia služby Power BI alebo globálni správcovia zapnúť alebo vypnúť.Usage metrics reports are a feature that the Power BI or global administrator can turn on or off. Správcovia majú možnosť podrobného ovládania toho, ktorí používatelia majú prístup k metrike používania.Administrators have granular control over which users have access to usage metrics. Túto možnosť majú predvolene zapnutú pre všetkých používateľov organizácie.They are On by default for all users in the organization.

Správcovia môžu tiež určiť, či tvorcovia obsahu môžu vidieť údaje v metrike používania podľa jednotlivých používateľov.Admins can also determine whether content creators can see per-user data in usage metrics.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o samotných zostavách, pozrite si tému Monitorovanie metriky používania pre tabule a zostavy Power BI.See Monitor usage metrics for Power BI dashboards and reports for details about the reports themselves.

Metriky používania pre tvorcov obsahuUsage metrics for content creators

 1. Na portáli na správu vyberte položky Nastavenia nájomníka > Nastavenia auditu a používania > Metriky používania pre tvorcov obsahu.In the Admin portal, select Tenant settings > Audit and usage settings > Usage metrics for content creators.

  Nastavenia metriky používania nájomníka na portáli správy

 2. Povoľte (alebo zakážte) metriky používania v ponuke Použiť.Enable (or disable) usage metrics > Apply.

  Povolené metriky používania

Údaje podľa používateľa v metrike používania pre tvorcov obsahuPer-user data in usage metrics for content creators

V metrike používania sú predvolene povolené údaje podľa používateľa a v zostave metriky sú zahrnuté informácie o konte.By default, per-user data is enabled for usage metrics, and account information is included in the metrics report. Ak informácie o konte nechcete zahrnúť pre niektorých alebo pre všetkých používateľov, túto funkciu zakážte pre konkrétnu skupinu zabezpečenia alebo pre celú organizáciu.If you don't want to include account information for some or all users, disable the feature for specified security groups or for an entire organization. Informácie o konte sa potom zobrazia v zostave ako Bez názvu.Account information then shows in the report as Unnamed.

Údaje o používaní podľa jednotlivých používateľov

Odstránenie celého existujúceho obsahu metriky používaniaDelete all existing usage metrics content

Pri zákaze metriky používania pre celú organizáciu správcovia môžu vybrať buď jednu, alebo obe možnosti:When disabling usage metrics for their entire organization, admins can also choose one or both options to:

 • Odstrániť celý obsahu existujúcej metriky používania a odstrániť tak všetky existujúce dlaždice zostáv a tabúľ vytvorené pomocou zostáv a množín údajov metriky používania.Delete all existing usage metrics content to delete all existing reports and dashboard tiles that were built using the usage metrics reports and datasets. Táto možnosť odstráni celý prístup k údajom metrík používania pre všetkých používateľov v organizácii, ktorí ich už môžu používať.This option removes all access to usage metrics data for all users in the organization who may already be using it.
 • Odstrániť všetky údaje pre jednotlivých používateľov v aktuálnom obsahu metriky používania a odstrániť celý prístup k údajom pre jednotlivých používateľov pre všetkých používateľov organizácie, ktorí ich už môžu používať.Delete all existing per-user data in current usage metrics content to remove all access to per-user data for all users in the organization who may already be using it.

Postupujte obozretne, pretože odstránenie existujúceho použitia a metriky obsahu podľa jednotlivých používateľov nemožno vrátiť späť.Be careful, because deleting existing usage and per-user metrics content is irreversible.

PoužívateliaUsers

V Centre spravovania služby Microsoft 365 spravujete používateľov, skupiny a správcov služby Power BI.You manage Power BI users, groups, and admins in the Microsoft 365 admin center. Karta Používatelia obsahuje prepojenie na centrum spravovania.The Users tab provides a link to the admin center.

Prejdite do Centra spravovania služby Microsoft 365

Denníky audituAudit logs

V Centre zabezpečenia a dodržiavania súladu služieb Office 365 spravujete denníky auditu služby Power BI.You manage Power BI audit logs in the Office 365 Security & Compliance center. Karta Denníky auditu obsahuje prepojenie na Centrum zabezpečenia a dodržiavania súladu.The Audit logs tab provides a link to the Security & Compliance center. Ďalšie informácie nájdete v téme Sledovanie aktivít používateľa v službe Power BI.To learn more, see Track user activities in Power BI.

Ak chcete použiť denníky auditu, uistite sa, že nastavenie Vytvárať denníky auditu na vykonávanie auditov internej aktivity a zachovanie súladu je povolené.To use audit logs, make sure the Create audit logs for internal activity auditing and compliance setting is enabled.

Nastavenia nájomníkaTenant settings

Nastavenia nájomníka poskytujú podrobnú kontrolu nad funkciami, ktoré možno povoliť pre vašu organizáciu.Tenant settings enable fine-grained control over the features that are made available to your organization. Ak máte obavy o citlivé údaje, je možné, že niektoré naše funkcie nie sú pre vašu organizáciu vhodné alebo budete chcieť konkrétnu funkciu sprístupniť len pre určitú skupinu.If you have concerns around sensitive data, some of our features may not be right for your organization, or you may only want a particular feature to be available to a specific group.

Poznámka

Nastavenia nájomníka, ktoré kontrolujú dostupnosť funkcií v používateľskom rozhraní služby Power BI, môžu pomôcť pri vytváraní politík riadenia, ale nepredstavujú bezpečnostné opatrenie.Tenant settings that control the availability of features in the Power BI user interface can help to establish governance policies, but they're not a security measure. Nastavenie Exportovať údaje napríklad neobmedzuje povolenia používateľa služby Power BI týkajúce sa množiny údajov.For example, the Export data setting doesn't restrict the permissions of a Power BI user on a dataset. Používatelia služby Power BI s prístupom na čítanie k množine údajov majú povolenie na dotazovanie tejto množiny údajov a môžu zachovať výsledky bez použitia funkcie Exportovať údaje v používateľskom rozhraní služby Power BI.Power BI users with read access to a dataset have the permission to query this dataset and might be able to persist the results without using the Export data feature in the Power BI user interface.

Nasledujúci obrázok zobrazuje niekoľko nastavení na karte Nastavenia nájomníka.The following image shows several settings on the Tenant settings tab.

Nastavenia nájomníka

Poznámka

Kým sa zmena nastavenia prejaví u všetkých používateľov v organizácii, môže to trvať až 15 minút.It can take up to 15 minutes for a setting change to take effect for everyone in your organization.

Nastavenia môžu mať niektorý z troch stavov:Settings can have one of three states:

 • Zakázané v celej organizácii: Túto funkciu nemôže používať nikto vo vašej organizácii.Disabled for the entire organization: No one in your organization can use this feature.

  Nastavenie Zakázané všetky

 • Povolené v celej organizácii: Túto funkciu môžu používať všetci používatelia vo vašej organizácii.Enabled for the entire organization: Everyone in your organization can use this feature.

  Nastavenie Povolené všetky

 • Povolené v časti organizácie: Špecifické skupiny zabezpečenia vo vašej organizácii môžu túto funkciu používať.Enabled for a subset of the organization: Specific security groups in your organization are allowed to use this feature.

  Funkciu tiež môžete povoliť pre celú organizáciu okrem konkrétnych skupín zabezpečenia.You can also enable a feature for your entire organization, Except specific security groups.

  Nastavenie Povolená podmnožina

  Nastavenia môžete aj skombinovať a povoliť funkciu iba pre konkrétnu skupinu používateľov a zároveň ju pre inú skupinu používateľov zakázať.You can also combine settings to enable the feature only for a specific group of users and also disable it for a group of users. Pomocou tohto prístupu zabezpečíte, že určití používatelia nebudú mať prístup k funkcii ani v prípade, ak sú členmi skupiny, ktorá má používanie povolené.Using this approach ensures that certain users don't have access to the feature even if they're in the allowed group. Pre používateľa sa použije najviac obmedzujúce nastavenie.The most restrictive setting for a user applies.

  Nastavenie Povolená výnimka

Nasledujúcich niekoľko častí poskytuje prehľad o rôznych typoch nastavení nájomníka.The next few sections provide an overview of the different types of tenant settings.

Nastavenia Pomocníka a podporyHelp and support settings

Publikovanie informácií o získaní pomociPublish "Get Help" information

Publikovanie informácií na získanie pomoci

Správcovia môžu určiť interné URL adresy, ktoré prepíšu cieľ prepojení v ponuke Pomocníka služby Power BI a prepojenia týkajúce sa inovácie licencie.Admins can specify internal URLs to override the destination of links on the Power BI help menu and for license upgrades. Ak sú nastavené vlastné URL adresy, používatelia v organizácii prejdú na interné zdroje pomoci a podpory, nie na predvolené cieľové umiestnenia.If custom URLs are set, users in the organization go to internal help and support resources instead of the default destinations. Prispôsobiť je možné tieto cieľové umiestnenia zdrojov:The following resource destinations can be customized:

 • Learn.Learn. Toto prepojenie ponuky Pomocníka predvolene smeruje na zoznam všetkých študijných programov a modulov o službe Power BI.By default, this help menu link targets a list of all our Power BI learning paths and modules. Ak chcete, aby toto prepojenie smerovalo radšej na interné školiace zdroje, nastavte vlastnú URL adresu pre položku Dokumentácia školenia.To direct this link to internal training resources instead, set a custom URL for Training documentation.

 • Komunita.Community. Ak chcete, aby používatelia z ponuky Pomocníka prešli na interné fórum a nie na komunitu Power BI, nastavte vlastnú URL adresu pre položku Diskusné fórum.To take users to an internal forum from the help menu, instead of to the Power BI Community, set a custom URL for Discussion forum.

 • Inovácie licencií.Licensing upgrades. Používateľom s licenciou Power BI (free) sa počas používania služby môže zobrazovať príležitosť inovovať svoje konto na službu Power BI Pro.Users with a Power BI (free) license may be presented with the opportunity to upgrade their account to Power BI Pro while using the service. Ak pre položku Žiadosti o licencie zadáte internú URL adresu, presmerujete používateľov na interný postup žiadania a nákupu, čím predídete svojpomocnému nákupu.If you specify an internal URL for Licensing requests, you redirect users to an internal request and purchase flow and prevent self-service purchase. Ak chcete používateľom zabrániť v nákupe licencií, ale nevadí vám, ak začnú používať skúšobnú verziu služby Power BI Pro, pozrite si časť Povolenie používateľom vyskúšať verziu Power BI Pro, kde zistíte, ako oddeliť možnosť nákupu a vyskúšania.If you want to prevent users from buying licenses, but are okay with letting users start a Power BI Pro trial, see Allow users to try Power BI Pro to separate the buy and try experiences.

 • Získať pomoc.Get help. Ak chcete, aby používatelia z ponuky Pomocníka prešli na internú technickú podporu a nie na technickú podporu Power BI, nastavte vlastnú URL adresu pre položku Oddelenie technickej podpory.To take users to an internal help desk from the help menu, instead of to Power BI Support, set a custom URL for Help Desk.

Prijímanie e-mailových oznámení o výpadkoch alebo incidentoch službyReceive email notifications for service outages or incidents

Skupiny zabezpečenia s podporou e-mailu prijmú e-mailové oznámenia, ak je tento nájomník ovplyvnený výpadkom alebo incidentom služby.Mail-enabled security groups will receive email notifications if this tenant is impacted by a service outage or incident. Ďalšie informácie získate v téme Oznámenia o prerušení služby.Learn more about Service interruption notifications.

Povolenie používateľom vyskúšať verziu Power BI ProAllow users to try Power BI Pro

Používateľské rozhranie nastavení Povoliť používateľom vyskúšať verziu Power BI Pro

Nastavenie Povoliť používateľom vyskúšať verziu Power BI Pro je predvolene povolené.The setting to Allow users to try Power BI Pro is enabled by default. Toto nastavenie zlepšuje vašu kontrolu nad tým, ako používatelia získavajú licencie na službu Power BI Pro.This setting increases your control over how users acquire Power BI Pro licenses. V prípadoch, kedy ste zablokovali samoobslužný nákup, umožňuje toto nastavenie používateľom spustiť skúšobnú verziu služby Power BI Pro.In scenarios where you have blocked self-service purchase, this setting lets users start a Power BI Pro trial. Možnosti koncových používateľov závisia od toho, ako skombinujete nastavenia licencie.The end-user experience depends on how you combine license settings. V tabuľke nižšie sa uvádza, aký vplyv majú rôzne kombinácie nastavení na možnosti inovácie zo služby Power BI (free) na službu Power BI Pro:The table below shows how the upgrade experience from Power BI (free) to Power BI Pro is affected by different setting combinations:

Nastavenie samoobslužného nákupuSelf-service purchase setting Nastavenie Povoliť používateľom vyskúšať verziu Power BI ProAllow user to try Power BI Pro setting Možnosti pre koncového používateľaEnd-user experience
PovolenéEnabled ZakázanéDisabled Používateľ si môže kúpiť licenciu na verziu Pro, ale nemôže spustiť skúšobnú verziuUser can buy a Pro license, but can't start a trial
PovolenéEnabled PovolenéEnabled Používateľ môže spustiť bezplatnú skúšobnú verziu Pro a môže inovovať na platenú licenciuUser can start a free trial of Pro and can upgrade to a paid license
ZakázanéDisabled ZakázanéDisabled Používateľovi sa zobrazí hlásenie, aby kontaktoval správcu IT a požiadal ho o licenciuUser sees a message to contact the IT admin to request a license
ZakázanéDisabled PovolenéEnabled Používateľ môže spustiť skúšobnú verziu Pro, ale ak chce získať platenú licenciu, musí kontaktovať správcu ITUser can start a Pro trial, but must contact the IT admin to get a paid license

Poznámka

Pre žiadosti o licencie môžete pridať internú URL adresu v časti Nastavenia Pomocníka a podpory.You can add an internal URL for licensing requests in Help and support settings. Ak nastavíte URL adresu, prepíše predvolené možnosti samoobslužného nákupu.If you set the URL, it overrides the default self-service purchase experience. Nevykoná sa tak presmerovanie registrácie na získanie skúšobnej verzie licencie na Power BI Pro.It doesn't redirect signup for a Power BI Pro license trial. Používatelia, ktorí si podľa prípadov popísaných v predchádzajúcej tabuľke môžu kúpiť licenciu, budú presmerovaní na vaše internú URL adresu.Users who can buy a license in the scenarios described in the table above are redirected to your internal URL.

Ďalšie informácie nájdete v téme Povolenie alebo zakázanie samoobslužnej registrácie a nakupovania.To learn more, see Enable or disable self-service sign-up and purchasing.

Nastavenia pracovného priestoruWorkspace settings

V časti Nastavenia nájomníka má portál na správu tri sekcie na riadenie pracovných priestorov:In Tenant settings, the admin portal has three sections for controlling workspaces:

Vytvorenie nových pracovných priestorovCreate the new workspaces

Pracovné priestory sú miestami, kde používatelia spolupracujú na tabuliach, zostavách a ďalšom obsahu.Workspaces are places where users collaborate on dashboards, reports, and other content. Správcovia používajú nastavenie Vytvoriť pracovné priestory (nové prostredia pracovných priestorov na určenie používateľov, ktorí môžu v organizácii vytvárať pracovné priestory.Admins use the Create workspaces (new workspace experience setting to indicate which users in the organization can create workspaces. Správcovia môžu umožniť vytváranie nových prostredí pracovných priestorov u všetkým používateľom alebo žiadnemu používateľovi.Admins can allow everybody or nobody in an organization to create new workspace experience workspaces. Môžu tiež vytváranie obmedziť na členov konkrétnej skupiny zabezpečenia.They can also limit creation to members of specific security groups. Ďalšie informácie o pracovných priestoroch.Learn more about workspaces.

Vytváranie nových prostredí pracovných priestorov

Správa klasických pracovných priestorov založených na funkcii Skupiny v Microsoft 365 naďalej prebieha v portáli na správu a v službe Azure Active Directory.For classic workspaces based on Microsoft 365 Groups, administration continues to occur in admin portal and Azure Active Directory.

Poznámka

Nastavenie Vytvoriť pracovné priestory (nové funkcie pracovných priestorov) umožňuje, aby mohli vytvárať nové pracovné priestory v službe Power BI predvolene len tí používatelia, ktorí môžu vytvárať Skupiny v Microsoft 365.The Create workspaces (new workspace experience) setting defaults to allowing only users who can create Microsoft 365 Groups to create the new Power BI workspaces. Nezabudnite nastaviť hodnotu na portáli na správu služby Power BI a zabezpečiť, aby ich mohli vytvárať len príslušní používatelia.Be sure to set a value in the Power BI admin portal to ensure appropriate users can create them.

Zoznam pracovných priestorovList of workspaces

Portál na správu má ďalšiu časť nastavení o pracovných priestoroch vo vašom nájomníkovi.The admin portal has another section of settings about the workspaces in your tenant. V tejto časti môžete zoradiť a filtrovať zoznam pracovných priestorov a zobraziť podrobnosti o každom pracovnom priestore.In that section, you can sort and filter the list of workspaces and display the details for each workspace. Podrobnosti nájdete v časti Pracovné priestory.See Workspaces in this article for details.

Publikovanie balíkov obsahu a aplikáciíPublish content packs and apps

Na portáli pre správcov môžete tiež regulovať, ktorí používatelia majú povolenia na distribúciu aplikácií pre organizáciu.In the admin portal, you also control which users have permissions to distribute apps to the organization. Pozrite si časť Publikovať balíky obsahu a aplikácie pre celú organizáciu v tomto článku, kde nájdete podrobnosti.See Publish content packs and apps to the entire organization in this article for details.

Používanie množín údajov v rámci pracovných priestorovUse datasets across workspaces

Správcovia môžu určiť používateľov, ktorí môžu v organizácii používať množiny údajov vo všetkých pracovných priestoroch.Admins can control which users in the organization can use datasets across workspaces. Keď je toto nastavenie povolené, používatelia aj naďalej potrebujú povolenie na vytváranie pre konkrétnu množinu údajov.When this setting is enabled, users still need the required Build permission for a specific dataset.

Vytváranie nových prostredí pracovných priestorov

Ďalšie informácie nájdete v téme Úvodné informácie o množinách údajov v pracovných priestoroch.For more information, see Intro to datasets across workspaces.

Blokovanie vytvorenia klasického pracovného priestoruBlock classic workspace creation

Správcovia môžu riadiť, či organizácia môže vytvárať klasické pracovné priestory.Admins can control whether the organization can create classic workspaces. Keď je toto nastavenie povolené, používatelia, ktorí vytvárajú pracovný priestor, môžu vytvoriť len nové prostredie pracovných priestorov.When this setting is enabled, users who create a workspace can only create new workspace experience workspaces.

Blokovanie vytvorenia klasického pracovného priestoru

Ak je táto možnosť povolená, v zozname pracovných priestorov služby Power BI sa nezobrazujú novovytvorené skupiny v Office 365.When enabled, newly created Office 365 Groups won't be shown in the Power BI workspaces list. Existujúce klasické pracovné priestory sa v zozname zobrazujú naďalej.Existing classic workspaces continue to be shown in the list. Keď je toto nastavenie zakázané, v zozname pracovných priestorov sa zobrazia všetky skupiny v Office 365, ktorých je používateľ členom.When the setting is disabled, all Office 365 Groups the user is a member of appear in the workspaces list. Prečítajte si ďalšie informácie o novom prostredí pracovných priestorov.Read more about the new workspace experience workspaces.

Nastavenia exportu a zdieľaniaExport and sharing settings

Povoliť hosťovským používateľom služby Azure Active Directory získať prístup k Power BIAllow Azure Active Directory guest users to access Power BI

Povolením tohto nastavenia povolíte hosťovským používateľom služby Azure Active Directory Business-to-Business (Azure AD B2B) prístup k Power BI.Enabling this setting allows Azure Active Directory Business-to-Business (Azure AD B2B) guest users to access Power BI. Ak toto nastavenie zakážete, hosťovským používateľom sa pri pokuse o prístup k službe Power BI zobrazí chyba.If you disable this setting, guest users receive an error when trying to access Power BI. Keď toto nastavenie zakážete pre celú organizáciu, tiež tým zabránite používateľom pozývať hostí do vašej organizácie.Disabling this setting for the entire organization also prevents users from inviting guests to your organization. Pomocou možnosti konkrétnych skupín zabezpečenia môžete kontrolovať, ktorí hosťovskí používatelia môžu získať prístup do služby Power BI.Use the specific security groups option to control which guest users can access Power BI.

Povoliť hosťovským používateľom služby Azure Active Directory získať prístup k Power BI

Pozvať externých používateľov do organizácieInvite external users to your organization

Nastavenie Pozvať externých používateľov do organizácie umožňuje organizáciám vybrať, či je možné pozvať nových externých používateľov do organizácie prostredníctvom možností zdieľania alebo povolení v službe Power BI.The Invite external users to your organization setting helps organizations choose whether new external users can be invited to the organization through Power BI sharing and permissions experiences. Ak je toto nastavenie zakázané, externého používateľa nie je možné pridať do organizácie prostredníctvom služby Power BI, ak už tento používateľ nie je v organizácii hosťovským používateľom.If the setting is disabled, an external user who isn't already a guest user in the organization, can’t be added to the organization through Power BI.

Pozvať externých používateľov do organizácie

Dôležité

Toto nastavenie sa predtým nazývalo Zdieľať obsah s externými používateľmi.This setting was previously called “Share content with external users”. Revidovaný názov presnejšie vyjadruje, čo nastavenie skutočne robí.The revised name reflects more accurately what the setting does.

Ak chcete pozvať externých používateľov do organizácie, používateľ potrebuje v Azure Active Directory aj rolu Pozývateľ hostí.To invite external users to your organization, a user also needs the Azure Active Directory Guest Inviter role. Toto nastavenie len kontroluje možnosť pozývať prostredníctvom služby Power BI.This setting only controls the ability to invite through Power BI.

Publikovanie na webePublish to web

Ako správca služby Power BI máte v nastavení Publikovať na webe možnosti, ktoré umožňujú používateľom vytvárať vkladacie kódy na publikovanie zostáv na webe.As a Power BI admin, the Publish to web setting gives you options that let users create embed codes to publish reports to the web. Pomocou tejto funkcie sa dá zostava spolu s údajmi, ktoré obsahuje, sprístupniť komukoľvek na webe.This functionality makes the report and its data available to anyone on the web. Získajte ďalšie informácie o publikovaní na webe.Learn more about publishing to the web.

Poznámka

Iba správcovia služby Power BI môžu povoliť vytváranie nových vkladacích kódov publikovania na web.Only Power BI admins can allow creating new publish to web embed codes. Organizácie môžu mať existujúce vkladacie kódy.Organizations may have existing embed codes. Aktuálne publikované zostavy môžete skontrolovať v časti Vkladacie kódy na portáli na správu.See the Embed codes section of the admin portal to review currently published reports.

Nasledujúci obrázok zobrazuje ponuku Ďalšie možnosti (...) pre zostavu, keď je povolené nastavenie Publikovať na webe.The following image shows the More options (...) menu for a report when the Publish to web setting is enabled.

Publikovať na webe v ponuke ďalších možnosti

Nastavenie Publikovať na webe na portáli na správu obsahuje možnosti, pre ktoré môžu používatelia vytvárať vkladacie kódy.The Publish to web setting in the admin portal gives options for which users can create embed codes.

Nastavenie Publikovať na webe

Správcovia môžu pre nastavenie Publikovať na webe vybrať možnosť Povoliť a pre nastavenie Vyberte spôsob fungovania vkladacích kódov vybrať možnosť Povoliť iba existujúce vkladacie kódy.Admins can set Publish to web to Enabled and Choose how embed codes work to Allow only existing embed codes. V takom prípade používatelia môžu vytvárať vkladacie kódy, ale musia sa obrátiť na správcu služby Power BI, aby im to povolil.In that case, users can create embed codes, but they have to contact the Power BI admin to allow them do so.

Výzva Publikovať na webe

Používateľom sa v používateľskom rozhraní zobrazia rôzne možnosti v závislosti od nastavenia Publikovať na webe.Users see different options in the UI based on what the Publish to web setting is.

VlastnosťFeature Povolené v celej organizáciiEnabled for entire organization Zakázané v celej organizáciiDisabled for entire organization Konkrétne skupiny zabezpečeniaSpecific security groups
Publikovať na webe v ponuke zostavy Ďalšie možnosti (...)Publish to web under report More options (...) menu Povolené pre všetkýchEnabled for all Nie je viditeľné pre všetkýchNot visible for all Viditeľné len pre oprávnených používateľov alebo skupiny.Only visible for authorized users or groups.
Spravovať vkladacie kódy v časti NastaveniaManage embed codes under Settings Povolené pre všetkýchEnabled for all Povolené pre všetkýchEnabled for all Povolené pre všetkýchEnabled for all

Možnosť * Odstrániť len pre oprávnených používateľov alebo skupiny* Delete option only for authorized users or groups.
Možnosť * Získať kódy povolená pre všetkých* Get codes enabled for all.
Vkladacie kódy v rámci portálu na správuEmbed codes within admin portal Zobrazí sa niektorý z nasledujúcich stavov:Status reflects one of the following:
* Aktívne* Active
* Nepodporované* Not supported
* Zablokované* Blocked
Zobrazí sa stav NeaktívneStatus displays Disabled Zobrazí sa niektorý z nasledujúcich stavov:Status reflects one of the following:
* Aktívne* Active
* Nepodporované* Not supported
* Zablokované* Blocked

Ak používateľ na základe nastavenia nájomníka nemá oprávnenie, zobrazí sa stav Porušené.If a user isn't authorized based on the tenant setting, status displays infringed.
Existujúce publikované zostavyExisting published reports Všetky povolenéAll enabled Všetky zakázanéAll disabled Zostavy sa naďalej vykresľujú pre všetkých.Reports continue to render for all.

Exportovať údajeExport data

Používatelia v organizácii môžu exportovať údaje z dlaždice alebo vizualizácie.Users in the organization can export data from a tile or visualization. Toto nastavenie ovláda funkcie Analyzovať v Exceli, exportovania do formátu .csv, sťahovania množín údajov (.pbix) a dynamického pripojenia služby Power BI.This setting controls Analyze in Excel, export to .csv, dataset downloads (.pbix), and Power BI Service Live Connect features. Zistite viac o exportovaní údajov z dlaždice alebo vizuálu.Learn more about exporting data from a tile or visual.

Poznámka

Pred zavedením nastavenia Exportovať do Excelu toto nastavenie ovládalo aj exportovanie údajov do excelových súborov.Before the introduction of the Export to Excel setting, this setting also controlled exporting data to Excel files. Podrobnosti nájdete v poznámke pod časťou Exportovať do Excelu.See the note under Export to Excel for detail.

Nastavenie Exportovať údaje

Nasledujúci obrázok zobrazuje možnosť exportovania údajov z dlaždice.The following image shows the option to export data from a tile.

Exportovať údaje z dlaždice

Poznámka

Keď je zakázaná funkcia Exportovať údaje, používatelia nebudú môcť používať ani funkciu Analyzovať v Exceli a dynamické pripojenie služby Power BI.Disabling Export Data also prevents users from using the Analyze in Excel feature, as well as using the Power BI service live connection.

Exportovať do ExceluExport to Excel

Používatelia v organizácii môžu exportovať údaje z vizualizácie do excelového súboru.Users in the organization can export the data from a visualization to an Excel file.

Nastavenie Exportovať do Excelu

Dôležité

Pred zavedením nastavenia Exportovať do Excelu bolo exportovanie údajov do excelového súboru ovládané nastavením Exportovať údaje.Before the introduction of the Export to Excel setting, exporting to an Excel file was controlled by the Export data setting. Preto v prípade nájomníkov, ktorí existovali už pred zavedením nastavenia Exportovať do Excelu, sa pri prvej kontrole nastavenia Exportovať do Excelu správcom služby Power BI zobrazí, že obsahuje nepoužité zmeny.Therefore, on tenants that existed before the introduction of the Export to Excel setting, the first time Power BI admins look at the Export to Excel setting they will see that it has Unapplied changes. Tieto zmeny musia najprv použiť, aby sa nové nastavenie prejavilo.They must apply these changes in order for the new setting to take effect. V opačnom prípade bude exportovanie do excelového súboru naďalej ovládané nastavením Exportovať údaje.Otherwise, exporting to an Excel file will continue to be controlled by the Export data setting.

Exportovať zostavy ako powerpointové prezentácie alebo PDF dokumentyExport reports as PowerPoint presentations or PDF documents

Používatelia v organizácii môžu exportovať zostavy Power BI ako powerpointové súbory alebo PDF dokumenty.Users in the organization can export Power BI reports as PowerPoint files or PDF documents. Ďalšie informácieLearn more

Nasledujúci obrázok zobrazuje ponuku Súbor pre zostavu, keď je povolené nastavenie Exportovať zostavy ako powerpointové prezentácie alebo PDF dokumenty.The following image shows the File menu for a report when the Export reports as PowerPoint presentations or PDF documents setting is enabled.

Exportovať zostavy ako powerpointové prezentácie

Používatelia v organizácii môžu tlačiť tabule a zostavy.Users in the organization can print dashboards and reports. Ďalšie informácieLearn more

Nasledujúci obrázok zobrazuje možnosť tlače tabule.The following image shows the option to print a dashboard.

Tlačiť tabuľu

Nasledujúci obrázok zobrazuje ponuku Súbor pre zostavu, keď je povolené nastavenie Tlačiť tabule a zostavy.The following image shows the File menu for a report when the Print dashboards and reports setting is enabled.

Tlačiť zostavu

Povoliť externým hosťovským používateľom upravovať a spravovať obsah v organizáciiAllow external guest users to edit and manage content in the organization

Hosťovskí používatelia v službe Azure AD B2B môžu upravovať a spravovať obsah v organizácii.Azure AD B2B guest users can edit and manage content in the organization. Ďalšie informácieLearn more

Nasledujúci obrázok zobrazuje možnosť Povoliť externým hosťovským používateľom upravovať a spravovať obsah v organizácii.The following image shows the option to Allow external guest users to edit and manage content in the organization.

Povoliť externým hosťovským používateľom upravovať a spravovať obsah v organizácii

Na portáli pre správcov môžete tiež regulovať, ktorí používatelia majú povolenia na pozvanie externých používateľov pre organizáciu.In the admin portal, you also control which users have permissions to invite external users to the organization. Podrobnosti nájdete v časti Zdieľanie obsahu s externými používateľmi v tomto článku.See Share content with external users in this article for details.

Prihlásenia na odber e-mailovEmail Subscriptions

Používatelia v organizácii môžu vytvárať predplatné e-mailov.Users in the organization can create email subscriptions. Prečítajte si ďalšie informácie o predplatnom.Learn more about subscriptions.

Povoliť predplatné e-mailov

Povoľte niektorým alebo všetkým autorom zostáv vo vašej organizácii uvádzať svoj obsah v sekcii Odporúčané domovskej stránky služby Power BI.Allow some or all report authors in your organization to feature their content on the Featured section of Power BI Home. Noví používatelia uvidia odporúčaný obsah v hornej časti svojej domovskej stránky služby Power BI.New users will see featured content at the top of their Power BI Home page. Odporúčaný obsah sa posúva nadol po domovskej stránke, pretože používatelia pridávajú obľúbené, často používanéa nedávne položky.Featured content moves down the Home page as users add Favorites, frequents, and Recents.

Najskôr odporúčame začať s malou množinou propagátorov.We recommend starting with a small set of promoters first. Keď je umožnené, aby celá organizácia mohla uvádzať obsah na domovskej stránke, môže byť problematické sledovať všetok propagovaný obsah.Allowing the entire organization to feature content on Home may make it difficult to keep track of all the promoted content.

Po povolení odporúčaného obsahu ho môžete spravovať aj na portáli na správu.After you enable featured content, you can also manage it in the Admin portal. Pozrite tému Spravovať odporúčaný obsah v tomto článku, dočítate sa o ovládaní odporúčaného obsahu vo vašej doméne.See Manage featured content in this article to read about controlling featured content in your domain.

Nastavenia balíka obsahu a aplikácieContent pack and app settings

Publikovať balíky obsahu a aplikácie pre celú organizáciuPublish content packs and apps to the entire organization

Správcovia používajú toto nastavenie na rozhodnutie, ktorí používatelia môžu publikovať balíky obsahu a aplikácie pre celú organizáciu a nemusia ich teda publikovať pre konkrétne skupiny.Admins use this setting to decide which users can publish content packs and apps to the entire organization, rather than specific groups. Prečítajte si ďalšie informácie o publikovaní aplikácií.Learn more about publishing apps.

Nasledujúci obrázok zobrazuje možnosť Celá moja organizácia pri vytváraní balíka obsahu.The following image shows the My entire organization option when creating a content pack.

Publikovať balík obsahu pre organizáciu

Vytváranie aplikácií šablón a balíkov obsahu organizácieCreate template apps and organizational content packs

Používatelia v organizácii môžu vytvárať aplikácie šablón a balíky obsahu organizácie, ktoré používajú množiny údajov postavené na jednom zdroji údajov v aplikácii Power BI Desktop.Users in the organization can create template apps and organizational content packs that use datasets built on one data source in Power BI Desktop. Ďalšie informácie o aplikáciách šablón.Learn more about template apps.

Ponúkať aplikácie koncovým používateľomPush apps to end users

Tvorcovia zostáv môžu aplikácie zdieľať priamo s koncovými používateľmi bez nutnosti inštalácie z AppSource.Report creators can share apps directly with end users without requiring installation from AppSource. Ďalšie informácie o automatickej inštalácii aplikácií pre koncových používateľov.Learn more about automatically installing apps for end users.

Nastavenia integrácieIntegration settings

Používať funkciu Analyzovať v Exceli s lokálnymi množinami údajovUse Analyze in Excel with on-premises datasets

Používatelia v organizácii môžu použiť Excel na prezeranie a interakciu s lokálnymi množinami údajov Power BI.Users in the organization can use Excel to view and interact with on-premises Power BI datasets. Ďalšie informácieLearn more

Poznámka

Keď je zakázaná funkcia Exportovať údaje, používatelia nebudú môcť používať ani funkciu Analyzovať v Exceli.Disabling Export Data also prevents users from using the Analyze in Excel feature.

Používať doplnok ArcGIS Maps for Power BIUse ArcGIS Maps for Power BI

Používatelia v organizácii môžu použiť vizualizáciu ArcGIS Maps for Power BI poskytovanú spoločnosťou Esri.Users in the organization can use the ArcGIS Maps for Power BI visualization provided by Esri. Ďalšie informácieLearn more

Použiť globálne vyhľadávanie pre Power BI (Preview)Use global search for Power BI (Preview)

Používatelia v organizácii môžu použiť externé funkcie vyhľadávania, ktoré sú založené na službe Azure Search.Users in the organization can use external search features that rely on Azure Search.

Nastavenie Povoliť pripojenia k odporúčaným tabuľkám v časti Nastavenia nájomníka umožňuje správcom služby Power BI kontrolovať, kto v organizácii môže používať odporúčané tabuľky v galérii typov údajov Excelu.Under Tenant settings, the Allow connections to featured tables setting lets Power BI admins control who in the organization can use featured tables in the Excel Data Types Gallery.

Vytváranie nových prostredí pracovných priestorov

Pripojenia k odporúčaným tabuľkám sú zakázané aj vtedy, ak je nastavenie Exportovať údaje nastavené na možnosť Zakázané.Connections to featured tables are also disabled if the Export data setting is set to Disabled.

Prečítajte si ďalšie informácie v téme Odporúčané tabuľky služby Power BI v Exceli.Read more about Power BI featured tables in Excel.

Nastavenie nájomníka funkcie Zdieľať v službe TeamsShare to Teams tenant setting

Nastavenie Zdieľať v službe Teams sa nachádza v časti Nastavenia nájomníka na portáli na správu služby Power BI.The Share to Teams setting is in the Tenant settings section of the Power BI admin portal. Toto nastavenie umožňuje organizáciám skryť tlačidlá Zdieľať v službe Teams v službe Power BI.The setting allows organizations to hide the Share to Teams buttons in the Power BI service. Ak je nastavená možnosť Zakázané, používateľom sa pri zobrazovaní zostáv a tabúľ v službe Power BI nebudú zobrazovať tlačidlá Zdieľať v službe Teams na paneli akcií alebo v kontextových ponukách.When set to disabled, users don't see Share to Teams buttons in the action bar or context menus when they view reports and dashboards in the Power BI service.

Snímka obrazovky znázorňujúca nastavenie nájomníka Zdieľať v službe Teams na portáli na správu služby Power BI.

Prečítajte si ďalšie informácie o zdieľaní obsahu služby Power BI so službou Teams.Read more about sharing Power BI content to Teams.

Nastavenia vizuálov RR visuals settings

Interakcia a zdieľanie vizuálov jazyka RInteract with and share R visuals

Používatelia v organizácii môžu pracovať s vizuálmi vytvorenými pomocou skriptov R a môžu ich zdieľať.Users in the organization can interact with and share visuals created with R scripts. Ďalšie informácieLearn more

Poznámka

Toto nastavenie sa vzťahuje na celú organizáciu a nemožno ho obmedziť na konkrétne skupiny.This setting applies to the entire organization and cannot be limited to specific groups.

Nastavenia auditu a používaniaAudit and usage settings

Vytváranie denníkov auditu na vykonávanie auditov internej aktivity a zachovanie súladuCreate audit logs for internal activity auditing and compliance

Používatelia v organizácii môžu použiť auditovanie na monitorovanie akcií vykonaných v službe Power BI inými používateľmi v organizácii.Users in the organization can use auditing to monitor actions taken in Power BI by other users in the organization. Ďalšie informácieLearn more

Ak sa majú zaznamenávať položky denníka auditu, toto nastavenie musí byť povolené.This setting must be enabled for audit log entries to be recorded. Od povolenia auditovania môže uplynúť až 48 hodín, kým bude možné zobraziť údaje auditu.There can be up to a 48 hour delay between enabling auditing and being able to view audit data. Ak sa údaje nezobrazia hneď, pozrite si denníky auditu neskôr.If you don't see data immediately, check the audit logs later. Podobné oneskorenie môže nastať aj medzi získaním povolenia na zobrazenie denníkov auditu a samotným prístupom k denníkom.There can be a similar delay between getting permission to view audit logs and being able to access the logs.

Poznámka

Toto nastavenie sa vzťahuje na celú organizáciu a nemožno ho obmedziť na konkrétne skupiny.This setting applies to the entire organization and cannot be limited to specific groups.

Metriky používania pre tvorcov obsahuUsage metrics for content creators

Používatelia v organizácii môžu vidieť metriky používania pre tabule a zostavy, ktoré vytvoria.Users in the organization can see usage metrics for dashboards and reports they create. Ďalšie informácieLearn more

Údaje podľa používateľa v metrike používania pre tvorcov obsahuPer-user data in usage metrics for content creators

Metriky používania pre tvorcov obsahu budú zobrazovať zobrazované mená a e-mailové adresy používateľov, ktorí majú prístup k obsahu.Usage metrics for content creators will expose display names and email addresses of users who are accessing content. Ďalšie informácieLearn more

Predvolene je nastavené množstvo údajov na používateľa pri používaní metrík a informácie o tvorcovi obsahu konta sú tiež súčasťou zostavy metriky.Per-user data is enabled for usage metrics by default, and content creator account information is included in the metrics report. Ak si neželáte zhromažďovať tieto informácie pre všetkých používateľov, môžete túto funkciu zakázať pre určité skupiny zabezpečenia alebo pre celú organizáciu.If you do not wish to gather this information for all users, you can disable the feature for specified security groups or for an entire organization. Informácie o konte pre vylúčených používateľov sa potom budú zobrazovať v zostave ako Bez názvu.Account information for the excluded users will then show in the report as Unnamed.

Nastavenia tabuleDashboard settings

Klasifikácia údajov pre tabuleData classification for dashboards

Používatelia v organizácii môžu označiť tabule klasifikáciami uvádzajúcimi úrovne zabezpečenia tabúľ.Users in the organization can tag dashboards with classifications that indicate dashboard security levels. Ďalšie informácieLearn more

Poznámka

Toto nastavenie sa vzťahuje na celú organizáciu a nemožno ho obmedziť na konkrétne skupiny.This setting applies to the entire organization and cannot be limited to specific groups.

Nastavenia pre vývojáraDeveloper settings

Vkladanie obsahu v aplikáciáchEmbed content in apps

Používatelia v organizácii môžu vkladať tabule a zostavy služby Power BI v aplikáciách Software as a Service (SaaS).Users in the organization can embed Power BI dashboards and reports in Software as a Service (SaaS) applications. Keď je toto nastavenie zakázané, používatelia nebudú môcť používať rozhrania REST API na vkladanie obsahu Power BI v rámci svojej aplikácie.Disabling this setting prevents users from being able to use the REST APIs to embed Power BI content within their application. Ďalšie informácieLearn more

Povoliť objektom služby používať rozhrania API služby Power BIAllow service principals to use Power BI APIs

Webové aplikácie zaregistrované v službe Azure Active Directory (Azure AD) použijú priradený objekt služby na prístup k rozhraniam Power BI API bez prihláseného používateľa.Web apps registered in Azure Active Directory (Azure AD) will use an assigned service principal to access Power BI APIs without a signed in user. Ak chcete aplikácii povoliť používanie overovania objektom služby, daný objekt služby sa musí nachádzať v povolenej skupine zabezpečenia.To allow an app to use service principal authentication, its service principal must be included in an allowed security group. Ďalšie informácieLearn more

Poznámka

Objekty služby dedia zo svojej skupiny zabezpečenia povolenia pre všetky nastavenia nájomníka služby Power BI.Service principals inherit the permissions for all Power BI tenant settings from their security group. Ak chcete povolenia obmedziť, vytvorte pre objekty služby vyhradenú skupinu zabezpečenia a pridajte ju do zoznamu Okrem konkrétnych skupín zabezpečenia, vďaka čomu budú mať relevantné povolené nastavenia služby Power BI.To restrict permissions, create a dedicated security group for service principals and add it to the 'Except specific security groups' list for the relevant, enabled Power BI settings.

Nastavenia toku údajovDataflow settings

Vytváranie a používanie tokov údajovCreate and use dataflows

Používatelia v organizácii môžu vytvárať aj používať toky údajov.Users in the organization can create and use dataflows. Prehľad tokov údajov nájdete v téme Samoobslužná príprava údajov v službe Power BI.For an overview of dataflows, see Self-service data prep in Power BI. Ak chcete povoliť toky údajov v kapacite Premium, pozrite si tému Konfigurácia vyťažení.To enable dataflows in a Premium capacity, see Configure workloads.

Poznámka

Toto nastavenie sa vzťahuje na celú organizáciu a nemožno ho obmedziť na konkrétne skupiny.This setting applies to the entire organization and cannot be limited to specific groups.

Nastavenia aplikácií šablónTemplate apps settings

Schopnosť aplikácií šablón publikovať alebo inštalovať aplikácie šablón sa ovláda tromi nastaveniami.Three settings control template apps ability to publish or install template apps.

Nastavenia aplikácií šablón v portáli na správu služby Power BI

Publikovanie aplikácií šablónPublish Template Apps

Používatelia v organizácii môžu vytvárať pracovné priestory aplikácií šablón.Users in the organization can create template apps workspaces. Kontrolujte, ktorí používatelia môžu publikovať aplikácie šablón alebo ich distribuovať klientom mimo organizácie prostredníctvom služby AppSource alebo inou metódou distribúcie.Control which users can publish template apps or distribute them to clients outside your organization by way of AppSource or other distribution methods.

Nastavenie publikovania aplikácií šablón je povolené pre celú organizáciu

Inštalácia aplikácií šablón uvedených na AppSourceInstall template apps listed on AppSource

Používatelia v organizácii si môžu stiahnuť a nainštalovať aplikácie šablón len zo služby AppSource.Users in the organization can download and install template apps only from AppSource. Kontrolujte, ktorí konkrétni používatelia alebo skupiny zabezpečenia si môžu nainštalovať aplikácie šablón zo služby AppSource.Control which specific users or security groups can install template apps from AppSource.

Nastavenie inštalácie aplikácií šablón

Inštalácia aplikácií šablón, ktoré nie sú uvedené na AppSourceInstall template apps not listed on AppSource

Kontrolujte, ktorí používatelia v organizácii si môžu stiahnuť a nainštalovať aplikácie šablón, ktoré nie sú uvedené na AppSource .Control which users in the organization can download and install template apps not listed on AppSource.

Nastavenie inštalácie aplikácií šablón, ktoré sa nenachádzajú v AppSource

Nastavenia kapacityCapacity settings

Power BI PremiumPower BI Premium

Na karte Power BI Premium môžete spravovať všetky kapacity Premium v službe Power BI (EM alebo P SKU) zakúpené pre vašu organizáciu.The Power BI Premium tab enables you to manage any Power BI Premium capacities (EM or P SKU) that have been purchased for your organization. Karta Power BI Premium sa zobrazí všetkým používateľom vo vašej organizácii, no jej obsah sa im zobrazí iba vtedy, ak majú priradenú rolu Správca kapacity alebo ak ide o používateľov s povoleniami na priraďovanie.All users within your organization can see the Power BI Premium tab, but they only see contents within it if they are assigned as either a Capacity admin or a user that has assignment permissions. Ak používateľ nemá žiadne povolenia, zobrazí sa mu nasledovné hlásenie.If a user does not have any permissions, the following message appears.

Žiadny prístup k nastaveniam kapacity Premium

Power BI EmbeddedPower BI Embedded

Karta Power BI Embedded umožňuje zobrazenie kapacít služby Power BI Embedded (A SKU), ktoré ste zakúpili pre svojho zákazníka.The Power BI Embedded tab enables you to view your Power BI Embedded (A SKU) capacities that you've purchased for your customer. Keďže jednotky A SKU možno zakúpiť len v službe Azure, vložené kapacity v službe Azure spravujete z portálu Azure.Since you can only purchase A SKUs from Azure, you manage embedded capacities in Azure from the Azure portal.

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako spravovať nastavenia služby Power BI Embedded (A SKU), pozrite si tému Čo je služba Power BI Embedded.For more information about how to manage Power BI Embedded (A SKU) settings, see What is Power BI Embedded.

Vkladacie kódyEmbed codes

Ako správca môžete zobraziť vkladacie kódy vytvorené pre vášho nájomníka a zdieľať zostavy verejne.As an administrator, you can view the embed codes that are generated for your tenant to share reports publicly. Kódy tiež môžete zrušiť alebo odstrániť.You can also revoke or delete codes. Ďalšie informácieLearn more

Vkladacie kódy v rámci portálu na správu služby Power BI

Vizuály pre organizácieOrganizational visuals

Všetky nastavenia správcu pre vizuály služby Power BI vrátane nastavení nájomníka pre vizuály služby Power BI sú popísané v téme Spravovanie nastavení správcu vizuálov Power BI.All the Power BI visuals admin settings, including Power BI visuals tenant settings, are described in Manage Power BI visuals admin settings.

Pripojenia služby Azure (Preview)Azure connections (preview)

Úložisko na úrovni nájomníka (Preview)Tenant-level storage (preview)

V predvolenom nastavení sa údaje používané s Power BI ukladajú do interného úložiska, ktoré poskytuje Power BI.By default, data used with Power BI is stored in internal storage provided by Power BI. S integráciou tokov údajov služby Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2) môžete ukladať svoje toky údajov v konte služby Azure Data Lake Storage Gen2 vo svojej organizácii.With the integration of dataflows and Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2), you can store your dataflows in your organization's Azure Data Lake Storage Gen2 account. Ďalšie informácie nájdete v téme Toky údajov a integrácia Azure Data Lake (Preview).For more information, see Dataflows and Azure Data Lake integration (Preview).

Povolenia pre úložisko na úrovni pracovného priestoru (Preview)Workspace-level storage permissions (preview)

Správcovia pracovného priestoru predvolene nemôžu pripojiť vlastné konto úložiska.By default, workspace admins can't connect their own storage account. Táto funkcia Preview umožňuje zapnúť nastavenie, ktoré povolí správcom pracovného priestoru pripojiť vlastné konto úložiska.This preview feature lets you turn on a setting that allows workspace admins to connect their own storage account.

Pracovné priestoryWorkspaces

Ako správca si môžete zobraziť pracovné priestory, ktoré existujú v rámci nájomníka, na karte Pracovné priestory. Na tejto karte môžete vykonávať tieto akcie:As an administrator, you can view the workspaces that exist in your tenant on the Workspaces tab. On this tab, you can perform these actions:

 • obnoviť zoznam pracovných priestorov a podrobnosti o nich;Refresh the list of workspaces and their details.
 • exportovať údaje o pracovných priestoroch do súboru .csv;Export the data about the workspaces to a .csv file.
 • zobraziť podrobnosti o pracovnom priestore vrátane jeho ID, používateľoch a ich rolách, ako aj jeho tabuliach, zostavách a množinách údajov;See details about a workspace, including its ID, its users and their roles, and its dashboards, reports, and datasets.
 • upraviť zoznam ľudí, ktorí majú prístupEdit the list of people who have access. (to znamená, že môžete odstrániť pracovný priestor – pridáteThis means you can delete the workspace. seba ako správcu pracovného priestoru, potom pracovný priestor otvoríte a odstránite);You can add yourself to a workspace as an admin, then open the workspace and delete it.
 • upraviť polia Názov a Popis.Edit the Name and Description fields.

Zoznam pracovných priestorov

Správcovia môžu tiež kontrolovať možnosť používateľov vytvárať pracovné priestory v novom prostredí pracovných priestorov alebo klasické pracovné priestory.Admins can also control users' ability to create new workspace experience workspaces, and classic workspaces. Podrobnosti nájdete v časti Nastavenia pracovného priestoru v tomto článku.See Workspace settings in this article for details.

Stĺpce tabuľky na karte Pracovné priestory zodpovedajú vlastnostiam vráteným funkciou rozhrania Rest API správcu služby Power BI pracovných priestorov.The table columns on the Workspaces tab correspond to the properties returned by the Power BI admin Rest API for workspaces. Osobné pracovné priestory sú typu Osobná skupina, klasické pracovné priestory sú typu Skupina a pracovné priestory s novým prostredím sú typu Pracovný priestor.Personal workspaces are of type PersonalGroup, classic workspaces are of type Group, and the new workspace experience workspaces are of type Workspace. Ďalšie informácie nájdete v téme Organizácia práce v nových pracovných priestorov.For more information, see Organize work in the new workspaces.

Na karte Pracovné priestory sa zobrazuje stav pre každý pracovný priestor.On the Workspaces tab, you see the state for each workspace. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podrobnejšie informácie o význame jednotlivých stavov.The following table gives more details about the meaning of those states.

ŠtátState PopisDescription
AktívnyActive Normálny pracovný priestor.A normal workspace. Neuvádza nič o používaní ani o obsahu, len to, že samotný pracovný priestor je „normálny“.It doesn't indicate anything about usage or what's inside, only that the workspace itself is "normal".
OsamotenýOrphaned Pracovný priestor bez správcu.A workspace with no admin user.
OdstránenýDeleted Odstránený pracovný priestor.A deleted workspace. Pre prípad potreby uchovávame dostatok metaúdajov na obnovenie pracovného priestoru až na 90 dní.For up to 90 days, we maintain enough metadata to restore the workspace if desired.
Odstraňuje saRemoving Pracovný priestor je v procese odstránenia, ale ešte nie je úplne odstránený.A workspace in the process of being deleted, but not gone yet. Používatelia môžu odstrániť svoje vlastné pracovné priestory, čím sa presunú do stavu Odstraňuje sa a napokon do stavu Odstránené.Users can delete their own workspaces, putting things into Removing and eventually Deleted.

Správcovia môžu pracovné priestory aj spravovať a obnovovať, buď pomocou portálu na správu, alebo pomocou rutín typu cmdlet prostredia PowerShell.Admins can also manage and recover workspaces, using either the admin portal or PowerShell cmdlets.

Zoznam pracovných priestorov

Vlastná značkaCustom branding

Ako správca môžete prispôsobiť vzhľad služby Power BI pre celú organizáciu.As an administrator, you can customize the look of Power BI for your whole organization. V súčasnosti máte k dispozícii tri hlavné možnosti:Currently there are three main options:

Možnosti vlastnej značky

 • Nahratie loga: Najlepšie výsledky získate nahratím loga uloženého vo formáte. png s veľkosťou 10 kB alebo menej a s rozmermi najmenej 200 x 30 pixelov.Upload Logo: For best results, upload a logo that's saved as a .png, 10 KB or smaller, and at least 200 x 30 pixels.

 • Nahratie titulného obrázka: Najlepšie výsledky získate nahratím titulného obrázka uloženého vo formáte .jpg alebo .png s veľkosťou 1 MB alebo menej a s rozmermi najmenej 1920 x 160 pixelov.Upload Cover image: For best results, upload a cover image that's saved as a .jpg or .png, 1 MB or smaller, and at least 1920 x 160 pixels.

 • Výber farby motívu: Motív si môžete vybrať na základe hexadecimálneho kódu, hodnoty RGB alebo z poskytnutej palety.Select Theme color: You are able to select your theme based on a hex #, RGB, value, or from the provided palette.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vlastná značka pre vašu organizáciu.For more information, see Custom branding for your organization.

Metriky ochranyProtection metrics

Keď pre Power BI povolíte službu Information Protection, na portáli na správu sa zobrazia metriky ochrany údajov.After you enable information protection for Power BI, data protection metrics are displayed in the admin portal. V zostave vidíte, ako označenia citlivosti pomáhajú chrániť váš obsah.The report shows how sensitivity labels help protect your content.

Ako správca nájomníka môžete spravovať všetky zostavy, tabule a aplikácie, ktoré boli propagované, do sekcie Odporúčané na stránke Power BI Domov v rámci svojej organizácie.As a Power BI admin, you can manage all the reports, dashboards, and apps that have been promoted to the Featured section on Power BI Home across your organization.

 • V portáli na správu vyberte položku Odporúčaný obsah.In the Admin portal, select Featured content.

Tu sa zobrazí prehľad, kto uviedol obsah, kedy bol uvedený, a všetky jeho relevantné metaúdaje.Here you see an overview of who featured the content, when it was featured, and all its relevant metadata. Ak niečo vyzerá podozrivé alebo chcete sekciu Odporúčané vymazať, môžete v prípade potreby odporúčaný obsah odstrániť.If something looks suspicious, or you want to clean up the Featured section, you can delete promoted content as needed.

Informácie o povolení odporúčaného obsahu nájdete v téme Odporúčaný obsah v tomto článku.See Featured content in this article for information about enabling featured content.

Ďalší postupNext steps

Spravovanie služby Power BI vo vašej organizáciiAdministering Power BI in your Organization
Pochopenie roly správcu služby Power BIUnderstanding the Power BI admin role
Auditovanie služby Power BI vo vašej organizáciiAuditing Power BI in your organization

Máte ďalšie otázky?More questions? Skúste sa informovať v komunite Power BITry asking the Power BI Community