Registrácia v službe Power BI pomocou novej skúšobnej verzie služby Microsoft 365Signing up for Power BI with a new Microsoft 365 Trial

V tomto článku sa popisuje alternatívny spôsob zaregistrovania sa do služby Power BI, ak ešte nemáte pracovné alebo školské e-mailové konto.This article describes an alternative way to sign up for the Power BI service, if you don't already have a work or school email account.

Ak máte problémy s registráciou v službe Power BI so svojou e-mailovou adresou, v prvom rade sa uistite, že ide o e-mailovú adresu, ktorú služba Power BI podporuje.If you're having problems signing up for Power BI with your email address, first make sure it's an email address that can be used with Power BI. Ak sa to nepodarí, zaregistrujte si skúšobnú verziu služby Microsoft 365 a vytvorte si pracovné konto.If that's not successful, sign up for a Microsoft 365 trial and create a work account. Potom použite toto nové pracovné konto a zaregistrujte sa v službe Power BI.Then, use that new work account to sign up for the Power BI service. Power BI budete môcť používať aj po uplynutí platnosti skúšobnej verzie služby Microsoft 365.You'll be able to use Power BI even after the Microsoft 365 trial expires.

Zaregistrujte sa a získajte skúšobnú verziu balíka Office v službe Microsoft 365Sign up for a Microsoft 365 trial of Office

Zaregistrujte si skúšobnú verziu služby Microsoft 365 na webovej lokalite Microsoft 365.Sign up for a Microsoft 365 trial on the Microsoft 365 web site. Ak ešte nemáte konto, spoločnosť Microsoft vás prevedie krokmi, ktorými si ho vytvoríte.If you don't already have an account, Microsoft will walk you through the steps to create one. Keďže komerčné e-mailové kontá (napríklad Hotmail a Gmail) nebudú v službe Microsoft 365 fungovať, vytvoríte si nové konto, ktoré fungovať bude.Since commercial email accounts (such as Hotmail and Gmail) won't work with Microsoft 365, you'll create a new account that will. Toto e-mailové konto bude vyzerať približne takto zalan@onmicrosoft.com.That email account will look something like zalan@onmicrosoft.com.

Vyberte položku Vyskúšať zdarma

Ak vyberiete možnosť Office 365 E5, vaša skúšobná verzia bude obsahovať službu Power BI Pro.If you select Office 365 E5, your trial will include Power BI Pro. Platnosť skúšobnej verzie služby Power BI Pro uplynie v rovnakom čase, ako platnosť vašej skúšobnej verzie Office 365 E5, čo je v súčasnosti 30 dní.The Power BI Pro trial will expire at the same time as your Office 365 E5 trial, which is currently 30 days. Ak vyberiete možnosť Office 365 E3, budete sa môcť zaregistrovať do služby Power BI ako bezplatný používateľ so 60-dňovou možnosťou inovovať na verziu Pro.If, instead, you select Office 365 E3, you'll be able to sign up for Power BI as a free user and upgrade to Pro for a 60-day trial.

 1. Zadajte svoju e-mailovú adresu.Enter your email address. Spoločnosť Microsoft vás bude informovať, či bude daná e-mailová adresa fungovať v službe Microsoft 365 alebo či si budete musieť vytvoriť novú.Microsoft will let you know if that email address will work with Microsoft 365 or if you'll need to create a new email address. uvítacia stránka

  Ak potrebujete novú e-mailovú adresu, spoločnosť Microsoft vás prevedie krokmi.If you need a new email address, Microsoft will walk you through the steps. Prvým krokom je vytvorenie nového konta.First step, creating a new account. Vyberte položku Nastaviť konto.Select Set up account.

  Vyberte si registráciu nového konta

 2. Zadajte podrobnosti nového konta.Enter details about the new account.

  vytvorte si pracovné alebo školské konto

 3. Vytvorte si novú e-mailovú adresu a heslo.Create your new email address and password. Vytvorte si nové prihlasovacie meno vo formáte you@yourcompany.onmicrosoft.com.Create a new sign-in name that looks like you@yourcompany.onmicrosoft.com. Toto je prihlasovacie meno, ktoré budete používať s novým pracovným alebo školským kontom a v službe Power BI.This is the sign-in you'll use with your new work or school account and with Power BI.

  Vyberte si registráciu nového konta

 4. A je to.That's it! Teraz máte e-mailovú adresu, ktorú môžete použiť na registráciu do služby Power BI.You now have an email address that you can use to sign up for Power BI. Čítajte ďalej, ak sa chcete zaregistrovať v službe Power BI ako jednotlivecHead on over to Sign up for the Power BI service as an individual

  zadajte svoje kontaktné informácie

  Možno budete musieť počkať, kým sa vytvorí nový nájomník.You may have to wait while your new tenant gets created.

Dôležité informácieImportant considerations

Ak by sa vám nedarilo prihlásiť pomocou nového konta, skúste použiť prehliadač v súkromnom režime.If you have any issues signing in with the new account, try using a private browser session.

Pomocou tohto spôsobu registrácie vytvoríte nového nájomníka organizácie a stanete sa jeho správcom.By using this signup method, you are creating a new organizational tenant and you'll become the administrator of the tenant. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je spravovanie služby Power BI?.For more information, see What is Power BI administration?. Do nájomníka môžete pridať nových používateľov a potom s nimi zdieľať obsah, ako je popísané v dokumentácii pre spravovanie služby Microsoft 365.You can add new users to your tenant, then share with them, as described in the Microsoft 365 admin documentation.

Ďalšie krokyNext steps

Čo je spravovanie služby Power BI?What is Power BI administration?
Licencovanie služby Power BI vo vašej organizáciiPower BI licensing in your organization
Registrácia jednotlivcov do služby Power BISigning up for Power BI as an individual

Máte ďalšie otázky?More questions? Skúste sa spýtať v komunite Power BITry asking the Power BI Community