Power BI pre zákazníkov zo štátnej správy USAPower BI for US government customers

Tento článok je určený pre zákazníkov zo štátnej správy USA, ktorí nasadzujú Power BI ako súčasť plánu služby Microsoft 365 Government.This article is for US government customers who are deploying Power BI as part of a Microsoft 365 Government plan. Plány pre štátnu správu sú navrhnuté tak, aby vyhovovali jedinečným potrebám organizácií, ktoré musia spĺňať normy USA na dodržiavanie súladu a zabezpečenie.Government plans are designed for the unique needs of organizations that must meet US compliance and security standards. Služba Power BI určená pre zákazníkov zo štátnej správy USA sa líši od komerčnej verzie služby Power BI.The Power BI service that's designed for US government customers differs from the commercial version of the Power BI service. Tieto rozdiely vo funkciách a možnostiach sú popísané v nasledujúcich častiach.These feature differences and capabilities are described in the following sections.

Pridanie služby Power BI do plánu služby Microsoft 365 GovernmentAdd Power BI to your Microsoft 365 Government plan

Predtým, ako budete môcť získať predplatné na Power BI pre štátnu správu USA a priradiť používateľom licencie, musíte si zaregistrovať plán služby Microsoft 365 Government.Before you can get a Power BI US government subscription and assign licenses to users, you have to enroll in a Microsoft 365 Government plan. Ak už vaša organizácia má plán služby Microsoft 365 Government, prejdite na časť Zakúpenie predplatného na Power BI Pro pre zákazníkov zo štátnej správy.If your organization already has a Microsoft 365 Government plan, skip ahead to Buy a Power BI Pro subscription for government customers.

Registrácia plánu služby Microsoft 365 GovernmentEnroll in a Microsoft 365 Government plan

Ak ste novým zákazníkom, pred registráciou plánu služby Microsoft 365 Government si musíte overiť, či má vaša organizácia na takýto plán nárok.If you're a new customer, you have to validate your organization's eligibility before you can sign up for a Microsoft 365 Government plan. Začnite vyplnením formulára, ktorý slúži na overenie oprávnenosti na získanie služby Microsoft 365 for Government.Get started by completing the Microsoft 365 for Government eligibility validation form. Ak chcete mať istotu, že vyberiete ten správny plán pre svoju organizáciu, prečítajte si opis služby Microsoft 365 US Government.To ensure that you're selecting the right plan for your organization, consult the Microsoft 365 US Government service descriptions.

Poznámka

Ak už máte službu Power BI nasadenú v komerčnom prostredí a chcete migrovať do cloudu pre štátnu správu USA, musíte do svojho plánu služby Microsoft 365 Government pridať nové predplatné na Power BI Pro.If you've already deployed Power BI to a commercial environment and want to migrate to the US government cloud, you'll need to add a new Power BI Pro subscription to your Microsoft 365 Government plan. V ďalšom kroku replikujte komerčné údaje do služby Power BI pre štátnu správu USA, odstráňte z používateľských kont priradenia komerčných licencií a následne priraďte používateľským kontám licencie na Power BI Pro pre štátnu správu.Next, replicate the commercial data to the Power BI service for US government, remove commercial license assignments from user accounts, and then assign a Power BI Pro government license to the user accounts.

Zakúpenie predplatného na Power BI Pro pre zákazníkov zo štátnej správyBuy a Power BI Pro subscription for government customers

Po nasadení služby Microsoft 365 môžete pridať predplatné na Power BI Pro.After you've deployed Microsoft 365, you can add a Power BI Pro subscription. Pri nákupe služby Power BI Pro Government postupujte podľa podrobných usmernení v téme Registrácia organizácie štátnej správy USA.Follow the step-by-step guidance in Enroll your US government organization to buy the Power BI Pro government service. Kúpte dostatočný počet licencií pre všetkých používateľov, ktorí potrebujú Power BI používať, a potom priraďte licencie jednotlivým používateľským kontám.Buy enough licenses for all the users who need to use Power BI, and then assign the licenses to individual user accounts.

Dôležité

Služba Power BI pre štátnu správu USA nie je k dispozícii ako bezplatná licencia.Power BI US Government isn't available as a Free license. Každý používateľ musí mať priradenú licenciu Pro, aby mohol získať prístup do prostredia Government Community Cloud.To access the government community cloud, each user must be assigned a Pro license. Ak má používateľské konto priradenú bezplatnú licenciu, daný používateľ má oprávnenie získať prístup len do komerčného cloudu a stretne sa s problémami s overením a prístupom.If a user account has been assigned a Free license, the user is authorized to access only the commercial cloud and will encounter authentication and access issues. Ak ste si zakúpili Power BI Premium, na povolenie prístupu používateľov nemusíte priradiť licencie Pro.If you've purchased Power BI Premium, you don't have to assign Pro licenses to enable user access. Používatelia v organizácii môžu získať prístup k zostavám, ktoré sú s nimi zdieľané, pokiaľ sú tieto zostavy publikované v kapacite Premium.Users in the organization can access reports that are shared with them as long as the reports are published to a Premium capacity. Rozdiely medzi typmi licencií sú popísané v téme Funkcie služby Power BI podľa typu licencie.To review the differences between license types, see Power BI service features by license type.

Inštancie cloudu pre štátnu správuGovernment cloud instances

Služba Microsoft 365 poskytuje rôzne prostredia, ktoré jednotlivým úradom štátnej správy umožnia spĺňať požiadavky na dodržiavanie súladu.Microsoft 365 provides different environments for government agencies to meet varying compliance requirements. Ďalšie informácie o jednotlivých prostrediach nájdete v týchto témach:For more information about each environment, see:

  • Služba Microsoft 365 Government Community Cloud (GCC) je určená pre štátnu správu na federálnej, štátnej a miestnej úrovni.Microsoft 365 Government Community Cloud (GCC) is designed for federal, state, and local government.

  • Služba Microsoft 365 Government Community Cloud High (GCC High) je určená pre federálne úrady, organizácie z odvetvia obrany, letectva a ďalšie organizácie, ktoré pracujú s kontrolovanými neutajovanými informáciami.Microsoft 365 Government Community Cloud High (GCC High) is designed for federal agencies, defense industry, aerospace industry, and other organizations that hold controlled unclassified information. Toto prostredie je vhodné pre národné bezpečnostné organizácie a spoločnosti, ktoré pracujú s údajmi v súvislosti s medzinárodným nariadeniami o obchode so zbraňami (International Traffic in Arms Regulations, ITAR) a musia spĺňať požiadavky dodatku DFARS (Defense Federal Acquisition Regulations Supplement).This environment is suited for national security organizations and companies that have International Traffic in Arms Regulations (ITAR) data or Defense Federal Acquisition Regulations Supplement (DFARS) requirements.

  • Prostredie Microsoft 365 DoD je určené výhradne pre Ministerstvo obrany USA.The Microsoft 365 DoD environment is designed exclusively for the US Department of Defense.

Prihlásenie do služby Power BI pre štátnu správu USASign in to Power BI for US government

URL adresy na pripojenie k službe Power BI pre používateľov v štátnej správe a komerčných používateľov sú odlišné.The URL for connecting to Power BI differs for government users and commercial users. Ak sa chcete prihlásiť do služby Power BI, použite tieto URL adresy:To sign in to Power BI, use the following URLs:

Komerčná verziaCommercial version GCCGCC GCC HighGCC High DoDDoD
https://app.powerbi.com/ https://app.powerbigov.us https://app.high.powerbigov.us https://app.mil.powerbigov.us

Vaše konto môže byť nastavené vo viacerých cloudoch.Your account might be set up in more than one cloud. V prípade takéhoto nastavenia vášho konta môžete pri prihlasovaní do aplikácie Power BI Desktop vybrať cloud, ku ktorému sa chcete pripojiť.If your account is set up that way, when you sign in to Power BI Desktop, you can choose which cloud to connect to.

Povolenie pripojení k službe Power BIAllow connections to Power BI

Ak chcete používať službu Power BI, musíte povoliť pripojenia k požadovaným koncovým bodom na internete.To use the Power BI service, you must allow connections to required endpoints on the internet. Tieto cieľové umiestnenia musia byť dosiahnuteľné, pretože umožňujú komunikáciu medzi vašou vlastnou sieťou, službou Power BI a ďalšími závislými službami.These destinations have to be reachable to enable communication between your own network, Power BI, and other dependent services.

V tabuľke nižšie sú uvedené požadované koncové body, ktoré musíte pridať do svojho zoznamu povolených položiek, aby ste povolili pripojenie k službe Power BI na všeobecné používanie lokality.In the table below, we list the required endpoints to add to your allow list to enable connection to the Power BI service for general site usage. Tieto koncové body sú jedinečné pre cloud štátnej správy USA.These endpoints are unique to the US government cloud. Služba Power BI vyžaduje pre koncové body v zozname len otvorenie portu TCP 443.The Power BI service requires only TCP Port 443 to be opened for the listed endpoints. Koncové body na získavanie údajov, integráciu tabúľ a zostáv, vizuály služby Power BI a ďalšie voliteľné služby nie sú jedinečné pre cloud štátnej správy USA.The endpoints for getting data, dashboard and report integration, Power BI visuals, and other optional services aren’t unique to the US government cloud. Ak chcete do svojho zoznamu povolených položiek pridať aj tieto URL adresy, pozrite si tému Pridanie URL adries služby Power BI do zoznamu povolených položiek.To also add these URLs to your allow list, see Add Power BI URLs to your allow list.

Overovanie, identita a spravovanie služby Power BI závisia od pripojenia k službe Microsoft 365.Authentication, identity, and administration for Power BI depend on connectivity to Microsoft 365 services. Ak chcete zobraziť denníky auditu, musíte sa pripojiť aj k službe Microsoft 365.You also have to connect to Microsoft 365 to view audit logs. Ak chcete identifikovať koncové body pre tieto služby, pozrite si časť Integrácia služby Microsoft 365 v tabuľke nižšie.To identify the endpoints for these services, see Microsoft 365 integration in the table below.

URL adresy služby Power BI na všeobecné používanie lokalityPower BI URLs for general site usage

ÚčelPurpose CieľDestination
Koncové rozhrania APIBackend APIs GCC: api.powerbigov.usGCC: api.powerbigov.us
GCC-High: api.high.powerbigov.usGCC-High: api.high.powerbigov.us
DoD: api.mil.powerbi.gov.usDoD: api.mil.powerbi.gov.us
Koncové rozhrania APIBackend APIs GCC: *analysis.usgovcloudapi.netGCC: *analysis.usgovcloudapi.net
GCC High: *.high.analysis.usgovcloudapi.netGCC High: *.high.analysis.usgovcloudapi.net
DoD: *.mil.analysis.usgovcloudapi.netDoD: *.mil.analysis.usgovcloudapi.net
Koncové rozhrania APIBackend APIs Všetko: *.pbidedicated.usgovcloudapi.netAll: *.pbidedicated.usgovcloudapi.net
Sieť na doručovanie obsahu (CDN)Content Delivery Network (CDN) GCC: gov.content.powerapps.usGCC: gov.content.powerapps.us
GCC High: high.content.powerapps.usGCC High: high.content.powerapps.us
DoD: mil.content.powerapps.usDoD: mil.content.powerapps.us
Integrácia služby Microsoft 365Microsoft 365 integration GCC: Celosvetové koncové bodyGCC: Worldwide endpoints
GCC High: Koncové body US Government GCC HighGCC High: US Government GCC High endpoints
DoD: Koncové body US Government DODDoD: US Government DOD endpoints
PortálPortal GCC: *.powerbigov.usGCC: *.powerbigov.us
GCC-High: *.high.powerbigov.usGCC-High: *.high.powerbigov.us
DoD: *.mil.powerbigov.usDoD: *.mil.powerbigov.us
Telemetria služiebService telemetry Všetko: dc.services.visualstudio.usAll: dc.services.visualstudio.us
Informačné správy (voliteľné)Informational messages (optional) Všetko: dynmsg.modpim.comAll: dynmsg.modpim.com
Prieskumy servera NPS (voliteľné)NPS surveys (optional) Všetko: nps.onyx.azure.netAll: nps.onyx.azure.net

Pripojenie medzi cloudovou službou Azure Government a globálnou cloudovou službou AzureConnect government and global Azure cloud services

Služba Azure je distribuovaná medzi viacerými cloudmi.Azure is distributed across multiple clouds. Predvolene môžete zapnúť pravidlá brány firewall na otvorenie pripojenia ku cloudovej inštancii, pri práci v sieti medzi cloudmi to však funguje inak.By default, you can enable firewall rules to open a connection to a cloud-specific instance, but cross-cloud networking is different. Na komunikáciu medzi službami vo verejnom cloude a službami v prostredí Government Community Cloud musíte nakonfigurovať konkrétne pravidlá brány firewall.To communicate between services in the public cloud and services in the Government Community Cloud, you have to configure specific firewall rules. Ak napríklad chcete získať prístup k inštanciám SQL databázy vo verejnom cloude zo služby Power BI nasadenej v prostredí Government Cloud, musíte mať v SQL databáze pravidlo brány firewall.For example, if you want to access public cloud instances of a SQL database from your government cloud deployment of Power BI, you need a firewall rule in the SQL database. Nakonfigurujte konkrétne pravidlá brány firewall pre SQL databázy a povoľte pripojenia k prostrediu Azure Government Cloud pre tieto údajové centrá:Configure specific firewall rules for SQL databases to allow connections to the Azure Government Cloud for the following datacenters:

  • USGov IowaUSGov Iowa
  • USGov VirginiaUSGov Virginia
  • USGov TexasUSGov Texas
  • USGov ArizonaUSGov Arizona
  • US DoD EastUS DoD East
  • US DoD CentralUS DoD Central

Ak chcete získať rozsahy IP adries pre prostredie US Government Cloud, stiahnite si súbor Azure IP Ranges and Service Tags – US Government Cloud (Rozsahy IP adries a značky služieb pre Azure – US Government Cloud).To get the US government cloud IP ranges, download the Azure IP Ranges and Service Tags – US Government Cloud file. Rozsahy sú uvedené pre službu Power BI aj doplnok Power Query.ranges are listed for both Power BI and Power Query.

Ďalšie informácie o cloudových službách Microsoft Azure Government nájdete v dokumentácii k službe Azure Government.For more information about Microsoft Azure Government cloud services, see Azure Government documentation.

Ak chcete nastaviť brány firewall pre SQL databázy, pozrite si tému s informáciami o vytváraní a spravovaní pravidiel brány firewall pre IP adresy.To set up firewalls for SQL databases, see Create and manage IP firewall rules.

Dostupnosť funkcií služby Power BIPower BI feature availability

Medzi plánmi pre štátnu správu a komerčnými plánmi sú určité rozdiely, aby sa splnili požiadavky zákazníkov prostredia Government Cloud.To accommodate the requirements of government cloud customers, there are some differences between government plans and commercial plans. Naším cieľom je sprístupniť všetky funkcie v prostredí Government Cloud do 30 dní od dátumu všeobecnej dostupnosti.Our goal is to make all features available in government clouds within 30 days of general availability. V niektorých prípadoch nám v sprístupnení funkcie bránia určité závislosti.In some cases, underlying dependencies prevent us from making a feature available.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené funkcie, ktoré nie sú dostupné v konkrétnom prostredí pre štátnu správu.The following table lists features that aren't available in a particular government environment. V prípade, že sa plánuje vydanie funkcie, uvádzame aj odhadovanú dostupnosť:We include estimated availability if release is planned:

VlastnosťFeature GCCGCC GCC HighGCC High DoDDoD
Azure B2B Collaboration pre prostredie Government a komerčný cloud1Azure B2B Collaboration between government and commercial cloud1 k dispozícii nie je k dispozícii nie je k dispozícii
Vloženie do SharePointu Online s použitím webovej časti Power BIEmbed in SharePoint Online using the Power BI web part k dispozícii K dispozícii nie je k dispozícii
Pripojenie k službe Power Automate na získavanie upozornení na základe údajovPower Automate connectivity for data-driven alerts k dispozícii k dispozícii nie je k dispozícii
Karta Power BI v službe Teams2Power BI tab in Teams2 k dispozícii nie je k dispozícii nie je k dispozícii
Veľké modelyLarge models 4. štvrťrok 2020Q4 2020 4. štvrťrok 2020Q4 2020 nie je k dispozícii
Toky údajov – optimalizácia výpočtového nástroja SQLDataflows - SQL Compute engine optimization 4. štvrťrok 2020Q4 2020 4. štvrťrok 2020Q4 2020 nie je k dispozícii
Toky údajov – Direct QueryDataflows - Direct Query 4. štvrťrok 2020Q4 2020 4. štvrťrok 2020Q4 2020 nie je k dispozícii
Ochrana údajov (označenia MIP)Data Protection (MIP labels) 4. štvrťrok 2020Q4 2020 4. štvrťrok 2020Q4 2020 4. štvrťrok 2020Q4 2020
Aplikácie šablón3Template apps3 4. štvrťrok 2020Q4 2020 4. štvrťrok 2020Q4 2020 4. štvrťrok 2020Q4 2020
Vlastné vizuály3Custom Visuals3 4. štvrťrok 2020Q4 2020 4. štvrťrok 2020Q4 2020 4. štvrťrok 2020Q4 2020
Azure Stream AnalyticsAzure Stream Analytics 4. štvrťrok 2020Q4 2020 4. štvrťrok 2020Q4 2020 4. štvrťrok 2020Q4 2020
Konektor údajov o kvalite hovorovCall Quality Data Connector nie je k dispozícii nie je k dispozícii nie je k dispozícii
BYOS (Bring Your Own Storage) (Azure Data Lake Gen2)Bring Your Own Storage (Azure Data Lake Gen 2) nie je k dispozícii nie je k dispozícii nie je k dispozícii
Generovanie QR kódovQR Code generation nie je k dispozícii nie je k dispozícii nie je k dispozícii

1 Hoci funkcia B2B Collaboration je k dispozícii je prostredie GCC, externý používateľ musí mať licenciu v tomto prostredí.1 Although B2B Collaboration is available for GCC, the external user must be issued a license in that environment. Licencie na komerčný cloud nie sú platné v prostredí GCC.Commercial cloud licenses aren't valid in GCC. Ďalšie informácie o známych obmedzeniach funkcie B2B Collaboration pre štátnu správu USA nájdete v téme Porovnanie služby Azure Government a globálnej služby Azure.For more information about known limitations with B2B Collaboration for US government, Compare Azure Government and global Azure

2 Prostredie služby Power BI v službe Teams pre GCC je obmedzené, funguje len v klasických pracovných priestoroch a nezahŕňa rozšírené funkcie popísané v téme Vloženie obsahu služby Power BI do služby Microsoft Teams.2 The Power BI experience in Teams for GCC is limited, works only for classic workspaces, and doesn't include the enhanced functionality described in Embed Power BI Content in Microsoft Teams.

3 Funkcie pre aplikácie šablón a vlastné vizuály budú pri vydaní pre prostredia Government Cloud obmedzené.3 The functionality for Template Apps and Custom Visuals on release will be limited for government clouds. Ďalšie informácie o konkrétnych obmedzeniach publikujeme pri vydaní.More information about specific limitations will be published at release.

Ďalšie krokyNext steps