Riešenie problémov s analyzovaním v excelovom hárkuTroubleshooting Analyze in Excel

Niekedy sa môže stať, že pri používaní analýzy v excelovom hárku sa vyskytne neočakávaný výsledok alebo funkcia nefunguje podľa očakávania.There may be times when using Analyze in Excel that you get an unexpected result, or the feature doesn't work as you expected. Táto stránka obsahuje riešenia bežných problémov pri použití analýzy v excelovom hárku.This page provides solutions for common issues when using Analyze in Excel.

Poznámka

K dispozícii je osobitná stránka s popisom a povolením funkcie Analyzovať v Exceli.There's a separate page dedicated to describing and enabling Analyze in Excel.

Ak narazíte na scenár, ktorý nie je uvedený nižšie a spôsobuje vám problémy, môžete požiadať o ďalšiu pomoc na lokalite komunity, alebo môžete vytvoriť požiadavku na podporu.If you encounter a scenario that is not listed below, and it is causing you issues, you can ask for further assistance on the community site, or you can create a support ticket.

Tento článok obsahuje tipy tieto sekcie s riešením problémov:This article contains the following troubleshooting sections:

 • Aktualizácia knižníc v programe Excel pre poskytovateľa OLE DBUpdate Excel libraries for the OLE DB provider
 • Určenie, či musíte aktualizovať vaše knižnice programu ExcelDetermining whether you need to update your Excel libraries
 • Chybové hlásenie o zlyhaní pripojeniaConnection cannot be made error
 • Chyba zakázanéForbidden error
 • Žiadne dátové modelyNo data models
 • Chyba uplynutia platnosti tokenuToken expired error
 • Nedá sa získať prístup k lokálnej službe Analysis ServicesUnable to access on-premises Analysis services
 • Nie je možné presunúť položky do oblasti hodnôt kontingenčnej tabuľky (žiadne opatrenia)Can't drag anything to the PivotTable Values area (no measures)

Aktualizácia knižníc v programe Excel pre poskytovateľa OLE DBUpdate Excel libraries for the OLE DB provider

Na používanie funkcie Analyzovať v programe Excel musíte mať v počítači nainštalovaného poskytovateľa služby AS OLE DB.To use Analyze in Excel, your computer must have a current AS OLE DB provider installed. Tento príspevok v komunite je skvelým zdrojom na overenie vašej inštalácie poskytovateľa služby OLE DB alebo stiahnutie najnovšej verzie.This community post is a great source to verify your installation of the OLE DB provider, or to download a recent version.

Bitová úroveň knižnice programu Excel sa musí zhodovať s vašou verziou systému Windows.The Excel libraries need to match your version of Windows in terms of its bit-level. Ak máte nainštalovaný 64-bitový systém Windows, musíte nainštalovať 64-bitovú verziu poskytovateľa OLE DB.If you have 64-bit Windows installed, you need to install the 64-bit OLE DB provider.

Ak chcete stiahnuť najnovšie knižnice programu Excel, navštívte lokalitu služby Power BI, vyberte šípku nadol v pravom hornom rohu služby Power BI, a následne vyberte položku aktualizácie funkcie Analyzovať v programe Excel.To download the latest Excel libraries, visit Power BI and select the down arrow in the upper right corner of the Power BI service, then select Analyze in Excel updates.

Snímka obrazovky s možnosťou ponuky po kliknutí na šípku nadol v pravom hornom rohu, kde možno vybrať aktualizácie funkcie Analyzovať v programe Excel.

V zobrazenom dialógovom okne vyberte položku Na stiahnutie (ukážka) .In the dialog that appears, select Download (preview).

Snímka obrazovky s dialógovým oknom aktualizácií funkcie Analyzovať v programe Excel s možnosťou výberu tlačidla Stiahnuť alebo Zobraziť ukážku.

Určenie, či musíte aktualizovať vaše knižnice programu ExcelDetermining whether you need to update your Excel libraries

Môžete si stiahnuť najnovšiu verziu knižníc poskytovateľa OLE DB prejdením na odkazy uvedené v predchádzajúcej časti.You can download the most recent version of the Excel OLE DB provider libraries from the links in the previous section. Po stiahnutí príslušných knižníc poskytovateľa OLD DB a spustení inštalácie prebehne testovanie na porovnanie s aktuálne nainštalovanou verziou.Once you download the appropriate OLD DB provider library and begin installation, checks are performed against your current installed version.

Ak sú klientske knižnice vášho poskytovateľa OLE DB programu Excel aktuálne, zobrazí sa takéto dialógové okno:If your Excel OLE DB provider client libraries are up to date, you'll be presented with a dialog that looks like the following:

Snímka obrazovky dialógového okna s otázkou, či chcete vykonať aktualizáciu, ak je k dispozícii novšia verzia klientskej knižnice poskytovateľa OLE DB programu Excel.

Ak je verzia, ktorú inštalujete novšia než verzia vo vašom počítači, zobrazí sa toto dialógové okno:Alternatively, if the new version you are installing is newer than the version on your computer, the following dialog appears:

Snímka obrazovky dialógového okna, kde treba potvrdiť inováciu počas inštalácie klientskych knižníc poskytovateľa OLE DB programu Excel.

Ak sa zobrazí dialógové okno s výzvou na aktualizáciu, je potrebné, aby ste pokračovali v inštalácii a získali najnovšiu verziu poskytovateľa PLE DB inštalovaného vo vašom počítači.If you see the dialog prompting you to upgrade, you should continue with the installation to get the most recent version of the OLE DB provider installed in your computer.

Chybové hlásenie o zlyhaní pripojeniaConnection cannot be made error

Hlavnou príčinou chybového hlásenia o zlyhaní pripojenia je, že klientske knižnice poskytovateľa OLE DB vo vašom počítači nie sú aktuálne.The primary cause for a connection cannot be made error is that your computer's OLE DB provider client libraries are not current. Informácie o určení správnej aktualizácie a odkazov na stiahnutie nájdete vyššie v tomto článku pod názvom Aktualizovať knižnice programu Excel pre poskytovateľa služby OLE DB.For information about how to determine the correct update, and for download links, see Update Excel libraries for the OLE DB provider earlier in this article.

Chyba zakázanéForbidden error

Niektorí používatelia majú viaceré kontá služby Power BI, a preto keď sa program Excel pokúša pripojiť k službe Power BI pomocou existujúcich poverení, môže sa stať, že použije tie, ktoré nemajú prístup k množine údajov alebo zostave, ku ktorej chcete získať prístup.Some users have more than one Power BI account, and when Excel attempts to connect to Power BI using existing credentials, it may use credentials that do not have access to the dataset or report you want to access.

V takom prípade môžete dostať chybové hlásenie s názvom Zakázané, čo znamená, že sa snažíte prihlásiť do služby Power BI s povereniami, ktoré nemajú povolenie prístupu k množine údajov.When this occurs, you may receive an error titled Forbidden, which means you may be signed into Power BI with credentials that do not have permissions to the dataset. Ak sa stretnete s chybou s názvom Zakázané a po zobrazení výzvy na zadanie poverení, použite tie, ktoré majú povolenie na prístup k množine údajov, ktoré chcete použiť.After encountering the forbidden error, when prompted to enter your credentials, use the credentials that have permission to access the dataset you're trying to use.

Ak sa naďalej vyskytujú chyby, prihláste sa do služby Power BI pomocou vašich poverení a skontrolujte, či sa zobrazuje a máte prístup k množine údajov v službe BI, ku ktorej sa chcete v programe Excel pripojiť.If you still run into errors, log into Power BI with the account that has permission, and verify that you can view and access the dataset in Power BI that you're attempting to access in Excel.

Žiadne dátové modelyNo data models

Ak sa zobrazí chybové hlásenie s textom Kocka pre model dolovania OLAP sa nenašla, znamená to, že sa snažíte získať prístup k množine údajov má bez dátového modelu, a preto ju nie je možné analyzovať v programe Excel.If you encounter an error that states Can't find OLAP cube model, then the dataset you're trying to access has no data model, and therefore cannot be analyzed in Excel.

Chyba uplynutia platnosti tokenuToken expired error

Ak sa zobrazí chyba platnosť tokenu uplynula, znamená to, že ste v poslednom čase nepoužívali funkciu Analyzovať v programe Excel v počítači, ktorý práve používate.If you receive a token expired error, it means you haven't recently used the Analyze in Excel feature on the computer you're using. Jednoducho znovu zadať svoje poverenia, otvorte súbor a chybové hlásenie zmizne.Simply re-enter your credentials, or reopen the file, and the error should go away.

Nedá sa získať prístup k lokálnej službe Analysis ServicesUnable to access on-premises Analysis Services

Môže sa zobraziť chybové hlásenie, ak sa pokúšate získať prístup k súbor údajov, ktorý je prepojený s lokálnymi údajmi služby Analysis Services.If you're trying to access a dataset that has connections to on-premises Analysis Services data, you may receive an error message. Funkcia Analyzovať v programe Excel podporuje pripojenie k množine údajov a zostavám k lokálnym službám Analysis Services pomocou reťazca pripojenia, ak váš počítač nachádza v tej istej doméne ako server služby Analysis Services váš účet má prístup k tomuto serveru služby Analysis Services.Analyze in Excel does support connecting to datasets and reports on on-premises Analysis Services with a connection string, as long as your computer is on the same domain as the Analysis Services server, and your account has access to that Analysis Services server.

Nie je možné presunúť položky do oblasti hodnôt kontingenčnej tabuľky (žiadne opatrenia)Can't drag anything to the PivotTable Values area (no measures)

Keď sa funkcia Analyzovať v Exceli pripojí k externému modelu OLAP (touto metódou sa Excel pripája k službe Power BI), Kontingenčná tabuľka bude vyžadovať, aby boli mierky definované v externom modeli, pretože všetky výpočty prebiehajú na serveri.When Analyze in Excel connects to an external OLAP model (which is how Excel connects to Power BI), the PivotTable requires measures to be defined in the external model, since all calculations are performed on the server. Je to iné, ako keď pracujete s lokálnym zdrojom údajov (napríklad s tabuľkami v programe Excel alebo pri práci s množinou údajov v aplikácii Power BI Desktop alebo službe Power BI), pretože v tomto prípade je tabuľkový model dostupný lokálne a môžete používať implicitné mierky, ktoré sú generované dynamicky a neukladajú sa do dátového modelu.This is different than when you work with a local data source (such as tables in Excel, or when you're working with datasets in Power BI Desktop or the Power BI service), in which case the tabular model is available locally, and you can use implicit measures, which are measures that are generated dynamically and are not stored in the data model. V takýchto prípadoch sa správanie v programe Excel líši od správania v aplikácii Power BI Desktop alebo službe Power BI: jeho údaje môžu obsahovať stĺpce, ktoré je možné považovať za mierky v službe Power BI, ale nie je možné ich použiť ako hodnoty (mierky) v programe Excel.In these cases, the behavior in Excel is different from the behavior in Power BI Desktop or the Power BI service: there may be columns in the data that can be treated as measures in Power BI, but can't be used as values (measures) in Excel.

Na vyriešenie tohto problému existuje niekoľko možností:To address this issue, you have a few options:

 1. Vytvorte mierky vo vašom dátovom modeli v aplikácii Power BI Desktop, potom publikujte dátový model v službe Power BI a pripojte sa publikovanej množine údajov z programu Excel.Create measures in your data model in Power BI Desktop, then publish the data model to the Power BI service and access that published dataset from Excel.
 2. Vytvorte mierky vo vašom dátovom modeli pomocou funkcie PowerPivot v programe Excel.Create measures in your data model from Excel PowerPivot.
 3. Ak ste importovali údaje z excelového zošita, ktoré obsahovali len tabuľky (a bez dátového modelu), môžete pridať tabuľky do dátového modelu a následne postupujte podľa krokov uvedených vyššie v 2. možnosti a vytvorte mierky vo svojom dátovom modeli.If you imported data from an Excel workbook that had only tables (and no data model), then you can add the tables to the data model, then follow the steps in option 2, directly above, to create measures in your data model.

Po zadefinovaní vašich mierok v modeli v rámci služby Power BI ich môžete používať v oblasti Hodnoty v kontingenčných tabuľkách programu Excel.Once your measures are defined in the model in the Power BI service, you'll be able to use them in the Values area in Excel PivotTables.

Ďalšie krokyNext steps

Analyzovať v ExceliAnalyze in Excel

Kurz: Vytvorenie vlastných mierok v aplikácii Power BI DesktopTutorial: Create your own measures in Power BI Desktop

Mierky v doplnku PowerPivotMeasures in PowerPivot

Vytvorenie mierky v doplnku PowerPivotCreate a Measure in PowerPivot

Pridanie údajov hárka do dátového modelu pomocou prepojenej tabuľkyAdd worksheet data to a Data Model using a linked table