Spolupráca v službe Microsoft Teams v Power BICollaborate in Microsoft Teams with Power BI

To, že pracovníci sú na rôznych miestach a pracujú na diaľku, sa pomaly stáva bežným javom, preto sa čoraz viac organizácií spolieha na službu Microsoft Teams, vďaka ktorej majú všetci aktuálne informácie. Power BI ponúka viacero možností, ako zdieľať interaktívny obsah služby Power BI v kanáloch a chatoch v službe Microsoft Teams a spolupracovať na ňom.As a distributed and remote workforce becomes the norm, more organizations are relying on Microsoft Teams to keep employees in sync. Power BI offers several options for sharing and collaborating on interactive Power BI content in Microsoft Teams channels and chats.

 • Pomocou karty Power BI pre Microsoft Teams môžete vložiť interaktívne zostavy do kanálov a chatov cez Microsoft Teams.With the Power BI tab for Microsoft Teams, you can embed interactive reports in Microsoft Teams channels and chats. Karta Power BI pomáha vašim kolegom vyhľadávať údaje vášho tímu a diskutovať o údajoch v rámci tímových kanálov.The Power BI tab helps your colleagues find your team's data and discuss the data within your team channels.
 • Vytvorte ukážku prepojenia, kedy prilepíte prepojenie do zostáv, tabúľ a aplikácií do okna správy v službe Microsoft Teams.Create a link preview when you paste a link to your reports, dashboards, and apps into the Microsoft Teams message box. Ukážka prepojenia zobrazuje informácie o prepojení.The link preview shows information about the link.
 • Na rýchle spustenie konverzácií cez Teams počas zobrazenia zostáv a tabúľ v službe Power BI môžete použiť položku Zdieľať v službe Teams.Use Share to Teams when viewing reports and dashboards in the Power BI service to quickly start conversations in Teams.

Snímka obrazovky so zostavou služby Power B I vloženou v kanáli služby Teams.

PožiadavkyRequirements

Vo všeobecnosti platí, že ak chcete, aby služba Power BI fungovala v službe Microsoft Teams, musia byť splnené tieto poddmienky:In general, for Power BI to work in Microsoft Teams, ensure these elements:

 • Používatelia majú licenciu na Power BI Pro alebo zostava je obsiahnutá v kapacite Power BI Premium (EM alebo P SKU) s licenciou Power BI.Your users have a Power BI Pro license, or the report is contained in a Power BI Premium capacity (EM or P SKU) with a Power BI license.
 • Používatelia sa musia prihlásiť do služby Power BI a aktivovať si licenciu na Power BI.Users have signed in to the Power BI service to activate their Power BI license.
 • Používatelia spĺňajú požiadavky na používanie karty Power BI v službe Microsoft Teams.Users meet the requirements to use the Power BI tab in Microsoft Teams.

Udelenie prístupu k zostavámGrant access to reports

Vloženie zostavy do služby Microsoft Teams alebo odoslanie prepojenia na položku neumožní automaticky používateľom zobraziť si zostavu.Embedding a report in Microsoft Teams or sending a link to an item doesn't automatically give users permission to view the report. Používateľom treba povoliť zobrazenie zostavy v službe Power BI.You need to allow users to view the report in Power BI. Na zjednodušenie môžete pre svoj tím použiť skupinu v Microsoft 365.You can use a Microsoft 365 Group for your team to make it easier.

Dôležité

Skontrolujte v službe Power BI, kto môže zobrazovať zostavu a tím, ktorí v zozname nie sú, umožnite prístup.Make sure to review who can see the report within the Power BI service and grant access to those not listed.

Jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť, aby všetci používatelia vo vašom tíme mali prístup k zostavám, je umiestniť zostavy do jedného pracovného priestoru a udeliť prístup skupine v Microsoft 365 pre váš tím.One way to ensure everyone in a team has access to reports is to place the reports in a single workspace and give the Microsoft 365 Group for your team access.

Známe problémy a obmedzeniaKnown issues and limitations

 • Power BI nepodporuje tie isté lokalizované jazyky ako Microsoft Teams.Power BI doesn't support the same localized languages that Microsoft Teams does. Z tohto dôvodu sa nemusí vo vloženej zostave zobrazovať správna lokalizácia.As a result, you might not see proper localization within the embedded report.
 • Tabule služby Power BI nie je možné vložiť na kartu Power BI pre Microsoft Teams.Power BI dashboards can't be embedded in the Power BI tab for Microsoft Teams.
 • Používateľom bez licencie na Power BI alebo bez povolenia na prístup k zostave sa zobrazí správa Obsah nie je k dispozícii.Users without a Power BI license or permission to access the report see a "Content is not available" message.
 • Ak používate Internet Explorer 10, môžu sa vyskytnúť problémy.You might have issues if you use Internet Explorer 10.
 • Filtre URL adries nie sú podporované s kartou Power BI pre Microsoft Teams.URL filters aren't supported with the Power BI tab for Microsoft Teams.
 • V národných cloudoch nie je nová karta Power BI k dispozícii.In national clouds, the new Power BI tab isn't available. Môže byť k dispozícii staršia verzia, ktorá nepodporuje nové prostredie pracovného priestoru alebo zostavy v aplikáciách Power BI.An older version might be available that doesn't support the new workspace experience or reports in Power BI apps.
 • Po uložení karty nie je možné zmeniť názov karty v nastaveniach karty.After you save the tab, you can't change the tab name through the tab settings. Ak ju chcete zmeniť, použite možnosť Premenovať.Use the Rename option to change it.
 • Jediné prihlásenie sa nepodporuje pre službu ukážky prepojenia.Single sign-on isn't supported for the link preview service.
 • Ukážky prepojení nefungujú v chate na schôdzi ani v súkromných kanáloch.Link previews don't work in meeting chat or private channels.

Ďalšie krokyNext steps

Máte ďalšie otázky?More questions? Skúste sa spýtať v komunite Power BI.Try asking the Power BI Community.