Vytvorenie nových pracovných priestorov v službe Power BICreate the new workspaces in Power BI

V tomto článku sa vysvetľuje, ako vytvoriť jeden z nových pracovných priestorov namiesto klasického pracovného priestoru.This article explains how to create one of the new workspaces instead of a classic workspace. Oba typy pracovných priestorov sú miestami na spoluprácu s kolegami.Both kinds of workspaces are places to collaborate with colleagues. Vytvárate v nich kolekcie tabúľ, zostáv a stránkovaných zostáv.In them, you create collections of dashboards, reports, and paginated reports. Ak chcete, môžete takúto kolekciu aj dodať ako balík do aplikácie a distribuovať ju širšiemu publiku.If you want, you can also bundle that collection into an app and distribute it to a broader audience. Ďalšie podrobnosti nájdete v článku o nových pracovných priestoroch.For more background, see the new workspaces article.

Ste pripravení migrovať svoj klasický pracovný priestor?Ready to migrate your classic workspace? Podrobnosti nájdete v téme Inovácia klasických pracovných priestorov na nové pracovné priestory v službe Power BI.See Upgrade classic workspaces to the new workspaces in Power BI for details.

Poznámka

Ak chcete vynútiť zabezpečenie na úrovni riadkov (RLS) pre používateľov služby Power BI Pro, ktorí prehľadávajú obsah v pracovnom priestore, priraďte používateľom rolu Prezerajúci používateľ.To enforce row-level security (RLS) for Power BI Pro users browsing content in a workspace, assign the users the Viewer Role. Pozrite si časť Roly v nových pracovných priestoroch s vysvetlením rôznych rolí.See Roles in the new workspaces for an explanation of the different roles.

Vytvorenie nového pracovného priestoruCreate one of the new workspaces

 1. Začnite vytvorením pracovného priestoru.Start by creating the workspace. Vyberte položky Pracovné priestory > Vytvoriť pracovný priestor.Select Workspaces > Create workspace.

  Snímka obrazovky s položkou Vytvoriť pracovný priestor.

 2. Automaticky vytvárate inovovaný pracovný priestor, pokiaľ sa nerozhodnete vrátiť sa na klasickú verziu.You're automatically creating an upgraded workspace, unless you opt to Revert to classic.

  Snímka obrazovky s novým prostredím pracovného priestoru.

  Ak vyberiete možnosť Vrátiť sa na klasickú verziu, vytvoríte klasický pracovný priestor na základe skupiny v Microsoft 365.If you select Revert to classic, you create a classic workspace based on a Microsoft 365 group.

 3. Zadajte jedinečný názov pracovného priestoru.Give the workspace a unique name. Ak názov nie je k dispozícii, upravte ho a navrhnite jedinečný názov.If the name isn't available, edit it to come up with a unique name.

  Aplikácia, ktorú vytvoríte z pracovného priestoru, bude mať rovnaký názov a ikonu ako daný pracovný priestor.The app you create from the workspace will have the same name and icon as the workspace.

 4. Tu je niekoľko voliteľných položiek, ktoré môžete nastaviť pre svoj pracovný priestor:Here are some optional items you can set for your workspace:

 5. Vyberte položku Uložiť.Select Save.

  Služba Power BI vytvorí pracovný priestor a otvorí ho.Power BI creates the workspace and opens it. Tento pracovný priestor uvidíte v zozname pracovných priestorov, ktorých ste členom.You see it in the list of workspaces you’re a member of.

Udelenie prístupu k pracovnému priestoruGive access to your workspace

Každý, kto má v pracovnom priestore rolu správcu, môže ostatným používateľom udeliť prístup k pracovnému priestoru tak, že ich pridá do rôznych rolí.Anyone who has an admin role in a workspace can give others access to the workspace by adding them to the different roles. Tvorcovia pracovného priestoru sú automaticky správcami.Workspace creators are automatically admins. Pozrite si časť Roly v nových pracovných priestoroch s vysvetlením rolí.See Roles in the new workspaces for an explanation of the roles.

 1. Keďže ste správcom, na stránke zoznamu obsahu pracovného priestoru vidíte možnosť Prístup.Because you're an admin, on the workspace content list page, you see Access.

  Snímka obrazovky so zoznamom obsahu pracovného priestoru

 2. Pridajte do týchto pracovných priestorov skupiny zabezpečenia, distribučné zoznamy, skupiny v Microsoft 365 alebo jednotlivcov, a to v rolách správcov, členov, prispievateľov alebo čitateľov.Add security groups, distribution lists, Microsoft 365 groups, or individuals to these workspaces as admins, members, contributors, or viewers.

  Snímka obrazovky znázorňujúca pridanie členov, správcov a prispievateľov v pracovných priestoroch.

 3. Vyberte položky Pridať > Zavrieť.Select Add > Close.

Nastavenie OneDrivu pracovného priestoruSet a workspace OneDrive

Funkcia OneDrive pracovného priestoru umožňuje konfigurovať skupinu v Microsoft 365, ktorej ukladací priestor súborov v knižnici dokumentov SharePoint je k dispozícii používateľom pracovného priestoru.The Workspace OneDrive feature allows you to configure a Microsoft 365 group whose SharePoint Document Library file storage is available to workspace users. Najprv vytvoríte skupinu mimo služby Power BI.You create the group outside of Power BI first.

Služba Power BI nesynchronizuje povolenia používateľov alebo skupín nakonfigurovaných tak, aby mali prístup k pracovnému priestoru pomocou členstva v skupine v Microsoft 365.Power BI doesn't synchronize permissions of users or groups who are configured to have workspace access with the Microsoft 365 group membership. Najvhodnejším postupom je udeliť prístup k pracovnému priestoru rovnakej skupine v Microsoft 365, ktorej ukladací priestor súborov nakonfigurujete v nastavení skupiny v Microsoft 365.The best practice is to give access to the workspace to the same Microsoft 365 group whose file storage you configure in this setting Microsoft 365 group. Potom spravujte prístup k pracovnému priestoru spravovaním členstva v skupine v Microsofte 365.Then manage workspace access by managing membership of the Microsoft 365 group.

 1. Získajte prístup k novému nastaveniu pracovného priestoru OneDrivu jedným z dvoch spôsobov:Access the new Workspace OneDrive setting in one of two ways:

  Na table Vytvoriť pracovný priestor pri prvom vytvorení.In the Create a workspace pane when you first create it.

  Na navigačnej table vyberte šípku vedľa položky Pracovné priestory, vyberte položku Ďalšie možnosti (...) vedľa názvu pracovného priestoru > Nastavenia pracovného priestoru.In the nav pane, select the arrow next to Workspaces, select More options (...) next to the workspace name > Workspace settings. Otvorí sa tabla Nastavenia.The Settings pane opens.

  Snímka obrazovky nastavení pracovného priestoru.

 2. V ponuke Rozšírené > OneDrive pracovného priestoru zadajte názov skupiny v Microsofte 365, ktorú ste predtým vytvorili.Under Advanced > Workspace OneDrive, type the name of the Microsoft 365 group that you created earlier. Zadajte len názov, nie URL adresu.Type just the name, not the URL. Power BI automaticky vyberie OneDrive pre skupinu.Power BI automatically picks up the OneDrive for the group.

  Snímka obrazovky znázorňujúca špecifikáciu umiestnenia OneDrivu.

 3. Vyberte položku Uložiť.Select Save.

Prístup k umiestneniu pracovného priestoru OneDrivuAccess the workspace OneDrive location

Po nakonfigurovaní umiestnenia OneDrivu sa k nemu dostanete rovnakým spôsobom ako do iných zdrojov údajov v službe Power BI.After you've configured the OneDrive location, you get to it in the same way you get to other data sources in the Power BI service.

 1. Na navigačnej table vyberte položku Získať údaje a potom v poli Súbory vyberte položku Získať.In the nav pane, select Get Data, then in the Files box select Get.

  Snímka obrazovky znázorňujúca položky Získať údaje, Získať súbory.

 2. Položka OneDrive – Business je vašou osobnou službou OneDrive for Business.The OneDrive – Business entry is your own personal OneDrive for Business. Druhý OneDrive je ten, ktorý ste pridali.The second OneDrive is the one you added.

  Snímka obrazovky znázorňujúca umiestnenie súborov pracovného priestoru – načítať údaje.

Vytvorenie zoznamu kontaktovCreate a contact list

Môžete určiť, ktorí používatelia budú dostávať oznámenia o problémoch, ktoré sa vyskytnú v pracovnom priestore.You can specify which users receive notification about issues occurring in the workspace. Oznámenia predvolene dostávajú všetci používatelia a skupiny, ktoré sú určené ako správcovia pracovného priestoru, ale do zoznamu kontaktov môžete pridať aj ďalších používateľov.By default, any user or group specified as a workspace admin is notified, but you can add others to the contact list. Používatelia alebo skupiny v zozname kontaktov sa zobrazia v používateľskom rozhraní, čo umožní používateľom, aby získali pomoc súvisiacu s pracovným priestorom.Users or groups in the contact list are listed in the user interface (UI) to help users get help related to the workspace.

 1. Získajte prístup k novému nastaveniu zoznamu kontaktov jedným z dvoch spôsobov:Access the new Contact list setting in one of two ways:

  Na table Vytvoriť pracovný priestor pri prvom vytvorení.In the Create a workspace pane when you first create it.

  Na navigačnej table vyberte šípku vedľa položky Pracovné priestory, vyberte položku Ďalšie možnosti (...) vedľa názvu pracovného priestoru > Nastavenia pracovného priestoru.In the nav pane, select the arrow next to Workspaces, select More options (...) next to the workspace name > Workspace settings. Otvorí sa tabla Nastavenia.The Settings pane opens.

  Snímka obrazovky nastavení pracovného priestoru.

 2. V časti Rozšírené, Zoznam kontaktov prijmite predvolených správcov pracovného priestoru alebo pridajte vlastný zoznam konkrétnych používateľov alebo skupín.Under Advanced, Contact list, accept the default, Workspace admins, or add your own list of Specific users or groups.

  Snímka obrazovky kontaktov pracovného priestoru.

 3. Vyberte položku Uložiť.Select Save.

Povoliť prispievateľom aktualizovať aplikáciuAllow contributors to update the app

Nastavenie Povoliť prispievateľom aktualizovať aplikáciu pre tento pracovný priestor umožňuje správcom pracovného priestoru delegovať na používateľa s rolou Prispievateľ schopnosť aktualizovať aplikáciu pre pracovný priestor.The Allow contributors to update the app for this workspace setting allows workspace Admins to delegate to users in the Contributor role the ability to update the app for the workspace. Predvolene môžu aplikáciu pre pracovný priestor publikovať a aktualizovať len správcovia a členovia pracovného priestoru.By default, only workspace Admins and Members can publish and update the app for the workspace.

 1. Ak chcete získať prístup k tomuto nastaveniu, na navigačnej table vyberte šípku vedľa položky Pracovné priestory, vyberte položku Ďalšie možnosti (...) vedľa názvu pracovného priestoru > Nastavenia pracovného priestoru.To access this setting, in the nav pane, select the arrow next to Workspaces, select More options (...) next to the workspace name > Workspace settings. Otvorí sa tabla Nastavenia.The Settings pane opens.

  Snímka obrazovky nastavení pracovného priestoru.

 2. V časti Rozšírené rozbaľte možnosť Nastavenia zabezpečenia.Under Advanced, expand Security settings. Vyberte možnosť Povoliť prispievateľom aktualizovať aplikáciu pre tento pracovný priestor.Select Allow contributors to update the app for this workspace.

Keď je táto možnosť povolená, prispievatelia môžu:When enabled, contributors can:

 • aktualizovať metaúdaje aplikácie, ako sú názov, ikona, popis, lokalita podpory a farba;Update app metadata like name, icon, description, support site, and color
 • pridať alebo odstrániť položky zahrnuté do aplikácie, napríklad pridávať zostavy alebo množiny údajov;Add or remove items included in the app, like adding reports or datasets
 • zmeniť navigáciu aplikácie alebo predvolenú položku, na ktorej sa aplikácia otvorí.Change the app navigation or default item the app opens on

Prispievatelia však nemôžu:However, contributors can't:

 • uskutočniť prvé publikovanie aplikácie,Publish the app for the first time
 • zmeniť, kto má povolenie pre aplikáciu.Change who has permission to the app

Aplikácie v nových pracovných priestorochApps in the new workspaces

V novom prostredí pracovných priestorov sa namiesto balíkov obsahu vytvárajú a používajú aplikácie.You can create and consume apps the new workspace experiences, instead of content packs. Aplikácie sú kolekcie tabúľ, zostáv a množín údajov, ktoré sa pripájajú k službám tretích strán a k údajom organizácie.Apps are collections of dashboards, reports, and datasets that connect to third-party services and organizational data. Aplikácie umožňujú jednoducho získavať údaje zo služieb, ako napríklad Microsoft Dynamics CRM, Salesforce a Google Analytics.Apps make it easy to get data from the services such as Microsoft Dynamics CRM, Salesforce, and Google Analytics.

V nových pracovných priestoroch nemôžete vytvárať ani používať balíky obsahu organizácie.In the new workspace experience, you can't create or consume organizational content packs. Požiadajte interné tímy, aby pre aktuálne používané balíky obsahu poskytli aplikácie.Ask your internal teams to provide apps for any content packs you’re currently using.

Distribuovanie aplikácieDistribute an app

Ak chcete distribuovať oficiálny obsah veľkej cieľovej skupine v organizácii, môžete z pracovného priestoru publikovať aplikáciu.If you want to distribute official content to a large audience in your organization, you can publish an app from your workspace. Keď je obsah pripravený, vyberte, ktoré tabule a zostavy chcete publikovať, a publikujte ich ako aplikáciu.When your content is ready, you choose which dashboards and reports you want to publish, and publish them as an app. Z každého pracovného priestoru môžete vytvoriť jednu aplikáciu.You can create one app from each workspace.

Prečítajte si o publikovaní aplikácie z nových pracovných priestorovRead about how to publish an app from the new workspaces.

Ďalšie krokyNext steps