Vloženie obsahu služby Power BI do služby Microsoft TeamsEmbed Power BI content in Microsoft Teams

Interaktívne zostavy služby Power BI môžete jednoducho vložiť do kanálov a chatov cez Microsoft Teams.You can easily embed interactive Power BI reports in Microsoft Teams channels and chats.

PožiadavkyRequirements

Ak chcete používať kartu Power BI v službe Microsoft Teams, musia byť splnené tieto podmienky:To use the Power BI tab in Microsoft Teams, ensure these elements:

 • Microsoft Teams obsahuje kartu Power BI.Microsoft Teams has the Power BI tab.
 • Ak chcete pridať zostavu v službe Microsoft Teams s kartou Power BI, v pracovnom priestore hosťujúcom zostavu máte aspoň rolu Čitateľ.To add a report in Microsoft Teams with the Power BI tab, you have at least a Viewer role in the workspace that hosts the report. Informácie o iných rolách nájdete v téme Roly v nových pracovných priestoroch.For information about the different roles, see Roles in the new workspaces.
 • Ak si chcú používatelia zobraziť v službe Microsoft Teams kartu Power BI, musia mať povolenie na zobrazenie zostavy.To see the report in the Power BI tab in Microsoft Teams, users must have permission to view the report.
 • Používatelia musia byť používateľmi služby Microsoft Teams s prístupom ku kanálom a chatom.Users must be Microsoft Teams users with access to channels and chats.

V téme Spolupráca v službe Microsoft Teams v Power BI nájdete informácie o tom, ako služby Power BI a Teams navzájom spolupracujú, ako aj ďalšie odporúčania.See Collaborate in Microsoft Teams with Power BI for background on how Power BI and Teams work together, including other requirements.

Vloženie zostavy do služby TeamsEmbed a report in Teams

Zostavu môžete do kanála alebo chatu v službe Microsoft Teams vložiť pomocou týchto krokov.Follow these steps to embed your report in a Microsoft Teams channel or chat.

 1. Otvorte kanál alebo chat cez Microsoft Teams a vyberte ikonu + .Open a channel or chat in Microsoft Teams, and select the + icon.

  Snímka obrazovky znázorňujúca pridanie karty do kanála alebo chatu.

 2. Vyberte kartu Power BI.Select the Power BI tab.

  Snímka obrazovky zo zoznamom kariet služby Microsoft Teams zobrazujúcim službu Power B I.

 3. Pomocou poskytnutých možností vyberte zostavu v pracovnom priestore alebo v aplikácii Power BI.Use the provided options to select a report from a workspace or a Power BI app.

  Snímka obrazovky znázorňujúca kartu Power B I pre nastavenia služby Microsoft Teams.

 4. Názov karty sa automaticky aktualizuje tak, aby zodpovedal názvu zostavy, ale môžete ho zmeniť.The tab name updates automatically to match the name of the report name, but you can change it.

 5. Vyberte položku Uložiť.Select Save.

Zostavy, ktoré môžete vložiť na kartu Power BIReports you can embed on the Power BI tab

Na kartu Power BI môžete vložiť nasledujúce typy zostáv:You can embed the following types of reports on the Power BI tab:

 • Interaktívne a stránkované zostavy.Interactive and paginated reports.
 • Zostavy v časti Môj pracovný priestor, nové prostredie pracovného priestoru a klasické pracovné priestory.Reports in My workspace, new workspace experiences, and classic workspaces.
 • Zostavy v aplikáciách Power BI.Reports in Power BI apps.

Začatie konverzácieStart a conversation

Keď pridáte kartu zostavy Power BI do služby Microsoft Teams, v službe Teams sa automaticky vytvorí konverzácia na karte pre túto zostavu.When you add a Power BI report tab to Microsoft Teams, Teams automatically creates a tab conversation for the report.

 • V pravom hornom rohu vyberte ikonu Zobraziť konverzáciu na karte.Select the Show tab conversation icon in the upper-right corner.

  Snímka obrazovky s ikonou Zobraziť konverzáciu na karte.

  Prvý komentár je prepojenie na zostavu.The first comment is a link to the report. Všetci používatelia v tomto kanáli služby Microsoft Teams si môžu zostavu zobraziť a diskutovať o nej v konverzácii.Everyone in that Microsoft Teams channel can see and discuss the report in the conversation.

  Snímka obrazovky s konverzáciou na karte.

Známe problémy a obmedzeniaKnown issues and limitations

 • Tabule služby Power BI nie je možné vložiť na kartu Power BI pre Microsoft Teams.You can't embed Power BI dashboards in the Power BI tab for Microsoft Teams.
 • Filtre URL adries nie sú podporované s kartou Power BI pre Microsoft Teams.URL filters aren't supported with the Power BI tab for Microsoft Teams.
 • V národných cloudoch nie je nová karta Power BI k dispozícii.In national clouds, the new Power BI tab isn't available. Môže byť k dispozícii staršia verzia, ktorá nepodporuje nové prostredie pracovného priestoru alebo zostavy v aplikáciách Power BI.An older version might be available that doesn't support the new workspace experience or reports in Power BI apps.
 • Po uložení karty nie je možné zmeniť názov karty v nastaveniach karty.After you save the tab, you don't change the tab name through the tab settings. Ak ju chcete zmeniť, použite možnosť Premenovať.Use the Rename option to change it.
 • Ďalšie problémy nájdete v časti Známe problémy a obmedzenia v článku Spolupráca v službe Microsoft Teams.See the Known issues and limitations section of the "Collaborate in Microsoft Teams" article for other issues.

Ďalšie krokyNext steps

Máte ďalšie otázky?More questions? Skúste sa spýtať v komunite Power BI.Try asking the Power BI Community.