Možnosti spolupráce a zdieľania v službe Power BIWays to collaborate and share in Power BI

Vytvorili ste tabule a zostavy.You've created dashboards and reports. Možno na nich chcete spolupracovať so svojimi spolupracovníkmi.Maybe you want to collaborate on them with your coworkers. Alebo ste možno pripravení distribuovať ich širšiemu publiku.Or maybe you're ready to distribute them more widely. Aký je najlepší spôsob, ako na nich spolupracovať a zdieľať ich?What's the best way to collaborate and share them? V tomto článku porovnáme vaše možnosti.In this article, we compare your options.

Aplikácie v službe Power BI

Aplikácie v službe Power BIApps in the Power BI service

SpoluprácaCollaborate

 • Spolupráca s kolegami v pracovných priestoroch pri vytváraní zmysluplných zostáv a tabúľ.Collaborate with coworkers in workspaces to create meaningful reports and dashboards.
 • Spolupráca v službe Microsoft Teams.Collaborate in Microsoft Teams.

Distribúcia alebo zdieľanie tabúľ a zostávDistribute or share dashboards and reports

 • Zdieľanie tabúľ alebo zostáv zo svojho pracovného priestoru Môj pracovný priestor alebo iného pracovného priestoru.Share dashboards or reports from your My Workspace or another workspace.
 • Komentovanie a zdieľanie z mobilných aplikácií Power BI.Annotate and share from the Power BI mobile apps.
 • Spájanie tabúľ a zostáv v pracovných priestoroch do aplikácií a ich distribuovanie väčšej skupine alebo celej organizácii.Bundle dashboards and reports in workspaces into apps and distribute them to a larger group or your whole organization.
 • Vloženie zostáv na zabezpečené portály alebo verejné webové lokality.Embed reports in secure portals or public web sites.
 • Tlač zostáv.Print reports.
 • Vytvorenie aplikácie šablóny, ktorú môžete distribuovať externým používateľom služby Power BI cez Microsoft AppSource.Create a template app that you can distribute to external Power BI users, via Microsoft AppSource.

Zdieľanie údajovShare data

 • Vytvorenie zdieľanej množiny údajov, ktorú môžu kolegovia používať ako základ pre svoje vlastné zostavy vo vlastných pracovných priestoroch.Create shared datasets that coworkers can use as the basis for their own reports, in their own workspaces.
 • Vytvorenie tokov údajov ako spôsobu zdieľania bežného zdroja údajov.Create dataflows as a way to share a common data source.

Bez ohľadu na to, ktorú možnosť si vyberiete, na zdieľanie svojho obsahu potrebujete licenciu služby Power BI Pro alebo sa obsah musí nachádzať v kapacite Premium.No matter which option you choose, to share your content you need a Power BI Pro license, or the content needs to be in a Premium capacity. Licenčné požiadavky sa líšia v prípade kolegov, ktorí zobrazujú váš obsah, a to v závislosti od vybratej možnosti.License requirements vary for the colleagues who view your content, depending on the option you choose. Podrobnosti uvádzame v nasledujúcich častiach.The following sections spell out details.

Spolupráca v pracovnom priestoreCollaborate in a workspace

Keď tímy navzájom spolupracujú a chcú, aby sa im pracovalo jednoduchšie, potrebujú prístup k tým istým dokumentom.When teams work together, they need access to the same documents so they can collaborate easily. V pracovných priestoroch služby Power BI môžu tímy zdieľať vlastníctvo a správu svojich tabúľ, zostáv, množín údajov a zošitov.In Power BI workspaces, teams share the ownership and management of their dashboards, reports, datasets, and workbooks. Niekedy používatelia služby Power BI usporiadajú pracovné priestory na základe organizačných štruktúr, inokedy ich vytvárajú pre špecifické projekty.Sometimes Power BI users organize their workspaces based on organizational structures, or they create them for specific projects. Ďalšie organizácie však stále využívajú niekoľko pracovných priestorov na ukladanie rôznych verzií zostáv alebo tabúľ, ktoré používajú.Still other organizations use several workspaces to store different versions of reports or dashboards they use.

Pracovné priestory poskytujú roly, ktoré určujú povolenia vašim spolupracovníkom.Workspaces provide roles that determine what permissions your coworkers have. Pomocou týchto rol môžete určiť, kto môže spravovať pracovný priestor, upravovať alebo distribuovať obsah alebo ho len zobraziť.Use those roles to determine who can manage the workspace, edit or distribute content, or just view content. Prečítajte si viac o rolách v nových pracovných priestoroch.Read more about roles in the new workspaces.

Pracovné priestory

Pracovné priestory sú na spoluprácu lepšie ako oblasť Môj pracovný priestor, pretože umožňujú spoluvlastníctvo obsahu.Workspaces are better for collaboration than My Workspace, because they allow co-ownership of content. Vykonávať aktualizácie alebo umožniť prístup ďalším používateľov môžete vy alebo celý váš tím.You and your entire team can easily make updates or give others access. Oblasť Môj pracovný priestor je najvhodnejšia pre jednotlivcov a ich jednorazový alebo osobný obsah.My Workspace is best used by individuals for one-off or personal content.

Predstavte si, že ste dokončili tabuľu, ktorú potrebujete zdieľať s kolegami.Now, imagine you have a finished dashboard you need to share with your colleagues. Akým spôsobom im najlepšie umožníte prístup k danej tabuli?What's the best way to give them access to the dashboard? Odpoveď závisí od viacerých faktorov.The answer depends on a number of factors.

 • Ak kolegovia potrebujú, aby tabuľa bola stále aktuálna, alebo potrebujú prístup k celému obsahu v pracovnom priestore, pridajte ich do pracovného priestoru ako členov alebo prispievateľov.If colleagues need to keep the dashboard up to date, or need access to all the content in the workspace, add them to the workspace as Members or Contributors.
 • Ak kolegovia potrebujú len zobraziť obsah v pracovnom priestore, pridajte ich ako čitateľov.If colleagues just need to view the content in the workspace, add them as Viewers.
 • Ak kolegovia potrebujú zobraziť len určitú tabuľu a nie celý obsah pracovného priestoru, môžete priamo s nimi zdieľať danú tabuľu.If colleagues just need to see that dashboard and not all the content in the workspace, you can share the dashboard with them directly.
 • Ak je tabuľa súčasťou väčšej množiny tabúľ a zostáv, ktoré potrebujete distribuovať mnohým kolegom, potom je zrejme najlepšou voľbou publikovanie aplikácie.If the dashboard is part of a set of dashboards and reports that you need to distribute to many colleagues, then publishing an app is likely the best choice.

Prečítajte si o tom, ako vytvoriť nové pracovné priestory.Read about how to create the new workspaces.

Spolupráca v službe Microsoft TeamsCollaborate in Microsoft Teams

Zvýšte spoluprácu riadenú údajmi vo vašej organizácii vložením zostáv služby Power BI a stránkovaných zostáv služby Power BI do služby Microsoft Teams.Increase data-driven collaboration in your organization by embedding your Power BI reports and Power BI paginated reports in Microsoft Teams. Služba Power BI má tlačidlo Zdieľať v službe Teams pre zostavy.The Power BI service has a Share in Teams button for reports. Môžete pridať samostatné karty služby Power BI pre každú jednotlivú zostavu a dať každej karte názov zostavy alebo ľubovoľný iný názov.You can add separate Power BI tabs for each individual report, and give each tab the name of the report, or any other name.

Keď pridáte kartu zostavy služby Power BI do služby Microsoft Teams, Teams automaticky vytvorí konverzáciu na karte pre túto zostavu.When you add a Power BI report tab to Microsoft Teams, Teams automatically creates a tab conversation for the report. Používatelia nachádzajúci sa v tomto kanáli služby Microsoft Teams môžu zostavu zobraziť a diskutovať o nej v konverzácii.Everyone in that Microsoft Teams channel can see and discuss the report in the conversation.

Karta konverzácie v službe Microsoft Teams

Prečítajte si viac o spolupráci v službe Microsoft Teams pomocou služby Power BI.Read more about collaborating in Microsoft Teams with Power BI.

Zdieľanie tabúľ a zostávShare dashboards and reports

Povedzme, že ste dokončili zostavu v aplikácii Power BI Desktop a chcete, aby k nej mali prístup ostatní.Let's say you've finalized a report in Power BI Desktop, and you want other people to have access to it. Jedným zo spôsobov, ako im tento prístup umožniť, je zdieľanie zostavy v službe Power BI.One way to get it to them is to share it in the Power BI service. Publikujete ju vo vlastnom pracovnom priestore Môj pracovný priestor alebo inom pracovnom priestore.You publish it to your own My Workspace or another workspace. Možno k nej ešte vytvoríte tabuľu a ste pripravení.Maybe you create a dashboard to go with it, and you're ready.

Zdieľanie zostavy

Na zdieľanie obsahu potrebujete licenciu na Power BI Pro.You need a Power BI Pro license to share your content. Potrebujú ju aj ľudia, s ktorými obsah zdieľate, alebo sa obsah musí nachádzať v pracovnom priestore v kapacite Premium.The people you share it with do too, or the content needs to be in a workspace in a Premium capacity. Keď zdieľate tabuľu alebo zostavu, príjemcovia ju môžu zobraziť a pracovať s ňou.When you share a dashboard or report, recipients can view it and interact with it. Ak im udelíte povolenie, môžu ju upraviť, vytvoriť jej kópiu a zdieľať ju so svojimi spolupracovníkmi.If you give them permission, they can edit it, make a copy of it, and share it with their coworkers. V tabuliach a zostavách vidia tie isté údaje ako vy.They see the same data that you see in the dashboard or report. Majú prístup ku všetkým údajom v základnej množine údajov, pokiaľ nie je použité zabezpečenie na úrovni riadkov.They have access to all the data in the underlying dataset, unless row-level security (RLS) is applied.

Zdieľať ho môžete aj s ľuďmi mimo svojej organizácie.You can share with people outside your organization, too. Aj oni môžu zobraziť tabuľu alebo zostavu a pracovať s ňou, nemôžu ju však zdieľať.They can view and interact with the dashboard or report too, but can't share it.

Prečítajte si, ako zdieľať tabule a zostavy zo služby Power BI.Read about how to share dashboards and reports from the Power BI service. Prípadne si prečítajte o pridaní filtra k prepojeniu a zdieľaní filtrovaného zobrazenia zostavy.Or read about adding a filter to a link and share a filtered view of your report.

Komentovanie a zdieľanie z mobilných aplikácií Power BIAnnotate and share from the Power BI mobile apps

V mobilných aplikáciách služby Power BI pre zariadenia so systémom iOS a Android môžete komentovať dlaždicu, zostavu alebo vizuál a zdieľať tento obsah s akoukoľvek osobou prostredníctvom e-mailu.In the Power BI mobile apps for iOS and Android devices, you can annotate a tile, report, or visual and then share it with anyone via email.

Komentovanie a zdieľanie v mobilných aplikáciách

Zdieľate snímku dlaždice, zostavy alebo vizuálu.You're sharing a snapshot of the tile, report, or visual. Príjemcovia ju uvidia presne tak, ako vyzerala pri odoslaní pošty.Your recipients see it exactly as it was when you sent the mail. E-mail obsahuje aj prepojenie na príslušnú tabuľu alebo zostavu.The mail also contains a link to the dashboard or report. Ak majú príjemcovia licenciu na Power BI Pro alebo sa obsah nachádza v kapacite Premium a obsah ste s nimi už zdieľali, môžu ho otvoriť.If they have a Power BI Pro license or the content is in a Premium capacity, and you've shared the content with them already, they can open it. Snímky dlaždíc môžete odoslať komukoľvek, nielen spolupracovníkom s rovnakou e-mailovou doménou.You can send snapshots of tiles to anyone, not just coworkers in the same email domain.

Prečítajte si ďalšie informácie o komentovaní a zdieľaní dlaždíc, zostáv a vizuálov z mobilných aplikácií pre iOS a Android.Read more about annotating and sharing tiles, reports, and visuals from the iOS and Android mobile apps.

Zdieľať snímku dlaždice môžete aj z aplikácie služby Power BI pre zariadenia s Windowsom 10, nemôžete ju však komentovať.You can also share a snapshot of a tile from the Power BI app for Windows 10 devices, but not annotate it.

Distribúcia prehľadov v aplikáciiDistribute insights in an app

Povedzme, že chcete distribuovať svoju tabuľu širokej cieľovej skupine vo vašej organizácii.Say you want to distribute your dashboard to a broad audience in your organization. So spolupracovníkmi ste vytvorili pracovný priestor a potom ste v ňom vytvorili a spresnili tabule, zostavy a množiny údajov.You and your coworkers have created a workspace, then created and refined dashboards, reports, and datasets in the workspace. Teraz vyberte požadované tabule a zostavy a publikujte ich ako aplikáciu pre skupinu alebo celú organizáciu.Now you select the dashboards and reports and publish them as an app, either to a group or to your whole organization.

Ikona publikovania aplikácie

Aplikácie možno v službe Power BI jednoducho nájsť a nainštalovať (https://app.powerbi.com).Apps are easy to find and install in the Power BI service (https://app.powerbi.com). Svojim podnikovým používateľom môžete odoslať priame prepojenie na aplikáciu alebo si ju môžu vyhľadať v službe AppSource.You can send your business users a direct link to the app, or they can search for it in AppSource. Ak vám správca služby Power BI poskytne príslušné povolenia, môžete aplikáciu automaticky nainštalovať do kont spolupracovníkov v službe Power BI.If your Power BI administrator gives you permissions, you can install an app automatically in your coworkers' Power BI accounts. Prečítajte si, ako publikovať aplikáciu.Read about how to publish an app.

Po nainštalovaní si môžu aplikáciu zobraziť v prehliadači alebo v mobilnom zariadení.After they install the app, they can view it in their browser or mobile device.

Aby sa aplikácia používateľom zobrazila, potrebujú mať aj licenciu na Power BI Pro alebo musí byť aplikácia uložená v kapacite Power BI Premium.For your users to view your app, they need a Power BI Pro license, too, or the app needs to be stored in a Power BI Premium capacity. Prečítajte si podrobné informácie o tom, čo je Power BI Premium.Read What is Power BI Premium? for details.

Aplikácie môžete publikovať aj pre ľudí mimo organizácie.You can publish apps to people outside your organization, too. Aj oni môžu zobraziť obsah aplikácie a pracovať s ním, nemôžu ho však zdieľať s ďalšími používateľmi.They can view and interact with the app content, but can't share it with others. Teraz môžete vytvoriť aplikácie šablón a nasadiť ich ľubovoľnému zákazníkovi služby Power BI.Now you can create template apps and deploy them to any Power BI customer.

Vloženie zostáv na zabezpečené portály alebo verejné webové lokalityEmbed reports in secure portals or public web sites

Vloženie na zabezpečené portályEmbed in secure portals

Zostavy Power BI môžete vložiť na portály alebo webové lokality, kde ich používatelia nájdu.You can embed Power BI reports in portals or web sites where your users expect to see them.
Možnosti Vložiť do SharePointu Online a Vložiť v službe Power BI umožňujú bezpečne vložiť zostavy pre interných používateľov.With the Embed in SharePoint Online and the Embed option in the Power BI service, you can securely embed reports for your internal users. Bez ohľadu na to, ktorú možnosť si vyberiete, Power BI vynúti všetky povolenia a zabezpečenie údajov, a až potom si používatelia budú môcť pozrieť obsah.Whichever option you choose, Power BI enforces all permissions and data security before users can see content. Osoba, ktorá si chce pozrieť zostavu, potrebuje príslušnú licenciu.The person viewing the report needs the appropriate license.

 • Vloženie do lokality SharePoint Online funguje s webovou časťou Power BI pre SharePoint Online.Embed in SharePoint Online works with the Power BI web part for SharePoint Online. Poskytuje funkciu jediného prihlásenia s možnosťou ovládať, ako sa zostava vloží.It provides a single sign-on experience with control over how the report is embedded. Prečítajte si ďalšie informácie o vkladaní do SharePointu Online.Read more about Embedding in SharePoint Online.
 • Možnosť Vložiť funguje so všetkými portálmi alebo webovými lokalitami, ktoré podporujú vkladanie obsahu pomocou URL adresy alebo prvku iFrame.Embed works with any portal or web site that supports embedding content using a URL or an iFrame. Prečítajte si ďalšie informácie o možnosti Vložiť.Read more about the Embed option.

Publikovanie na verejné webové lokalityPublish to public web sites

Pomocou funkcie Publikovať na webe môžete zostavy Power BI publikovať na internete vložením vizualizácií do blogových príspevkov, na webové lokality, do sociálnych médií a ďalších foriem online komunikácie.With Publish to web, you can publish Power BI reports to the whole Internet by embedding visualizations in blog posts, web sites, social media, and other online communications. Tieto zostavy môže zobraziť ktokoľvek na internete a nemáte žiadnu kontrolu nad tým, kto uvidí, čo ste publikovali.Anyone on the Internet can view your reports, and you have no control over who can see what you've published. Nevyžaduje sa licencia na službu Power BI.They don't need a Power BI license. Publikovanie na webe je k dispozícii iba pre zostavy, ktoré môžete upravovať.Publishing to the web is available only for reports that you can edit. Zostavy nie je možné publikovať na webe, ak sú s vami zdieľané alebo ak sú v aplikácii.You can't publish reports to the web if they're shared with you or if they're in an app. Prečítajte si, ako publikovať na webe.Read about how to publish to the web.

Upozornenie

Použite funkciu Publikovať na webe a zdieľajte obsah len verejne, nie v internom prostredí.Use Publish to web only to share content publicly, not for internal sharing.

Zo služby Power BI môžete tlačiť, uložiť vo formáte PDF alebo uložiť v inom statickom formáte súboru ktorúkoľvek z týchto položiek:From the Power BI service, you can print, save as PDF, or save as other static file format, any of these items:

 • celá tabuľa,An entire dashboard
 • dlaždica tabule,A dashboard tile
 • strana zostavy,A report page
 • stránkovaná zostava,A paginated report
 • vizualizácia zo služby Power BI.A visualization from the Power BI service.

Zostavy služby Power BI môžete tlačiť len po jednotlivých stranách.You can only print Power BI reports one page at a time. Nemožno vytlačiť celú zostavu naraz.You can't print the entire report at once. Prečítajte si, ako tlačiť alebo uložiť zostavu alebo tabuľu ako statický súbor.Read about how to print or save a report or dashboard as a static file.

Stránkované zostavy sú naopak navrhnuté na tlač.Paginated reports, on the other hand, are designed to be printed. Podrobnosti nájdete v porovnaní zostáv služby Power BI a stránkovaných zostáv.Read a comparison of Power BI reports and paginated reports for details.

Vytváranie a nasadzovanie šablón aplikáciíCreate and deploy template apps

Šablóny aplikácií sú určené na verejnú distribúciu, často v Microsoft AppSource.Template apps are designed to be distributed publicly, often in Microsoft AppSource. Keď vytvoríte aplikáciu, s malým alebo žiadnym kódovanie ju môžete nasadiť ľubovoľnému zákazníkovi služby Power BI.You build an app, and with little or no coding, you can deploy it to any Power BI customer. Vaši zákazníci sa pripoja k svojim vlastným údajom a vytvoria inštanciu vlastného konta.Your customers connect to their own data and instantiate their own accounts. Prečítajte si viac o šablónach aplikácií Power BI.Read more about Power BI template apps.

Zdieľanie množiny údajovShare a dataset

Priznajme si, že niektorí ľudia sú skúsenejší vo vytváraní vysoko kvalitných a dobre navrhnutých dátových modelov vo svojich zostavách.Let's face it, some people are more skilled at creating high-quality, well-designed data models in their reports. Možno, že aj vy ste takýto používateľ.Maybe you're that person. Celá vaša organizácia môže mať úžitok z toho, že bude používať tie isté dobre navrhnuté dátové modely.Your whole organization can benefit from using the same well-designed data models. Zdieľané množiny údajov plnia túto úlohu.Shared datasets fill that role. Keď vytvoríte zostavu s údajovým modelom, ktorý by mali všetci používať, môžete túto zostavu uložiť v službe Power BI a príslušným ľuďom udeliť povolenie na používanie.When you create a report with a data model that everyone should use, you can save that report to the Power BI service and give the right people permission to use it. Títo používatelia potom môžu vytvárať svoje zostavy na vašej množine údajov.Then they can build their reports on your dataset. Týmto spôsobom všetci vytvárajú svoje zostavy na základe tých istých údajov a zobrazuje sa im rovnaká „verzia pravdy“.That way, everyone is basing their reports on the same data, and seeing the same "version of the truth."

Nájdenie zdieľanej množiny údajov

Prečítajte si viac o vytváraní a používaní zdieľaných množín údajov.Read more about creating and using shared datasets.

Vytvorenie tokov údajovCreate dataflows

Toky údajov predstavujú samoobslužný spôsob na zjednotenie údajov z rozličných zdrojov a ich prípravu na modelovanie.Dataflows are a self-service way to unify data from disparate sources and prepare it for modeling. Analytici vytvárajú toky údajov na prijímanie, transformáciu, integrovanie a obohacovanie veľkého objemu údajov.Analysts create dataflows to ingest, transform, integrate, and enrich big data. Vytvárajú a spravujú toky údajov v pracovných priestoroch v službe Power BI.They create and manage dataflows in workspaces in the Power BI service. Prečítajte si o samoobslužnej príprave údajov pomocou tokov údajov.Read about self-service data prep with dataflows.

Dôležité informácie a obmedzeniaConsiderations and limitations

Ďalší postupNext steps

Máte pripomienky?Have feedback? Prejdite na lokalitu komunity služby Power BI a podeľte sa o svoje návrhy.Go to the Power BI Community site with your suggestions.

Máte ďalšie otázky?More questions? Skúste komunitu služby Power BITry the Power BI Community