Roly v nových pracovných priestoroch v službe Power BI

Pracovné priestory sú miesta na spoluprácu s kolegami a vytváranie zbierok tabúľ, zostáv, množín údajov a stránkovaných zostáv. Tento článok popisuje rôzne roly v nových pracovných priestoroch a to, čo môžu ľudia v každej úlohe robiť. Prečítajte si viac o novom pracovnom priestore v službe Power BI.

Vytvoriť nový pracovný priestor? Pozrite si tému Vytvorenie nového pracovného priestoru.

Snímka obrazovky s nastavením rolí v dialógovom okne Prístup nových pracovných priestorov.

Roly vám umožňujú spravovať možnosti činností používateľov v nových pracovných priestoroch, aby tímy mohli spolupracovať. Nové pracovné priestory vám umožňujú priradiť roly jednotlivcom a skupinám používateľov, a to skupinám zabezpečenia, skupinám v Microsoft 365 a distribučným zoznamom.

Ak chcete udeliť prístup k novému pracovnému priestoru, priraďte skupinám používateľov alebo jednotlivcom jednu z rolí pracovného priestoru: Správca, Člen, Prispievateľ alebo Čitateľ. Tu je návod, ako používateľom poskytnúť prístup k novým pracovným priestorom.

Každý člen skupiny používateľov získa rolu, ktorú ste priradili. Ak sa niekto nachádza vo viacerých skupinách používateľov, získa najvyššiu úroveň povolenia, akú mu priradené roly poskytujú. Ak sú skupiny používateľov vnorené do seba, všetci obsiahnutí používatelia majú povolenie. Všetky tieto možnosti, okrem prezerania a interakcie, vyžadujú licenciu Power BI Pro alebo Premium na používateľa (PPU). Prečítajte si ďalšie informácie o licencovaní v tomto článku.

Roly pracovného priestoru

Funkcia Správca Člen Prispievateľ Zobrazovač
Aktualizovať a odstrániť pracovný priestor. Začiarknuté
Pridať alebo odstrániť ľudí, vrátane ďalších správcov. Začiarknuté
Povoliť prispievateľom aktualizovať aplikáciu pre tento pracovný priestor Začiarknuté
Pridať členov alebo ďalších používateľov s povoleniami nižšej úrovne. Začiarknuté Začiarknuté
Publikovať, zrušiť publikovanie a zmeniť povolenia pre aplikáciu Začiarknuté Začiarknuté
Aktualizovať aplikáciu. Začiarknuté Začiarknuté V prípade povolenia 1
Zdieľať položku alebo aplikáciu.2 Začiarknuté Začiarknuté
Povoliť ďalším používateľom opätovné zdieľanie položiek.2 Začiarknuté Začiarknuté
Uvádzať aplikácie na domovskej stránke kolegov Začiarknuté Začiarknuté
Spravovať povolenia množiny údajov.3 Začiarknuté Začiarknuté
Uvádzať tabule a zostavy na domovskej lokalite kolegov Začiarknuté Začiarknuté Začiarknuté
Vytvárať, upravovať a odstraňovať obsah v pracovnom priestore. Začiarknuté Začiarknuté Začiarknuté
Publikovať zostavy do pracovného priestoru, odstraňovať obsah. Začiarknuté Začiarknuté Začiarknuté
Vytvorte zostavu v inom pracovnom priestore na základe množiny údajov v tomto pracovnom priestore. 3 Začiarknuté Začiarknuté Začiarknuté
Kopírovať zostavu.3 Začiarknuté Začiarknuté Začiarknuté
Vytvorte ciele na základe množiny údajov v pracovnom priestore. 3 Začiarknuté Začiarknuté Začiarknuté
Naplánovať obnovenia údajov prostredníctvom lokálnej brány.4 Začiarknuté Začiarknuté Začiarknuté
Upraviť nastavenia pripojenia brány.4 Začiarknuté Začiarknuté Začiarknuté
Zobraziť položku a pracovať s ňou.5 Začiarknuté Začiarknuté Začiarknuté Začiarknuté
Čítať údaje uložené v tokoch údajov pracovného priestoru Začiarknuté Začiarknuté Začiarknuté Začiarknuté

1 Prispievatelia môžu aktualizovať aplikáciu priradenú k pracovnému priestoru, ak im správca pracovného priestoru deleguje povolenie. Nemôžu však publikovať novú aplikáciu ani zmeniť, kto má na danú aplikáciu povolenie.

2Prispievatelia a čitatelia (diváci) môžu zdieľať položky v pracovnom priestore, ak majú povolenia na opätovné zdieľanie.

3 Ak chcete zostavu skopírovať do iného pracovného priestoru a vytvoriť zostavu v inom pracovnom priestore na základe množiny údajov v tomto pracovnom priestore,potrebujete povolenie na vytvorenie množiny údajov . V prípade množín údajov v pôvodnom pracovnom priestore, ak máte aspoň rolu prispievateľa, automaticky máte povolenie na zostavenie prostredníctvom roly pracovného priestoru. Podrobnosti nájdete v téme Kopírovanie zostáv z iných pracovných priestorov.

4Majte na pamäti, že potrebujete aj povolenia pre bránu. Tieto povolenia sa spravujú inde, nezávisle od rolí a povolení pracovného priestoru. Podrobnosti nájdete v téme Správa lokálnej brány.

5 Aj v prípade, že nemáte licenciu na Power BI Pro, môžete zobrazovať položky a pracovať s nimi v službe Power BI, ak sa tieto položky nachádzajú v pracovnom priestore v kapacite Premium.

Poznámka

  • Používateľov môžete priradiť k rolám (samostatne alebo v skupine), aj keď danú rolu nemôžu používať. Inými slovami, používateľov, ktorí nemajú licenciu Power BI Pro ppu, môžete priradiť k role, ktorá vyžaduje licenciu. Podrobnosti nájdete v časti Licencie v tomto článku.
  • Ak chcete pre používateľov, ktorí prehľadávajú obsah v pracovnom priestore, vynútiť zabezpečenie na úrovni riadkov, použite rolu Čitateľ. Zabezpečenie na úrovni riadkov môžete vynútiť aj bez udelenia prístupu k novému pracovnému priestoru. Publikujte aplikáciu a distribuujte ju týmto používateľom, alebo im obsah distribuujte pomocou zdieľania.

Licencie

Ak sa jeden z nových pracovných priestorov nachádza v zdieľanej kapacite, každý, koho do neho pridáte, potrebuje licenciu Power BI Pro alebo Premium na používateľa (PPU). Títo používatelia môžu spolupracovať na tabuliach a zostavách v novom pracovnom priestore. Ak chcete obsah distribuovať ostatným používateľom v organizácii, môžete im priradiť licencie na Power BI Pro alebo umiestniť pracovný priestor do kapacity Power BI Premium.

Keď je nový pracovný priestor súčasťou kapacity služby Power BI Premium, používatelia s rolou Prezerač môžu pristupovať k pracovnému priestoru aj vtedy, ak nemajú licenciu Power BI Pro alebo Premium na používateľa (PPU). Ak však týmto používateľom priradíte vyššiu rolu, napríklad Správca, Člen alebo Prispievateľ, pri pokuse o prístup k pracovnému priestoru sa im zobrazí výzva na spustenie skúšobnej verzie Pro. Ak chcete, aby používatelia bez licencie Pro alebo Premium na používateľa (PPU) mohli používať rolu Prezerač, uistite sa, že nemajú ani iné roly pracovného priestoru, či už ako jednotlivci alebo ako súčasť skupiny používateľov, a uistite sa, že nepoužívajú klasický pracovný priestor. Klasické pracovné priestory podporujú roly.

Pri publikovaní zostáv do nového prostredia pracovného priestoru je presadzovanie existujúcich pravidiel licencovania prísnejšie. Ak sa pokúsite publikovať zo služby Power BI Desktop alebo z iných klientskych nástrojov bez licencie Pro alebo Premium na používateľa (PPU), zobrazí sa chyba: V tomto pracovnom priestore môžu publikovať iba používatelia s licenciami na Power BI Pro.

Poznámka

Služba Power BI pre štátnu správu USA nie je k dispozícii ako bezplatná licencia. Podrobnosti o licenciách nájdete v téme Power BI pre zákazníkov zo štátnej správy USA.

Hosťovskí používatelia

Hosťovskí používatelia služby Azure AD B2B predvolene nemôžu získať prístup k pracovným priestorom. Správcovia služby Power BI môžu povoliť externým hosťovským používateľom upravovať a spravovať obsah v organizácii. Hosťovskí používatelia s povolením môžu pristupovať k pracovným priestorom, pre ktoré majú povolenie.

Obmedzenia a informácie

Obmedzenie, o tom, aby ste vedeli:

  • Používateľ s licenciou Power BI Pro môže byť členom maximálne 1 000 pracovných priestorov.

Ďalšie kroky