Zdieľanie tabúľ a zostáv Power BI so spolupracovníkmi a ďalšími používateľmiShare Power BI dashboards and reports with coworkers and others

Zdieľanie je najjednoduchší spôsob, ako ľuďom umožniť prístup k vašim tabuliam a zostavám v službe Power BI.Sharing is the easiest way to give people access to your dashboards and reports in the Power BI service. Zdieľať môžete s ľuďmi vo svojej organizácii aj mimo nej.You can share with people inside or outside your organization.

Keď zdieľate tabuľu alebo zostavu, ľudia, s ktorými ich zdieľate, si ich môžu zobraziť a pracovať s nimi. Upravovať ich však nemôžu.When you share a dashboard or report, the people you share it with can view it and interact with it, but can't edit it. V tabuliach a zostavách vidia tie isté údaje ako vy a získajú prístup k celej základnej množine údajov, pokiaľ v nej nie je použité zabezpečenie na úrovni riadkov.They see the same data that you see in the dashboard and reports and get access to the entire underlying dataset unless row-level security (RLS) is applied to the underlying dataset. Ak im to povolíte, môžu vaši spolupracovníci to, čo ste s nimi zdieľali vy, zdieľať so svojimi kolegami.The coworkers you share with can also share with their coworkers, if you allow them to. Osoby mimo vašej organizácie si tiež môžu zobraziť tabuľu alebo zostavu a pracovať s ňou, nemôžu ju ale zdieľať.The people outside your organization can view and interact with the dashboard or report, but can't share it.

Ikona Zdieľať v zozname tabúľ

Tabule a zostavy môžete zdieľať z mnohých miest v službe Power BI: Obľúbené, Nedávne, Môj pracovný priestor.You can share dashboards and reports from many places in the Power BI service: Favorites, Recent, My Workspace. Môžete tiež zdieľať z iných pracovných priestorov, ak máte rolu správcu, člena alebo prispievateľa v pracovnom priestore.You can share from other workspaces, too, if you have the Admin, Member, or Contributor role in the workspace. A môžete zdieľať tabule a zostavy v zozname Zdieľané so mnou, ak to umožňuje vlastník.And you can share dashboards and reports in Shared with me, if the owner allows it.

Služba Power BI ponúka aj ďalšie spôsoby, ako môžete spolupracovať a ako môžete distribuovať tabule a zostavy.The Power BI service offers other ways to collaborate and distribute dashboards and reports, too. Prečítajte si tému Možnosti spolupráce a zdieľania v službe Power BI, v ktorej sa dozviete, ktorý spôsob je pre vaše podmienky najvhodnejší.Read Ways to collaborate and share in Power BI to see which way works best for your circumstances.

Pri zdieľaní, či už s ľuďmi v rámci vašej organizácie alebo mimo nej, je potrebná licencia na Power BI Pro.With sharing, whether you share content inside or outside your organization, you need a Power BI Pro license. Príjemcovia takisto musia mať licenciu na Power BI Pro, ak zdieľané položky nespadajú do kapacity Premium.Your recipients also need Power BI Pro licenses, unless the content is in a Premium capacity.

Nemôžete zdieľať priamo z aplikácie Power BI Desktop.You can't share directly from Power BI Desktop. Zostavy publikujete z aplikácie Power BI Desktop do služby Power BI.You publish reports from Power BI Desktop to the Power BI service. Môžete však zdieľať tabuľu z mobilných aplikácií Power BI.However, you can share a dashboard from the Power BI mobile apps.

Zdieľanie tabule alebo zostavyShare a dashboard or report

 1. V zozname tabúľ alebo zostáv či v otvorenej tabuli alebo zostave vyberte položku Zdieľať .

 2. Do horného poľa zadajte celú e-mailovú adresu jednotlivca, distribučnej skupiny alebo skupiny zabezpečenia.In the top box, enter the full email addresses for individuals, distribution groups, or security groups. Nemôžete zdieľať s dynamickými distribučnými zoznamami.You can't share with dynamic distribution lists.

  Môžete zdieľať s ľuďmi, ktorých adresy sú mimo vašej organizácie, ale zobrazí sa upozornenie.You can share with people whose addresses are outside your organization, but you'll see a warning. Ďalšie informácie o zdieľaní mimo vašej organizácie si prečítate v tomto článku.Read more about sharing outside your organization in this article.

  Upozornenie na externé zdieľanie

  Poznámka

  Vstupné pole podporuje maximálne 100 samostatných používateľov alebo skupín.The input box supports, at most, 100 separate users or groups. Pozrite si časť Zdieľanie s viac ako 100 používateľmi v tomto článku, kde nájdete spôsoby zdieľania s väčším počtom osôb.See Share with more than 100 users in this article for ways to share with more people.

 3. Ak chcete, pridajte správu.Add a message if you want. Správa nie je povinná.It's optional.

 4. Ak chcete spolupracovníkom umožniť zdieľanie vášho obsahu s ďalšími, začiarknite políčko Povoliť príjemcom zdieľať tabuľu/zostavu.To let your coworkers share your content with others, check Allow recipients to share your dashboard (or report).

  Umožnenie zdieľania pre ostatných používateľov sa nazýva opätovné zdieľanie.Allowing others to share is called resharing. Ak im to dovolíte, môžu opätovne zdieľať cez službu Power BI a mobilné aplikácie alebo preposlať e-mailovú pozvánku ďalším ľuďom vo vašej organizácii.If you let them, they can reshare from the Power BI service and the mobile apps, or forward the email invitation to others in your organization. Platnosť pozvánky uplynie po skončení jedného mesiaca.The invitation expires after one month. Ľudia mimo vašej organizácie nemôžu opätovne zdieľať.People outside your organization can't reshare. Ako vlastník obsahu môžete vypnúť opätovné zdieľanie alebo zrušiť opätovné zdieľanie jednotlivcom.As the owner of the content, you can turn off resharing, or revoke resharing on an individual basis. Pozrite si časť Zastavenie alebo zmena zdieľania v tomto článku.See Stop or change sharing in this article.

 5. Ak vyberiete možnosť Umožňuje používateľom vytvárať nový obsah s použitím základných množín údajov, môžu vytvárať vlastné zostavy v iných pracovných priestoroch na základe množiny údajov tejto tabule.If you select Allow users to build new content using the underlying datasets, they can create their own reports in other workspaces based on the dataset for this dashboard. Prečítajte si viac o vytváraní zostáv na základe množín údajov z rôznych pracovných priestorov.Read more about creating reports based on datasets from different workspaces.

 6. Vyberte položku ZdieľaťSelect Share.

  Vyberte tlačidlo Zdieľať

  Power BI odošle e-mailovú pozvánku s prepojením na zdieľaný obsah jednotlivcom, nie však skupinám.Power BI sends an email invitation to the individuals, but not to groups, with a link to the shared content. Zobrazí sa oznámenie Úspech.You see a Success notification.

  Po tom, čo príjemcovia vo vašej organizácii kliknú na prepojenie, pridá Power BI tabuľu alebo zostavu na stránku so zoznamom Zdieľané so mnou.When recipients in your organization click the link, Power BI adds the dashboard or report to their Shared with me list page. Používatelia môžu vybrať vaše meno a zobrazí sa im všetok obsah, ktorý ste s nimi zdieľali.They can select your name to see all the content you've shared with them.

  Stránka so zoznamom Zdieľané so mnou

  Keď na prepojenie kliknú príjemcovia mimo vašej organizácie, tabuľa alebo zostava sa im zobrazí, nie však v bežnom portáli Power BI.When recipients outside your organization click the link, they see the dashboard or report, but not in the usual Power BI portal. Ďalšie informácie o zdieľaní s osobami mimo vašej organizácie si prečítate v tomto článku.Read more about sharing with people outside your organization in this article.

Zistite, kto má prístup k tabuli alebo zostaveSee who has access to a dashboard or report

Niekedy je potrebné skontrolovať, s kým ste zdieľali svoj obsah, a s kým ho zdieľali ostatní.Sometimes you need to see the people you've shared with, and see who they've shared it with.

 1. V zozname tabúľ a zostáv alebo v samotnej tabuli alebo zostave vyberte položku Zdieľať .

 2. V dialógovom okne Zdieľanie tabule alebo Zdieľanie zostavy vyberte možnosť Prístup.In the Share dashboard or Share report dialog box, select Access.

  Dialógové okno zdieľania tabule, karta Prístup

  Ľudia mimo vašej organizácie sú označení ako Hosť.People outside your organization are listed as Guest.

  V tomto zobrazení môžete zastaviť alebo zmeniť povolenia na zdieľanie, ako je popísané v tomto článku.In this view, you can stop or change sharing permissions in this article.

Zdieľanie tabule alebo zostavy mimo organizácieShare a dashboard or report outside your organization

Keď zdieľate s osobami mimo vašej organizácie, dostanú e-mail s prepojením na zdieľanú tabuľu alebo zostavu.When you share with people outside your organization, they receive an email with a link to the shared dashboard or report. Na to, aby tento obsah videli, sa musia prihlásiť do služby Power BI.They must sign in to Power BI to see what you shared. Ak nemajú licenciu na Power BI Pro, môžu si licenciu zaregistrovať kliknutím na prepojenie.If they don't have a Power BI Pro license, they can sign up for a license when they click the link.

Po prihlásení sa im zobrazí zdieľaná tabuľa alebo zostava v samostatnom okne prehliadača, nie na bežnom portáli Power BI.After they sign in, they see the shared dashboard or report in its own browser window, not in the usual Power BI portal. Ak budú chcieť získať prístup k tejto tabuli alebo zostave neskôr, budú musieť vytvoriť záložku na prepojenie.To access this dashboard or report later, they must bookmark the link.

V tejto tabuli alebo zostave nemôžu upravovať obsah.They can't edit any content in this dashboard or report. Môžu pracovať s grafmi a meniť filtre alebo rýchle filtre, nemôžu však tieto zmeny uložiť.They can interact with the charts and change filters or slicers, but can't save their changes.

Zdieľanú tabuľu alebo zostavu vidia len vaši priami príjemcovia.Only your direct recipients see the shared dashboard or report. Ak napríklad odošlete e-mail na adresu Vicki@contoso.com, tabuľu uvidí len Vicki.For example, if you sent the email to Vicki@contoso.com, only Vicki sees the dashboard. Tabuľu nemôže vidieť nikto iný, a to ani v prípade, ak im Vicki prepošle prepojenie.No one else can see the dashboard, even if Vicki forwards them the link. Vicki musí na prístup k tabuli používať tú istú e-mailovú adresu. Ak sa Vicki prihlási s akoukoľvek inou e-mailovou adresou, nebude mať k tabuli prístup.Vicki must use the same email address to access it; if Vicki signs in with any other email address, Vicki won't have access to the dashboard.

Osoby mimo vašej organizácie nemôžu zobraziť žiadne údaje, ak sa v lokálnych tabuľkových modeloch služby Analysis Services používa zabezpečenie na úrovni roly alebo riadkov.People outside your organization don't see any data at all if role- or row-level security is implemented on on-premises Analysis Services tabular models.

Na zdieľanie so skupinou, ktorá zahŕňa ľudí s externými e-mailovými adresami, použite skupinu zabezpečenia, nie distribučnú skupinu.Use a security group, not a distribution group, to share with a group that includes people with external email addresses. Ľudia s externými e-mailami v distribučnej skupine môžu zobraziť obsah, ktorý zdieľate, len v prípade, ak sú hosťujúcimi používateľmi B2B služby Azure Active Directory (Azure AD).People with external emails in a distribution group can't see the content you share, unless they are Azure Active Directory (Azure AD) B2B guest users. Zistite ďalšie informácie o hosťujúcich používateľoch B2B služby Azure AD.Learn more about Azure AD B2B guest users.

Ak odošlete prepojenie z mobilnej aplikácie Power BI ľuďom mimo vašej organizácie, po kliknutí na prepojenie sa tabuľa otvorí v prehliadači, nie v mobilnej aplikácii Power BI.If you send a link from a Power BI mobile app to people outside your organization, clicking the link opens the dashboard in a browser, not in the Power BI mobile app.

Povolenie na úpravu obsahu pre externých používateľovAllow external users to edit content

Váš správca služby Power BI môže povoliť externým hosťovským používateľom upravovať a spravovať obsah vo vašej organizácii.Your Power BI admin can allow external guest users to edit and manage content in your organization. V takom prípade budú môcť externí používatelia vykonávať viac ako si len prezerať obsah.If so, your external users won't have that consumption-only experience. Môžu upravovať a spravovať obsah v rámci vašej organizácie.They can edit and manage content within your organization. Pozrite si tému Distribúcia obsahu služby Power BI externým hosťom s Azure AD B2B.Learn more about distributing Power BI content to external guest users with Azure AD B2B.

Zdieľanie s viac ako 100 samostatnými používateľmiShare with more than 100 separate users

V jednej akcii zdieľania môžete zdieľať najviac so 100 používateľmi alebo skupinami.At most, you can share with 100 users or groups in a single share action. Prístup k položke však môžete dať viac ako 500 používateľom.However, you can give more than 500 users access to an item. Tu je niekoľko návrhov:Here are some suggestions:

 • Zdieľajte viackrát tak, že zadáte používateľov jednotlivo.Share multiple times by specifying the users individually.
 • Zdieľajte so skupinou používateľov, ktorá obsahuje všetkých používateľov.Share with a user group that contains all the users.
 • Vytvorte zostavu alebo tabuľu v pracovnom priestore, potom vytvorte aplikáciu z pracovného priestoru.Create the report or dashboard in a workspace, then create an app from the workspace. Aplikáciu môžete zdieľať s mnohými ďalšími osobami.You can share the app with many more people. Prečítajte si viac o publikovaní aplikácií v službe Power BI.Read more about publishing apps in Power BI.

Zastavenie alebo zmena zdieľaniaStop or change sharing

Zapnúť a vypnúť opätovné zdieľanie môže len vlastník tabule alebo zostavy.Only the dashboard or report owner can turn resharing on and off.

Ak ste ešte neodoslali pozvánku na zdieľanieIf you haven't sent the sharing invitation yet

 • Zrušte začiarknutie políčka Umožniť príjemcom zdieľať vašu tabuľu/zostavu v dolnej časti pozvánky predtým, ako ju odošlete.Clear the Allow recipients to share your dashboard (or report) check box at the bottom of the invitation before you send it.

Ak ste už tabuľu alebo zostavu zdieľaliIf you've already shared the dashboard or report

 1. V zozname tabúľ a zostáv alebo v samotnej tabuli alebo zostave vyberte položku Zdieľať .

 2. V dialógovom okne Zdieľanie tabule alebo Zdieľanie zostavy vyberte možnosť Prístup.In the Share dashboard or Share report dialog box, select Access.

  Dialógové okno zdieľania tabule, karta Prístup

 3. Vyberte tri bodky ( ... ) vedľa položky Čítať a opätovne zdieľať a vyberte:Select the ellipsis (...) next to Read and reshare and select:

  Tri bodky s položkou Čítať a opätovne zdieľať

  • Ak vyberiete možnosť Čítať, zabránite danej osobe zdieľať s ďalšími ľuďmi.Read to keep that person from sharing with anyone else.
  • Ak vyberiete možnosť Odstrániť prístup, nebude si daná osoba môcť zdieľaný obsah vôbec zobraziť.Remove access to keep that person from seeing the shared content at all.
 4. V dialógovom okne Odstránenie prístupu sa môžete rozhodnúť, či chcete odstrániť prístup k súvisiacemu obsahu, ako sú zostavy či množiny údajov.In the Remove access dialog box, decide if you also want to remove access to related content, such as reports and datasets. Ak odstránite položky s ikonou upozornenia Ikona upozornenia služby Power BI, je vhodné odstrániť aj súvisiaci obsah.If you remove items with a warning icon Power BI warning icon, it's best to also remove related content. V opačnom prípade sa nebude zobrazovať správne.Otherwise, it won't display properly.

  Dialógové okno s upozornením na zdieľanie v službe Power BI

Obmedzenia a informácieLimitations and considerations

Pri zdieľaní tabúľ a zostáv majte na pamäti:Things to keep in mind about sharing dashboards and reports:

 • Keď zdieľate tabuľu s kolegami, zdieľate tiež základnú množinu údajov.When you share a dashboard with colleagues you are sharing the underlying dataset as well. Vaši kolegovia získajú prístup k celej množine údajov, pokiaľ zabezpečenie na úrovni riadkov neobmedzuje ich prístup.Your colleagues get access to the entire dataset unless row-level security (RLS) limits their access. Autori zostáv môžu používať funkcie, ktoré prispôsobujú používateľské prostredia pri prezeraní alebo interakcii so zostavami, napríklad skrytie stĺpcov, obmedzenie akcií na vizuály a iné.Report authors may use capabilities that customize user experiences when viewing or interacting with reports, for example hiding columns, limiting the actions on visuals, and others. Tieto prispôsobené používateľské možnosti neobmedzujú údaje, ku ktorým môžu používatelia v množine údajov pristupovať.These customized user experience do not restrict what data users can access in the dataset. Použite zabezpečenie na úrovni riadkov (RLS) v množine údajov tak, aby prihlasovacie údaje každej osoby určovali, ku ktorým údajom môžu získať prístup.Use row-level security (RLS) in the dataset so that each person's credentials determine which data they can access.
 • Všetci používatelia, s ktorými zdieľate svoju tabuľu, si môžu zobraziť súvisiace zostavy a pracovať s nimi v Zobrazení na čítanie.Everyone you share your dashboard with can see it and interact with the related reports in Reading view. Vo všeobecnosti nemôžu vytvárať zostavy ani ukladať zmeny existujúcich zostáv.In general, they can't create reports or save changes to existing reports. Ak však vyberiete možnosť Umožňuje používateľom vytvárať nový obsah s použitím základných množín údajov, môžu vytvárať vlastné zostavy v iných pracovných priestoroch na základe množiny údajov tejto tabule alebo zostavy.However, if you select Allow users to build new content using the underlying datasets, they can create their own reports in other workspaces based on the dataset for this dashboard or report.
 • Nemôžu si zobraziť ani stiahnuť množinu údajov, ale majú priamy prístup k množine údajov pomocou funkcie Analyzovať v Exceli.Although no one can see or download the dataset, they can access the dataset directly by using the Analyze in Excel feature. Správca môže obmedziť možnosť používať funkciu Analyzovať v Exceli všetkým používateľom v skupine.An admin can restrict the ability to use Analyze in Excel for everyone in a group. Obmedzenie je však pre všetkých používateľov v tejto skupine a pre každý pracovný priestor, do ktorého skupina patrí.However, the restriction is for everyone in that group and for every workspace the group belongs to.
 • Každý môže manuálne obnoviť údaje.Everyone can manually refresh the data.
 • Ak používate e-mail v službe Microsoft 365, môžete obsah zdieľať s členmi distribučnej skupiny zadaním e-mailovej adresy priradenej tejto distribučnej skupine.If you use Microsoft 365 for email, you can share with members of a distribution group by entering the email address associated with the distribution group.
 • Spolupracovníci s rovnakou e-mailovou doménou, ako máte vy, a tí, ktorých doména je iná, ale zaregistrovaná u toho istého nájomníka, môžu zdieľať tabuľu s ostatnými.Coworkers who share your email domain, and coworkers whose domain is different but registered within the same tenant, can share the dashboard with others. Povedzme napríklad, že domény contoso.com a contoso2.com sú zaregistrované u toho istého nájomníka a vaša e-mailová adresa je konrads@contoso.com.For example, say the domains contoso.com and contoso2.com are registered in the same tenant and your email address is konrads@contoso.com. Používatelia ravali@contoso.com aj gustav@contoso2.com môžu zdieľať vašu tabuľu, ak im udelíte povolenie na zdieľanie.Both ravali@contoso.com and gustav@contoso2.com can share your dashboard, as long as you give them permission to share.
 • Ak už majú vaši spolupracovníci prístup ku konkrétnej tabuli alebo zostave, môžete im odoslať priame prepojenie jednoduchým skopírovaním URL adresy, keď máte otvorenú tabuľu alebo zostavu.If your coworkers already have access to a specific dashboard or report, you can send a direct link by copying the URL when you're on the dashboard or report. Napríklad: https://powerbi.com/dashboards/g12466b5-a452-4e55-8634-xxxxxxxxxxxx.For example: https://powerbi.com/dashboards/g12466b5-a452-4e55-8634-xxxxxxxxxxxx.
 • Podobne, ak už majú vaši spolupracovníci prístup ku konkrétnej tabuli, môžete odoslať priame prepojenie na príslušnú zostavu.Likewise, if your coworkers already have access to a specific dashboard, you can send a direct link to the underlying report.

Ďalšie krokyNext steps