Monitorovanie metriky používania pre tabule a zostavy Power BIMonitor usage metrics for Power BI dashboards and reports

Ak vytvárate tabule a zostavy, metriky používania pomáhajú porozumieť ich vplyvu.If you create dashboards and reports, usage metrics help you understand their impact. Keď spustíte metriku používania tabule alebo metriku používania zostáv, zistíte, ako sa dané tabule a zostavy používajú vo vašej organizácii, kto ich používa a na aké účely.When you run either dashboard usage metrics or report usage metrics, you discover how those dashboards and reports are being used throughout your organization, who's using them, and for what purpose.

Zostavy metrík používania sú iba na čítanie.Usage metrics reports are read-only. Zostavu metriky používania však môžete skopírovať.However, you can copy a usage metrics report. Kopírovaním sa vytvorí štandardná zostava služby Power BI, ktorú môžete upravovať.Copying creates a standard Power BI report that you can edit. Môžete tiež vytvoriť vlastné zostavy v aplikácii Power BI Desktop založenej na základnej množine údajov, ktorá obsahuje metriku používania pre všetky tabule alebo zostavy v pracovnom priestore.You can also build your own reports in Power BI Desktop based on the underlying dataset, which contains usage metrics for all dashboards or all reports in a workspace. Začnite so skopírovanou zostavou, ktorá zobrazuje metriky len pre vybratú tabuľu alebo zostavu.To begin with, the copied report shows metrics just for the selected dashboard or report. Môžete odstrániť predvolený filter a mať prístup k základnej množine údajov so všetkými metrikami používania vybratého pracovného priestoru.You can remove the default filter and have access to the underlying dataset, with all the usage metrics of the selected workspace. Môžete dokonca vidieť mená konkrétnych používateľov, ak vám to váš správca povolil.You may even see the names of specific users, if your admin has allowed that.

Zostava metrík používania

Poznámka

Metriky používania sledujú používanie zostáv, ktoré sú súčasťou SharePointu Online.Usage metrics track usage of reports that are embedded in SharePoint Online. Nesledujú však tabule a zostavy vložené prostredníctvom postupu Používateľ vlastní poverenia“ ani postupu Aplikácia vlastní poverenia.However, usage metrics don't track dashboards and reports embedded via the “user owns credentials” or “app owns credentials” flow. Metriky používania taktiež nesledujú používanie zostáv vložených prostredníctvom publikovania na webe.Usage metrics also don't track usage of reports embedded via publish to web.

Prečo sú metriky používania dôležitéWhy usage metrics are important

Keď budete vedieť, ako sa váš obsah používa, pomôže vám to ukázať vplyv a stanoviť priority vášho úsilia.Knowing how your content is being used helps you demonstrate your impact and prioritize your efforts. Metriky používania vám môžu ukázať, že jednu zostavu používa denne obrovská časť organizácie, a zároveň vám môžu ukázať, že tabuľa, ktorú ste vytvorili, nikto nepoužíva.Your usage metrics may show that one of your reports is used daily by a huge segment of the organization and it may show that a dashboard you created isn't being viewed at all. Tento typ spätnej väzby je pri riadení pracovného úsilia neoceniteľný.This type of feedback is invaluable in guiding your work efforts.

Iba v službe Power BI môžete spustiť zostavy metrík používania.You can only run usage metrics reports in the Power BI service. Ak však zostavu metriky používania uložíte alebo pripnete na tabuľu, budete ju môcť otvárať a používať na mobilných zariadeniach.However, if you save a usage metrics report or pin it to a dashboard, you can open and interact with that report on mobile devices.

PredpokladyPrerequisites

 • Na spúšťanie údajov metrík používania a prístup k nim potrebujete licenciu Power BI Pro.You need a Power BI Pro license to run and access the usage metrics data. Funkcia metrík používania však zaznamenáva informácie o používaní od všetkých používateľov bez ohľadu na licenciu, ktorú majú priradenú.However, the usage metrics feature captures usage information from all users, regardless of the license they're assigned.
 • Ak chcete mať prístup k metrikám používania pre konkrétnu tabuľu či zostavu, musíte mať prístup na úpravy tabule alebo zostavy.To access usage metrics for a particular dashboard or report, you must have edit access to that dashboard or report.
 • Váš správca služby Power BI musí mať prístup k metrikám používania pre tvorcov obsahu.Your Power BI admin has to have enabled usage metrics for content creators. Správca služby Power BI môže mať tiež prístup k zhromažďovaniu údajov jednotlivých používateľov v metrike používania.You Power BI admin may have also enabled collecting per-user data in usage metrics. Prečítajte si, ako povoliť tieto možnosti na portáli na správu.Read about how to enable these options in the admin portal.

Zobrazenie zostavy metrík používaniaView a Usage Metrics report

 1. Začnite v pracovnom priestore, ktorý obsahuje tabuľu alebo zostavu.Start in the workspace that contains the dashboard or report.

 2. V zozname obsahu pracovného priestoru alebo na samotnej tabuli alebo v zostave vyberte ikonu metrík používania Ikona metrík používania.From either the workspace content list or from the dashboard or report itself, select the icon for Usage metrics usage metrics icon.

  Karta tabúľ

  Výber metrík používania

 3. Keď to urobíte prvýkrát, služba Power BI vytvorí zostavu metrík používania a upozorní vás, keď bude pripravená.The first time you do this, Power BI creates the usage metrics report and lets you know when it's ready.

  Metriky sú pripravené

 4. Výsledky zobrazíte tak, že vyberiete možnosť Zobraziť metriky používania.To see the results, select View usage metrics.

  Metriky používania sú vaším dôležitým spojencom pri práci na nasadení a údržbe tabúľ a zostáv Power BI.Usage metrics are a powerful ally as you work to deploy and maintain Power BI dashboards and reports. Zaujíma vás, ktoré strany zostavy sú najužitočnejšie a ktoré by ste mali postupne odstrániť?Wondering which pages of your report are most useful, and which ones you should phase out? Zistíte to rýchlym vyfiltrovaním podľa strany zostavy. Zaujíma vás, či máte pre tabuľu vytvoriť mobilné rozloženie?Slice by Report page to find out. Wondering if you should build a mobile layout for your dashboard? Rýchlym vyfiltrovaním podľa platforiem zistíte, koľko používateľov získava prístup k vášmu obsahu cez mobilné aplikácie a webový prehliadač.Slice by Platforms to discover how many users are accessing your content via the mobile apps vs. via web browser.

 5. V prípade potreby môžete podržať ukazovateľ myši na vizualizácii a výberom ikony špendlíka pridať danú vizualizáciu na tabuľu.Optionally, hover over a visualization and select the pin icon to add the visualization to a dashboard. Alebo výberom položky Pripnúť dynamickú stránku na hornom paneli s ponukami pridajte na tabuľu celú stránku.Or, from the top menu bar, select Pin Live Page to add the entire page to a dashboard. Na tabuli môžete metriky používania ľahšie monitorovať alebo zdieľať s ostatnými.From the dashboard you can monitor the usage metrics more easily or share them with others.

  Poznámka

  Ak pripnete dlaždicu zo zostavy metrík používania na tabuľu, nemôžete pridať danú tabuľu do aplikácie.If you pin a tile from a usage metrics report to a dashboard, you can't add that dashboard to an app.

Zostava metrík používania tabuleDashboard Usage Metrics report

Zostava metrík používania tabule

Zostava metrík používania zostavyReport Usage Metrics report

Zostava metrík používania zostavy

Zostava metrík používaniaAbout the Usage Metrics report

Keď vyberiete položku Metrika používania alebo ikonu vedľa tabule či zostavy Ikona metrík používania, služba Power BI vygeneruje preddefinovanú zostavu s metrikami používania pre daný obsah za posledných 90 dní.When you select Usage metrics or the icon usage metrics icon next to a dashboard or report, Power BI generates a pre-built report with usage metrics for that content for the last 90 days. Zostava vyzerá podobne ako zostavy Power BI, ktoré už poznáte.The report looks similar to the Power BI reports you're already familiar with. Budete môcť porovnať, ako koncoví používatelia získali prístup, či získali prístup z webu alebo mobilnej aplikácie a podobne. Ako sa budú tabule a zostavy ďalej vyvíjať, bude sa vyvíjať aj zostava metrík používania, ktorá sa každý deň aktualizuje novými údajmi.You can slice based on how your end users received access, whether they accessed via the web or mobile app, etc. As your dashboards and reports evolve, so too will the usage metrics report, which updates every day with new data.

Zostavy metrík používania sa nezobrazia v zozname nedávno použitých položiek, pracovných priestorov, obľúbených položiek ani v iných zoznamoch obsahu.Usage metrics reports don't show up in Recent, Workspaces, Favorites, or other content lists. Nie je ich možné pridať do aplikácie.They can't be added to an app. Ak pripnete dlaždicu zo zostavy metrík používania na tabuľu, nemôžete pridať danú tabuľu do aplikácie.If you pin a tile from a usage metrics report to a dashboard, you can't add that dashboard to an app.

Ak chcete získať údaje zostavy alebo vytvoriť vlastnú zostavu na základe základnej množiny údajov, máte dve možnosti:To dig into the report data, or to build your own reports against the underlying dataset, you have two options:

Ktoré metriky sa vykazujú?Which metrics are reported?

MetricMetric TabuľaDashboard ZostavaReport PopisDescription
Rýchly filtre spôsobov distribúcieDistribution method slicer ánoyes ánoyes Ako používatelia získavajú prístup k obsahu.How users got access to the content. Existujú tri možné spôsoby: používatelia môžu získať prístup k tabuli alebo zostave na základe členstva v pracovnom priestore, na základe toho, že s nimi niekto obsah zdieľa, alebo po inštalácii balíka obsahu alebo aplikácie.There are 3 possible methods: users can access the dashboard or report by being members of a workspace, by having the content shared with them, or by installing a content pack/app. Pripomíname, že zobrazenia prostredníctvom aplikácie sa počítajú ako balík obsahu.Note that views through an app are counted as "content pack."
Rýchly filter platforiemPlatforms slicer ánoyes ánoyes Bola tabuľa alebo zostava zobrazená v službe Power BI (powerbi.com) alebo na mobilnom zariadení?Was the dashboard or report accessed via the Power BI service (powerbi.com) or a mobile device? Termínom mobilné sa označujú všetky naše aplikácie pre iOS, Android a Windows.Mobile includes all our iOS, Android, and Windows apps.
Rýchly filter strán zostavyReport page slicer nieno ánoyes Ak zostava obsahuje viacero strán, porovnajte jednotlivé zobrazené strany zostavy.If the report has more than 1 page, slice the report by the page(s) that was viewed. Ak sa v zozname zobrazuje možnosť prázdnej strany, znamená to, že strana zostavy bola pridaná nedávno (skutočný názov novej strany sa v rýchlom filtri zobrazí v priebehu 24 hodín) alebo že boli strany zostavy odstránené.If you see a list option for "Blank," that means a report page was recently added (within 24 hours the actual name of the new page appears in the slicer list) and/or report pages have been deleted. Tieto typy situácií označuje termín „prázdne“."Blank" captures these types of situations.
Počet zobrazení za deňViews per day ánoyes ánoyes Celkový počet zobrazení za deň – zobrazenie je definované ako načítanie strany zostavy alebo tabule používateľom.Total number of views per day - a view is defined as a user loading a report page or dashboard.
Počet jedinečných návštevníkov za deňUnique viewers per day ánoyes ánoyes Počet rôznych používateľov, ktorí zobrazili tabuľu alebo zostavu (podľa používateľského konta AAD).Number of different users who viewed the dashboard or report (based on the AAD user account).
Zobrazenia na používateľaViews per user ánoyes ánoyes Počet zobrazení v priebehu posledných 90 dní rozdelené podľa jednotlivých používateľov.Number of views in the past 90 days, broken down by individual users.
Počet zdieľaní za deňShares per day ánoyes nieno Počet zdieľaní tabule s inými používateľmi alebo skupinami.Number of times the dashboard was shared with another user or group.
Celkový počet zobrazeníTotal views ánoyes ánoyes Počet zobrazení za posledných 90 dní.Number of views in the past 90 days.
Celkový počet návštevníkovTotal viewers ánoyes ánoyes Počet jedinečných používateľov za posledných 90 dní.Number of unique viewers in the past 90 days.
Celkový počet zdieľaníTotal shares ánoyes Nieno Počet zdieľaní tabule alebo zostavy za posledných 90 dní.Number of times the dashboard or report was shared in the past 90 days.
Celkový počet v organizáciiTotal in organization ánoyes ánoyes Počet všetkých tabúľ alebo zostáv v celej organizácii, ktoré boli zobrazené aspoň raz za posledných 90 dní.Count of all dashboards or reports in the entire organization which had at least one view in the past 90 days. Používa sa na výpočet poradia.Used to calculate rank.
Poradie: Celkový počet zobrazeníRank: Total views ánoyes ánoyes Na akom mieste sa umiestnila tabuľa alebo zostava v rámci počtu všetkých zobrazení tabúľ alebo zostáv v organizácii za posledných 90 dní.For total views of all dashboards or reports in the organization over the past 90 days, where does this dashboard or report rank.
Poradie: Celkový počet zdieľaníRank: Total shares ánoyes nieno Na akom mieste sa umiestnila tabuľa alebo zostava v rámci počtu všetkých zdieľaní tabúľ v organizácii za posledných 90 dní.For total shares of all dashboards in the organization over the past 90 days, where does this dashboard or report rank.

Uloženie kópie zostavy metrík používaniaSave a copy of the Usage Metrics report

Ak chcete skonvertovať zostavu metrík používania na bežnú zostavu služby Power BI, ktorú môžete prispôsobiť podľa svojich konkrétnych potrieb, použite možnosť Uložiť ako.Use Save as to convert the usage metrics report to a regular Power BI report that you can customize to meet your specific needs. Na vytváranie vlastných zostáv metrík používania založených na základnej množine údajov môžete používať aj aplikáciu Power BI Desktop.You can also use Power BI Desktop to build custom usage metrics reports based on the underlying dataset. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Vytvorenie pripojenia k publikovanej množine údajov.See Establish a connection to a published dataset for details.

Ešte lepšie je, že základná množina údajov obsahuje podrobnosti o používaní pre všetky tabule alebo zostavy v pracovnom priestore.Better yet, the underlying dataset includes the usage details for all dashboards or reports in the workspace. To vám otvorí viacero možností.This opens up more possibilities. Môžete napríklad vytvoriť zostavu, ktorá porovná všetky tabule v pracovnom priestore na základe používania.You could, for example, create a report that compares all dashboards in your workspace based on usage. Takisto môžete vytvoriť tabuľu metrík používania pre aplikáciu Power BI na základe agregácie používania v rámci celého obsahu distribuovaného v danej aplikácii.Or you could create a usage metrics dashboard for your Power BI app by aggregating usage across all the content distributed within that app. Informácie o odstránení filtra a zobrazení všetkých metrík používania v pracovnom priestore nájdete ďalej v tomto článku.See how to remove the filter and see all usage metrics for the workspace later in this article.

Vytvorenie kópie zostavy používaniaCreate a copy of the usage report

Keď vytvoríte kópiu iba na čítanie, vopred vytvorenú zostavu používania, Power BI vyhotoví upraviteľnú kópiu zostavy.When you create a copy of the read-only, pre-built usage report, Power BI creates an editable copy of the report. Na prvý pohľad vyzerajú rovnako.At first glance, it looks the same. Zostavu však teraz môžete otvoriť v zobrazení na úpravy, môžete pridať nové vizualizácie, filtre a strany, upraviť alebo odstrániť existujúce vizualizácie a použiť ďalšie funkcie.However, you can now open the report in Editing view, add new visualizations, filters, and pages, modify or delete existing visualizations, and so on. Power BI uloží novú zostavu do aktuálneho pracovného priestoru.Power BI saves the new report in the current workspace.

 1. V preddefinovanej zostave metrík používania vyberte položky Súbor > Uložiť ako.From the pre-built usage metrics report, select File > Save As. Power BI vytvorí upraviteľnú zostavu Power BI, ktorá sa uloží v aktuálnom pracovnom priestore.Power BI creates an editable Power BI report, saved in the current workspace.

  Uložiť ako

 2. Otvorte zostavu v zobrazení na úpravy a pracujte s ňou rovnako ako s inými zostavami Power BI.Open the report in Editing view and interact with it as you would with any other Power BI report. Môžete napríklad pridať nové strany a vytvárať nové vizualizácie, pridať filtre, formátovať písmo a farby a vykonávať ďalšie zmeny.For example, add new pages and build new visualizations, add filters, format the fonts and colors, etc.

  Otvorenie zostavy v zobrazení na úpravy

 3. Nová zostava sa uloží do karty Zostavy v aktuálnom pracovnom priestore a pridá sa do obsahu zoznamu Nedávne.The new report is saved to the Reports tab in the current workspace, and added to the Recent content list.

  Karta zostáv

Zobrazenie všetkých metrík používania v pracovnom priestoreSee all workspace usage metrics

Ak chcete zobraziť metriky pre všetky tabule alebo zostavy v pracovnom priestore, musíte odstrániť filter.To see the metrics for all the dashboards or for all the reports in the workspace, you have to remove a filter. Predvolene sa zostava filtruje tak, aby sa zobrazili metriky len pre tabuľu alebo zostavu, ktorú ste použili na jej vytvorenie.By default, the report is filtered to display metrics for only the dashboard or report that you used to create it.

 1. V zobrazení na úpravu otvorte novú upraviteľnú zostavu výberom položky Upraviť zostavu.Select Edit report to open the new editable report in Editing view.

  Výber možnosti Upraviť zostavu

 2. Na table Filtre vyhľadajte kontajner Filtre na úrovni zostavy a výberom ikony gumy vedľa položky ReportGuid odstráňte filter.In the Filters pane, locate the Report level filters bucket and remove the filter by selecting the eraser next to ReportGuid.

  Odstránenie filtra

  Teraz vaša zostava zobrazí metriky pre celý pracovný priestor.Now your report displays metrics for the entire workspace.

Ovládacie prvky metrík používania správcom služby Power BIPower BI admin controls for usage metrics

Zostavy metrík používania sú funkciou, ktorú môže globálny správca alebo správca služby Power BI zapnúť či vypnúť.Usage metrics reports are a feature that the global administrator or Power BI administrator can turn on or off. Správcovia majú úplnú kontrolu nad tým, ktorí používatelia majú prístup k metrikám používania. Predvolene sú pre všetkých používateľov v organizácii zapnutí.Administrators have granular control over which users have access to usage metrics; they are On by default for all users in the organization.

Poznámka

Len správcovia nájomníka Power BI si môžu zobrazovať portál pre správcov a upravovať nastavenia.Only admins for the Power BI tenant can see the Admin portal and edit settings.

Predvolene sú pri metrike používania údaje podľa jednotlivých používateľov povolené a súčasťou zostavy metriky sú tiež informácie o obsahu konta zákazníka.By default, per-user data is enabled for usage metrics, and content consumer account information is included in the metrics report. Ak správcovia nechcú, aby sa tieto informácie zobrazovali niektorým alebo všetkým používateľom, môžu vypnúť túto funkciu v určitých skupinách zabezpečenia alebo v celej organizácii.If admins don’t want to expose this information for some or all users, they can disable the feature for specified security groups or for an entire organization. Informácie o konte sa potom zobrazia v zostave ako Bez názvu.Account information then shows in the report as Unnamed.

Pri zakazovaní metrík používania v celej organizácii môžu správcovia použiť možnosť odstránenia celého obsahu existujúcich metrík používania a odstrániť tak všetky existujúce dlaždice zostáv a tabúľ vytvorené pomocou zostáv metrík používania.When disabling usage metrics for their entire organization, admins can use the delete all existing usage metrics content option to delete all existing reports and dashboard tiles that were built using the usage metrics reports. Táto možnosť odstráni celý prístup k údajom metrík používania pre všetkých používateľov v organizácii, ktorí ich už môžu používať.This option removes all access to usage metrics data for all users in the organization who may already be using it. Odstránenie existujúceho obsahu metrík používania nemožno vrátiť späť.Deleting existing usage metrics content is irreversible.

Podrobné informácie o týchto nastaveniach nájdete v téme Kontrola metrík používania v článku na portáli správcu.See Control usage metrics in the Admin portal article for details on these settings.

Metriky používania v národných cloudochUsage metrics in national clouds

Power BI je k dispozícii v samostatných národných cloudoch.Power BI is available in separate national clouds. Tieto cloudy ponúkajú rovnaké úrovne zabezpečenia, ochrany osobných údajov, dodržiavania súladu a transparentnosti ako globálna verzia služby Power BI, pričom sú skombinované s jedinečným modelom pre lokálne predpisy týkajúce sa doručovania služieb, umiestnenia údajov, prístupu a kontrolných mechanizmov.These clouds offer the same levels of security, privacy, compliance and transparency as the global version of Power BI, combined with a unique model for local regulations on service delivery, data residency, access, and control. Z dôvodu tohto jedinečného modelu pre lokálne predpisy nie sú metriky používania v národných cloudoch k dispozícii.Due to this unique model for local regulations, usage metrics aren't available in national clouds. Ďalšie informácie nájdete v časti o národných cloudoch.For more information, see national clouds.

Dôležité informácie a obmedzeniaConsiderations and limitations

Nesúlady medzi denníkmi auditu a metrikami používaniaDiscrepancies between audit logs and usage metrics

Je dôležité pochopiť, že rozdiely sa môžu vyskytnúť pri porovnávaní metriky používania a denníkov auditu, ako aj dôvody ich vzniku.It's important to understand that differences can occur when comparing usage metrics and audit logs, and why. Denníky auditu sa zhromažďujú pomocou údajov zo služby Power BI a metriky používania sa zhromažďujú na strane klienta.Audit logs are collected using data from the Power BI service, and usage metrics are collected on the client. Agregované počty činností v denníkoch auditu nemusia byť vždy zhodné s metrikou používania, a to z nasledujúcich dôvodov:Aggregate counts of activities in audit logs may not always match usage metrics, because of the following:

 • Metriky používania môžu niekedy podhodnocovať aktivity z dôvodu nekonzistentných sieťových pripojení, blokovania reklám alebo iných problémov, ktoré môžu viesť k narušeniu odosielania udalostí od klienta.Usage metrics may sometimes undercount activities due to inconsistent network connections, ad blockers, or other issues that can disrupt sending the events from the client.
 • Určité typy zobrazení nie sú zahrnuté v metrike používania, ako je to popísané vyššie v tomto článku.Certain types of views aren't included in usage metrics, as described earlier in this article.
 • Metriky používania môžu niekedy nadhodnocovať aktivity v situáciách, kde klient vykoná obnovu bez nutnosti, aby sa žiadosť odosielala späť do služby Power BI.Usage metrics may sometimes overcount activities, in situations where the client refreshes without the need for a request being sent back to the Power BI service.
 • Zdieľanie je zakázané pre zostavu metrík používania.Sharing is disabled for the usage metrics report. Ak chcete ľuďom poskytnúť prístup na čítanie zostavy, musíte im najprv poskytnúť prístup do pracovného priestoru.To give people read access to the report, you first need to give them access to the workspace.

Ďalšie dôležité informácieOther considerations

V tomto pracovnom priestore je potrebné si zobraziť obsah v pracovnom priestore aspoň raz.You need to view the content in your workspace, from within that workspace, at least once. Ak si obsah nezobrazíte v samotnom pracovnom priestore aspoň raz, údaje v zobrazeniach aplikácie v zostave metrík používania nebudú navzájom súvisieť.If there are no views of the content from the workspace itself at least once, data isn't correlated from the application views in the Usage Metrics Report. Ak chcete odblokovať spracovanie údajov pre túto zostavu, stačí zobraziť obsah v pracovnom priestore aspoň raz.To unblock the processing of data for this report, just view the content from your workspace at least once.

Najčastejšie otázkyFrequently asked questions

Okrem potenciálnych rozdielov medzi metrikami používania a denníkom auditu môžu byť nasledujúce otázky a odpovede o metrike používania užitočné pre používateľov a správcov:In addition to potential differences between usage metrics and audit logs, the following questions and answers about usage metrics may be helpful for users and administrators:

Otázka: Nedajú sa spustiť metriky používania tabule alebo zostavyQ: I can't run usage metrics on a dashboard or report

Odpoveď: Zobraziť môžete iba metriky používania pre obsah, ktorý vlastníte, alebo ku ktorému máte povolenia na úpravy.A: You can only see usage metrics for content you own or have permissions to edit.

Otázka: Zaznamenávajú metriky používania zobrazenia z vložených tabúľ a zostáv?Q: Do usage metrics capture views from embedded dashboards and reports?

Odpoveď: Metriky používania v súčasnosti nepodporujú zaznamenávanie používania vložených tabúľ, zostáv a postupu publikovania na webe.A: Usage metrics currently don't support capturing usage for embedded dashboards, reports, and the publish to web flow. V týchto prípadoch odporúčame používať na sledovanie používania pre hosťujúcu aplikáciu alebo portál existujúce platformy webovej analýzy.In those cases, we recommend using existing web analytics platforms to track usage for the hosting app or portal.

Otázka: Metriky používania sa nedajú spustiť pre žiadny obsah.Q: I can't run usage metrics on any content at all.

Odpoveď 1: Správcovia môžu túto funkciu pre svoju organizáciu vypnúť.A1: Admins can turn off this feature for their organization. Obráťte sa na správcu a zistite, či to nie je aj váš prípad.Contact your admin to see if this is the case.

Odpoveď 2: Metrika používania je funkcia služby Power BI Pro.A2: Usage metrics is a Power BI Pro feature.

Otázka: Zdá sa, že údaje nie sú aktuálne.Q: The data doesn't seem up to date. Nezobrazujú sa napríklad spôsoby distribúcie, chýbajú strany zostáv a podobne.For example, distribution methods don't show up, report pages are missing, etc.

Odpoveď: Aktualizácia údajov môže trvať až 24 hodín.A: It can take up to 24 hours for data to update.

Otázka: V pracovnom priestore sú štyri zostavy, ale zostava metrík používania zobrazuje iba tri.Q: There are four reports in the workspace but the usage metrics report only displays three.

Odpoveď: Zostava metrík používania zahŕňa iba zostavy (alebo tabule), ktoré niekto zobrazil počas posledných 90 dní.A: The usage metrics report only includes reports (or dashboards) that have been accessed in the past 90 days. Ak sa zostava (alebo tabuľa) nezobrazuje, pravdepodobne ju nikto viac ako 90 dní nepoužil.If a report (or dashboard) doesn't show up, likely it hasn't been used in more than 90 days.

Ďalšie krokyNext steps

Spravovanie služby Power BI v portáli na správuAdministering Power BI in the admin portal

Máte ďalšie otázky?More questions? Skúste komunitu služby Power BITry the Power BI Community