Pripojenie k excelovým zošitom v aplikácii Power BI DesktopConnect to Excel workbooks in Power BI Desktop

Pripojenie k excelovému zošitu z aplikácie Power BI Desktop je jednoduché a v tomto článku nájdete postup, ako to urobiť.Connecting to an Excel workbook from Power BI Desktop is straightforward, and this article walks you through the steps.

V aplikácii Power BI Desktop vyberte na páse s nástrojmi Domov položky Získať údaje > Excel.In Power BI Desktop, select Get Data > Excel from the Home ribbon.

Snímka obrazovky možnosti excelu.

V zobrazenom dialógovom okne Otvoriť vyberte zošit.Select your workbook from the Open dialog that appears. Snímka obrazovky dialógového okna Otvoriť.Screenshot of the Open dialog.

V aplikácii Power BI Desktop sa zobrazujú tabuľky týkajúce sa iných prvkov údajov zo zošita v okne Navigátor.Power BI Desktop presents the tables on other data elements from the workbook in the Navigator window. Keď vyberiete tabuľku na ľavej table, na pravej table sa zobrazí ukážka údajov.When you select a table in the left pane, a preview of the data appears in the right pane.

Snímky obrazovky okna Navigátor.

Na importovanie údajov môžete vybrať tlačidlo Načítať a ak chcete upraviť údaje pomocou Editora dotazov pred načítaním do aplikácie Power BI Desktop, vyberte tlačidlo Upraviť.You can select the Load button to import the data, or if you want to edit the data using Query Editor before bringing it into Power BI Desktop, select the Edit button.

Pri načítavaní údajov sa v aplikácii Power BI Desktop zobrazí okno Načítať a aktivita súvisiaca s načítavaním údajov.When you load the data, Power BI Desktop displays the Load window and displays the activity associated with loading the data.

Snímka obrazovky okna Načítať.

Po dokončení sa v aplikácii Power BI Desktop na table Polia, na pravej strane, zobrazia tabuľky a polia, ktoré sa importovali z excelového zošita.When complete, Power BI Desktop displays the tables and fields it imported from your Excel workbook in the Fields pane, on the right side of the Desktop.

Snímka obrazovky tably Polia.

Hotovo.And that’s it!

Ste pripravení používať importované údaje z excelového zošita v aplikácii Power BI Desktop na vytváranie vizuálov, zostáv alebo na interakciu s ostatnými údajmi, ku ktorým sa môžete chcieť pripojiť a ktoré môžete chcieť importovať, ako sú napríklad iné excelové zošity, databázy alebo akýkoľvek iný zdroj údajov.You’re now ready to use the imported data from your Excel workbook in Power BI Desktop to create visuals, reports, or interact with any other data you might want to connect with and import, such as other Excel workbooks, databases, or any other data source.

Ďalšie krokyNext steps

Pomocou aplikácie Power BI Desktop môžete pripojiť najrôznejšie údaje.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Ďalšie informácie o zdrojoch údajov nájdete tu:For more information on data sources, check out the following resources: