Pripojenie k skladu Snowflake Computing v Power BI DesktopConnect to a Snowflake computing warehouse in Power BI Desktop

V aplikácii Power BI Desktop sa môžete pripojiť k skladu Snowflake Computing a využívať jej základné údaje, rovnako ako iné zdroje údajov v aplikácii Power BI Desktop.In Power BI Desktop, you can connect to a Snowflake computing warehouse and use the underlying data just like any other data source in Power BI Desktop.

Pripojenie k skladu Snowflake ComputingConnect to a Snowflake computing warehouse

Ak sa chcete pripojiť k skladu Snowflake Computing, vyberte položku Získať údaje na páse s nástrojmi Domov v aplikácii Power BI Desktop.To connect to a Snowflake computing warehouse, select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. Vyberte možnosť Databáza v zozname kategórií na ľavej strane a budete vidieť položku Snowflake.Select Database from the categories on the left, and you see Snowflake.

Snímka obrazovky dialógového okna Získať údaje so zobrazením výberu databázy Snowflake.

V zobrazenom okne skladu Snowflake zadajte alebo prilepte do poľa názov vášho skladu Snowflake Computing a vyberte tlačidlo OK.In the Snowflake window that appears, type or paste the name of your Snowflake computing warehouse into the box and select OK. Všimnite si, že môžete údaje Importovať priamo do služby Power BI, alebo môžete použiť režim DirectQuery.Note that you can choose to Import data directly into Power BI, or you can use DirectQuery. Získať ďalšie informácie o použití režimu DirectQuery.You can learn more about using DirectQuery. Vezmite na vedomie, že jediné prihlásenie v službe AAD podporuje iba DirectQuery.Please note that AAD SSO only supports DirectQuery.

Snímka obrazovky dialógového okna Snowflake zobrazujúca vybratý prepínač Importovať.

Keď sa zobrazí výzva, zadajte svoje meno používateľa a heslo.When prompted, put in your username and password.

Snímka obrazovky služby Snowflake s výzvou na zadanie prihlasovacích údajov so zobrazenými poľami Meno používateľa a Heslo.

Poznámka

Keď zadáte svoje meno používateľa a heslo pre určitý server Snowflake, aplikácia Power BI Desktop používa tie isté poverenia pri pokusoch o následné pripojenie.Once you put in your username and password for a particular Snowflake server, Power BI Desktop uses those same credentials in subsequent connection attempts. Tieto poverenia môžete upraviť tak, že prejdete na položky Súbor > Možnosti a nastavenia > Nastavenia zdroja údajov.You can modify those credentials by going to File > Options and settings > Data source settings.

Ak chcete použiť možnosť konto Microsoft, integrácia AAD so službou Snowflake musí byť nakonfigurovaná na strane Snowflake.If you want to use the Microsoft account option, the Snowflake AAD integration must be configured on the Snowflake side. Ak to chcete urobiť, prečítajte si časť Začíname v dokumentácii službu Snowflake na túto tému.To do this, read the Getting Started section of the Snowflake documentation on the topic.

Typ overenia konta Microsoft v konektore Snowflake.

Po úspešnom pripojení sa zobrazí okno Navigátora, kde sa zobrazujú údaje dostupné na serveri a kde si môžete vybrať jeden alebo viac prvkov na import a používanie v aplikácii Power BI Desktop.Once you successfully connect, a Navigator window appears and displays the data available on the server, from which you can select one or multiple elements to import and use in Power BI Desktop.

Chyba ODBC 28000 spôsobuje zlyhanie pripojenia.

Môžete Načítať vybratú tabuľku a vložiť ju tak celú do aplikácie Power BI Desktop alebo Upraviť dotaz, čím otvoríte Editor dotazov umožňujúci filtrovať a spresniť súbor údajov, ktorý chcete použiť, a následne tento spresnený súbor údajov načítať do aplikácie Power BI Desktop.You can Load the selected table, which brings the entire table into Power BI Desktop, or you can Edit the query, which opens Query Editor so you can filter and refine the set of data you want to use, and then load that refined set of data into Power BI Desktop.

Ďalší postupNext steps

Pomocou aplikácie Power BI Desktop môžete pripojiť najrôznejšie údaje.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Ďalšie informácie o zdrojoch údajov nájdete tu:For more information on data sources, check out the following resources: