Riešenie problémov s otváraním aplikácie Power BI DesktopTroubleshoot opening Power BI Desktop

U používateľov, ktorí v aplikácii Power BI Desktop nainštalovali a používajú predchádzajúce verzie lokálnej brány údajov Power BI, môže dôjsť k zablokovaniu otvárania aplikácie Power BI Desktop z dôvodu obmedzení politiky správy, ktoré lokálna brána Power BI uplatňuje na nazvané presmerovania v lokálnom počítači.In Power BI Desktop, users who installed and are running previous versions of the Power BI On-premises data gateway can be blocked from opening Power BI Desktop, because of administrative policy restrictions that the Power BI on-premises gateway placed on named pipes on the local machine.

Riešenie problémov s lokálnou bránou údajov a Power BI DesktopResolve issues with the On-premises data gateway and Power BI Desktop

Máte tri možnosti, ako problém súvisiaci s lokálnou bránou údajov vyriešiť a povoliť otvorenie aplikácie Power BI Desktop:You have three options to resolve the issue associated with the On-premises data gateway, and to enable Power BI Desktop to open:

Riešenie č. 1: Inštalácia najnovšej verzie lokálnej brány údajov Power BIResolution 1: Install the latest version of Power BI On-premises data gateway

Najnovšia verzia lokálnej brány údajov Power BI neuplatňuje obmedzenia na nazvané presmerovania v lokálnom počítači a umožňuje otvoriť Power BI Desktop správne.The latest version of the Power BI On-premises data gateway doesn't place named pipe restrictions on the local machine, and allows Power BI Desktop to open properly. Ak potrebujete pokračovať v používaní lokálnej brány údajov Power BI, odporúčaným riešením je jej aktualizácia.If you need to continue using Power BI On-premises data gateway, the recommended resolution is to update it. Môžete si stiahnuť najnovšiu verziu lokálnej brány údajov Power BI.You can download the latest version of Power BI On-premises data gateway. Ide o priame prepojenie na stiahnutie spustiteľného súboru na inštaláciu.The link is a direct download link to the installation executable.

Riešenie č. 2: Odinštalovanie alebo zastavenie služby Microsoft pre lokálnu bránu údajov Power BIResolution 2: Uninstall or stop the Power BI On-premises data gateway Microsoft service

Ak už lokálnu bránu údajov Power BI nepotrebujete, môžete ju odinštalovať.You can uninstall the Power BI On-premises data gateway if you no longer need it. Prípadne môžete zastaviť službu Microsoft pre lokálnu bránu údajov Power BI, čím sa odstráni obmedzenie politiky a umožní otvorenie aplikácie Power BI Desktop.Or you can stop the Power BI On-premises data gateway Microsoft service, which removes the policy restriction and allows Power BI Desktop to open.

Riešenie č. 3: Spustenie služby Power BI Desktop s oprávnením správcuResolution 3: Run Power BI Desktop with administrator privilege

Namiesto toho môžete Power BI Desktop úspešne spustiť ako správca, čo tiež umožňuje úspešné otvorenie aplikácie Power BI Desktop.You can instead successfully launch Power BI Desktop as administrator, which also allows Power BI Desktop to successfully open. Napriek tomu sa odporúča nainštalovať najnovšiu verziu lokálnej brány údajov Power BI, ako je opísané vyššie.It's still recommended that you install the latest version of Power BI On-premises data gateway, as described earlier.

Aplikácia Power BI Desktop je navrhnutá ako architektúra viacerých procesov a mnohé z týchto procesov komunikujú prostredníctvom nazvaných presmerovaní Windowsu.Power BI Desktop is engineered as a multiprocess architecture, and several of these processes communicate using Windows named pipes. Na tieto nazvané presmerovania však môžu mať vplyv aj ďalšie procesy.There may be other processes that interfere with those named pipes. Najčastejším dôvodom takéhoto rušenia je zabezpečenie vrátane situácií, kedy antivírusový softvér alebo brány firewall môžu tieto presmerovania blokovať alebo presmerovať prenos na konkrétny port.The most common reason for such interference is security, including situations where antivirus software or firewalls may block the pipes or redirect traffic to a specific port. Otvorenie aplikácie Power BI Desktop s oprávnením správcu môže tento problém vyriešiť.Opening Power BI Desktop with administrator privilege may resolve that issue. Ak nemôžete otvoriť aplikáciu s oprávnením správcu, požiadajte správcu, aby zistil, ktoré pravidlá zabezpečenia zabraňujú nazvaným presmerovaniam v správnej komunikácii.If you can't open with administrator privilege, ask your administrator to determine which security rules are preventing named pipes from properly communicating. Aplikáciu Power BI Desktop a s ňou súvisiace podprocesy potom pridajte do zoznamu povolených aplikácií.Then, add Power BI Desktop and its respective subprocesses to allow lists.

Riešenie problémov pri pripojení k SQL ServeruResolve issues when connecting to SQL Server

Pri pokuse o pripojenie k databáze SQL Servera sa môžete stretnúť s chybovým hlásením podobným nasledujúcemu textu:When you attempt to connect to a SQL Server database, you may come across an error message similar to the following text:

"An error happened while reading data from the provider:
'Could not load file or assembly 'System.EnterpriseServices, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=xxxxxxxxxxxxx' or one of its dependencies.
Either a required impersonation level was not provided, or the provided impersonation level is invalid. (Exception from HRESULT: 0x80070542)'"

Tento problém môžete často vyriešiť tak, že pred vytvorením pripojenia k SQL Serveru otvoríte Power BI Desktop ako správca.You can often resolve the issue if you open Power BI Desktop as an administrator before you make the SQL Server connection.

Po otvorení aplikácie Power BI Desktop ako správca a vytvorení pripojenia sa budú požadované knižnice DLL správne registrovať.After you open Power BI Desktop as an administrator and establish the connection, the required DLLs are registered properly. Potom už otváranie aplikácie Power BI Desktop ako správca nie je nutné.After that, opening Power BI Desktop as an administrator isn't necessary.

Pomoc s ďalšími problémami pri spúšťaníGet help with other launch issues

Snažíme sa obsiahnuť čo najviac problémov, ktoré môžu pri aplikácii Power BI Desktop nastať.We strive to cover as many issues that occur with Power BI Desktop as possible. Pravidelne skúmame problémy, ktoré sa môžu týkať mnohých zákazníkov, a uvádzame ich v našich článkoch.We regularly look at issues that may be affecting many customers, and include them in our articles.

Ak problém s otvorením aplikácie Power BI Desktop nesúvisí s lokálnou bránou údajov alebo ak nefungujú predchádzajúce riešenia, môžete incident odoslať oddeleniu podpory pre Power BI (https://support.powerbi.com), ktoré vám pomôže tento problém identifikovať a vyriešiť.If the issue with opening Power BI Desktop isn't associated with the On-premises data gateway, or when the previous resolutions don't work, you can submit a support incident to Power BI support (https://support.powerbi.com) to help identify and solve your issue.

Ak sa v budúcnosti stretnete s ďalšími problémami s aplikáciou Power BI Desktop, je vhodné zapnúť sledovanie a zhromažďovať súbory denníka.Should you come across other issues in the future with Power BI Desktop, it's helpful to turn on tracing and gather log files. Súbory denníka môžu pomôcť izolovať a identifikovať problém.Log files may help to isolate and identify the issue. Ak chcete zapnúť sledovanie, vyberte položky Súbor > Možnosti a nastavenia > Možnosti a potom vyberte položku Diagnostika a začiarknite políčko Zapnúť sledovanie.To turn on tracing, choose File > Options and settings > Options, select Diagnostics, and then select Enable tracing. Túto možnosť je možné nastaviť, len keď je aplikácia Power BI Desktop spustená, je však nápomocná pri budúcich problémoch spojených s otváraním aplikácie Power BI Desktop.Power BI Desktop must be running to set this option, but it's helpful for future issues associated with opening Power BI Desktop.