Pripojenie k aplikácii Project Web App v službe Power BIConnect to Project Web App with Power BI

Microsoft Project Web App je flexibilné online riešenie na riadenie portfólia projektov (PPM) a každodennej práce.Microsoft Project Web App is a flexible online solution for project portfolio management (PPM) and everyday work. Project Web App umožňuje organizáciám začať, stanoviť priority investícií v rámci projektového portfólia a dosiahnuť plánovanú podnikovú hodnotu.Project Web App enables organizations to get started, prioritize project portfolio investments and deliver the intended business value. Aplikácia šablóny Project Web App pre Power BI vám umožní získať prehľady z aplikácie Project Web App, čím pomáha spravovať projekty, portfóliá a zdroje.The Project Web App Template App for Power BI allows you to unlock insight from Project Web App to help manage projects, portfolios and resources.

Pripojte sa k aplikácii šablóny Project Web App pre Power BI.Connect to the Project Web App Template App for Power BI.

Ako sa pripojiťHow to connect

 1. Na navigačnej table vyberte položku Aplikácie, potom v pravom hornom rohu vyberte položku Získať aplikácie.Select Apps in the nav pane > select Get apps in the upper right corner.

  Získať aplikácie

 2. V poli Služby vyberte tlačidlo Získať.In the Services box, select Get.

  AppSource

 3. V obchode AppSource vyberte kartu Aplikácie a vyhľadajte alebo vyberte položku Microsoft Project Web App.In AppSource, select the Apps tab, and search/select Microsoft Project Web App.

 4. Zobrazí sa správa s informáciou – Chcete nainštalovať túto aplikáciu Power BI? vyberte položku Inštalovať.You will get a message saying - Install this Power BI App? select Install.

  Inštalácia aplikácie Project Web

 5. Na table Aplikácie vyberte dlaždicu Microsoft Project Web App.In the Apps pane, select the Microsoft Project Web App tile.

  Microsoft Project Web App

 6. V okne Začíname s novou aplikáciou vyberte položku Pripojiť údaje.In Get started with your new app, select Connect data.

  Pripojenie k údajom

 7. Do textového poľa URL adresa aplikácie Project Web App zadajte URL adresu aplikácie Project Web App (PWA), ku ktorej sa chcete pripojiť.In the Project Web App URL text box, enter the URL for the Project Web App (PWA) you want to connect to. Poznámka: Ak máte vlastnú doménu, táto časť môže byť iná.Note this may differ from the example if you have a custom domain. Do textového poľa Jazyk lokality PWA zadajte číslo, ktoré zodpovedá vášmu jazyku lokality PWA.In the PWA Site Language text box, type the number that corresponds to your PWA site language. Zadajte samostatnú číslicu 1 pre angličtinu, 2 pre francúzštinu, 3 pre nemčinu, 4 pre portugalčinu (Brazília), 5 pre portugalčinu (Portugalsko) a 6 pre španielčinu.Type the single digit '1' for English, '2' for French, '3' for German, '4' for Portuguese (Brazil), '5' for Portuguese (Portugal) and '6' for Spanish.

  Pripojenie k službe Microsoft Project Online

 8. Ako metódu overenia vyberte oAuth2 > Prihlásiť sa.For Authentication Method, select oAuth2 > Sign In. Po zobrazení výzvy zadajte svoje prihlasovacie údaje do aplikácie Project Web App a postupujte podľa krokov na overenie.When prompted, enter your Project Web App credentials and follow the authentication process.

  Poznámka

  Musíte mať zobrazovač portfólia, správcu portfólia alebo povolenia správcu pre aplikáciu Project Web App, ku ktorej sa pripájate.You need to have Portfolio Viewer, Portfolio Manager, or Administrator permissions for the Project Web App you are connecting to.

 9. Zobrazí sa vám oznámenie o načítavaní vašich dát.You’ll see a notification indicating your data is loading. V závislosti od veľkosti vášho konta to môže istý čas trvať.Depending on the size of your account this may take some time. Keď Power BI importuje údaje, zobrazí sa obsah nového pracovného priestoru.After Power BI imports the data, you will see the contents of your new workspace. Možno budete musieť obnoviť množinu údajov, aby ste získali najnovšie aktualizácie.You may need to refresh the dataset to get the latest updates.

  Keď Power BI importuje údaje, na navigačnej table sa zobrazí zostava s 13 stranami a množina údajov.After Power BI imports the data you will see the report with 13 pages and dataset in the nav pane.

 10. Keď sú zostavy pripravené, pokračujte ďalej a začnite skúmať údaje v aplikácii Project Web App.Once your reports are ready, go ahead and start exploring your Project Web App data! Aplikácia šablóny obsahuje s 13 rozšírených a podrobných zostáv na prehľad o portfóliu (6 strán zostavy), prehľad zdrojov (5 strán zostavy) a stav projektu (2 strany zostavy).The Template App comes with 13 rich and detailed reports for the Portfolio Overview (6 report pages), Resource Overview (5 report pages) and Project Status (2 report pages).

  Tabuľa portfólia

  Dostupnosť

  Stav projektu

Ako ďalej?What now?

 • Množina údajov sa bude podľa plánu obnovovať denne, plán obnovovania však môžete zmeniť, prípadne môžete množinu údajov obnoviť podľa potreby pomocou položky Obnoviť.While your dataset will be scheduled to refresh daily, you can change the refresh schedule or try refreshing it on demand using Refresh Now.

Rozbalenie aplikácie šablónyExpand the Template App

Stiahnite si súbor PBIT z lokality GitHub na ďalšie prispôsobovanie a aktualizáciu balíka obsahu.Download the GitHub PBIT file to further customize and update the Content Pack.

Ďalšie krokyNext steps

Začíname s používaním Power BIGet started in Power BI

Získanie údajov v službe Power BIGet data in Power BI