Pripojenie k Regional Emergency Response DashboardConnect to the Regional Emergency Response Dashboard

Regional Emergency Response Dashboard je súčasť na tvorbu zostáv riešenia Microsoft Power Platform Regional Emergency Response.The Regional Emergency Response Dashboard is the reporting component of the Microsoft Power Platform Regional Emergency Response solution. Správcovia organizácie na regionálnej úrovni môžu zobraziť tabuľu v rámci svojho nájomníka služby Power BI a majú tak k dispozícii rýchle zobrazenie dôležitých údajov a metrík, ktoré im pomôžu pri rozhodovaní.Regional organization admins can view the dashboard in their Power BI tenant, enabling them to quickly view important data and metrics that will help them make efficient decisions.

Zostava aplikácie Regional Emergency Response Dashboard

V tomto článku sa dozviete, ako nainštalovať aplikáciu Regional Emergency Response pomocou aplikácie šablóny Regional Emergency Response Dashboard a ako sa pripojiť k zdrojom údajov.This article tells you how to install the Regional Emergency Response app using the Regional Emergency Response Dashboard template app, and how to connect to the data sources.

Podrobné informácie o tom, čo je na tabuli uvádzané, nájdete v téme Získať prehľady.For detailed information about what is presented in the dashboard, see Get insights.

Po nainštalovaní aplikácie šablóny a pripojení k zdrojom údajov môžete zostavu prispôsobiť podľa svojich potrieb.After you've installed the template app and connected to the data sources, you can customize the report as per your needs. Potom ju môžete distribuovať ako aplikáciu pre kolegov v organizácii.You can then distribute it as an app to colleagues in your organization.

PredpokladyPrerequisites

Pred inštaláciou tejto aplikácie šablóny je potrebné najprv nainštalovať a nastaviť riešenie Regional Emergency Response.Before installing this template app, you must first install and set up the Regional Emergency Response solution. Inštaláciou tohto riešenia sa vytvoria odkazy na zdroje údajov potrebné na vyplnenie aplikácie údajmi.Installing this solution creates the datasource references necessary to populate the app with data.

Pri inštalácii riešenia Regional Emergency Response si poznačte URL adresu inštancie prostredia služby Common Data Service.When installing Regional Emergency Response solution, take note of the URL of your Common Data Service environment instance. Budete ju potrebovať na pripojenie aplikácie šablóny k údajom.You will need it to connect the template app to the data.

Inštalácia aplikácieInstall the app

 1. Prejdite na aplikáciu kliknutím na nasledujúce prepojenie: Aplikácia šablóny Regional Emergency Response DashboardClick the following link to get to the app: Regional Emergency Response Dashboard template app

 2. Na stránke AppSource aplikácie vyberte položku ZÍSKAŤ.On the AppSource page for the app, select GET IT NOW.

  Aplikácia Regional Emergency Response Dashboard v službe AppSourceRegional Emergency Response Dashboard app in AppSource

 3. Vyberte tlačidlo Inštalovať.Select Install.

  Inštalácia aplikácie Regional Emergency Response Dashboard

  Aplikácia sa po nainštalovaní zobrazí na stránke Aplikácie.Once the app has installed, you see it on your Apps page.

  Aplikácia Regional Emergency Response Dashboard na stránke aplikácie

Pripojenie k zdrojom údajovConnect to data sources

 1. Výberom ikony na stránke Aplikácie otvorte aplikáciu.Select the icon on your Apps page to open the app.

 2. Na úvodnej obrazovke vyberte položku Preskúmať.On the splash screen, select Explore.

  Úvodná obrazovka aplikácie šablóny

  Otvorí sa aplikácia zobrazujúca vzorové údaje.The app opens, showing sample data.

 3. Vyberte prepojenie Pripojiť vlastné údaje na pruhu v hornej časti stránky.Select the Connect your data link on the banner at the top of the page.

  Aplikácia Regional Emergency Response Dashboard – prepojenie na pripojenie vlastných údajov

 4. V zobrazenom dialógovom okne zadajte URL adresu inštancie prostredia služby Common Data Service.In the dialog box that appears, type the URL of your Common Data Service environment instance. Napríklad: https://[mojeprostr].crm.dynamics.com.For example: https://[myenv].crm.dynamics.com. Po dokončení kliknite na položku Ďalej.When done, click Next.

  Dialógové okno s URL adresou aplikácie Regional Emergency Response Dashboard

 5. V ďalšom zobrazenom dialógovom okne nastavte metódu overovania na možnosť OAuth2.In the next dialog that appears, set the authentication method to OAuth2. S nastavením úrovne ochrany osobných údajov nemusíte robiť nič.You don't have to do anything to the privacy level setting.

  Vyberte položkuPrihlásiť sa.Select Sign in.

  Dialógové okno overenia aplikácie Regional Emergency Response Dashboard

 6. Na obrazovke prihlásenia Microsoft sa prihláste do služby Power BI.At the Microsoft sign-in screen, sign in to Power BI.

  Obrazovka prihlásenia Microsoft

  Po prihlásení sa zostava pripojí k zdrojom údajov a vyplní sa aktuálnymi údajmi.After you've signed in, the report connects to the data sources and is populated with up-to-date data. Počas týchto krokov sa otáča monitor aktivity.During this time, the activity monitor turns.

  Prebieha obnovenie aplikácie Regional Emergency Response Dashboard

Plánovanie obnovenia zostavySchedule report refresh

Po dokončení obnovenia údajov nastavte plán obnovenia, aby údaje zostavy zostali aktuálne.When the data refresh has completed, set up a refresh schedule to keep the report data up to date.

 1. V hornom paneli hlavičky vyberte položku Power BI.In the top header bar, select Power BI.

  Popis cesty v službe Power BI

 2. Na ľavej navigačnej table vyhľadajte v časti Pracovné priestory pracovný priestor Regional Emergency Response Dashboard a postupujte podľa pokynov popísaných v článku Konfigurácia plánovaného obnovenia.In the left navigation pane, look for the Regional Emergency Response Dashboard workspace under Workspaces, and follow the instructions described in the Configure scheduled refresh article.

Prispôsobiť a zdieľaťCustomize and share

Podrobnosti nájdete v téme o prispôsobení a zdieľaní aplikácie.See Customize and share the app for details. Pred publikovaním alebo distribúciou aplikácie si nezabudnite prečítať vyhlásenia k zostave.Be sure to review the report disclaimers before publishing or distributing the app.

Ďalší postupNext steps