Pripojenie k službe Xero so službou Power BIConnect to Xero with Power BI

Xero je jednoducho použiteľný online účtovný softvér navrhnutý špeciálne pre malé podniky.Xero is easy to use online accounting software that's designed specifically for small businesses. Na základe finančných údajov zo služby Xero môžete s touto aplikáciou šablóny služby Power BI vytvárať pôsobivé vizualizácie.Create compelling visualizations based on your Xero financials with this Power BI template app. Predvolená tabuľa obsahuje množstvo metrík pre malé podniky, ako sú napríklad likvidita, porovnanie výnosov a výdavkov, trend ziskov a strát, obrat krátkodobých pohľadávok a návratnosť investícií.Your default dashboard includes many small business metrics like cash position, revenue vs. expenses, profit loss trend, debtor days, and return on investment.

Pripojte sa k aplikácii šablóny Xero pre službu Power BI alebo získajte ďalšie informácie o integrácii služieb Xero a Power BI.Connect to the Xero template app for Power BI or learn more about the Xero and Power BI integration.

Ako sa pripojiťHow to connect

 1. Na navigačnej table vyberte položku Aplikácie, potom v pravom hornom rohu vyberte položku Získať aplikácie.Select Apps in the nav pane > select Get apps in the upper-right corner.

  Ikona Získať aplikácie

 2. V službe AppSource vyberte kartu Aplikácie a vyhľadajte požadovanú službu.In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

  Karta Aplikácie v službe AppSource

 1. Vyberte položky Xero > Získať.Select Xero > Get it now.

 2. V časti Chcete nainštalovať túto aplikáciu Power BI? vyberte položku Inštalovať.In Install this Power BI app? select Install.

  Inštalácia aplikácie Xero

 3. Na table Aplikácie vyberte dlaždicu Xero.In the Apps pane, select the Xero tile.

  Výber dlaždice Xero

 4. V okne Začíname s novou aplikáciou vyberte položku Pripojiť.In Get started with your new app, select Connect.

  Začíname s novou aplikáciou

 5. Zadajte prezývku organizácie priradenej ku kontu Xero.Enter a nickname for the organization associated with your Xero account. Môžete zadať čokoľvek, táto položka slúži hlavne ako pomôcka pre používateľov s viacerými organizáciami používajúcimi službu Xero, aby v nich mali prehľad.Anything will do, it's mostly to help users with multiple Xero organizations keep them all straight. Prečítajte si podrobnosti o vyhľadaní parametrov ďalej v tomto článku.See details on finding parameters later in this article.

  Prezývka organizácie

 6. V položke Metóda overenia vyberte možnosť OAuth.For Authentication Method, select OAuth. Keď sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho konta Xero a vyberte organizáciu, ku ktorej sa chcete pripojiť.When prompted sign into your Xero account and select the organization to connect to. Po dokončení prihlásenia spustite proces načítania výberom položky Prihlásiť sa.Once sign-in is complete, select Sign In to start the loading process.

  Metóda overovania

  Víta vás Xero

 7. Po schválení sa automaticky spustí proces importovania.After approving, the import process will begin automatically. Po jeho dokončení sa na navigačnej table zobrazí nová tabuľa, zostava a model.When complete, a new dashboard, report, and model will appear in the nav pane. Výberom tabule zobrazte importované údaje.Select the dashboard to view your imported data.

  Tabuľa Xero

Čo teraz?What now?

Súčasť balíkaWhat's included

Súčasťou tabule aplikácie šablóny sú dlaždice a metriky, ktoré sa týkajú rôznych oblastí, s možnosťou získať ďalšie informácie v príslušných zostavách:The template app dashboard includes tiles and metrics that cover a variety of areas, with corresponding reports to learn more:

PlošnýArea Dlaždice na tabuliDashboard Tiles ZostavaReport
HotovosťCash Denný peňažný tokDaily cash flow
Príjem hotovostiCash in
Výplata hotovostiCash out
Saldo pri uzávierke podľa účtuClosing balance by account
Saldo pri uzávierke za aktuálny deňClosing balance today
Bankové účtyBank Accounts
ZákazníkCustomer Fakturovaný predajInvoiced sales
Fakturovaný predaj podľa zákazníkaInvoiced sales by customer
Trend rastu fakturovaného predajaInvoiced sales growth trend
Splatné faktúryInvoices due
Nevybavené pohľadávkyOutstanding receivables
Oneskorené pohľadávkyOverdue receivables
ZákazníkCustomer
ZásobyInventory
DodávateľSupplier Fakturované nákupyBilled purchases
Fakturované nákupy podľa dodávateľaBilled purchases by supplier
Trend rastu fakturovaných nákupovBilled purchases growth trend
Splatné faktúryBills due
Nevyrovnané záväzkyOutstanding payables
Záväzky po termíneOverdue payables
DodávateliaSuppliers
ZásobyInventory
ZásobyInventory Mesačný objem predaja podľa produktuMonthly sales amount by product ZásobyInventory
Zisky a stratyProfit and loss Mesačné zisky a stratyMonthly profit and loss
Čistý zisk za tento fiškálny rokNet profit this fiscal year
Čistý zisk za tento mesiacNet profit this month
Účty s najvyššími výdavkamiTop expense accounts
Zisky a stratyProfit and Loss
SúvahaBalance sheet Celkové aktívaTotal assets
Celkové záväzkyTotal liabilities
MajetokEquity
SúvahaBalance Sheet
KondíciaHealth Aktuálny pomerCurrent ratio
Percento hrubého ziskuGross profit percentage
Návratnosť celkových aktívReturn on total assets
Pomer celkových záväzkov k vlastnému imaniuTotal liabilities to equity ratio
ZdravieHealth
Slovník a technické poznámkyGlossary and Technical Notes

Súčasťou množiny údajov sú aj nasledujúce tabuľky na prispôsobenie zostáv a tabúľ:The dataset also includes the following tables to customize your reports and dashboards:

 • AdresyAddresses
 • UpozorneniaAlerts
 • Denný zostatok bankového účtuBank Statement Daily Balance
 • Bankové výpisyBank Statements
 • KontaktyContacts
 • Nároky z vyúčtovania výdavkovExpense Claims
 • Položky riadkov faktúryInvoice Line Items
 • FaktúryInvoices
 • PoložkyItems
 • Mesačná uzávierkaMonth End
 • OrganizáciaOrganization
 • Obratová predvahaTrial Balance
 • Kontá služby XeroXero Accounts

Systémové požiadavkySystem requirements

Na prístup k aplikácii šablóny Xero sa vyžadujú tieto roly: Štandardné + zostavy alebo Poradca.The following roles are required to access the Xero template app: "Standard + Reports" or "Advisor".

Vyhľadanie parametrovFinding parameters

Zadajte názov svojej organizácie, ktorá sa má sledovať v službe Power BI.Provide a name for your organization to track in Power BI. Konkrétny názov vám umožní pripojiť sa k viacerým rôznym organizáciám.A specific name allows you to connect to multiple different organizations. K tej istej organizácii sa nemôžete pripojiť viackrát, pretože by to ovplyvnilo plánované obnovenie.You can't connect to the same organization multiple times, as it will affect the scheduled refresh.

Riešenie problémovTroubleshooting

 • Aby mali používatelia služby Xero prístup k aplikácii šablóny Xero pre službu Power BI, musia mať tieto roly: Štandardné + zostavy alebo Poradca.Xero users must have the following roles to access the Xero template app for Power BI: "Standard + Reports" or "Advisor". Na prístup k vykazovaným údajom cez Power BI využíva aplikácia šablóny povolenia na základe používateľov.The template app relies on the user-based permissions to access reporting data through Power BI.
 • Počas načítavania sú dlaždice na tabuli vo všeobecnom stave načítavania.During the load, the tiles on the dashboard are in a generic loading state. V tomto stave zostanú, až kým sa načítanie úplne nedokončí.They stay that way until the full load completes. Ak dostanete oznámenie o dokončení načítania, avšak dlaždice sa stále načítavajú, skúste obnoviť dlaždice tabule pomocou symbolu ... v pravom hornom rohu tabule.If you receive a notification that your load completed but the tiles are still loading, try refreshing the dashboard tiles using the ... in the top right of your dashboard.
 • Ak sa nepodarí obnoviť aplikáciu šablóny, skontrolujte, či ste sa v službe Power BI k tej istej organizácii nepripojili viackrát.If your template app fails to refresh, check if you have connected to the same organization more than once in Power BI. Xero umožňuje iba jedno aktívne pripojenie k tej istej organizácii a ak sa k nej pripojíte viackrát, môže sa zobraziť chybové hlásenie oznamujúce, že vaše poverenia sú neplatné.Xero only allows a single active connection to an organization and you may see an error indicating your credentials are invalid if you connect to the same one more than once.
 • V prípade problémov s pripojením aplikácie šablóny Xero pre službu Power BI, ako sú napríklad chybové hlásenia alebo pomalé načítavanie, najprv vymažte vyrovnávaciu pamäť/súbory cookie a reštartujte prehliadač a potom sa znova pripojte k službe Power BI.For issues connecting the Xero template app for Power BI, like error messages or slow load times, first clear the cache / cookies and restart the browser, then reconnect to Power BI.

V prípade iných pretrvávajúcich problémov odošlite žiadosť o podporu na lokalite https://support.powerbi.com.For other issues, file a ticket at https://support.powerbi.com if the issue persists.

Ďalší postupNext steps

Začíname s používaním služby Power BIGet started in Power BI

Získanie údajov v službe Power BIGet data in Power BI