Pripojenie k službe Zendesk pomocou služby Power BIConnect to Zendesk with Power BI

Tento článok vás prevedie získavaním údajov z konta v službe Zendesk pomocou aplikácie šablóny služby Power BI.This article walks you through pulling your data from your Zendesk account with a Power BI template app. Aplikácia Zendesk ponúka tabuľu služby Power BI a množinu zostáv služby Power BI, ktoré vám poskytujú prehľady o objemoch žiadostí a výkone agentov.The Zendesk app offers a Power BI dashboard and a set of Power BI reports that provide insights about your ticket volumes and agent performance. Údaje sa automaticky obnovia raz za deň.The data is refreshed automatically once a day.

Po inštalácii aplikácie šablóny môžete tabuľu a zostavu prispôsobiť, aby ste zvýraznili informácie, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.After you've installed the template app, you can customize the dashboard and report to highlight the information you care about most. Potom ju môžete distribuovať ako aplikáciu pre kolegov v organizácii.Then you can distribute it as an app to colleagues in your organization.

Pripojte sa k aplikácii šablóny služby Zendesk alebo si prečítajte ďalšie informácie o integrácii služby Zendesk so službou Power BI.Connect to the Zendesk template app or read more about the Zendesk integration with Power BI.

Po nainštalovaní aplikácie šablóny môžete zmeniť tabuľu a zostavu.After you've installed the template app, you can change the dashboard and report. Potom ju môžete distribuovať ako aplikáciu pre kolegov v organizácii.Then you can distribute it as an app to colleagues in your organization.

Poznámka

Na pripojenie sa vyžaduje konto správcu služby Zendesk.You need a Zendesk Admin account to connect. Ďalšie informácie o systémových požiadavkách nájdete nižšie.More details on requirements below.

Upozornenie

Pred 15. októbrom 2019 povoľovalo rozhranie Zendesk Support Search API možnosť prijať maximálne 200 000 výsledkov prostredníctvom stránkovania veľkých dotazov.Before Oct 15, 2019, the Zendesk Support Search API allowed for a total of 200,000 results to be received through pagination of large queries. S cieľom zosúladiť použitie vyhľadávania so zamýšľaným rozsahom odteraz Zendesk obmedzuje maximálny počet vrátených výsledkov na 1 000, pričom maximálny počet výsledkov na stranu je 100.To align search usage with its intended scope, Zendesk now limits the maximum number of results returned to 1,000 total results, with a maximum of 100 results per page. Súčasný konektor Power BI Zendesk však naďalej dokáže vytvoriť volania rozhrania API, ktoré tieto limity prekračujú, čo môže potenciálne viesť k zavádzajúcim výsledkom.However, the current Power BI Zendesk connector can still create API calls that exceed these new limits, resulting in possibly misleading results.

Ako sa pripojiťHow to connect

 1. Na navigačnej table vyberte položku Aplikácie, potom v pravom hornom rohu vyberte položku Získať aplikácie.Select Apps in the nav pane > select Get apps in the upper-right corner.

  Ikona Získať aplikácie

 2. V službe AppSource vyberte kartu Aplikácie a vyhľadajte požadovanú službu.In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

  Karta Aplikácie v službe AppSource

 1. Vyberte položky Zendesk > Získať.Select Zendesk > Get it now.

 2. V časti Chcete nainštalovať túto aplikáciu Power BI? vyberte položku Inštalovať.In Install this Power BI App? select Install.

 3. Na table Aplikácie vyberte dlaždicu Zendesk.In the Apps pane, select the Zendesk tile.

  Dlaždica aplikácie Zendesk v službe Power BI

 4. V okne Začíname s novou aplikáciou vyberte položku Pripojiť.In Get started with your new app, select Connect.

  Začíname s novou aplikáciou

 5. Zadajte URL adresu priradenú k vášmu kontu.Provide the URL associated with your account. URL adresa má tvar https://company.zendesk.com .The URL has the form https://company.zendesk.com. Podrobnosti o tom, ako nájsť tieto parametre, sú uvedené nižšie.See details on finding these parameters below.

  Pripojenie k Zendesk

 6. Keď sa zobrazí výzva, zadajte svoje poverenia Zendesk.When prompted, enter your Zendesk credentials. Vyberte položku oAuth 2 ako mechanizmus overenia a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.Select oAuth 2 as the Authentication Mechanism and click Sign In. Postupujte podľa postupu overovania Zendesk.Follow the Zendesk authentication flow. (Ak ste už prihlásení do služby Zendesk vo svojom prehliadači, výzva na zadanie prihlasovacích údajov sa nemusí zobraziť.)(If you're already signed in to Zendesk in your browser, you may not be prompted for credentials.)

  Poznámka

  Táto aplikácia šablóny vyžaduje prihlásenie prostredníctvom konta správcu služby Zendesk.This template app requires that you connect with a Zendesk Admin account.

  Prihlásenie pomocou oAuth2

 7. Kliknite na tlačidlo Povoliť a povoľte službe Power BI prístup k vašim údajom služby Zendesk.Click Allow to allow Power BI to access your Zendesk data.

  Kliknite na tlačidlo Povoliť

 8. Kliknutím na tlačidlo Pripojiť spustíte proces importu.Click Connect to begin the import process.

 9. Keď služba Power BI uskutoční import údajov, zobrazí sa zoznam obsahu pre aplikáciu Zendesk: nová tabuľa, zostava a množina údajov.After Power BI imports the data, you see the content list for your Zendesk app: a new dashboard, report, and dataset.

 10. Vyberte tabuľu a pustite sa do skúmania.Select the dashboard to start the exploration process.

  Tabuľa služby Zendesk

Úprava a distribúcia aplikácieModify and distribute your app

Nainštalovali ste aplikáciu šablóny služby Zendesk.You've installed the Zendesk template app. Znamená to, že ste vytvorili aj pracovný priestor služby Zendesk.That means you've also created the Zendesk workspace. V pracovnom priestore môžete zostavu a tabuľu zmeniť a potom ju distribuovať ako aplikáciu pre kolegov v organizácii.In the workspace, you can change the report and dashboard, and then distribute it as an app to colleagues in your organization.

 1. Ak chcete zobraziť celý obsah nového pracovného priestoru služby Zendesk, na navigačnej table vyberte položky Pracovné priestory > Zendesk.To view all the contents of your new Zendesk workspace, in the nav pane, select Workspaces > Zendesk.

  Pracovný priestor služby Zendesk na navigačnej table

  Toto zobrazenie je zoznam obsahu pre pracovný priestor.This view is the content list for the workspace. V pravom hornom rohu sa zobrazí položka Aktualizovať aplikáciu.In the upper-right corner, you see Update app. Ak ste pripravení distribuovať svoju aplikáciu kolegom, začnete tu.When you're ready to distribute your app to your colleagues, that's where you'll start.

  Zoznam obsahu služby Zendesk

 2. Vyberte položky ZostavyMnožiny údajov, aby sa zobrazili ostatné prvky v pracovnom priestore.Select Reports and Datasets to see the other elements in the workspace.

  Ďalšie informácie o distribúcii aplikácií kolegom.Read about distributing apps to your colleagues.

Systémové požiadavkySystem requirements

Na prístup k aplikácii šablóny služby Zendesk je potrebné konto správcu služby Zendesk.A Zendesk Administrator account is required to access the Zendesk template app. Ak ste agent alebo koncový používateľ a chceli by ste zobraziť svoje údaje služby Zendesk, pridajte návrh a skontrolujte konektor služby Zendesk v aplikácii Power BI Desktop.If you're an agent or an end user and are interested in viewing your Zendesk data, add a suggestion and review the Zendesk connector in the Power BI Desktop.

Vyhľadanie parametrovFinding parameters

Vaša URL adresa služby Zendesk bude rovnaká ako URL adresa, ktorú používate na prihlásenie do konta služby Zendesk.Your Zendesk URL will be the same as the URL you use to sign into your Zendesk account. Ak si nie ste istí svojou URL adresou služby Zendesk, môžete použiť pomocníka pri prihlasovaní v službe Zendesk.If you're not sure of your Zendesk URL, you can use the Zendesk login help.

Riešenie problémovTroubleshooting

Ak sa vyskytnú problémy s pripojením, skontrolujte svoju URL adresu služby Zendesk a potvrďte, že používate konto správcu služby Zendesk.If you're having issues connecting, check your Zendesk URL and confirm you're using a Zendesk administrator account.

Ďalšie krokyNext steps