Vytváranie vizuálov pomocou balíkov jazyka Python v službe Power BICreate visuals by using Python packages in the Power BI service

Pomocou výkonného programovacieho jazyka Python môžete v službe Power BI vytvárať vizuály.You can use the powerful Python programming language to create visuals in the Power BI service. V službe Power BI sú podporované mnohé balíky jazyka Python a počet podporovaných balíkov sa stále zvyšuje.Many Python packages are supported in the Power BI service and more are being supported all the time.

V nasledujúcich častiach je uvedená tabuľka s abecedným zoznamom podporovaných balíkov jazyka Python v službe Power BI.The following sections provide an alphabetical table of which Python packages are supported in Power BI.

Žiadosť o podporu nového balíka jazyka PythonRequest support for a new Python package

Balíky jazyka Python podporované v službe Power BI sú uvedené v nasledujúcej časti s názvom Podporované balíky.Supported Python packages for the Power BI service are found in the following section, titled Supported Packages. Ak chcete požiadať o podporu balíka jazyka Python, ktorá nie je uvedená v tomto zozname, predložte žiadosť na stránke Power BI Ideas.If you would like to request support of an Python package not found in that list, please submit your request to Power BI Ideas.

Požiadavky a obmedzenia vzťahujúce sa na balíky jazyka PythonRequirements and Limitations of Python packages

Na balíky jazyka Python sa vzťahuje niekoľko požiadaviek a obmedzení:There are a handful of requirements and limitations for Python packages:

  • Aktuálny režim runtime jazyka Python: Python 3.7.7.Current Python runtime: Python 3.7.7.
  • Služba Power BI vo väčšine prípadov podporuje balíky jazyka Python s licenciami na bezplatný a open-source softvér, ako sú napríklad balíky GPL-2, GPL-3, MIT+ a ďalšie.The Power BI service, for the most part, supports Python packages with free and open-source software licenses such as GPL-2, GPL-3, MIT+, and so on.
  • Služba Power BI podporuje balíky publikované v sieti PyPI.The Power BI service supports packages published in PyPI. Služba nepodporuje súkromné ani vlastné balíky jazyka Python.The service does not support private or custom Python packages. Používateľom sa odporúča sprístupniť svoje súkromné balíky v sieti PyPI a až potom odoslať žiadosť o ich sprístupnenie v službe Power BI.Users are encouraged to make their private packages available on PyPI prior to requesting the package be available in the Power BI service.
  • V prípade vizuálov jazyka Python v aplikácii Power BI Desktop môžete inštalovať akékoľvek balíky, vrátane vlastných balíkov jazyka Python.For Python visuals in Power BI Desktop, you can install any package, including custom Python packages.
  • Z dôvodu zabezpečenia a ochrany osobných údajov nie sú podporované balíky jazyka Python, ktoré v službe zadávajú dotazy typu klient-server cez internet.For security and privacy reasons, Python packages that provide client-server queries over the World-Wide Web in the service, are not supported. Pri týchto pokusoch sú blokované siete.Networking is blocked for such attempts.
  • Schvaľovací proces vzťahujúci sa na zahrnutie nového balíka jazyka Python má strom závislostí. Niektoré závislosti, ktoré musia byť nainštalované v službe, nemôžu byť podporované.The approval process for including a new Python package has a tree of dependencies; some dependencies required to be installed in the service cannot be supported.

Balíky jazyka Python, ktoré sú podporované v službe Power BIPython packages that are supported in Power BI

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené balíky, ktoré sú podporované v službe Power BI.The following table shows which packages are supported in the Power BI service.

BalíkPackage VerziaVersion PrepojenieLink
matplotlibmatplotlib 3.2.13.2.1 https://pypi.org/project/matplotlib
numpynumpy 1.18.41.18.4 https://pypi.org/project/numpy
pandaspandas 1.0.11.0.1 https://pypi.org/project/pandas
scikit-learnscikit-learn 0.23.00.23.0 https://pypi.org/project/scikit-learn
scipyscipy 1.4.11.4.1 https://pypi.org/project/scipy
s eaborns eaborn 0.10.10.10.1 https://pypi.org/project/seaborn
statsmodelsstatsmodels 0.11.10.11.1 https://pypi.org/project/statsmodels
xgboostxgboost 1.1.01.1.0 https://pypi.org/project/xgboost

Ďalší postupNext steps

Ďalšie informácie o jazyku Python v službe Power BI nájdete v nasledujúcich článkoch:For more information about Python in Power BI, take a look at the following articles: