Streamovanie v reálnom čase v službe Power BI

Pomocou streamovania v reálnom čase v službe Power BI môžete streamovať údaje a aktualizovať tabule v reálnom čase. Akýkoľvek vizuál alebo tabuľa vytvorená v službe Power BI dokáže zobrazovať a aktualizovať údaje a vizuály v reálnom čase. Medzi zariadenia a zdroje údajov streamovania môžno zaradiť priemyselné senzory, zdroje sociálnych médií, metriky využívania služieb alebo mnohé iné nástroje a služby na zhromažďovanie alebo prenos údajov, ktoré berú do úvahy čas.

Snímka obrazovky tabule senzorov prostredia, ktorá zobrazuje výsledky údajov v reálnom čase.

Tento článok popisuje, ako v službe Power BI nastaviť streamovanie množiny údajov v reálnom čase. Najskôr je však potrebné poznať jednotlivé typy množín údajov v reálnom čase navrhnuté tak, aby sa dali zobrazovať na dlaždiciach (a tabuliach), a poznať rozdiely medzi týmito množinami údajov.

Typy množín údajov v reálnom čase

Existujú tri typy množín údajov v reálnom čase, ktoré sú navrhnuté na zobrazovanie na tabuliach v reálnom čase:

 • Množina údajov presunutia
 • Množina údajov streamovania
 • Množina údajov streamovania PubNub

Najskôr si (v tejto časti) vysvetlíme, v čom sa tieto množiny údajov od seba líšia, a potom si popíšeme, ako sa do každej z týchto množín presúvajú údaje.

Množina údajov presunutia

Pri používaní množiny údajov presunutia sa údaje presunú do služby Power BI. Po vytvorení tohto typu množiny služba Power BI automaticky vytvorí novú databázu na ukladanie údajov. Pretože základná databáza neustále ukladá prichádzajúce údaje, možno pomocou týchto údajov vytvárať zostavy. Tieto zostavy a vizuály sa podobajú bežným vizuálom zostáv v tom, že poskytujú všetky funkcie služby Power BI na vytváranie zostáv, vrátane vizuálov Power BI, upozornení na údaje, pripnutých dlaždíc tabúľ a ďalších.

Po vytvorení zostavy je možné pomocou množiny údajov presunutia každý z jej vizuálov pripnúť na tabuľu. Vizuály na tabuli sa pri každej aktualizácii údajov aktualizujú v reálnom čase. V rámci služby spúšťa tabuľa obnovenie dlaždice po každom prijatí údajov.

Dve dôležité upozornenia o pripnutých dlaždiciach z množiny údajov presunutia:

 • Ak pomocou možnosti pripnutie dynamickej stránky pripnete celú zostavu, údaje sa nebudú automaticky aktualizovať.
 • Po pripnutí vizuálu na tabuľu je v časti Q&A možné v prirodzenom jazyku položiť otázky ohľadne množiny údajov presunutia. Po vykonaní dotazu prostredníctvom Q&A môžete výsledný vizuál pripnúť späť na tabuľu, ktorá sa takisto bude v reálnom čase aktualizovať.

Množina údajov streamovania

Pri používaní množiny údajov streamovania sa údaje taktiež presunú do služby Power BI s jedným podstatným rozdielom: Power BI ukladá údaje len do dočasnej vyrovnávacej pamäte, a to len na krátku dobu. Dočasná vyrovnávacia pamäť sa používa len na zobrazenie vizuálov, ktoré sú nejako časovo obmedzené, akým je napríklad čiarový graf s jednohodinovým časovým intervalom.

Pri množine údajov streamovania nie je žiadna základná databáza, preto nie je možné zostaviť vizuály zostáv použitím streamovaných údajov. Z tohto dôvodu tiež nie je možné využívať funkcie zostáv, ako napríklad filtrovanie, vizuály Power BI a ďalšie.

Jediným spôsobom, ako vizualizovať množinu údajov streamovania, je pridať dlaždicu a použiť množinu údajov streamovania ako zdroj vlastných údajov streamovania. Vlastné dlaždice streamovania založené na množine údajov streamovania sú optimalizované na rýchle zobrazenie údajov v reálnom čase. Medzi presunutím údajov do služby Power BI a aktualizáciou vizuálu je len minimálne oneskorenie, pretože údaje nie je potrebné zadávať do databázy ani ich z nej čítať.

V praxi sa množiny údajov streamovania a ich vizuály streamovania najviac zídu, keď je veľmi dôležité čo najviac minimalizovať oneskorenie medzi presunutím údajov a ich vizualizáciou. Okrem toho sa považuje za užitočné presunúť údaje vo formáte, ktorý možno priamo bez ďalších agregácií vizualizovať. Medzi takto pripravené údaje patria teploty a vopred vypočítané priemery.

Množina údajov streamovania PubNub

Pri použití množiny údajov streamovania PubNub číta webový klient služby Power BI existujúce streamy údajov PubNub pomocou súpravy PubNub SDK. Žiadne údaje sa neukladajú v službe Power BI. Keďže toto volanie sa uskutočňuje priamo z webového klienta, v prípade, že ste povolili iba schválené odchádzajúce prenosy zo svojej siete, je potrebné povoliť prenos do siete PubNub. Pozrite si pokyny v článku podpory o schvaľovaní odchádzajúcich prenosov do siete PubNub.

Podobne ako množina údajov streamovania nemá ani množina údajov streamovania PubNub žiadnu základnú databázu v službe Power BI, takže nie je možné na základe prichádzajúcich údajov vytvoriť vizuály zostáv a využívať funkcie zostáv, ako napríklad filtrovanie, vizuály Power BI a ďalšie. Množina údajov streamovania PubNub sa dá vizualizovať iba pridaním dlaždice na tabuľu a nakonfigurovaním streamu údajov PubNub za zdroj.

Dlaždice založené na množine údajov streamovania PubNub sú optimalizované na rýchle zobrazenie údajov v reálnom čase. Medzi presunutím údajov do služby Power BI a aktualizáciou vizuálu je len minimálne oneskorenie, pretože služba Power BI sa priamo pripája na stream údajov PubNub.

Matica množín údajov streamovania

Nasledujúca tabuľka (alebo, ak chcete, matica) porovnáva tri typy množín údajov pre streamovanie v reálnom čase a uvádza ich výhody a obmedzenia.

Snímka obrazovky tabuľky, ktorá zobrazuje maticu množiny údajov streamovania.

Poznámka

Informácie o obmedzeniach objemu odosielaných údajov nájdete v tomto článku.

Odosielanie údajov do množín údajov

V predchádzajúcej časti sú popísané vlastnosti a odlišnosti troch základných typov množín údajov v reálnom čase, ktoré možno použiť na streamovanie v reálnom čase. Táto časť popisuje, ako vytvárať a presúvať údaje do týchto množín údajov.

Údaje do množiny údajov môžete presunúť týmito troma hlavnými spôsobmi:

 • Pomocou rozhrania Power BI REST API
 • Pomocou používateľského rozhrania množiny údajov streamovania
 • Pomocou služby Azure Stream Analytics

Pozrime sa postupne na jednotlivé prístupy.

Presunutie údajov pomocou rozhrania Power BI REST API

Rozhranie Power BI REST API možno použiť na vytvorenie a odoslanie údajov do množín údajov presunutia a streamovania. Pri vytváraní množiny údajov pomocou rozhrania Power BI REST API použite príznak defaultMode na určenie, či sa jedná o množinu údajov presunutia alebo streamovania. Ak príznak defaultMode nie je nastavený, jedná sa o množinu údajov presunutia.

Ak je príznak defaultMode nastavený na hodnotu pushStreaming, pôjde o množinu údajov presunutiaa zároveň ajstreamovania, čo poskytuje výhody oboch typov množiny údajov.

Poznámka

Ak pri použití množiny údajov s príznakom defaultMode nastavenom na pushStreaming prekračuje veľkosť požiadavky obmedzenie 15Kb pre množinu údajov streamovania a zároveň neprekračuje obmedzenie 16 MB pre množinu údajov presunutia, požiadavka bude úspešná a údaje sa aktualizujú do množiny údajov presunutia. Všetky dlaždice streamovania však budú dočasne nefunkčné.

Po vytvorení množiny údajov používajte na presunutie údajov rozhranie REST API pomocou rozhrania API PostRows.

Všetky požiadavky na rozhraní REST API sú zabezpečené službou Azure AD OAuth.

Presunutie údajov pomocou používateľského rozhrania množiny údajov streamovania

V službe Power BI môžete vytvoriť množinu údajov pomocou rozhrania API, ako je to ukázané na nasledujúcom obrázku.

Snímka obrazovky možností novej množiny streamovania, ktorá zobrazuje výber API.

Pri vytváraní novej množiny údajov streamovania, môžete povoliť možnosť Analýza historických údajov, ako je ukázané nižšie. Toto povolenie hrá dôležitú úlohu.

Snímka obrazovky novej množiny údajov streamovania, ktorá zobrazuje, že analýza historických údajov je povolená.

Ak je Analýza historických údajov zakázaná (v predvolenom nastavení), vytvorí sa množina údajov streamovania, ako je to popísané vyššie v tomto článku. Ak je Analýza historických údajov zapnutá, vytvorí sa množina údajov typu streamovania a zároveň aj presunutia. Ide o rovnocenný postup ako pri vytvorení množiny údajov pomocou rozhrania Power BI REST API prostredníctvom nastavenia príznaku defaultMode na hodnotu pushStreaming, ako je to popísané vyššie v tomto článku.

Poznámka

V prípade vytvorenia množiny údajov streamovanie pomocou používateľského rozhrania služby Power BI, ktoré je popísané v predchádzajúcom odseku, sa nevyžaduje overovanie službou Azure AD. Pri takto vytvorených množinách údajov obdrží majiteľ množiny údajov adresu URL s kľúčom riadku, ktorý oprávňuje žiadateľa presúvať údaje do množiny údajov bez použitia nosného tokenu Azure AD OAuth. Presúvanie údajov do množiny údajov je však naďalej možné aj prostredníctvom služby Azure AD (AAD).

Presunutie údajov pomocou služby Azure Stream Analytics

Power BI môžete pridať ako výstup v službe Azure Stream Analytics (ASA) a potom množiny údajov vizualizovať v službe Power BI v reálnom čase. Táto sekcia opisuje technické podrobnosti tohto procesu.

Azure Stream Analytics používa na vytvorenie výstupného streamu údajov do služby Power BI rozhranie Power BI REST API s príznakom defaultMode nastaveným na hodnotu pushStreaming. Výsledkom je množina údajov, ktorá poskytuje výhody množín údajov typu presunutie aj streamovanie. Po vytvorení množiny údajov nastaví Azure Stream Analytics príznak retentionPolicy na hodnotu basicFIFO. V tomto nastavení databáza podporuje presunuté množiny údajov s uloženými 200 000 riadkami a riadky sa vypúšťajú na základe princípu FIFO first-in-first-out (prvý dnu, prvý von).

Výstraha

Ak váš dotaz v službe Azure Stream Analytics vyvolá rýchlo sa opakujúce výstupy do služby Power BI (napríklad raz alebo dvakrát za sekundu), začne služba Azure Stream Analytics tieto výstupy dávkovať do jednej požiadavky. V dôsledku toho môže veľkosť požiadavky prekročiť limit dlaždice streamovania. V takom prípade bude vykresľovanie dlaždíc streamovania nefunkčné, ako bolo uvedené v predchádzajúcich sekciách. V týchto prípadoch je najlepšie znížiť rýchlosť výstupov údajov do služby Power BI; napríklad namiesto maximálnej hodnoty raz za sekundu nastaviť maximum na viac ako 10 sekúnd.

Nastavenie množiny údajov pre streamovanie v reálnom čase v službe Power BI

Teraz, keď sme si popísali tri hlavné typy množín údajov pre streamovanie v reálnom čase a tri hlavné spôsoby posúvania údajov do množiny údajov, môžme v službe Power BI začať pracovať s množinami údajov pre streamovanie v reálnom čase.

Pred začatím streamovania v reálnom čase je potrebné vybrať si jeden z dvoch spôsobov spracovania streamovaných údajov v službe Power BI:

 • dlaždice s vizuálmi zo streamovaných údajov
 • množiny údajov vytvorené zo streamovaných údajov zachovávané v službe Power BI

Obe možnosti budete musieť nastaviť pomocou streamovania údajov služby Power BI. To spravíte tak, že na tabuli (buď na existujúcej alebo novej) vyberiete možnosť Pridať dlaždicu a potom položku Vlastné streamované údaje.

Snímka obrazovky tabule, ktorá zobrazuje vlastný výber údajov streamovania v časti Pridať dlaždicu.

Ak ešte nemáte k dispozícii množiny údajov pre streamovanie, nemusíte sa obávať – vyberte si možnosť spravovanie údajov a môžete začať.

Snímka obrazovky tabule, ktorá zobrazuje prepojenie spravovaných údajov v možnosti Pridať vlastnú dlaždicu údajov streamovania.

Ak už máte vytvorenú množinu údajov pre streamovanie, na tejto stránke zadajte (do textového poľa) jej koncový bod. Ak ešte nemáte množinu údajov pre streamovanie, vyberte ikonu so znamienkom plus ( + ) v pravom hornom rohu, čím zobrazíte dostupné možnosti na vytvorenie množiny údajov pre streamovanie.

Snímka obrazovky tabule, ktorá zobrazuje, ako zadať koncový bod množiny údajov streamovania pomocou ukazovateľa smerujúceho na ikonu plus.

Po kliknutí na ikonu + sa zobrazia dve možnosti:

Snímka obrazovky možností novej množiny údajov streamovania, ktorá zobrazuje možnosti API a PubNub.

V ďalšej časti sú popísané tieto možnosti spolu s detailným postupom vytvorenia dlaždice streamovania alebo množiny údajov zo zdroja streamovaných údajov, ktoré potom môžete neskôr použiť na tvorbu zostavy.

Vytvorenie množiny údajov pre streamovanie pomocou možnosti, ktorá vám najviac vyhovuje

Sú dva spôsoby vytvorenia informačného kanálu streamovania v reálnom čase, ktoré možno používať a vizualizovať pomocou služby Power BI:

 • Rozhranie Power BI REST API používajúce koncový bod streamovania v reálnom čase
 • PubNub

Ďalších častiach si postupne predstavíme jednotlivé možnosti.

Použitie rozhrania Power BI REST API

Rozhranie Power BI REST API – vďaka najnovším vylepšeniam sú rozhrania Power BI REST API navrhnuté tak, aby bolo streamovanie v reálnom čase jednoduchšie pre vývojárov. Po výbere možnosti API v okne Nové množiny údajov pre streamovanie sa zobrazia položky, ktoré umožnia službe Power BI napojiť sa na váš koncový bod a pracovať s ním:

Snímka obrazovky dialógového okna novej množiny údajov streamovania, ktorá zobrazuje položky Power BI REST API pre pripojenie.

Ak chcete, aby služba Power BI ukladala údaje odosielané prostredníctvom tohto streamu údajov, povoľte možnosť Analýza historických údajov a budete môcť na základe zhromaždeného streamu údajov vytvárať analýzy a správy. Tu nájdete viac informácií o rozhraniach API.

Po úspešnom vytvorení streamu údajov získate koncový bod adresy URL rozhrania REST API, ktorý môže volať vaše aplikácie prostredníctvom požiadavky POST a posúvať tak údaje do množiny údajov pre streamovanie údajov služby Power BI, ktorú ste vytvorili.

Pri vykonávaní požiadaviek POST si overte, či text požiadavky zodpovedá vzorovému kódu JSON, ktorý je uvedený v používateľskom rozhraní služby Power BI. Objekty JSON napríklad zabaľte do poľa.

Upozornenie

Pri streamovaní množín údajov vytvorených pomocou používateľského rozhrania služby Power BI dostane vlastník množiny údajov URL adresu, ktorá obsahuje kľúč zdroja. Tento kľúč oprávňuje žiadateľa na presunutie údajov do množiny údajov bez použitia nosného tokenu služby Azure AD OAuth. Preto pri práci touto metódou a s týmto typom množiny údajov majte na pamäti možné dôsledky používania tajného kľúča v adrese URL.

Používanie siete PubNub

Keď Power BI integrujete so streamovaním PubNub, môžete v službe Power BI používať streamy údajov PubNub s nízkou latenciou (alebo si vytvárať nové). Keď vyberiete možnosť PubNub a potom Ďalšie, zobrazí sa nasledujúce okno:

Snímka obrazovky dialógového okna novej množiny údajov streamovania, ktorá zobrazuje položky PubNub pre pripojenie.

Upozornenie

Kanály siete PubNub môžete zabezpečiť pomocou overovacieho kľúča PubNub Access Manager (PAM). Tento kľúč bude zdieľaný so všetkými používateľmi, ktorí majú prístup na tabuľu. Tu nájdete ďalšie informácie o kontrole prístupu k sieti PubNub.

Streamy údajov PubNub sú často veľkokapacitné a vo svojom pôvodnom formáte sa veľakrát nehodia na ukladanie a analýzu historických údajov. Pokiaľ chcete v službe Power BI analyzovať historické údaje PubNub, musíte agregovať nespracovaný stream údajov PubNub a odoslať ho do služby Power BI. Môžete k tomu použiť napríklad službu Azure Stream Analytics.

Príklady streamovania v reálnom čase v službe Power BI

Tu je krátky príklad, ako funguje streamovanie v reálnom čase v službe Power BI. Postupujte podľa toto príkladu a spoznáte užitočnosť streamovania v reálnom čase.

Na tomto príklade sme použili verejne dostupný stream zo siete PubNub. Postupujte takto:

 1. V službe Power BI vyberte tabuľu (alebo vytvorte novú) a vyberte položku Pridať dlaždicu > Vlastné streamované údaje a potom vyberte tlačidlo Ďalej.

  Snímka obrazovky tabule, ktorá zobrazuje položku Pridať dlaždicu s výberom položky Vlastné údaje streamovania.

 2. Ak ešte nemáte zdroj údajov streamovania, vyberte prepojenie správa údajov (tesne nad tlačidlom Ďalej), potom vyberte položku + Pridať údaje streamovania z prepojenia v pravej hornej časti okna. Vyberte možnosť PubNub a potom vyberte položku Ďalej.

 3. Zadajte názov pre množinu údajov, a potom prilepte nasledovné hodnoty do okna, ktoré sa zobrazí, a vyberte možnosť Ďalej:

  Kľúč na prihlásenie na odber: sub-c-5f1b7c8e-fbee-11e3-aa40-02ee2ddab7fe

  Kanál: pubnub-sensor-network

  Snímka obrazovky dialógového okna Nová množina údajov streamovania, ktorá zobrazuje postup vytvorenia názvu množiny údajov a položky v poliach Podkľúč a Kanál.

 4. V nasledujúcom okne vyberte predvolené hodnoty (ktoré sa automaticky vyplnia), a potom vyberte možnosť Vytvoriť.

  Snímka obrazovky dialógového okna Nová množina údajov streamovania, ktorá zobrazuje predvolené hodnoty polí streamovania Názov množiny údajov a Hodnoty.

 5. Opäť v pracovnom priestore služby Power BI vytvorte novú tabuľu a potom pridajte dlaždicu (v prípade potreby je postup uvedený vyššie). Po vytvorení dlaždice a výbere možnosti Vlastné streamované údaje máte množinu streamovaných údajov, s ktorou môžete pracovať. Skúste sa s nimi chvíľu sami pohrať. Pridaním číselných polí do čiarového grafu a pridaním ďalších dlaždíc získate tabuľu v reálnom čase, ktorá bude vyzerať podobne:

  Snímka obrazovky tabule senzorov prostredia, ktorá zobrazuje výsledky v reálnom čase.

Vyskúšajte si to na vzorovej množine údajov. Potom postúpte k vytváraniu vlastných množín údajov a streamovaniu aktuálnych údajov do služby Power BI.

Otázky a odpovede

Tu sú niektoré bežné otázky týkajúce sa streamovania v reálnom čase v službe Power BI spolu s odpoveďami.

Môžem pri množinách údajov presunutia používať filtre? A ako je to s množinami údajov streamovania?

Množiny údajov streamovania žiaľ filtrovanie nepodporujú. Pri množinách údajov presunutia môžete vytvoriť zostavu, tú filtrovať, a potom na tabuľu pripnúť vizuály s filtrovanými údajmi. Akonáhle je však vizuál na tabuli, filter vizuálu sa už nedá meniť.

Na tabuľu si ale môžete pripnúť samostatnú dynamickú dlaždicu zostavy. V takom prípade filter meniť možno. Dynamické dlaždice zostavy sa ale počas presúvania nových údajov nebudú aktualizovať v reálnom čase – vizuál budete musieť aktualizovať manuálne pomocou možnosti obnoviť dlaždice tabúľ v ponuke Ďalšie.

Ak pri množinách údajov presunutia používate filtre pomocou polí Dátumu a času definovanými s presnosťou na milisekundy, operátory ekvivalencie nebudú podporované. Operátorov typu väčší ako (>) a menší ako (<) však budú fungovať správne.

Ako môžem zobraziť najnovšie hodnoty pri množinách údajov presunutia? A ako je to s množinami údajov streamovania?

Množiny údajov streamovania sú určené na zobrazenie najnovších údajov. Na jednoduché zobrazenie najnovších číselných hodnôt môžete použiť vizuálu streamovania Karta. Bohužiaľ, táto karta nepodporuje údaje typu Dátum a čas alebo Text.

Pri množinách údajov presunutia môžete, ak máte časovú pečiatku v schéme, skúsiť vytvoriť vizuál zostavy pomocou filtra posledných N položiek.

Môžem pripojiť množiny údajov presunutia alebo streamovania na aplikáciu Power BI Desktop?

Množiny údajov presunutia a hybridné množiny údajov môžu byť dynamicky pripojené v aplikácii Power BI Desktop. Iné množiny údajov streamovania nie je možné pripojiť k aplikácii Power BI Desktop.

Vzhľadom na predchádzajúcu otázku, ako môžem robiť modelovanie na množinách údajov v reálnom čase?

Modelovanie nie je možné pri množine údajov streamovania, pretože údaje nie sú natrvalo uložené. V prípade množiny údajov presunutia môžete použiť rozhranie REST API na vytvorenie množiny údajov a vytvoriť množinu údajov so vzťahom a mierami alebo použiť rozhrania REST API na aktualizáciu tabuľky a pridať miery do existujúcej tabuľky.

Ako môžem vymazať všetky hodnoty pri množinách údajov presunutia? A ako je to s množinami údajov streamovania?

Pri množinách údajov presunutia môžete použiť volanie služby REST API na odstránenie riadkov. V súčasnosti nie je spôsob ako vymazávať údaje z množiny údajov streamovania, hoci údaje sa vymažú automaticky každú hodinu.

Mám nastavený výstup Azure Stream Analytics na službe Power BI, ale v službe Power BI sa mi nezobrazuje – v čom je problém?

Tu je kontrolný zoznam, ktorý môžete použiť na riešenie tohto problému:

 1. Reštartujte úlohu Azure Stream Analytics (úlohy vytvorené predtým, než začne streamovanie verzie GA vyžadovať reštartovanie)
 2. Skúste v Azure Stream Analytics znova autorizovať pripojenie služby Power BI
 3. Ktorý pracovný priestor ste zadali vo výstupe Azure Stream Analytics? Pripájate sa v službe Power BI do rovnakého pracovného priestoru?
 4. Je dotaz pre Azure Stream Analytics nastavený explicitne ako výstup do Power BI? (Pomocou kľúčového slova INTO)
 5. Prechádzajú cez úlohu pre Azure Stream Analytics údaje? Množina údajov sa vytvorí len pri prenose údajov.
 6. Môžete si prezrieť denníky pre Azure Stream Analytics a zistiť, či neobsahujú upozornenia alebo chyby?

Automatické obnovenie strany

Automatické obnovenie strany funguje na úrovni strany zostavy a umožňuje vám nastaviť interval obnovenia pre vizuály, ktoré sú aktívne len vtedy, keď sa strana používa. Automatické obnovenie stránky je k dispozícii iba pre zdroje údajov DirectQuery. Minimálny interval obnovenia závisí od typu pracovného priestoru, v ktorom je zostava publikovaná, a od nastavení správcu kapacity pre pracovné priestory Premium.

Ďalšie informácie o automatickom obnovení strany nájdete v článku Automatické obnovenie strany.

Ďalšie kroky

Tu je pár prepojení, ktoré vám pomôžu pri práci so streamovaním v reálnom čase v Power BI: