Aplikácie v Power BIApps in Power BI

VZŤAHUJE SA NA: ánoSlužbu Power BI prepodnikových používateľov nieSlužbu Power BI pre návrhárov a vývojárov niePower BI Desktop ánoVyžaduje licenciu Pro alebo PremiumAPPLIES TO: yesPower BI service for business users noPower BI service for designers & developers noPower BI Desktop yesRequires Pro or Premium license

Poznámka

Power BI prechádza na nový vzhľad, niektoré obrázky v dokumentácii sa preto nemusia zhodovať s tými, ktoré vidíte v službe.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Získajte ďalšie informácie o novom vzhľade a vyskúšajte si ho.Learn more about the new look and try it for yourself.

Čo je aplikácia Power BI?What is a Power BI app?

Aplikácia predstavuje typ obsahu služby Power BI, ktorý na jednom mieste kombinuje súvisiace tabule a zostavy.An app is a Power BI content type that combines related dashboards and reports, all in one place. Aplikácia môže obsahovať jednu alebo viacero tabúľ či zostáv a všetky sú zoskupené.An app can have one or more dashboards and one or more reports, all bundled together. Aplikácie vytvárajú návrhári služby Power BI, ktorí aplikácie distribuujú a zdieľajú so svojimi kolegami.Apps are created by Power BI designers who distribute and share the apps with their colleagues. Návrhár môže zdieľať obsah mnohými rôznymi spôsobmi.There are many different ways a designer can share an app. Ďalšie informácie nájdete v časti Získanie novej aplikácie nižšie.To learn more, see the Get a new app section, below.

Návrhári a používatelia aplikáciíApp designers and app users

V závislosti od roly môžete vytvárať aplikácie (návrhár) na vlastné použitie či na zdieľanie s kolegami.Depending on your role, you may be someone who creates apps (designer) for your own use or to share with colleagues. Alebo môžete aplikácie vytvorené ostatnými prijímať a sťahovať (podnikový používateľ).Or, you may be someone who receives and downloads apps (business user) created by others. Tento článok je určený pre podnikových používateľov.This article is for business users.

Zobrazovanie a otváranie aplikácie vyžaduje určité povolenia.Seeing and opening an app require certain permissions. Príjemca musí mať licenciu na Power BI Pro alebo aplikácia musí byť zdieľaná s príjemcom v špeciálnom type cloudového úložiska s názvom Kapacita Premium.The recipient must either have a Power BI Pro license or the app must be shared with the recipient in a special type of cloud storage called Premium capacity. Ďalšie informácie o licenciách a kapacite Premium nájdete v téme Licencie pre službu Power BI.To learn more about licenses and Premium capacity, see Licensing for the Power BI service.

Výhody aplikáciíAdvantages of apps

Aplikácie sú jednoduchým riešením pre návrhárov, ako naraz zdieľať rôzne typy obsahu.Apps are an easy way for designers to share different types of content at one time. Návrhári aplikácií vytvárajú tabule a zostavy a spájajú ich spoločne do aplikácie.App designers create the dashboards and reports and bundle them together into an app. Návrhári potom zdieľajú alebo publikujú aplikáciu v umiestnení, kam má podnikový používateľ prístup.The designers then share or publish the app to a location where you, the business user, can access it. Vzhľadom na to, že súvisiace tabule a zostavy sú zoskupené spolu, je jednoduchšie ich vyhľadať a nainštalovať v službe Power BI (https://powerbi.com) aj v mobilnom zariadení.Because related dashboards and reports are bundled together, it's easier for you to find and install in both the Power BI service (https://powerbi.com) and on your mobile device. Po nainštalovaní aplikácie si nemusíte pamätať názvy mnohých rôznych tabúľ či zostáv, pretože ich máte všetky pokope v jednej aplikácii, v prehliadači alebo v mobilnom zariadení.After you install an app, you don't have to remember the names of a lot of different dashboards or reports because they're all together in one app, in your browser or on your mobile device.

Keď autor aplikácie vydá aktualizáciu, zmeny sa prejavia automaticky.With apps, whenever the app author releases updates, you automatically see the changes. Autor tiež určuje, ako často je naplánované obnovenie údajov, takže sa nemusíte obávať o ich aktuálnosť.The author also controls how often the data is scheduled to refresh, so you don't need to worry about keeping it up to date.

Získanie novej aplikácieGet a new app

Novú aplikáciu môžete získať viacerými spôsobmi.There are several different ways to get a new app. Môžete vyhľadávať, nájsť a nainštalovať aplikácie a návrhári aplikácií môžu zdieľať aplikácie s vami.You can search, find, and install apps and app designers can share apps with you.

Aplikácie môžete vyhľadať a inštalovať z lokality Power BI Apps Marketplace.Find and install apps from the Power BI apps marketplace

Jedným zo spôsobov, ako nájsť aplikácie, je vybrať možnosť Získať aplikáciu na obrazovke Aplikácie Power BI.One way to find apps is to select Get app from the Power BI Apps screen.

Snímka obrazovky s aplikáciami, ktorá zobrazuje ikonu Získať aplikácie

Prehľadávajte na lokalite Power BI Apps Marketplace zoznam aplikácií, až kým nenájdete aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať.Browse through the list of apps in the Power BI apps marketplace until you find one to install. Vyberte si zo zoznamu aplikácií organizácie, ktoré sú k dispozícii len pre ľudí vo vašej spoločnosti alebo zoznamu šablónových aplikácií, ktoré publikuje spoločnosť Microsoft a komunita a sú k dispozícii na inštaláciu pre všetkých používateľov služby Power BI.Choose from Organizational apps, which are only available to people in your company, or Template apps, which are published by Microsoft and the community for any Power BI user to install.

Power BI Apps Marketplace

Aplikácie možno získať ešte niekoľkými ďalšími spôsobmi.There are a few other ways to get apps. Niektoré z týchto spôsobov sú uvedené nižšie.Some of these ways are listed below. Podrobné pokyny na získanie a skúmanie aplikácie nájdete v téme Otvorenie aplikácie a práca s ňou.But for detailed step-by-step instructions for getting and exploring an app, see Open and interact with an app.

  • Návrhár aplikácie môže aplikáciu automaticky nainštalovať do vášho konta Power BI a pri nasledujúcom otvorení služby Power BI sa nová aplikácia zobrazí v zozname obsahu Aplikácie.The app designer can install the app automatically in your Power BI account, and the next time you open the Power BI service, you'll see the new app in your Apps content list.
  • Návrhár aplikácie vám môže odoslať e-mail s priamym prepojením na aplikáciu.The app designer can email you a direct link to an app. Výberom prepojenia sa aplikácia otvorí v službe Power BI.Selecting the link opens the app in the Power BI service.
  • V službe Power BI v mobilnom zariadení môžete aplikáciu nainštalovať iba prostredníctvom priameho prepojenia a nie z lokality Apps Marketplace.In Power BI on your mobile device, you can only install an app from a direct link, and not from the apps marketplace. Ak autor aplikáciu nainštaluje automaticky, zobrazí sa vo vašom zozname aplikácií.If the app author installs the app automatically, you'll see it in your list of apps.

Vaše aplikácie sú usporiadané v zozname obsahu aplikácií.Your apps are organized in the Apps content list. Ak chcete svoje aplikácie zobraziť, stačí vybrať položku aplikácie.Just select Apps to display your apps. Podržaním ukazovateľa myši nad aplikáciou zobrazíte dátum poslednej aktualizácie a vlastníka.Hover over an app to see the last updated date and the owner.

Aplikácie v Power BI

Ďalšie krokyNext steps