Kopírovanie vizuálu ako obrázka do SchránkyCopy a visual as an image to your clipboard

VZŤAHUJE SA NA: ánoSlužba Power BI pre podnikových používateľov ánoSlužba Power BI pre návrhárov a vývojárov ánoPower BI Desktop nieVyžaduje licenciu na verziu Pro alebo PremiumAPPLIES TO: yesPower BI service for business users yesPower BI service for designers & developers yesPower BI Desktop noRequires Pro or Premium license

Chceli ste niekedy zdieľať obrázok zo zostavy alebo tabule Power BI?Have you ever wanted to share an image from a Power BI report or dashboard? Teraz môžete vizuál skopírovať a prilepiť do ľubovoľnej inej aplikácie, ktorá podporuje prilepenie.Now you can copy the visual and paste it into any other application that supports pasting.

Pri kopírovaní statického obrázka vizuálu získate kópiu vizuálu spolu s metaúdajmi.When you copy a static image of a visual, you get a copy of the visual along with the metadata. Návod obsahuje:This includes:

 • prepojenie späť na zostavu alebo tabuľu Power BI,link back to the Power BI report or dashboard
 • názov zostavy alebo tabule,title of the report or dashboard
 • oznámenie v prípade, že obrázok obsahuje dôverné informácie,notice if the image contains confidential information
 • časová pečiatka poslednej aktualizácie,last updated time stamp
 • filtre použité na vizuál.filters applied to the visual

Kopírovanie z dlaždice tabuleCopy from a dashboard tile

 1. Prejdite na tabuľu, z ktorej chcete kopírovať.Navigate to the dashboard you want to copy from.

 2. V pravom hornom rohu vizuálu vyberte položku Ďalšie akcie (...) a vyberte položku Kopírovať vizuál ako obrázok.From the upper right corner of the visual, select More actions (...) and choose Copy visual as image.

  Kopírovanie vizuálu ako možnosti obrázka zobrazenej v rozbaľovacej ponuke

 3. Keď sa zobrazí dialógové okno Vizuál je pripravený na kopírovanie, vyberte položku Kopírovať do Schránky.When the Your visual is ready to copy dialog appears, select Copy to clipboard.

  dialógové okno s možnosťou Kopírovať do Schránky

 4. Po skopírovaní prilepte vizuál do inej aplikácie stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V alebo kliknutím pravým tlačidlom na položku > Prilepiť.After your visual is copied, paste it into another application using Ctrl + V or right-click > Paste. Na nasledujúcej snímke obrazovky sme vizuál prilepili do Microsoft Wordu.In the screenshot below, we've pasted the visual into Microsoft Word.

  vizuál prilepený do programu Microsoft Word

Kopírovanie z vizuálu zostavyCopy from a report visual

 1. Prejdite na zostavu, z ktorej chcete kopírovať.Navigate to the report you want to copy from.

 2. V pravom hornom rohu vizuálu vyberte položku Kopírovať vizuál ako obrázok.From the upper right corner of the visual, select the icon for Copy visual as image.

  Zobrazená ikona Kopírovať vizuál ako obrázok

 3. Keď sa zobrazí dialógové okno Vizuál je pripravený na kopírovanie, vyberte položku Kopírovať do Schránky.When the Your visual is ready to copy dialog appears, select Copy to clipboard.

  dialógové okno s možnosťou Kopírovať do Schránky

 4. Po skopírovaní prilepte vizuál do inej aplikácie stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V alebo kliknutím pravým tlačidlom na položku > Prilepiť.After your visual is copied, paste it into another application using Ctrl + V or right-click > Paste. Na nasledujúcej snímke obrazovky sme vizuál prilepili do e-mailu.In the screenshot below, we've pasted the visual into an email.

  vizuál prilepený do Outlooku

 5. Ak je v zostave použité označenie citlivosti údajov, pri výbere ikony kopírovania sa zobrazí upozornenie.If there is a data sensitivity label applied to the report, you'll receive a warning when you select the copy icon.

  upozornenie na citlivé údaje

  Do metaúdajov pod prilepeným vizuálom sa pridá označenie citlivosti.And, a sensitivity label will be added to the metadata below the pasted visual.

  vizuál s označením dôverných informácií

Dôležité informácie a riešenie problémovConsiderations and troubleshooting

kopírovanie nie je k dispozícii

Otázka: Prečo je ikona Kopírovať pri vizuáli zakázaná?Q: Why is the Copy icon disabled on a visual?
Odpoveď: V súčasnosti podporujeme natívne vizuály služby Power BI a certifikované vlastné vizuály.A: We currently support native Power BI visuals and certified custom visuals. Podpora pre určité vizuály je obmedzená. Ide napríklad o tieto:There is limited support for certain visuals including:

 • ESRI a iné vizuály mapyESRI and other map visuals
 • Vizuály v jazyku PythonPython visuals
 • Vizuály RR visuals
 • Vizuály služby PowerAppsPowerApps visuals

Odpoveď: Možnosť skopírovať vizuál môže byť vypnutá vaším IT oddelením alebo správcom služby Power BI.A: The ability to copy a visual can be turned off by your IT department or Power BI administrator.

Otázka: Prečo sa vizuál neprilepí správne?Q: Why is my visual not pasting correctly?
Odpoveď: Existujú určité obmedzenia pre vlastné a animované vizuály.A: There are limitations for custom visuals and animated visuals.

Ďalšie krokyNext steps

Ďalšie informácie o vizualizáciách v zostavách Power BIMore about Visualizations in Power BI reports

Ak vlastníte povolenia na úpravy zostavy, môžete kopírovať a prilepiť vizuály v rámci tej istej zostavy.If you have edit permissions to a report, you can copy and paste visuals within the same report.

Máte ďalšie otázky?More questions? Skúste komunitu služby Power BITry the Power BI Community