Export údajov z vizuáluExport data from a visual

VZŤAHUJE SA NA: ánoSlužba Power BI pre podnikových používateľov ánoSlužba Power BI pre návrhárov a vývojárov niePower BI Desktop ánoVyžaduje licenciu na verziu Pro alebo PremiumAPPLIES TO: yesPower BI service for business users yesPower BI service for designers & developers noPower BI Desktop yesRequires Pro or Premium license

Poznámka

Power BI prechádza na nový vzhľad, niektoré obrázky v dokumentácii sa preto nemusia zhodovať s tými, ktoré vidíte v službe.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Získajte ďalšie informácie o novom vzhľade a vyskúšajte si ho.Learn more about the new look and try it for yourself.

Ak sa chcete pozrieť na údaje, ktoré sa používajú na vytvorenie vizuálu, môžete ich zobraziť v službe Power BI alebo ich exportovať do Excelu.If you'd like to see the data that is used to create a visual, you can display that data in Power BI or export that data to Excel. Možnosť exportu údajov vyžaduje istý druh licencie a povolenia na úpravu obsahu.The option to export the data requires a certain type or license and edit permissions to the content. Ak nemôžete exportovať, obráťte sa na svojho správcu služby Power BI alebo oddelenie technickej podpory IT.If you cannot export, check with your Power BI administrator or IT help desk.

Export údajov vyžaduje licenciu na Power BI Pro alebo tabuľu či zostavu, ktorá sa s vami zdieľa pomocou kapacity Premium.Exporting data requires a Power BI Pro license, or for the dashboard or report to be shared with you using Premium capacity. Ďalšie informácie nájdete v téme Akú licenciu mám?.To learn more, see Which license do I have?.

Z vizuálu na tabuli Power BIFrom a visual on a Power BI dashboard

 1. Začnite na tabuli služby Power BI.Start on a Power BI dashboard. Tu používame tabuľu z aplikácie Ukážka marketingu a predaja.Here we're using the dashboard from the Marketing and sales sample app. Túto aplikáciu si môžete stiahnuť z webovej lokality AppSource.com.You can download this app from AppSource.com.

  Tabuľa aplikácie

 2. Ukážte myšou na vizuál, aby sa zobrazili tri bodky (…) Ďalšie možnosti a kliknutím zobrazte ponuku akcií.Hover over a visual to reveal More options (...) and click to display the action menu.

  Ponuka zobrazená po výbere troch bodiek

 3. Vyberte položku Exportovať do formátu .csv.Select Export to .csv.

 4. Čo sa stane ďalej závisí od vami používaného prehliadača.What happens next depends on which browser you are using. Môže sa zobraziť výzva na uloženie súboru alebo sa v dolnej časti prehliadača môže zobraziť prepojenie na exportovaný súbor.You may be prompted to save the file or your may see a link to the exported file at the bottom of the browser.

  Prehliadač Chrome zobrazujúci prepojenie na exportovaný súbor

 5. Otvorte súbor v Exceli.Open the file in Excel.

  Poznámka

  Ak nemáte povolenia na údaje, nebudete ich môcť exportovať ani otvoriť v Exceli.If you don't have permissions to the data, you won't be able to export or open in Excel.

  Celkový počet predaných jednotiek od začiatku roka v Exceli

Z vizuálu v zostaveFrom a visual in a report

Údaje z vizuálu v zostave môžete exportovať vo formáte .csv alebo .xlsx (Excel).You can export data from a visual in a report as .csv or .xlsx (Excel) format.

 1. Na tabuli otvorte základnú zostavu výberom príslušnej dlaždice.On a dashboard, select a tile to open the underlying report. V tomto príklade vyberáme rovnaký vizuál ako je uvedené vyššie, teda Celkový počet predaných jednotiek od začiatku roka Var %.In this example, we're selecting the same visual as above, Total Units YTD Var %.

  Zvýraznená dlaždica tabule

  Keďže táto dlaždica bola vytvorená zo zostavy Ukážka predaja a marketingu otvorí sa táto zostava.Since this tile was created from the Sales and Marketing Sample report, that is the report that opens. Otvorí sa na strane obsahujúcej vybratý vizuál dlaždice.And, it opens to the page that contains the selected tile visual.

 2. Vyberte vizuál v zostave.Select the visual in the report. Všimnite si tablu **Filtre **na pravej strane.Notice the Filters pane to the right. Tento vizuál obsahuje použité filtre.This visual has filters applied. Ďalšie informácie o filtroch nájdete v téme Používanie filtrov v zostave.To learn more about filters, see Use filters in a report.

  Vybratá tabla filtra

 3. Vyberte položku Ďalšie možnosti (...) v pravom hornom rohu vizualizácie.Select More options (...) from the upper right corner of the visualization. Vyberte položku Exportovať údaje.Choose Export data.

  Exportovanie údajov vybratých v rozbaľovacom zozname

 4. Zobrazia sa možnosti na export súhrnných údajov alebo základných údajov.You'll see options to export Summarized data or Underlying data. Ak používate aplikáciu Ukážka predaja a marketingu, možnosť Základné údaje sa zakáže.If you're using the Sales and marketing sample app, Underlying data will be disabled. Môžu sa však vyskytnúť zostavy, v ktorých sú povolené obe možnosti.But you may encounter reports where both options are enabled. Ponúkame vysvetlenie rozdielu.Here's an explanation of the difference.

  Súhrnné údaje: túto možnosť vyberte, ak chcete exportovať údaje, ktoré sa momentálne zobrazujú vo vizuáli.Summarized data: select this option if you want to export data for what you currently see in the visual. Pri tomto type exportu sa zobrazia len údaje použité na vytvorenie aktuálneho stavu vizuálu.This type of export shows you only the data that was used to create the current state of the visual. Ak sú vo vizuáli použité filtre, vyfiltrujú sa aj exportované údaje.If the visual has filters applied, then the data you export will also be filtered. Napríklad v tomto vizuáli bude váš export obsahovať iba údaje pre rok 2014 a centrálnu oblasť a iba údaje pre štyroch výrobcov: VanArsdel, Natura, Aliqui a Pirum.For example, for this visual, your export will include only data for 2014 and the central region, and only data for four of the manufacturers: VanArsdel, Natura, Aliqui, and Pirum. Ak má váš vizuál agregáty (SUM, AVERAGE atď.), export sa tiež agreguje.If your visual has aggregates (sum, average, etc.), the export will also be aggregated.

  Základné údaje: Túto možnosť vyberte, ak chcete exportovať údaje, ktoré vidíte vo vizuáli spolu s ďalšími údajmi zo základnej množiny údajov.Underlying data: select this option if you want to export data for what you see in the visual plus additional data from the underlying dataset. Môže to zahŕňať údaj obsiahnuté v množine údajov, ale nepoužité vo vizuáli.This may include data that is contained in the dataset but not used in the visual. Ak sú vo vizuáli použité filtre, vyfiltrujú sa aj exportované údaje.If the visual has filters applied, then the data you export will also be filtered. Ak má váš vizuál agregáty (SUM, AVERAGE atď.), export odstráni agregáciu, a teda údaje sa v podstate zlúčia.If your visual has aggregates (sum, average, etc.), the export will remove the aggregation; essentially flattening the data.

  Ponuka, v ktorej si vyberáte možnosť Základné alebo Súhrnné

 5. Čo sa stane ďalej závisí od vami používaného prehliadača.What happens next depends on which browser you are using. Môže sa zobraziť výzva na uloženie súboru alebo sa v dolnej časti prehliadača môže zobraziť prepojenie na exportovaný súbor.You might be prompted to save the file or you might see a link to the exported file at the bottom of the browser.

  Exportovaný súbor zobrazujúci sa v prehliadači Microsoft Edge

  Poznámka

  Ak nemáte povolenia na údaje, nebudete ich môcť exportovať ani otvoriť v Exceli.If you don't have permissions to the data, you won't be able to export or open in Excel.

 6. Otvorte súbor v Exceli.Open the file in Excel. Porovnajte množstvo exportovaných údajov s množstvom údajov exportovaných z rovnakého vizuálu v tabuli.Compare the amount of data exported to the data we exported from the same visual on the dashboard. Rozdiel je v tom, že tento export zahŕňa základné údaje.The difference is that this export includes Underlying data.

  Ukážkový súbor programu Excel

Ďalšie krokyNext steps

Zobrazenie údajov použitých na vytvorenie vizuáluDisplay the data used to create a visual