Zoznam funkcií služby Power BI pre spotrebiteľov a ďalších používateľov s bezplatnými licenciamiPower BI feature list for consumers and others with free licenses

VZŤAHUJE SA NA: Vzťahuje sa na.službu Power BI pre podnikových používateľov Nevzťahuje sa.Služba Power BI pre návrhárov a vývojárov Nevzťahuje sa.Power BI Desktop Nevzťahuje sa.Vyžaduje licenciu Pro alebo Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Ako podnikový používateľ používate službu Power BI na spracovávanie zostáv a tabúľ s cieľom vykonávať podnikateľské rozhodnutia.As a business user, you use the Power BI service to explore reports and dashboards in order to make business decisions. Tieto zostavy a tabule vytvárajú návrhári, ktorí majú licencie Power BI Pro.Those reports and dashboards are created by designers who have Power BI Pro licenses. Používatelia verzií Pro majú možnosť zdieľať obsah so svojimi kolegami, a ovládať, čo ich kolegovia môžu a nemôžu s daným obsahom robiť.Pro users have the ability to share content with their colleagues and to control what their colleagues can and can't do with that content. Návrhári niekedy zdieľajú obsah tak, že vám pošlú prepojenia, a niekedy sa obsah automaticky nainštaluje a zobrazí v službe Power BI v časti Aplikácie alebo Zdieľané so mnou.Sometimes, designers share content by sending you links, and sometimes the content automatically installs and appears in Power BI under Apps or Shared with me.

Návrhári môžu zdieľať obsah mnohými rôznymi spôsobmi.There are many different ways designers can share content. Tento článok je však určený pre podnikových používateľov služby Power BI, preto popisuje len to, ako podnikoví používatelia dostávajú obsah a interagujú s ním.But this article is for Power BI business users, and therefore only describes how business users receive and interact with content. Ďalšie informácie o iných spôsoboch zdieľania obsahu nájdete v téme Spôsoby zdieľania vašej práce v službe Power BI.For more information on other ways to share content, see Ways to share your work in Power BI.

Navigačná tabla v službe Power BI

V predchádzajúcom článku ste sa dozvedeli, že vaše možnosti práce s tabuľami, zostavami a aplikáciami (obsahom) v službe Power BI závisia od troch vecí: vašich licencií, vašich rol a povolení a miesta uloženia obsahu.In the previous article, you learned that what you can do with dashboards, reports, and apps (content) in the Power BI service depends on three things: your licenses, your roles and permissions, and where content is stored.

Tento článok uvádza zoznam funkcií v službe Power BI, ktoré sú k dispozícii pre podnikových používateľov, ako ste vy.This article lists which features in the Power BI service are available to business users like you. Podľa definície podnikoví používatelia majú bezplatnú licenciu na prácu v službe Power BI (nie aplikácii Power BI Desktop) a sú členmi organizácií, ktoré majú obsah uložený v kapacite Premium.By definition, business users have a free license to work in the Power BI service (not Power BI Desktop) and are members of organizations that have content stored in Premium capacity.

Rýchly prehľad terminológieQuick review of terminology

Skôr než sa dostaneme k zoznamu, pozrime sa na niektoré koncepty služby Power BI.Let's review some Power BI concepts before we get to the list. Bude to rýchly prehľad a ak potrebujete ďalšie podrobnosti, pozrite si témuLicencie pre spotrebiteľov alebo Základné pojmy služby Power BI.This will be a quick review and if you need more details, visit Licenses for consumers or Power BI basic concepts.

Pracovné priestory a rolyWorkspaces and roles

Existujú dva typy pracovných priestorov: Môj pracovný priestor a pracovné priestory aplikácie.There are two types of workspaces: My workspace and app workspaces. Do vlastného pracovného priestoru Môj pracovný priestor máte prístup iba vy.Only you have access to your own My workspace. Na spoluprácu a zdieľanie sa vyžaduje, aby návrhári obsahu, ktorí majú licencie Pro, používali pracovný priestor aplikácie.Collaborating and sharing requires the content designers, who have Pro licenses, to use an app workspace.

V rámci pracovných priestorov aplikácií návrhári priraďujú roly, ktorými spravujú možné činnosti používateľov pracovného priestoru.Within app workspaces, roles are assigned by the designers to manage who can do what in that workspace. Podnikoví používatelia majú často priradenú rolu Čitateľ.Business users are often assigned the Viewer role.

Kapacita PremiumPremium capacity

Keď má organizácia predplatné s kapacitou Premium, správcovia a používatelia verzií Pro môžu priraďovať ku kapacite pracovné priestory.When an organization has a Premium capacity subscription, admins and Pro users can assign workspaces to a capacity. Pracovný priestor v určitej kapacite je priestor, v ktorom môžu používatelia verzií Pro zdieľať obsah a spolupracovať na ňom s používateľmi bezplatných verzií bez toho, aby používatelia bezplatných verzií museli mať licencie Pro.A workspace in a capacity is a space where Pro users can share and collaborate with free users -- without requiring the free users to have Pro licenses. V rámci týchto pracovných priestorov majú používatelia bezplatných verzií rozšírené povolenia (pozrite zoznam nižšie).Within those workspaces, free users have elevated permissions (see list, below).

LicencieLicenses

Každý používateľ služby Power BI má buď bezplatnú licenciu, alebo licenciu Pro.Each Power BI service user has either a free license or a Pro license. Podnikoví používatelia majú bezplatné licencie.Business users have free licenses.

 • Bezplatná licencia – zvyčajne priradená podnikovým používateľom v rámci organizácie (pozri prvý obrázok nižšie).Free license - typically assigned to business users within an organization (see first image, below). Priradí sa tiež komukoľvek, kto sa zaregistruje v službe Power BI ako jednotlivec a chce vyskúšať službu Power BI v samostatnom režime (pozri druhý obrázok nižšie).Also assigned to anyone who signs up for the Power BI service as an individual and wants to try out the Power BI service in standalone mode (see second image, below).

  obrazovka zobrazujúca používateľa úrovne Premium

  Používatelia bezplatných verzií získajú super schopnosti tým, že sú členmi organizácie, ktorá má kapacitu Premium.For free users, being a member of an organization that has Premium capacity is what gives you super powers. Ak vaši kolegovia s verziou Pro používajú na zdieľanie obsahu pracovné priestory kapacity Premium, používatelia bezplatných verzií môžu týmito kolegami obsah zobrazovať a spolupracovať na ňom.As long as your Pro colleagues use Premium capacity workspaces to share content, free users can view and collaborate with those Pro colleagues. Týmto spôsobom získa používateľ bezplatnej verzie možnosť využívať obsah vytvorený inými používateľmi.In this way, the free user gains the ability to consume content created by others. Spolu s kolegami vrátane používateľov verzií Pro používateľ bezplatnej verzie dostáva a zdieľa tie isté tabule, zostavy a aplikácie, a spolupracuje na nich, a s ich využitím prijíma obchodné rozhodnutia.Together with their colleagues, including Pro users, the free user receives, shares, and collaborates on the same dashboards and reports and apps to make business decisions.

  obrazovka zobrazujúca používateľa bezplatnej verzie

Zoznam funkcií služby Power BI pre spotrebiteľov a ďalších používateľov bezplatných verziíPower BI feature list for consumers and free users

Nasledujúca schéma identifikuje úlohy, ktoré môže vykonávať podnikový používateľ pracujúci s obsahom v kapacite Premium.The following chart identifies which tasks can be performed by a business user interacting with content in Premium capacity.

Prvý stĺpec predstavuje používateľa bezplatnej verzie, ktorý pracuje s obsahom v časti Môj pracovný priestor.The first column represents a free user working with content in My workspace. Tento používateľ nemôže spolupracovať s kolegami v službe Power BI.This user cannot collaborate with colleagues in the Power BI service. Kolegovia nemôžu priamo zdieľať obsah s týmto používateľom a tento používateľ nemôže zdieľať z položky Môj pracovný priestor.Colleagues cannot directly share content with this user, and this user cannot share from My workspace.

Druhý stĺpec predstavuje podnikového používateľa.The second column represents a business user. Podnikový používateľ:A business user:

 • má bezplatnú používateľskú licenciu,has a free user license
 • je súčasťou organizácie, ktorá má predplatné kapacity Premium,is part of an organization that has a Premium capacity subscription
 • získava obsah (aplikácie, tabule, zostavy) od používateľov verzií Pro, ktorí zdieľajú tento obsah pomocou pracovných priestorov aplikácií vo vyhradenej kapacite Premium,gets content (apps, dashboards, reports) from Pro users who share that content using app workspaces in dedicated Premium capacity.
 • má do týchto pracovných priestorov aplikácií priradenú rolu Čitateľ.is assigned the Viewer role to those app workspaces.

LegendaLegend

Funkcia green dot je k dispozícii v aktuálnom scenárigreen dot feature is available in the current scenario
Funkcia orange x nie je k dispozícii v aktuálnom scenáriorange x feature is not available in the current scenario
Funkcia green mw je obmedzená na položku Môj pracovný priestor.green mw feature availability is limited to My workspace. Obsah v položke Môj pracovný priestor slúži na osobnú potrebu vlastníka a nemôže ho zdieľať ani zobraziť nikto iný v službe Power BI.Content in My workspace is for the owner's personal use and cannot be shared or viewed by anyone else in Power BI.
* prístup k tejto funkcii môže zapnúť alebo vypnúť používateľ Pro alebo správca.* access to this feature can be turned on or off by a Pro user or an admin.


Zoznam funkciíFeature list

FunkcieFeatures Scenár 1: Používateľ bezplatných verzií služby Power BI, ktorý nemá prístup k obsahu hosťovanému v určitej kapacite.Scenario 1: Power BI free user who has no access to content hosted in a capacity. Scenár 2: Používateľ bezplatných verzií služby Power BI s povoleniami Čitateľ k obsahu uloženému v kapacite.Scenario 2: Power BI free user with Viewer permissions to content stored in a capacity. Táto osoba je podnikový používateľ služby Power BI.This person is a Power BI business user.
AplikácieApps
Inštalujú sa automatickyInstalls automatically orange x green dot*
OtvoriťOpen orange x green dot
ObľúbenéFavorite orange x green dot
Úprava, aktualizácia, opätovné zdieľanie, opätovné publikovanieEdit, update, reshare, republish orange x orange x
Vytvorenie novej aplikácieCreate new app orange x orange x
AppSource: stiahnutie a otvorenieAppSource: download and open orange x orange x
Obchod organizácie: stiahnutie a otvorenieOrganization store: download and open orange x green dot
Pracovné priestory aplikáciíApp workspaces
Vytvorenie, úprava alebo odstránenie pracovného priestoru alebo obsahuCreate, edit, or delete workspace or content orange x orange x
Pridanie odporúčaníAdd endorsements orange x orange x
Otvorenie a zobrazenieOpen and view orange x green dot
Čítať údaje uložené v tokoch údajov pracovného priestoruRead data stored in workspace dataflows orange x green dot
TabuleDashboards
Prijatie, zobrazenie a interakcia s tabuľami od kolegovReceive, view, and interact with dashboards from colleagues orange x green dot
Odoslanie upozornení do dlaždícAdd alerts to tiles green myw green dot
Zobrazenie a odpovedanie na komentáre od iných používateľov: pridanie vlastných komentárovView and respond to comments from others: add your own comments orange x green dot*
Uložiť kópiuSave a copy green myw orange x
Kopírovať vizuál ako obrázok?Copy visual as an image? green myw green dot
Vytváranie, úprava, aktualizovanie, odstránenieCreate, edit, update, delete green myw orange x
Exportovanie dlaždice do ExceluExport tile to Excel green myw green dot
ObľúbenéFavorite green myw green dot
VlastnosťFeature green myw green dot
Režim zobrazenia na celú obrazovku a režim zamerania na jej časťFull screen and focus modes green myw green dot
Globálne vyhľadávanieGlobal search green dot* green dot*
Prehľady o dlaždiciachInsights on tiles green myw green dot*
Q&A: použitie na dlaždiciachQ&A: use on dashboard green myw* green dot*
Q&A: pridanie odporúčaných a uložených otázokQ&A: add featured and saved questions orange x orange x
Q&A: kontrola kladených otázokQ&A: review asked questions orange x orange x
Inšpektor výkonuPerformance inspector green myw green dot
Pripnutie dlaždíc z funkcie Q&AA alebo zostávPin tiles from Q&A or reports green myw orange x
TlačiťPrint green myw* green dot*
ObnoviťRefresh green myw green dot
Opakované zdieľanieReshare orange x orange x
Vlastné prihlásenie na odberSubscribe yourself green myw* green dot*
Prihlásenie ostatných na odberSubscribe others orange x orange x
Množiny údajovDatasets
Pridanie, odstránenie, úpravaAdd, delete, edit green myw orange x
Vytvorenie zostavy v inom pracovnom priestore na základe množiny údajov v tomto pracovnom priestorCreate a report in another workspace based on a dataset in this workspace orange x green dot
Prehľady množín údajovInsights on datasets green myw orange x
Naplánovanie obnoveniaSchedule refresh green myw orange x
ZostavyReports
Získavanie zostáv od kolegovReceive reports from colleagues orange x green dot
Spolupráca s kolegami na rovnakej verzii zostavyCollaborate with colleagues on the same version of a report orange x green dot
Analyzovanie zostavy v ExceliAnalyze report in Excel green myw* green dot*
Zobrazenie záložiek vytvorených inými používateľmi a pridávanie vlastných záložiekView bookmarks created by others, and add your own bookmarks orange x green dot
Zobrazenie a odpovedanie na komentáre od iných používateľov: pridávanie nových komentárovView and respond to comments from others: add new comments orange x green dot
Zmena rozmerov zobrazeniaChange display dimensions green myw green dot
Uložiť kópiuSave a copy orange x orange x
Kopírovanie vizuálu ako obrázka*Copy visual as an image*
Vizuály zostáv so vzájomným zvýraznením a filtrovanímCross-highlight and cross-filter report visuals green myw green dot
SúhrnDrill green myw green dot
Podrobná analýzaDrillthrough green myw* green dot*
Vloženie (publikovanie na webe, verejné)Embed (publish to web, public) green myw* orange x
Export súhrnných údajov z vizuálov zostáv*Export summarized data from report visuals* green myw green dot
Export základných údajov z vizuálov zostáv*Export underlying data from report visuals* green myw green dot
Pridanie zostavy medzi obľúbenéFavorite the report green myw green dot
Filtre: zmena typovFilters: change types green myw* green dot*
Filtre: interakciaFilters: interact green myw green dot
Filtre: trvaléFilters: persistent green myw* green dot*
Vyhľadávanie na table filtrovSearch on the filter pane green myw* green dot*
Režim zobrazenia na celú obrazovku a režim zamerania na jej časťFull screen and focus modes green myw green dot
Prehľady o zostavách1Insights on reports1 green myw green dot
Zobrazenie pôvoduLineage view green myw orange x
PDF: vytvorenie zo strán zostavyPDF: create from report pages green myw green dot
Inšpektor výkonuPerformance Inspector green myw green dot
PowerPoint: vytvorenie zo strán zostavy*PowerPoint: create from report pages* green myw green dot
Uprednostnenie obsahu na domovskej stránkePromote content to Home orange x orange x
Tlač strán zostavy*Print report pages* green dot green dot
Interakcia s vizuálom funkcie Q&AInteract with Q&A visual green myw green dot
QR kódQR Code green myw green dot
ObnoviťRefresh green myw green dot
Zdieľanie obsahu s externými používateľmiShare content with external users orange x orange x
Zdieľať: povolenie iným používateľom opätovne zdieľať položkyShare: allow others to reshare items orange x orange x
Zobrazenie vo formáte tabuľky (zobrazenie údajov)Show as table (show data) green myw green dot
Rýchle filtre: pridanie alebo odstránenieSlicers: add or delete green myw orange x
Interakcia s rýchlymi filtramiInteract with slicers green myw green dot
Zoradenie vizuálov zostávSort report visuals green myw green dot
Vlastné prihlásenie na odber zostáv*Subscribe yourself to reports* green myw green dot
Prihlásenie ostatných na odber zostávSubscribe others to reports orange x orange x
Zobraziť súvisiaceView related green myw green dot
Vizuály: zmena typov v zostaváchVisuals: change types in reports green myw* green dot*
Zmena vizuálnych interakciíChange visual interactions green myw orange x
Vizuály: pridanie novéhoVisuals: add new green myw orange x
Vizuály: pridanie nových políVisuals: add new fields green myw orange x
Vizuály: zmena typuVisuals: change type green myw green dot
Vizuály: ukázaním sa zobrazia podrobnosti a popisyVisuals: hover to reveal details and tooltips green myw green dot

Ďalší postupNext steps

Power BI pre podnikových používateľovPower BI for business users