Dlaždice tabúľ v službe Power BIDashboard tiles in Power BI

VZŤAHUJE SA NA: ánoSlužbu Power BI prepodnikových používateľov nieSlužbu Power BI pre návrhárov a vývojárov niePower BI Desktop ánoVyžaduje licenciu Pro alebo PremiumAPPLIES TO: yesPower BI service for business users noPower BI service for designers & developers noPower BI Desktop yesRequires Pro or Premium license

Poznámka

Power BI prechádza na nový vzhľad, niektoré obrázky v dokumentácii sa preto nemusia zhodovať s tými, ktoré vidíte v službe.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Získajte ďalšie informácie o novom vzhľade a vyskúšajte si ho.Learn more about the new look and try it for yourself.

Dlaždica je snímka vašich údajov pripnutá na tabuľu návrhárom.A tile is a snapshot of your data, pinned to the dashboard by a designer. Návrhári môžu dlaždice vytvárať napríklad zo zostavy, množiny údajov, tabule, poľa otázok Q&A, Excelu, služby SQL Server Reporting Services (SSRS) a mnohého ďalšieho.Designers can create tiles from a report, dataset, dashboard, the Q&A question box, Excel, SQL Server Reporting Services (SSRS), and more. Na tejto snímke obrazovky vidíte mnoho rôznych dlaždíc, ktoré sú pripnuté na tabuľu.This screenshot shows many different tiles pinned to a dashboard.

Tabuľa služby Power BI

Okrem dlaždíc pripnutých zo zostáv môžu návrhári pridávať samostatné dlaždice priamo na tabuľu pomocou možnosti Pridať dlaždicu.Besides tiles pinned from reports, designers can add standalone tiles directly on the dashboard using Add tile. Samostatné dlaždice možno vytvoriť napríklad z textových polí, obrázkov, videí, streamovaných údajov a webového obsahu.Standalone tiles include: text boxes, images, videos, streaming data, and web content.

Potrebujete podrobnejšie vysvetliť, z akých stavebných blokov sa služba Power BI skladá?Need help understanding the building blocks that make up Power BI? Prečítajte si tému Power BI – základné pojmy.See Power BI - Basic Concepts.

Práca s dlaždicami na tabuliInteracting with tiles on a dashboard

 1. Podržaním ukazovateľa myši na dlaždici zobrazte tri bodky.Hover over the tile to display the ellipses.

  Dlaždica s tromi bodkami

 2. Výberom troch bodiek otvorte ponuku akcií dlaždice.Select the ellipses to open the tile action menu. Dostupnú možnosti sa líšia typom vizuálu a metódou použitou na vytvorenie dlaždice.The options available vary by visual type and method used to create the tile. Tu je niekoľko príkladov toho, čo môže vidieť.Here are a few examples of what you may see.

  • dlaždica vytvorená pomocou funkcie Q&Atile created using Q&A

   Ikona troch bodiek

  • dlaždica vytvorená zo zošitatile created from a workbook

   Ikona troch bodiek

  • dlaždica vytvorená zo zostavytile created from a report

   Ikona troch bodiek

  Teraz môžete:From here you can:

 3. Ak chcete ponuku akcií zavrieť, vyberte prázdnu oblasť na plátne.To close the action menu, select a blank area in the canvas.

Výber dlaždice (kliknutie na ňu)Select (click) a tile

To, čo sa stane po výbere dlaždice, závisí od spôsobu jej vytvorenia a od toho, či má vlastné prepojenie.When you select a tile, what happens next depends on how the tile was created and if it has a custom link. Ak má dlaždica vlastné prepojenie, po jej vybratí prejdete na cieľ prepojenia.If it has a custom link, selecting the tile takes you to that link. V opačnom prípade prejdete po výbere dlaždice na zostavu, zošit Excelu Online, lokálnu zostavu SSRS alebo otázku Q&A, z ktorej bola dlaždica vytvorená.Otherwise, selecting the tile takes you to the report, Excel Online workbook, SSRS report that is on-premises, or Q&A question that was used to create the tile.

Poznámka

Výnimkou sú dlaždice s videom vytvorené priamo na tabuli pomocou možnosti Pridať dlaždicu.The exception to this is video tiles created directly on the dashboard using Add tile. Po vybratí dlaždice s videom (vytvorenej týmto spôsobom) sa priamo na tabuli začne prehrávať príslušné video.Selecting a video tile (that was created this way) causes the video to play right there on the dashboard.

Úvahy a riešenie problémovConsiderations and troubleshooting

 • Ak zostava použitá na vytvorenie vizualizácie nebola uložená, pri výbere príslušnej dlaždice sa nevykoná žiadna akcia.If the report that was used to create the visualization was not saved, then selecting the tile produces no action.
 • Ak bola zostava vytvorená zo zošita v Exceli Online a vy k tomuto zošitu nemáte aspoň povolenie na čítanie, príslušný zošit sa v Exceli Online pri výbere dlaždice neotvorí.If the tile was created from a workbook in Excel Online, and you do not have at least Read permissions for that workbook, selecting the tile will not open the workbook in Excel Online.
 • V prípade dlaždíc vytvorených priamo na tabuli pomocou možnosti Pridať dlaždicu platí, že ak majú nastavené vlastné hypertextové prepojenie, pri výbere dlaždice alebo jej nadpisu či podnadpisu sa otvorí príslušná adresa URL.For tiles created directly on the dashboard using Add tile, if a custom hyperlink has been set, selecting the title, subtitle, and or tile will open that URL. V opačnom prípade sa pri výbere dlaždice pre obrázok, webový kód alebo textové pole, ktorá bola vytvorená priamo na tabuli, v predvolenom nastavení nič nestane.Otherwise, by default, selecting one of these tiles created directly on the dashboard for an image, web code, or text box produces no action.
 • Ak nemáte povolenie k zostave v službe SSRS, pri výbere dlaždice vytvorenej z tejto služby sa zobrazí stránka so správou, že k nej nemáte prístup (rsAccessDenied).If you don't have permission to the report within SSRS, selecting a tile created from SSRS will produce a page indicating you don't have access (rsAccessDenied).
 • Ak nemáte prístup k sieti, v ktorej sa nachádza server SSRS, pri výbere dlaždice vytvorenej zo služby SSRS sa zobrazí stránka so správou, že príslušný server sa nenašiel (HTTP 404).If you don't have access to the network where the SSRS server is located, selecting a tile created from SSRS will product a page that will indicate it cannot locate the server (HTTP 404). Ak chcete zostavu zobraziť, vaše zariadenie musí mať sieťový prístup k serveru zostáv.Your device needs to have network access to the report server to view the report.
 • Pri zmene pôvodnej vizualizácie použitej na vytvorenie dlaždice sa dlaždica nezmení.If the original visualization used to create the tile changes, the tile doesn't change. Ak napríklad návrhár pripol čiarový graf zo zostavy a potom daný čiarový graf zmenil na pruhový graf, na dlaždici tabule sa bude stále zobrazovať čiarový graf.For example, if the designer pinned a line chart from a report and then changed the line chart to a bar chart, the dashboard tile continues to show a line chart. Údaje sa aktualizujú, ale typ vizualizácie nie.The data refreshes, but the visualization type does not.

Ďalšie krokyNext steps

Obnovenie údajovData refresh

Power BI – základné pojmyPower BI - Basic Concepts