Začíname pracovať s mobilnou aplikáciou Power BI v zariadeniach s AndroidomGet started with the Power BI mobile app on Android devices

Aplikácia služby Microsoft Power BI pre Android prináša mobilné používanie BI pre služby Power BI, Power BI Report Server a Reporting Services.The Android app for Microsoft Power BI delivers the mobile BI experience for Power BI, Power BI Report Server, and Reporting Services. Umožňuje zobrazovanie a používanie lokálnych aj cloudových tabúľ vašej spoločnosti z ľubovoľného miesta, s využitím dynamického dotykového mobilného prístupu.View and interact with your company dashboards on premises and in the cloud from anywhere, with live, touch-enabled mobile access. Skúmajte údaje na tabuliach a zdieľajte ich so svojimi kolegami cez e-mail alebo textové správy.Explore the data in dashboards, and share with your colleagues in email or text messages.

Tabuľa v aplikácii služby Power BI pre Android

V aplikácii Power BI Desktop vytvoríte zostavy Power BI a publikujete ich:You create Power BI reports in Power BI Desktop, and publish them:

Následne môžete svoje tabule a zostavy používať v aplikácii služby Power BI pre zariadenia telefóny s Androidom, či už lokálne alebo v cloude.Then in the Power BI app for Android, you interact with your dashboards and reports, whether on premises or in the cloud.

Zistite, čo je nové v mobilných aplikáciách Power BI.Find out what's new in the Power BI mobile apps.

PredpokladyPrerequisites

Získanie aplikácieGet the app

Z obchodu Google Play si stiahnite aplikáciu Power BI pre Android.Download the Power BI for Android app from Google Play.

Power BI môžete spustiť na rôznych zariadeniach s operačným systémom Android 5.0 alebo novším.Power BI can run on a number of different Android devices, running the Android 5.0 operating system or later. Verziu operačného systému zistíte tak, že v zariadení prejdete na položky Nastavenia > O zariadení > Verzia systému Android.To check on your device, go to Settings > About device > Android version.

Otvorte aplikáciu a začnite Start when you open the app
Po otvorení aplikácie si môžete aj bez registrácie a prihlásenia prelistovať prihlásené stránky a môžete si spraviť rýchly prehľad o tom, čo všetko aplikácia služby Power BI vo vašom zariadení s Androidom umožňuje.Even without signing up or signing in, after you open the app you can flip through the sign-in pages for a quick overview of things you can do with the Power BI app on your Android device. Ak chcete zistiť, ako aplikácia funguje v praxi, ťuknutím na položku Vynechať zobrazte ukážky a preskúmajte ich.Tap Skip to view and explore the samples, and get hands-on experience with the app. K ukážkam sa môžete kedykoľvek vrátiť z domovskej stránky tabúľ.You can go back to the samples whenever you want from the dashboards home page.

Zistite, čo je nové v mobilných aplikáciách Power BI.Find out what's new in the Power BI mobile apps.

Registrácia do služby Power BI na webeSign up for the Power BI service on the web

Ak ste sa ešte nezaregistrovali, prejdite do služby Power BI a zaregistrujte si vlastné konto, cez ktoré môžete vytvárať a ukladať tabule a zostavy a spájať údaje.If you haven't signed up yet, go to the Power BI service to sign up for your own account for creating and storing dashboards and reports, and bringing your data together. Potom sa prihláste do služby Power BI zo zariadenia s Androidom a zobrazte vlastné tabule bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.Then sign in to Power BI from your Android device to see your own dashboards from anywhere.

 1. V službe Power BI ťuknite na položku Zaregistrovať sa a vytvorte si konto služby Power BI.In the Power BI service, tap Sign up to create a Power BI account.
 2. Môžete začať s vytváraním vlastných tabúľ a zostáv.Start creating your own dashboards and reports.

Začíname používať aplikáciu služby Power BI v zariadeníGet started with the Power BI app on your device

 1. Otvorte aplikáciu služby Power BI pre Android z úvodnej obrazovky zariadenia s Androidom.On your Android device, from the start screen open the Power BI for Android app.

  Ikona Power BI

 2. Ak sa chcete prihlásiť do služby Power BI, ťuknite na kartu Power BI a vyplňte prihlasovacie údaje.To sign in to Power BI, tap the Power BI tab and fill in your sign-in details.

  Ak sa zobrazí správa, že aplikácia služby Power BI vás nemôže prihlásiť, prečítajte si tému Nie je možné vykonať overenie, lebo SSL certifikát vašej spoločnosti je nedôveryhodný, v ktorej nájdete informácie, ako tento problém vyriešiť.If you get a message that Power BI can't sign you in, see "Could not authenticate because your corporate SSL certificate is untrusted" for details on how to resolve the issue.

  Ak sa chcete prihlásiť do mobilných zostáv a kľúčových ukazovateľov výkonu služby Reporting Services, ťuknite na kartu Report Server a vyplňte prihlasovacie údaje.To sign in to your Reporting Services mobile reports and KPIs, tap the Report server tab and fill in your sign-in details.

  Prihlásenie do služby Power BI

Vyskúšajte si vzorové údaje služieb Power BI a Reporting ServicesTry the Power BI and Reporting Services samples

Dokonca aj bez registrácie si môžete zobraziť vzorové údaje služieb Power BI a Reporting Services a vyskúšať si prácu s nimi.Even without signing up, you can view and interact with the Power BI and Reporting Services samples.

Ak chcete získať prístup k ukážkam, ťuknite na položku Ďalšie možnosti (...) na navigačnom paneli a vyberte položku Ukážky.To access the samples, tap More options (...) on the navigation bar and choose Samples.

Za niekoľkými ukážkami služby Power BI nasleduje niekoľko ukážok služby Report Server.A number of Power BI samples are followed by several Report server samples.

Vzorové údaje v mobilnej aplikácii Power BI

Poznámka

Vo vzorových údajoch nenájdete všetky funkcie.Not all features are available in the samples. Nemôžete napríklad zobraziť vzorové zostavy, ktoré sú základom tabúľ, ukážky nemôžete zdieľať s ostatnými používateľmi a nemôžete ich označiť ako obľúbené.For example, you can't view the sample reports that underlie the dashboards, you can't share the samples with others, and you can't make them your favorites.

Vyhľadanie obsahu v mobilných aplikáciách Power BIFind your content in the Power BI mobile apps

Ťuknutím na lupu v hlavičke spustíte vyhľadávanie obsahu služby Power BI.Tap the magnifying glass in the header to start searching for your Power BI content.

Zobrazenie obľúbených tabúľ a zostávView your favorite dashboards and reports

Stránku Obľúbené zobrazíte ťuknutím na položku Obľúbené (ikona Obľúbené) na navigačnom paneli.Tap Favorites (Favorites icon) on the navigation bar to view your Favorites page.

Prečítajte si viac o obľúbených položkách v mobilných aplikáciách Power BI.Read more about favorites in the Power BI mobile apps.

Podpora mobilných aplikácií Power BI v podnikochEnterprise support for the Power BI mobile apps

Organizácie môžu využívať službu Microsoft Intune na spravovanie zariadení a aplikácií vrátane mobilných aplikácií Power BI pre Android a iOS.Organizations can use Microsoft Intune to manage devices and applications, including the Power BI mobile apps for Android and iOS.

Služba Microsoft Intune umožňuje organizáciám riadiť položky, ako je napríklad požadovanie prístupového PIN kódu, určenie spôsobu spracúvania údajov aplikáciou, a dokonca šifrovanie údajov aplikácie vtedy, keď sa aplikácia nepoužíva.Microsoft Intune lets organizations control items like requiring an access pin, controlling how data is handled by the application, and even encrypting application data when the app isn't in use.

Poznámka

Ak používate mobilnú aplikáciu Power BI v zariadení s Androidom a vaša organizácia má nakonfigurovanú správu mobilných aplikácií Microsoft Intune MAM, je obnovovanie údajov na pozadí vypnuté.If you use the Power BI mobile app on your Android device and your organization has configured Microsoft Intune MAM, then background data refresh is turned off. Pri ďalšom prístupe do aplikácie obnoví Power BI údaje zo služby Power BI na webe.The next time you enter the app, Power BI refreshes the data from the Power BI service on the web.

Prečítajte si ďalšie informácie o konfigurácii mobilných aplikácií Power BI pomocou služby Microsoft Intune.Read more about configuring Power BI mobile apps with Microsoft Intune.

Ďalší postupNext steps

Tu je niekoľko ďalších vecí, ktoré môžete robiť v aplikácii služby Power BI pre zariadenie s Androidom s tabuľami a zostavami v službe Power BI a zostavami a kľúčovými ukazovateľmi výkonu na Power BI Report Serveri alebo webovom portáli služieb Reporting Services.Here are some other things you can do in the Android device app for Power BI with dashboards and reports in Power BI, and reports and KPIs in the Power BI Report Server or Reporting Services web portal.

Tabule a zostavy Power BIPower BI dashboards and reports

Zostavy a kľúčové ukazovatele výkonu na Power BI Report Serveri a na webovom portáli služieb Reporting ServicesReports and KPIs on the Power BI Report Server and Reporting Services web portals

Pozrite tiežSee also